AKTUALIZACE
FIRMWARU
PRODUCT
FIRMWARE
UPDATE:
HDHERO2,
HERO2,Wi-Fi
WI-FI
BACPAC
HD
BacPac™
and
a WI-FI
REMOTE
Wi-Fi
Remote
PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE:
• Ujistěte se, že kamera, Wi-Fi BacPac a Wi-Fi remote jsou před instalačním
procesem plně nabité.
•Ujistěte
je v kameře vložena SD karta (zformátujte kartu pomocí kamery
BEFORE
YOU se,
GETžeSTARTED:
before attempting
• Make
your HD HERO2,
Wi-Fi
BacPac™
and Wi-Fi
Remotepředtím,
are fully charged
a sure
vyzkoušejte
alespoň
jednu
testovací
fotografii
než zahájíte
Update
process.
aktualizaci)
• Make
your
HD HERO2 has
an SD
card inserted
(Format
your SD
card máte
using your
HD
• Osure
dpojte
příslušenství
(LCD
BacPac
či Battery
BacPac),
pokud
připojeno,
HERO2 camera, and take at least one test photo or video before attempting the Update process).
od kamery HD HERO2.
• Remove any accesories (such as the LCD BacPac™ or Battery BacPac™) from your
• Ujistěte se, že software GoPro CineForm Studio je aktuální:
HD HERO2 camera.
cineform.com/downloads.aspx
• Make
sure your GoPro CineForm Studio software is current: cineform.com/downloads.aspx
•
U
jistěte
se,computer
že počítač
k internetu.
• Make sure
your
hasjeanpřipojen
active connection
to the internet.
AKTUALIZACE KAMERY HD HERO2:
UPDATE
HD HERO2:
• BezYOUR
připojeného
Battery BacPacu či LCD zapněte kameru HD HERO2
1) Without
any BacPac™
accessories
connected,
a připojte
ji pomocí
USB kabelu
k PC. power ON your HD HERO2 camera and connect
it to
your
computer
via USB.
• O
tevřete
aplikaci
CineForm Studio, zobrazí se ikona „Update Available“
2) Launch GoPro CineForm Studio, and an ‘Update Available’ notice will appear.
(pokud ne, v horním levém rohu vyberte v nabídce help „Device Window“).
3) Press the ‘SHOW DETAILS’ button, and this will launch the Device Window.
• Potvrďte ikonu „Show Details“, otevře se okno s výběrem zařízení.
4) Select your HD HERO2 camera from the list, and press ‘UPDATE’.
• Nfor
ásledně
vyberte
HD HERO2
a potvrďte
5) Wait
the Update
process
to complete
(camera „UPDATE“
may beep and lights will flash), and when
•
V
yčkejte
na
dokončení
procesu
aktualizace
pípne camera.
a diody zablikají),
process finishes you may disconnect and power OFF (kamera
your HD HERO2
poté můžete odpojit kameru od PC a vypnout ji.
Note: Mac users may be required to follow additional steps to complete the Update process. Follow Poznámka:
the steps on screen
to complete the firmware update of your HD HERO2 camera.
Pro uživatele MAC jsou vyžadovány další kroky k dokončení procesu
aktualizace. Pokračujte dle pokynů na displeji k dokončení aktualizace firmwaru
* To verify that your camera has been updated, power the camera ON, then reconnect camera
HD HERO2
viakamery
USB to your
computer. Once the device is recognized, the Device Window should display HD
HERO2 Version is Up to date.
*Pro ověření, že kamera byla aktualizována, zapněte kameru a opět ji připojte
k PC. V okně by se mělo zobrazit „HD HERO2 Version is Up to date“.
REGISTRACE WI-FI BACPAC (POŽADOVÁNO):
Zapněte kameru HD HERO2 a připojte k ní Wi-Fi BacPac pomocí zadního portu
kamery. (kamera i Wi-Fi musí být zapnuté). V tento moment také zapněte Wi-Fi
Remote (dálkové ovládání).
Ujistěte se, Wi-Fi Remote není připojen pomocí USB kabelu k PC.
1) Připojte Wi-Fi BacPac ke kameře HD HERO2 (ujistěte se, že jsou obě
zařízení zapnuta) a následně připojte Wi-Fi BacPac pomocí USB kabelu
k PC. (musí být připojeno pomocí USB portu přímo na Wi-Fi BacPacu , ne na
kameře)
2) V otevřeném okně CineForm Studia vyberte Wi-Fi BacPac a potvrďte
„REGISTER“ (pokud se zobrazí další ikona Update Available, prosím
stiskněte tlačítko „SHOW DETAILS“ pro návrat do původního okna)
3) Vyplňte prosím registrační formulář, na který jste přesměrováni (pokud takto
neučiníte, nebude možné aktualizovat Wi-Fi BacPac a Wi-Fi Remote)
AKTUALIZACE WI-FI BACPAC:
1) Zpět v základním okně CineForm Studia by se měla objevit možnost
aktualizace Wi-Fi BacPacu (pokud ne, prosím klikněte na ikonu obnovení
„refresh“)
2) Z nabídky zařízení vyberte Wi-Fi BacPac a potvrďte „UPDATE“ (potvrzení
tlačítka Refresh může být vyžadováno pro potvrzení, že registrace produktu
proběhla a je kompletní)
3) Vyčkejte prosím na dokončení procesu aktualizace. Po potvrzení „refresh“
základního okna by se měla zobrazit možnost aktualizace Wi-Fi Remote
AKTUALIZACE WI-FI REMOTE:
Ujistěte se, prosím, že Wi-Fi Remote NENÍ připojen pomocí USB kabelu k PC
či dobíjecímu adaptéru. (Poznámka: Wi-Fi Remote se aktualizuje bezdrátově,
pomocí připojení k Wi-Fi BacPac, USB kabel slouží pouze k dobíjení)
1) Poté, co jste aktualizovali Wi-Fi BacPac, ponechte Wi-Fi BacPac připojen
pomocí USB kabelu k PC. Wi-Fi Remote by se měl nyní zobrazit v základním
okně CineForm Studia. (pokud ne, prosím potvrďte „refresh“ ikonu pro
obnovení připojení Wi-Fi Remote po ukončené aktualizaci Wi-Fi BacPac.)
2) Ze seznamu vyberte Wi-Fi Remote a potvrďte „UPDATE“
3) Vyčkejte na dokončení procesu aktualizace, který může trvat několik minut.
Během tohoto procesu neodpojujte Wi-Fi BacPac ani nevypínejte kameru HD
HERO2! (Poznámka: Pokud je Wi-Fi Remote připojen pomocí USB kabelu
na dobíjení, může být vyžadováno vypnutí a opětovné zapnutí Wi-Fi Remote
pro úspěšné dokončení aktualizace)
4) Aktualizovaná verze Wi-Fi Remote se zobrazí po potvrzení „refresh“
v základním okně CineForm Studia
KONFIGURACE WI-FI BACPAC (DOBROVOLNÉ):
1) Vyberte v základním okně CineForm Studia Wi-Fi BacPac a potvrďte
„CONFIGURE“
2) Zadejte jméno a heslo (heslo by mělo obsahovat alespoň 8 znaků)
a potvrďte OK.
**doporučujeme změnit heslo, které je továrně nastaveno na „goprohero“
TIPY NA ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
•Doporučujeme odpojit veškerá externí zařízení, která máte připojena k PC
(flash disky, externí displeje atd.) předtím než začnete s aktualizací GoPro
zařízení
•Nenechávejte Wi-Fi Remote připojen pomocí USB k PC či adaptéru během
procesu aktualizace (Wi-Fi Remote by měl být plně nabitý před aktualizačním
procesem)
•Pokud zařízení GoPro není nalezeno/zobrazeno v CineForm Studio, prosím
zkuste následující kroky:
1) Potvrďte tlačítko „refresh“ v levém dolním rohu okna.
2) Odpojte USB kabel od zařízení GoPro, zapněte jej a zkuste zapnuté znovu
připojit.
3) Zkuste připojit zařízení do jiného USB portu na PC.
4) Zkuste znovu otevřít aplikaci CineForm Studio nebo otevřít základní okno. (Device Window)
5) Ujistěte se, že ovladače a aplikace CineForm Studio je plně a správně
nainstalována.
Více informací na: gopro.com/support
Video ukázka aktualizace:
http://www.youtube.com/watch?v=DL7eAa0O2E8&feature=player_embedded
Download

WI-FI BacPac