Obraťte se na nás – poradíme Vám rádi, odborně a zdarma!
Další informace o povolení
k pobytu v ČR
aneb
Odpovědi na nejčastější otázky
ZÁKLADNÍ INFORMACE+
InBáze 2013
Projekt Asistenční služby pro migranty InBáze III je
podpořen z Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků ze třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
Jste cizinec pocházející ze země mimo Evropskou unii? Chcete
se usadit v České republice nebo zde žijete? Právě pro Vás je
určena tato příručka. Zodpovíme Vám nejčastější otázky
spojené s vyřizováním Vašeho pobytu.
ZÁKLADNÍ POJMY
OPC – Oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR
Správní orgán – Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra ČR
Policie – Odbor cizinecké policie Policie České republiky
Území – území České republiky
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POBYT A PŘÍLOHY
Žádáte-li o dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení nebo o trvalý pobyt,
vyplňte zelený formulář žádosti.
Na co si dát pozor při podání žádosti?
ŽÁDOST MUSÍTE PODAT VČAS
90 až 14 dnů před uplynutím platnosti dosavadního víza/povolení
k dlouhodobému pobytu
Nejpozději v den konce platnosti dlouhodobého pobytu v případě
změny účelu pobytu (např. ze studia na podnikání)
Vaše žádost bude vyřízená rychleji, jestli s ní podáte všechny
zákonem požadované náležitosti. Jestli však nemáte všechny
požadované náležitosti, žádost podejte včas. Abyste nezmeškali
lhůtu, podejte včas alespoň formulář žádosti a ostatní dokumenty
doplňte co nejdříve. Pokud tak neučiníte, správní orgán přeruší
řízení a vyzve Vás k doložení chybějících dokladů. K tomu Vám
určí přiměřenou lhůtu, do kdy musíte doklady doložit.
ZMEŠKAL JSEM LHŮTU K PODÁNÍ ŽÁDOSTI – co dělat?
Zmeškání je možné omluvit pouze ze závažných důvodů, které
jste nemohl ovlivnit (např. vážná nemoc).
Žádost musíte podat do tří dnů po tom, co důvody odpadnou.
Přiložte žádost o prominutí zmeškání lhůty, kde uvedete
důvody zmeškání. Tyto důvody prokažte doložením důkazů
(např. pokud jste byl nemocný, potvrzením od lékaře).
N
Jestliže žádost bez vážných důvodů nepodáte včas, bude
odmítnuta. Pokud jste zapomněl, nelze to omluvit!
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
Doklady nesmí být starší než 180 dnů (s výjimkou dokladů,
které se nemění, nebo se mění až po několika letech, např.:
cestovní doklad, nájemní smlouva, doklad o znalosti českého
jazyka atd.).
Všechny dokládané dokumenty musí být úředně přeloženy do
českého jazyka.
Dokládejte pouze originály anebo ověřené kopie dokumentů.
Ověřené kopie pořídíte po předložení originálu u notáře, úřadu
městské části nebo na poště s Czech pointem.
g
Když podáváte dokumenty osobně, udělejte si jejich obyčejnou
kopii předem a předložte je spolu s originály. Úředník porovná
originál s kopií a pravost kopie pro účely řízení o Vaší žádosti ověří
přímo na místě. Originál Vám vrátí.
Doklady lze zaslat i poštou, musí to však být ověřené kopie.
Zasílejte je doporučeně s podacím lístkem, který slouží jako
potvrzení. K zasílanému dokladu uveďte i číslo jednací Vaší
žádosti.
Je Vaším právem, ale i povinností, dokládat k žádosti cokoliv, co
objasní a prokáže splnění zákonných podmínek pro vyhovění
Vaší žádosti. Nejdůležitější jsou však konkrétní dokumenty, které
vyžaduje přímo zákon anebo správní orgán. Správní orgán ani
úředník však nemůže odmítnout přijetí jakýchkoliv dalších
dokladů k Vaší žádosti. Při rozhodování o Vaší žádosti se k nim
správní orgán musí vyjádřit a zhodnotit je.
