Plus500 Ltd
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA
CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním
způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,
protože neexistuje ochrana kapitálu ani zaručená návratnost a zákazníci mohou
přijít o investovanou částku. S obchodní platformou Plus500 nelze přijít o více, než
kolik činí investovaná částka, a zákazníci se nemohou stát dlužníky Plus500.
Obchodování CFD se nehodí pro všechny investory, ujistěte se, že plně chápete
rizika v něm obsažená.
Toto Vyjádření k rizikům je součástí klientských smluv, jak jsou definovány v
uživatelské smlouvě.
1.1. Uvažujete o obchodování s námi na obchodní platformě Plus500 ("my", "naše",
"my") v diferenčních smlouvách (Contracts for Difference - 'CFD'). CFD jsou
vysoce riskantní investice, které pro mnoho investorů nejsou vhodné.
1.2. Toto vyrozumění vám poskytuje informace o rizicích spojených s CFD, nemůže
ale vysvětlit všechna rizika, ani jak se tato rizika vztahují k vašim osobním
okolnostem. Máte-li pochybnosti, vyhledejte raději odbornou radu.
1.3. Je důležité, abyste plně chápali inherentní rizika předtím, než s námi uzavřete
obchodní vztah. Rozhodnete–li se vstoupit s námi do obchodního vztahu, je
důležité si stále uvědomovat jeho rizika a vědět, že máte dostatek finančních
prostředků, abyste tato rizika unesl/a a že sledujete pečlivě své pozice.
2. ZVĚTŠENÉ ZTRÁTY
2.1. Povaha trhů obchodujících s maržemi znamená, že jak zisky, tak ztráty se
mohou zvětšit a nezadáte-li objednávku Close at Loss nebo Limit Order,
můžete utrpět opravdu velké ztráty, pohne-li se vaše pozice proti vám.
Nicméně nemůžete přijít o víc, než kolik činí saldo na vašem obchodním účtu.
3. CFD SE NEHODÍ PRO DLOUHODOBÉ INVESTOVÁNÍ
3.1. CFD se nehodí pro dlouhodobé investory. Držíte-li CFD otevřené po dlouhou
dobu, související náklady vzrostou a může být smysluplnější zakoupit si místo
nich podkladové aktivum.
4. ŽÁDNÁ PRÁVA NA PODKLADOVÝ NÁSTROJ
4.1. CFDs neposkytují práva k podkladovým nástrojům a ani v případě CFD
vztažených k akciím nedávají hlasovací práva.
5. INVESTUJTE POUZE PENÍZE, O KTERÉ SI MŮŽETE DOVOLIT PŘIJÍT
Plus500 Ltd – UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA v1
1
5.1. Neinvestujte do CFD peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Investice do
CFD je pro investora vysoce riziková a vzhledem ke kolísání hodnoty nemusí
investor získat zpět hodnotu, již investoval.
6. VHODNOST
6.1. Je na nás, abychom vyhodnotili vhodnost obchodní platformy pro vaše
okolnosti; rozhodnutí, zda otevřít či neotevřít účet a zda chápete či nechápete
rizika je pak vaše.
6.2. Můžeme vás též požádat o informace o finančních aktivech a ziscích.
Nesledujeme za Vás, zda nám zaslaná peněžní částka nebo vaše zisky a ztráty
jsou v souladu s těmito informacemi. Je na Vás, abyste zhodnotili, zda jsou
vaše finanční zdroje přiměřené a jakou úroveň rizika na sebe berete.
7. POTENCIÁLNÍ RIZIKA
7.1. Nemůžete přijít o víc, než o saldo svého obchodního účtu.
7.2. Než s námi vstoupíte do transakce CFD, požadujeme, abyste u nás uložili
peníze jako vstupní marži; chcete-li udržet transakci otevřenou, musíte
zajistit, aby částka na vašem obchodním účtu převyšovala udržovací marži.
Vstupní marže se bude mezi jednotlivými nástroji lišit a částky budou uvedeny
na obchodní platformě. To znamená, že budete používat některý druh
‘pákového efektu’ a ten může zapracovat pro vás nebo proti vám; malý cenový
pohyb ve váš prospěch může vést k velkému zisku oproti vstupní marži použité
pro obchodování, avšak drobný cenový pohyb proti vám může způsobit
podstatné ztráty.
