avdzalajsem kontakt s panf
Veronikou Taclik llordkovou
(33) z N6choda,od nfZjsemse
dozvedela,Zeji k ziijmu o paranormdlnf
jevy nepiivedl iAdnf vlastni nevysv6ttitetnf zaZitek, jak se to v6t5inou stdv6..Touiila se iloanEilit, co mdv genech,
protoie se jeji praprarodiie zajimali
o nailpiirozeno. DalSimsilnlm podnetem,
kterfji piinesl nema$ zdjemo nevyieiene ziihady,byt fakt, Ze prarodicezjedn6
strany ZiLiv Polsku,kde panuje silnd vira
v nadpiirozeno, a kromd toho bydteli
v dom6. kde podle mnohlich straiilo.
,,DaIo bytse iici, i,e to viechno pro mne
byla inspirace, abych se vtldala smirem,
Herlm se dnes snaZim ubirat," iikd na
rivodpaniVeronika,
Z Mrthetumi iici, iim konkritni se vaie
rodina zabfvala?
Moje prababickaz maminiiny strany byla
vddmou a zabfvala se vykliiddnim karet.
Praprarodicez tatfnkovi strany byli spiritist6. Castopoiddatiseancese zesnu\lmi
a pokud vim, byti velmi usp65nf.Byto to
v dobd,kdy v na5izemispiritismusrozkv6tal a o komunikacise zesnulrjmi
i o informacez druh6hobiehu
tide jeviti vefti zdjem.BohuZel
se z jejich spiritistic\ich seancf nedochovaly Zadne ziipisy.
A myslfmsi, Zeani nikdy neexistovaly.
7 Zkouiela jste i vy nikdy
uspoid dat spiiti stickou seanci?
Pokudvim. Ziidn6mimoiadn6mimosmyslov6 schopnostijsem po sr4ichpiedcich
nezd6dila,takZe se o paranorm6lnozajfmdm spfie z v6deck6hohlediska. SamoziejmEuZ mdm za seboui jii nekotik
pokusrio navizdnfkomunikacesezesnutfmi neboand6ty,kteii mevelicezajimaji.
pad6kdyZna to nestacimsama,radimses odbornfl<y,kteii mi pomiihajivylouiit technick6
pifciny jevu, jeZ si nedokiZuvyw6tlit. >DuprotoZesi myslim,Ze
chy<tedy nevyvoldvdm,
z drivodumoZn6akto mriZebft nebezpecn6
entit. Spi5e
tivacenezndmlicha neZddoucich
seje snaZimhledatna mistech,kdeby semije
mohlopodaiit zachytit,aniZbychsi zahrdvala
s r4lieuvedenfmnebezpeiim.
VeronikaTaclikHordkovtd
JenZei kdyZsen6jak6- pronekohouspokojiv6 - qfstedkyopravdudostavily,nemyslim
si, Zebych melav ruce nepopiratelnlidrikaz
o tom. Ze se mi opravdupodaiito spojit
s druhfm biehem.
Mnohemraddji tedy piitr6m na vlastni p6st
a ddliimprtzkumy na mistech,o nichZsi mysUm, Ze by se mi tam mohlo podaiit neja\f
paranormdlnijev zachytita zdokumentovat.
Vdt5inoupouZfvdmdiktafon a fotoapar6t.
Vlistedlcy
sepost6zesnaZfmanalyzovat,popii-
Z Diive, nei si zaineme povidat o vaiich
konkr€tnich zkuienostech, mi ieknite ndco
o Spoleinostipro qlzkum psranormdlnich
jevrt, kerou jste nechala oficidlni zaregistrovat. Kolikmdte Eknrt?
Spolecnostjsem zatoZilaz drivodu solidnijevu.
ho zdzemipro qlzkum paranorm6lnfch
Zatim jsme v tomto ohledu na zacdtku.Ve
v6t5in6piipadri chodimjerry zkoumata dokumentovatsama,ale obcasmi s tim pomiihii
mii dlouholetdkamarddkaa mtj manZel.Dii
seiici, Zezatimjsemnecftilapotiebupiibirat
vice noqich aktivnichilenri. Jednoujsemse
o to uZsicepokou5ela,alezjistilajsem, i.e jde
o kontraproduktivnizdleZitost.Jeto probl6m.
protoZetid6, kteii o tento qizkum projevuji
zdjem,mivaji ve v6tiin6 piipadt pouze
jednostrannfndzor.NapiikladkdyZcokolivvyfotf, hned za tim vidi nadpiirozeno.
A to jii nepotiebuji,protoZemjm cftemje
bft profesioniilni,nestrannda neddtat
ukvapen6z6very.Na druhou stranu
nechci mit ve svdm\imu ani fptn6
skeptiky, protoZei jejich smf5teni
je pouzejednostrann6.
a tudfZpro menedostacujici. Zatimjsem tedy
nikohonov6honepiijata, i kdyZto samoziejme
v budoucnumdmv pldnu. Jen se musfnajit ti
spriivnitid6.
Pokratovdni na str.
HTEDATEKONTAKT?
Veronika Taclik
Horikovii (33)
www. posmrtnyzivot. net
Download

avdzala jsem kontakt s panf Veronikou Taclik llordkovou (33) z