Jestliže v rámci řízení podáváte nějaké další žádosti (např. žádost
o přerušení řízení), přineste si s sebou 2 stejnopisy, úředník Vám
na další stejnopis žádosti potvrdí, že jste žádost podal osobně.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Nemůžete získat potřebný dokument? Můžete ho nahradit čestným
prohlášením.
Čestným prohlášením prohlašujete určitou skutečnost za
pravdivou, proto v něm uvádějte jen pravdivé informace.
V případě zjištění, že prohlašovaná skutečnost pravdivá není,
hrozí Vám vážné sankce a taky zamítnutí žádosti o udělení
pobytového oprávnění.
V čestném prohlášení musí být uvedeny Vaše osobní údaje,
skutečnost, kterou prohlašujete za pravdivou, Váš podpis,
datum a místo vyhotovení čestného prohlášení.
POSUZOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ K POBYTU
U některých žádostí se prokazuje čistý průměrný měsíční příjem
žadatele, který musí být pravidelný (např. podnikání, společné
soužití rodiny). Na posuzování potřebné výše prostředků k pobytu
mají vliv i skutečné náklady na bydlení, které jsou uvedené např.
v nájemní smlouvě. Výše potřebných prostředků k pobytu závisí i na
počtu osob, které společně žijí s žadatelem v domácnosti a na jejich
rodinných vazbách.
PODAL JSEM ŽÁDOST, CO DÁL?
Řízení o všech žádostech se musí vyřídit v zákonem určené lhůtě.
Přehled všech důležitých lhůt můžete najít na těchto stránkách
Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-prubeh-rizeni-lhuty-a-pocitani-casu.aspx
Pravidelně sledujte, zda už bylo o Vaší žádosti rozhodnuto na
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-stavu-rizeni.aspx
NEROZHODNUTO VE LHŮTĚ
Uplynula zákonná lhůta a ještě nebylo rozhodnuto? Možná je k tomu
důvod:
Nejprve ověřte, zda jste skutečně podal nejen žádost, ale i
všechny potřebné přílohy. Pokud nějaký dokument chybí,
správní orgán přeruší řízení a vyzve Vás k jeho doložení.
Správní orgán přerušil řízení na základě Vaší žádosti.
Správní orgán přerušil řízení, protože musí počkat, než se dořeší
jiná důležitá podmínka pro rozhodnutí atp.
Pokud není prodlení odůvodněné, podejte žádost o urychlení řízení
či návrh na opatření proti nečinnosti.
g
Pro více informací se obraťte na naše pracovníky na
pobočkách OPC, pomůžou Vám!
CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
Chcete odjet do zahraničí, ale Vaše žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu ještě nebyla vyřízena?
1. Požádejte o PŘEKLENOVACÍ ŠTÍTEK
Překlenovací štítek potvrzuje, že jste v ČR legálně.
Můžete se jím prokázat při pobytové kontrole, při kontrole na
hraničním přechodu a cestě mimo ČR. Umožňuje Vám
bezproblémové vycestování a návrat do ČR nebo do Schengenu.
N
Jestliže Vám byl překlenovací štítek vyznačen do cestovního
pasu a vy jste mezitím získal nový pas, mějte s sebou při
překračování hranic i starý pas s vyznačeným platným
překlenovacím štítkem.
Požádejte o něj na OPC. Musíte si pro něj přijít osobně a
předložit cestovní pas, do kterého Vám bude vyznačen.
Jedete do zahraničí na delší dobu a před Vaším návratem Vám
vyprší povolení k pobytu?
Požádejte o překlenovací štítek a sepište důvody, proč o něj
žádáte a doložte správnímu orgánu rezervaci letenek nebo
jízdenek na Vaše jméno. Správní orgán může (ale nemusí) Vaší
žádosti o překlenovací štítek vyhovět.
g
Pokud máte živnostenské oprávnění, překlenovací štítek slouží
i k prokázání platnosti pobytu na živnostenském úřadu.
N
Žadatelé o vydání povolení k přechodnému pobytu nemají
nárok na překlenovací štítek. Mohou pobývat pouze na
území do doby, než bude o jejich žádosti rozhodnuto. Chtějí-li odjet
z ČR, musí získat osvědčení, které se vlepuje do cestovního pasu a
které jim umožní vycestovat mimo území nebo Schengenu. Pro
bezproblémový návrat na území však musí požádat o vízum na
zastupitelském úřadu České republiky ve své destinaci!
2. Oznamte Vaši nepřítomnost správnímu orgánu
Zašlete mu čestné prohlášení o Vaší cestě spolu s kontaktní
adresou v zahraničí. Nechcete-li přerušit řízení, udělte někomu
důvěryhodnému plnou moc pro vyzvedávání písemností.
g
Když víte již při podávání žádosti, že na určitou dobu
odcestujete mimo území, oznamte délku Vaší nepřítomnosti a
prozatímní kontaktní adresu přímo na formuláři žádosti.
Jedete na delší dobu (např. více než 30 dnů)?
Požádejte o přerušení řízení. Jako důvod uveďte cestu do
zahraničí, její délku a kontaktní adresu v zahraničí.
Správní orgán vyhoví žádosti, pokud to neohrozí účel vedení
řízení a na základě obsahu žádosti bude jasné, že se nejedná
o neodůvodněné způsobování průtahů v řízení nebo vyhýbání se
splnění zákonných povinností.
N
Včasným oznámením Vaší nepřítomnosti na území se vyhnete
případnému zmeškání lhůty pro doplnění žádosti či dostavení
se k provedení určitého úkonu.
N
Biometrickou kartu (průkaz o povolení k pobytu) si musíte
vyzvednout do 60 dnů ode dne sejmutí biometrických údajů,
jinak nedostanete povolení k pobytu. V tomto období již nelze
přerušit řízení.
MOJE ŽÁDOST BYLA SCHVÁLENA, CO DÁL?
Kontaktujte příslušné OPC pro objednání termínu sejmutí údajů
nezbytných k vyhotovení biometrické karty.
BIOMETRICKÁ KARTA
Biometrická karta je průkaz o povolení k pobytu – prokazujete jí
svou totožnost a oprávnění k pobytu na území. Noste ji vždy
s sebou, jinak můžete být pokutován.
Při překračování hranic je nutné mít u sebe biometrickou kartu a
cestovní pas.
Platnost Vaší biometrické karty bude záviset na délce platnosti
Vámi doložených dokladů (doklad o plnění účelu pobytu, doklad
o zdravotním pojištění a doklad o zajištění ubytování).
g
Získáte-li doklady s delší dobou platnosti, doložte je správnímu
orgánu nejpozději do dne sejmutí údajů nezbytných
k vyhotovení biometrické karty. Později na nové doklady nemusí být
brán zřetel.
N
Pokud vyprší platnost biometrické karty, odevzdejte ji co
nejdříve správnímu orgánu, jinak Vám hrozí pokuta.
V den vyzvednutí biometrické karty mějte připravené kolky
v příslušné výši na zaplacení správního poplatku za vydání nové
biometrické karty:
2 500,- Kč běžný poplatek (1 000,- Kč pro děti do 15 let za
vydání povolení k pobytu);
4 000,- Kč při ztrátě, poškození nebo odcizení (2 500,- Kč pro
děti do 15 let).
N
Při vyzvedávání biometrické karty pečlivě zkontrolujte údaje,
které jsou na ní napsané. Podepsáním jejího převzetí
potvrzujete, že údaje na kartě jsou správné.
ÚČEL POBYTU A ZMĚNA ÚČELU POBYTU
Jakýkoliv dlouhodobý pobyt se váže na určitý účel pobytu. Během
svého pobytu můžete plnit i více účelů pobytu, např. studium a
zaměstnání, podnikání a rodinný účel, atd. Vždy je však důležité, aby
byl každý den Vašeho pobytu plněn účel, za kterým máte vydáno
pobytové oprávnění.
N
Jestliže neplníte účel pobytu, správní orgán může zrušit Vaše
pobytové oprávnění anebo zamítnout žádost o jeho
prodloužení.
Kdykoliv během platnosti povolení k dlouhodobému pobytu máte
právo změnit účel pobytu podáním nové zelené žádosti s uvedeným
novým účelem. Platí však některá omezení:
Máte-li dlouhodobé vízum, nemůžete měnit účel pobytu.
Změnit účel na podnikání lze až po 2 letech pobytu na území.
Další omezení platí u rodinných příslušníků, držitelů zelených
karet, u účelu ochrany na území atd.
PODNIKATELÉ
Pokud v ČR podnikáte jako živnostník, musíte před podáním žádosti
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo před jeho
prodloužením ohlásit pokračování živnosti na živnostenském úřadě.
Jestliže správní orgán rozhoduje o Vaší žádosti příliš dlouho,
hlídejte platnost svého živnostenského oprávnění a popřípadě
ji prodlužte pomocí překlenovacího štítku.
N
Dejte pozor na daňový paušál
N
Při výpočtu dostatku finančních prostředků k pobytu vychází
správní orgán z Vašich čistých příjmů, tedy příjmů po odečtu
záloh na sociální pojištění a dalších výdajů, které si odčítáváte
v daňovém přiznání. Dobře proto zvažte, jestli si v daňovém
přiznání odečtete výdaje na podnikání formou daňového
paušálu ve výši 60%.
RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny můžete podat, pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé
vízum nebo máte povolení k pobytu za jiným účelem.
O sloučení můžou požádat zejména manželé, rodiče a děti a osamělé
osoby starší 65 let, které mají na území své rodiče nebo děti.
N
Délka vydaného povolení k pobytu závisí
schváleného pobytu osoby, na kterou se slučují.
na
délce
Narodilo se Vám dítě na území?
Podejte pro něj nejpozději do 60 dnů od jeho narození žádost o
povolení k pobytu. K ní přiložíte cestovní doklad dítěte a jeho rodný
list. Žádejte pro své dítě o stejný typ pobytu, jaký máte vy –
dlouhodobý či trvalý.
STUDENTI
Za účel pobytu „studium“ lze považovat jen některé aktivity, např.:
studium akreditovaného oboru na střední škole, vyšší odborné
škole a vysoké škole;
jazyková příprava na denní akreditované studium;
bezplatná odborná praxe zajišťovaná akreditovanou vzdělávací
institucí (např. vysoká škola);
stipendijní pobyt, apod.
V ostatních případech se jedná o jinou vzdělávací činnost, která
spadá pod účel pobytu „ostatní“.
g
Jakékoliv vzdělávání by mělo probíhat v rozsahu alespoň
20h/týdně.
Co dělat, když odjíždím na studijní pobyt ERASMUS nebo jiný
výměnný studijní pobyt do zahraničí během svého studia?
Když cestujete do zahraničí na studijní pobyt (např. ERASMUS),
považuje se tento pobyt za plnění účelu pobytu „studium“ na území,
jestliže splňujete tyto podmínky:
během pobytu jste nadále studentem české vysoké školy,
pobytem v zahraničí plníte své studijní povinnosti české vysoké
školy,
pobyt byl organizován nebo zprostředkován českou vysokou
školou.
Jste povinen oznámit správnímu orgánu změnu místa pobytu
nejpozději do 30 dnů. Nový doklad o zajištění ubytování v zahraničí
nedokládáte. V oznámení změny uveďte svou novou dočasnou
adresu v zahraničí a adresu pro doručování písemností ze strany
správního orgánu.
Co dělat, když absolvuji studium a chci zůstat na území?
Den absolvování poslední části závěrečné státní zkoušky je
posledním dnem studia. Účel pobytu „studium“ se tím považuje za
splněný. Jestliže chcete zůstat na území i po absolvování studia, měl
byste požádat o změnu účelu pobytu (zaměstnání, podnikání,
ostatní…) nejpozději v poslední den studia. Nezapomeňte, že již
následující den po absolvování studia musíte nový účel pobytu
fakticky plnit, jinak správní orgán Vaší žádost zamítne.
Jestliže po absolvování bakalářského studijního programu plynule
pokračujete ve studiu v navazujícím studijním programu bez
prodlení, správní orgán v praxi tuto dobu čekání na navazující
studijní program může považovat za plnění účelu pobytu „studium“.
Plnění účelu pobytu „studium“ v tomto období prokazujete dokladem
o účasti na přijímacím řízení a rozhodnutím o přijetí do navazujícího
studijního programu. Mezi jednotlivými studijními programy nemůže
být prodleva.
ZAMĚSTNANCI
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
Chcete-li v ČR pracovat, musíte získat nejen povolení k pobytu, ale i
pracovní povolení.
Povolení k pobytu pak dostanete na stejně dlouhou dobu, jako je
platnost pracovního povolení. Délka pracovního povolení závisí na
potřebném vzdělání pro Vaše povolání.
Povolení k zaměstnání nepotřebujete, jestliže
máte v ČR trvalý pobyt,
získal jste v ČR azyl nebo doplňkovou ochranu,
máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení
rodiny na cizince s trvalým pobytem nebo azylem,
vystudoval jste střední/vyšší odbornou/vysokou školu na území,
studujete v denním studiu na střední/vyšší odborné/vysoké škole
nebo konzervatoři a připravujete se na své budoucí povolání.
g
Formuláře k žádosti
povolení naleznete
zz_zamest_cizincu
o udělení/prodloužení pracovního
zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/
N
Zaměstnaní cizinci jsou účastni systému veřejného
zdravotního pojištění. Vyměřovacím základem pro výpočet
měsíčního pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou v tomto
případě celkové příjmy cizince (např. i z podnikatelské činnosti na
základě živnosti, kterou vykonávají vedle zaměstnání).
Příklad: Student denního bakalářského studia si našel práci na 20
hodin týdně na pracovní smlouvu. Nepotřebuje povolení
k zaměstnání, je účasten systému veřejného zdravotního pojištění,
proto v řízení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu
namísto komplexního zdravotního pojištění předkládá veřejné
pojištění.
Existují i výhodnější typy povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem zaměstnání – zelené a modré karty. Bližší informace o
zelených a modrých kartách naleznete zde:
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka
Do konce roku 2013 je Česká republika povinna přijmout novou
právní úpravu, která umožní získat jednotné povolení k práci a
k pobytu ve formě „zaměstnanecké karty“. Zaměstnanecká karta
má nahradit vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání, pracovní povolení a zelené karty.
g
Pro více informací o připravované změně kontaktujte naší
organizaci.
CO JE TO TRVALÝ POBYT A JAK HO ZÍSKAT?
Povolení k trvalému pobytu přináší řadu výhod:
automaticky získáte rodné číslo;
jste zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění;
máte stejný přístup k práci, podnikání, vzdělání a nabývání
nemovitostí jako občané ČR;
můžete se evidovat na úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání a
máte nárok žádat o různé dávky.
Povolení k trvalému pobytu lze získat zpravidla na základě 5 let
nepřetržitého dlouhodobého pobytu na území.
N
Jestliže zde pobýváte za účelem studia, započítává se jen
jedna polovina doby pobytu.
Během doby 5 let můžete i odcestovat. Podmínku nepřetržitého pobytu
splníte, jestliže nebudete mimo území ČR celkem 10 měsíců během
doby 5 let. Nesmíte však být pryč více než 6 měsíců v kuse.
Také musíte prokázat znalost českého jazyka na úrovni A1.
Vyzvedněte si zdarma poukázku na složení zkoušky z českého
jazyka na každém oddělení OPC.
Více informací o institucích, kde lze absolvovat jazykové kurzy,
anebo vykonat zkoušku z českého jazyka naleznete na:
http://cestina-pro-cizince.cz
K žádosti přiložte:
cestovní pas
2 fotografie
nájemní smlouvu nebo potvrzení o zajištění ubytování
prostředky k pobytu (potvrzení o čistém příjmu, platební výměr a
vyučtování záloh na sociálním pojištění apod.)
jazykový certifikát
Jestliže žádáte o vydání povolení k trvalému pobytu po 5 letech
nepřetržitého pobytu na území, splňujete i podmínky pro přiznání
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES/EU.
g
S tímto postavením můžete získat povolení k pobytu v jiných
členských zemích EU, pokud tam hodláte pracovat, podnikat,
nebo dlouhodobě pobývat.
Více informací naleznete na:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
free_movement_of_persons_asylum_immigration/l23034_cs.htm
CO JE TO STRPĚNÍ POBYTU NA ÚZEMÍ?
Jedná se o speciální situaci, kdy nemusíte odcestovat z ČR, Váš
pobyt je tolerován a legálně zde můžete pobývat. Uděluje se např.
z těchto důvodů:
již čekáte na povolení k trvalému pobytu déle než 2 měsíce a
správní orgán již měl o Vaší žádosti rozhodnout;
když Vám ve vycestování z území brání nějaká závažná
překážka (např. pokud jste vážně nemocný).
O vízum za účelem strpění požádejte správní orgán. V případě
potřeby ho můžete i prodloužit, ale pouze pokud překážka trvá.
Jakmile však důvody odpadnou, správní orgán jeho platnost zruší.
Příklad: Rodič podal za své dítě, které přijelo na území na turistické
vízum, žádost o trvalý pobyt. O žádosti nebylo rozhodnuto a
turistické vízum vypršelo. Dítě může počkat na rozhodnutí o trvalém
pobytu na území, ale pouze, když správní orgán schválí podanou
žádost o vízum za účelem strpění.
CO JE TO VÝJEZDNÍ PŘÍKAZ?
Pokud nemáte v ČR platné povolení k pobytu a měl byste tedy
opustit území, dostanete do pasu výjezdní příkaz. Je to doklad, který
Vám umožní zařídit vše potřebné před odjezdem a následně
vycestovat z území. Nejdéle je udělován až na dobu 60 dnů. Pokud
dostanete výjezdní příkaz na kratší dobu, můžete požádat o jeho
prodloužení.
N
Jestliže po jeho vypršení neopustíte území, hrozí Vám správní
vyhoštění a případně i zákaz pobytu.
g
Chcete-li odcestovat přes území Schengenu, vyřiďte si
krátkodobé tranzitní vízum na policii. Rozhodování o této
žádosti trvá max. 10 dnů.
VAŠE POVINNOSTI
Přihlaste se do 3 dnů od příjezdu do ČR na policii, pokud to za
Vás neudělal ubytovatel (např. hostel, hotel, ubytovna, penzion).
Vždy mějte u sebe své vízum nebo biometrickou kartu a průkaz o
zdravotním pojištění s dokladem o jeho zaplacení pro případ kontroly.
Hned jak vyprší platnost biometrické karty nebo průkazu o
povolení pobytu, odevzdejte ho na OPC, kde jste ho převzal.
Do 3 pracovních dnů ohlaste ztrátu, zničení, poškození nebo
odcizení průkazu o povolení k pobytu.
Do 3 pracovních dnů ohlaste správnímu orgánu každou změnu
příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním pase a dalších
údajů, které jsou uvedené v průkazu o povolení k pobytu.
Do 30 dnů ohlaste správnímu orgánu změnu adresy bydliště (u
povolení k trvalému pobytu pouze v případě, budete-li bydlet
jinde déle než půl roku).
N
Jestliže změnu nenahlásíte včas, hrozí, že se nedozvíte o
důležitých informacích o Vašem pobytu.
Vždy uvádějte pravdivé informace!
DOPORUČENÍ
Nečekejte, objednejte se! Pokud se potřebujete osobně dostavit
na OPC, nemusíte čekat na odbavení, stačí se objednat. Využijte
kontakty pro objednání:
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
Spoléhejte pouze na písemné informace! Jakákoliv ústní
informace poskytovaná úředníkem není závazná. Potřebujete-li
oficiální informaci, požádejte o písemné stanovisko.
Zařizujte své záležitosti sami! Pokud potřebujete zastoupení,
obraťte se na důvěryhodnou a spolehlivou osobu, kterou máte
ověřenou. Můžete se obrátit na advokáta, který Vám může
poskytnout právní poradenství, zastoupit Vás a pomoci Vám
vyřídit vše potřebné za finanční odměnu. Každý aktivní advokát
musí být členem České advokátní komory, musí mít registrační
číslo.
N
Jestliže Vám někdo jiný soustavně poskytuje právní poradenství,
nesmí od Vás požadovat žádnou finanční odměnu.
N
Žádný zástupce Vám není schopen zaručit pozitivní výsledek,
a to ani v případě, pokud jim předem platíte zálohy na jejich
finanční odměnu nebo výdaje.
N
Pečlivě zvažte, komu udělíte plnou moc k Vašemu
zastupování.
g
Mnohé pobytové záležitosti nejsou složité a dokážete si je
vyřešit sami. Nestátní neziskové organizace poskytují právní
poradenství cizincům zcela zdarma.
ASISTENCE PŘÍMO NA OPC
Pracovníci InBáze poskytují asistenční služby na následujících
Odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR:
OPC Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov (v kanceláři InBáze v 1.
patře)
OPC Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov (v kanceláři InBáze
v přízemí)
OPC Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Bohdalec
(v kanceláři InBáze v 1. patře)
Co zahrnují naše asistenční služby?
poradíme Vám s pobytem
pomůžeme Vám vyplnit formuláře, napsat žádosti
zkontrolujeme Vám dokumenty
tlumočíme do mongolštiny, arabštiny, vietnamštiny, ruštiny,
francouzštiny a angličtiny
po předchozím objednání nabízíme také osobní asistenci při
jednání na úřadech
zprostředkujeme další sociální a právnické služby
Aktuální pracovní dobu najdete na internetových stránkách:
www.inbaze.cz
KONTAKTUJTE NÁS
InBáze, o. s.
Legerova 50
120 00 Praha 2
[email protected]
http://inbaze.cz
224 941 415
739 037 353
[email protected]
[email protected]
608 528 806
608 817 531
[email protected]
775 283 481
[email protected]
732 547 886
[email protected]
732 549 586
[email protected]
773 898 680
[email protected]
Další nestátní neziskové organizace
poskytující poradenství cizincům ZDARMA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA +
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Poradna pro integraci
Opletalova 6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 216 758
e-mail: [email protected]
web: http://p-p-i.cz
Mezinárodní organizace pro migraci
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
tel.: 233 370 160
e-mail: [email protected]
web: http://www.iom.cz
Sdružení pro integraci a migraci
Baranova 33, 130 00 Praha 3
tel.: 224 224 379, 603 547 450
e-mail: [email protected]
web: http://www.migrace.com
Klub Hanoi
Libušská 319, 142 00 Praha 4
tel.: 603 583 690, 608 535 792
e-mail: [email protected]
web: http://klubhanoi.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9
tel.: 284 683 714, 284 683 545
e-mail: [email protected]
web: http://www.opu.cz
Centrum pro integraci cizinců
Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
tel.: 222 360 452, 222 360 834
e-mail: [email protected]
web: http://www.cicpraha.org
Integrační centrum Praha
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
tel.: 252 543 846
e-mail: [email protected]
web: http://icpraha.com
La Strada Česká republika
P. O. Box 305, 111 21 Praha 1
tel.: 222 71 71 71, 800 07 77 77
e-mail: [email protected]
web: http://www.strada.cz
META – Sdružení pro příležitosti
mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
tel.: 222 521 446, 775 339 003
e-mail: [email protected]
web: http://meta-os.cz
Poradna pro migranty a uprchlíky
(Arcidiézní charita Praha)
Pernerova 20, 186 00 Praha 8
tel.: 224 813 418, 605 268 444
e-mail: [email protected]
web: http://praha.charita.cz
Poradna pro občanství, občanská
a lidská práva
Ječná 7, 120 00 Praha 2
tel.: 270 003 280, 270 003 281
e-mail: [email protected]
web: http://www.poradna-prava.cz
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00 Praha 2
tel.: 242 487 811-2
e-mail: [email protected]
web: http://www.diakonie.cz/
Download

Brožura II v českém jazyce