7.3. Dále budeme vyžadovat, abyste zajistili, že bude částka na vašem obchodním
účtu přesahovat udržovací marži tak, aby udržela transakci otevřenou. Proto
může být třeba, jestliže se naše cena pohne proti vám, abyste nám poskytl/a
významnou dodatečnou marži v krátké době, aby vaše transakce zůstaly
otevřené. Jestliže to neuděláte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo
všechny vaše obchodní operace. Za utrpěné ztráty ponesete odpovědnost.
7.4. Měli byste také vědět, že v souladu s naší uživatelskou smlouvou máme právo
ze svého vlastního rozhodnutí vyhlásit výzvu k dodatkové úhradě. Podle
uživatelské smlouvy musíte vyhovět takové výzvě ihned telegrafickým
převodem ve lhůtě, kterou stanovíme. Jestliže tak neučiníte, budeme
oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace.
7.5. Jestliže jste neučinili kroky k umístění absolutního limitu na své ztráty
(například umístěním na svůj účet příkazu Close at Loss nebo Close at Profit),
může být výsledkem nepříznivých pohybů trhu ztráta celého salda vašeho
obchodního účtu. Nabízíme celou řadu nástrojů pro řízení rizik, abychom vám
pomohli zvládnout toto riziko.
8. NEVHODNÉ JAKO PŘÍJEM
Plus500 Ltd – UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA v1
2
8.1. Vlastní koncepce CFD znamená, že se nehodí pro investora očekávajícího
příjem ze svých investic, neboť příjem z takových investic může při vyjádření
v penězích hodnotově kolísat. U investice do produktu OTC, což není snadno
realizovatelná investice, může být obtížné prodat nebo realizovat investici a
získat spolehlivé informace o její hodnotě nebo rozsahu rizik, jimž je
vystavena.
9. KOLÍSÁNÍ NA TRHU
9.1. Je důležité, abyste chápali rizika spojená s obchodováním na trhu, protože
kolísání ceny na podkladovém trhu bude mít dopad na ziskovost obchodní
operace. Například: hodnota investic denominovaných v cizích měnách může
poklesnout nebo vzrůst následkem změn směnných kurzů.
9.2. CFD jsou proto vhodné jen pro zákazníky plně chápající tržní riziko a mají
předchozí zkušenosti z tohoto obchodování. V případě nejistoty doporučujeme
vyhledat si nestrannou konzultaci.
10. DERIVÁTY
10.1.
Pozice otevřené u nás se neobchodují na žádné burze. Ceny a ostatní
podmínky stanovujeme my a navíc ke splnění všech povinností jsme povinni
zajistit dokonalou realizaci a postupovat rozumně a ve shodě s uživatelskou
smlouvou a postupem pro vyřizování zakázek. Výsledkem každé transakce,
kterou otevřete cestou naší obchodní platformy, je uzavření smlouvy s námi;
tyto smlouvy lze uzavřít pouze s námi a nelze je převést na jiný subjekt.
11. POTŘEBA SLEDOVÁNÍ POZIC
11.1.
Z důvodu účinku spekulací a tedy rychlosti, s jakou mohou nastat zisky
nebo ztráty, je důležité, abyste své pozice pozorně sledovali. Dohled nad
vašimi obchody je vaše odpovědnost.
12. PROVOZNÍ RIZIKA
12.1.
Provozní rizika s Plus500 na Vašem počítači jsou skryta v každé transakci
CFD. Například narušení provozních procesů Plus500, jakými jsou komunikace,
počítače, počítačové nebo mobilní sítě nebo vnější události, mohou vést ke
zpožděné realizaci a vyřízení transakce. Plus500 nepřijímá ani nenese
jakoukoliv odpovědnost ve vztahu k provozním procesům v Plus500 s výjimkou
případů, kdy by šlo ze strany Plus 500 o podvod nebo nepoctivost.
13. MĚNOVÉ RIZIKO
Zákazníci by si měli být vědomi, že CFD denominované v měnách jiných, než jaká
je jejich domácí, nesou dodatečné riziko související s kolísáním měnových kurzů.
Plus500 Ltd – UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA v1
3
Plus500 Ltd – UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA v1
4
Download

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA