(*u*n u / tz)
Jooy'
..,,..,.,../:.../.('
lona
vydan!
un,if
,, Sfo*n *rffir'
vom
rsf
Ministe
-*0,,
itanoi< t
Z6kladn6ustanovenia
(,. 8311990Zb.
1 . Telovj'chovn6 jednota
,pruZstevnik" Spi5sk6Bystr6 je v zmysle zikona
dinnost'
zdruLenim obdanov, ktori jej prostrednictvom vykon5vajri
dobrovofnjm
v telesnejvychove, Sporte,turistike a v inych obdobnfch dinnostiacha aktivit6ch.
2. poslanim TJ je uspokojovaf mnohostrannl zhujmy a ziltaby obdanov v oblasti telesnej
kultury, vytnfuat podmienky na upevf,ovanie ich zdravia, zr4y3ovaf telesnir a du5evnir
zdatnosf a Sportovrivfkonnosf.
a
J.
TJ je otvorenou, samostatnou a nezhvislou, nepolitickou spolodenskou organiz6ciou
vyvij ajricou svoju dinnosf na demokratickj'ch principoch'
4 . TJ ako i oddiely, odbory, spolky a in6 obdobnl zhujmov6 skupiny sa m6Zu dobrovolne
zdruLovat do vy5sich fori"* zdruLeni za ridelom obhajovania, rie5enia a presadzovania
spolodnych zSujmova Potrieb.
5 . Klub je orgaruzilcrous pr6vnou subjektivitou. sidlom je Spi5sk6Bystr6'
6 . Telov!'chovnri jednotu tvoria oddiely' odbory, spolky a rnl zhajmov6 skupiny zdtuLene
do n4 Do TJ mOZuvstupit' i dal5ie oddiely a odbory, spolky a in6 z6tjmov6 skupiny,
za
1r:tor6sa vo forme pripravnych vyborov kon5tituujir a poZiadqir o prijatie. O ich pijati
podmienok re5pektovaniatychto stanovrozhoduje vj'bor TJ'
1
V5etky zfuJadni odvetvov6 zloiky majri rovnakl prhva a zudastiujri sa prostrednictvom
svojich zdstupcov (predsedov, deleg6tov) v5etkj'ch rokovacich, rozhodovacich,
vj'konnf ch a zabezpedovacichdinnosti.
8 . KaZdA z6hJadn6odvetvov6zlolkambprhvo vystupit' z TJ, osamostatnif sa alebo zdruLit
do inej TJ. Svoj zimer oznirmi 3 mesiace dopredu vZdy k 30. 6. alebo 31. 12. Pi
o
vystupeni sa vykon6 majetko-pr6vne vysporiadanie. NSrok je podmienenf ddkazom
Delimit6ciu
ziskammajetku vlastnou einttorfou alebo irdelovo pridelenfmi prostriedkami.
valn6 zhromaZdenieTJ.
majetku schvalSuje
(ttnoUz
H1avn6irlohY
a ochranu zhujmov
1. TJ sa star6 o roz;,roj,prosperitu
{
im odbornJ' poradenskua servisnir sluZbu'
;;tUf"r"
perl
2 . TJ vytv6ra ekonomickl, matert(lnotechnick6'
celku izdraLenych
einnosf telovychovnej jednoty ako
il5nok:
ilenswo
f . ilenstvo m)Lebyf - individu6lne
- kolektirme
- destn6
bez rozdielu
je dobrovofn6' ilenom sa m6Ze staf sl' obdan
2. Individu6lne dlenstvo v TJ
i cudzi
aveku
pohlavia
politick6ho pr"rrr"Oe"rrlu u irirlr5""t,i, "amZensk6ho-vyznatia'
O prijati
v SR a sfhlasi s tjmiio stanovami'
UVJii,to
t*ul:
m6
ak
prislu5nik,
Stftny
prijatie
zlaiky ta ziklade pisomne3 prihl6'5ky,
rozhoduje vybor zftkladnej oarr"wo".ipotr.ndzuje dlensk6schOdza'
Jeho
pteukaz,udeti do 14 rokov Liacky preukaz'
je
platnj'dlenskj'
dlenstve
o
3. Dokladom
prispevkov za bet'ny kalend6rny rok'
platnosf :" poi*i.n ini ,aplat"ni--etLskych
do 31' 12'
najneskor5ie
pre neplnenie
nav-rastnir Liadost, vyskrtnutim
zanlk|vystupenim
drenstvo
IndividuSlne
4.
previnenie
vylidenim pte obzvl6St.zhv,aLn6
zikladnych dlenskych povinnosti-'al'bo
dlensk6 sch.dza z'l<ladnei
ii""t
O
nezluditefn6 s dlenstvom v TJ.
'o'hodo3"
"vf
i odvol acom konani va1n6zkr omaLdenie'
odvetvovej
"toilcy,
5'
6.
telovychovnych,
podra svojich potrieb,. z6tub alebo z[uimov
:t"#"f;"n#"-"
aktivit, ako i dalsich kulturnoSportovych,turistickych L i"v"tr "bdjb-"tq.
z1kladnymiodvetvovymi zloLkari'
spolodenskychakcii o.n9*q..1r#i,"ft il "f"U"
- zirdastio',ut'tu dlenskychsch6dzi'
hodnotijeho dinnosf, spr6vanie
_ zudastilovat'sa na rokovani oigano", na ktorych sa
a chovanie,
je
dsvatpodnety,n6vrhyapripomienkyapoZadovafnanedo30dniodpoved,
prarro; pldmlenkou byf voleny do funkcie
- mat' aktivne a pasirme "or"f-"e
vek 18 rokov'
odbornosf, kvalidkacia,bezirhonnosfa
it"tffi;*"tffi:1,
-
plnif irlohv,
predpisv,
vydan6vnirtom6
rJ, na ich ztkrade
"zlo1ky,
uvedomeledodrLiavatdisciplinuazfusadymor6lkyspolodnosti,.
ktorej je dlenom a riadne
odvewovej
;ild;G
dinnosti
podielaf ; ;"
vYkon6vat'v5etkYPrijat6funkcie'
/
majetok, slfZiaci
abrfunif, opatrovaf a
^lefatovaf
zloikirm,
riadne a vdasplatif dlensk6,oddielov6 a in6 schv6len6
7 . Kolektivne dlenstvovzntkh uzavretim pisomnej dohody
Kolektivnym
rozsaha sp6sobvzilomnq spoluprSce.
in5tituciamimo republiky.
8 . iestn6 dlenstvom6Zu orgfunyTJ udelif jednotlivcom,kolektivom, organizSciimalebo
in5tituciSmza osobitn6z6sluhyo rozvoj telesnejkultury.
9. Disciplin6rnekonanie a opatreniaukladajri org6nyTJ a zfkladnfch odvetvowlch zloiiek
podfa osobitnejsmemiceATJ Slovenska.
il6nok +
Organizadn6z6sadya vnritom6 vzfahy
1 . Sportov6, telovychovn6, turistick| a in| obdobn6 zhujmov| a spolodensk6 dinnosf sa
uskutodiuj e v zikladnych odvetvovy ch zloLkhch.
2 . TJ, ako izdkJadnl odvetvov6 zloLky, sa vo svojej dinnosti iadia v5eobecnezhvdznymi
pr6vnymi predpismi a predpisrni, ktor6 v srilade s ich stanovami lyd5vajrl ."y55ie orghty
telesnejkultury.
a
J.
Medzi vyborom TJ a rnlbormi zitr<ladnychodvetvovych zlo1iek nie je vzt'ah nadradenosti
a podriadenosti, vzfijomny vztah medzi zikladnymi odvetvovymi zloikami je
rovnopr6rmy.
4. Z6kIadn6 odvetvov6 zlolky nemajir pr6vnu subjektivitu, sri auton6mnymi zloikalri TJ so
zverenym nehnutefnym majetkom, irdelornfm hmotnfm majetkom a majetkom ziskanym
vlastnou dinnosfou. S ridelovlm majetkom a majetkom ziskanym vlastnou dinnosfou
hospodiiria samostatne.Konajir vlastnym menom v sirlade s predpismi srivisiacimi s ich
Sportovou, telovychormou, turistickou, kultumo-spolodenskou a inou obdobnou
dinnosfou. "
sa rozdel'ujri ziskand alebo pridelen6 finandn6
prostriedky podLapravidiel schv6lanfch v5ethjmi ich predstavitetmi.
5 . ZtkJadnym odvetvovym zloikttm
6 . Zikladnl odvetvov6 zloLl<yprostrednictvom svojich org6nov a dlenov vyuZivaJf v5etky
moZnosti, aby v sflade s platnfmi predpismi ziskavali dal5ie vlastn6 prijmy. S tfmito
hospod6riasamostatne.
Vjbor TJ chr6ni zdajmy ziil<ladnych odvetvovych zlottek vo vzfahu k St6tnym org6nom,
zdruleriam a dal5im orgarnzdciimr a in5titucitlm.
Vlibor TJ podlla podmienok a potrieb si po schv6leni vo valnom zhromaZdentvfiira
aparilt. Vnritom6 vztahy upravuje organizadn! poriadok TJ.
il6nok s
Ore6nyTJ
1. Najvy55im org6nom TJ je valn6 zkomaidenie deleg6tov. Ich
zhkladnychodvetvovychzloiiek s vyborom TJ. Kond saprav
2. Va1n6 zhromaidsnie prerokriva v5etky zdkJadneothzl<yi:i
- uznif,a sa o vzniku TJ,nhme a symbolike, ako i o z6niku,
-
-
schval'uje,meni aleboruSistanovyTJ,
prerokfva sprdvu wfboru o dinnosti a
schval'ujepl6n dinnosti a rozpodetpre
komisie,
voli qibor TJ a reviznukomisiu,
i spr5vu reviznej
rozhoduje o vyirideni zfkladnej odvetvovej zlollcy zTJ v pripade, Le jq dinnosf je
v rozpore so z6konom o zdruLovari obdanov,
je
opr6vnen6 zru5if alebo zrnenif rozhodnutie vfboru TJ, ak je v rozpore s platnymi
predpismi a stanovamiTJ,
je
odvolacim org6nom v disciplinrirnom konani.
Na platnosf uzneseniasa vyZaduje srihlas 3/5 viid5iny v5etkych delegovan;ichz6stupcov,
ak sa nedohodneinak.
-
a
Medzi valnymi zhromaideniami riadi dinnosf TJ wj'bor. Podet dlenov a sp6sob vol'by
alebo zastupenia stanovi valn6 zhromaZdenie. Vfbor sa sk1ad6 vLdy z predsedu,
tajomnika, hospod6raa dal5ich dlenov. Frekvenciu rokovani si stanovi vybor TJ.
A
T.
Vfbor sa star6 o koordin6ciu dinnosti zikladnych odvetvovych zloZiek, vykon6va pre ne
poradensku a servisnri dinnosf, zastupuje TJ na rokovaniach so St6tnymi a ostatnymi
org6nmi, organizilciami a in5tituciami, organizuje v spolupr6ci so zhkladnymi
odvetvoqiirni zloikarrtt podnikatellsku a inf dovolenri dinnosf, najmd riadi vedfaj5iu
hospod5rsku dinnosf na ziskanie vlastn'-ich finandn;ich prostriedkov a dal5ich zdrojov,
rozdefuje nazilklade schv6lenychpravidiel prostriedky ziskan6 vlastnou dinnosfou, ako i
prostriedky ziskanl od 5t6tu a dal5ich organtzdcii i jednotlivcov na zil<Iadnf odvetvov6
zlollq podla rozsahu a kvality dinnosti a ich podiele na ziskani finandn;ichprostriedkov.
J.
5 . Menom TJ sri opr6vneni navonok vystupovaf a konaf rn-ibor,predseda,tajomnik a dalSi
funkcionriri..splnomocneni vyborom TJ. Na platnosf pisomn6ho pr6vneho irkonu
v hospod6rskychveciach sa vyZadujepodpis dvoch opr6vnenychos6b.
6. ZfkJadnl odvetvov6zloLky si na riadenievlastnej dinnostivolia vybor s predsedoma
dal5imi funkcion6rmi.Ich najvy55imiorgrinmi sri dlensk6sch6dzealebo konferencie
deleg6tov.
il6nok 6
Revizna komisia
1. Revizna komisia je nezSvislf kolektivny orgfn na dele s predsedom. Voli ju valn6
zhromaldetne. Vykon6varevizie hospod6renia TJ a ich zilldadnych odvetvovlch zloliek,
o qisledkoch informuje prislu5n6 org6ny s n5whom na nilpravn6 opatrenia. Za svoju
dinnost' zodpoved6 valn6mu zhromaldenru. Predseda reviznq komisie m5 pr6vo
zfdastiovaf sa rokovani orgilnov TJ s hlasom poradnym.
i16nokz
Majetok a hospodiirenie
1. TJ m6 vo vlastnictve nehnutelny a hnuteLny majetok,
dinnosti. IJLiv a na ziil<ladezmluvnych vzf ahov n6rodnli, gWud
povinn6 sa staraf, chrrlnif ho a zvet at ovat. Naklad6 isl.*ni
vlastnej
prdvnymipredpismia predpismi vySsichtelor{.Q{ro
zi..'azr.rymi
s nimi i s vlastnymipravidlami.
.
o ktorli je
v5eobecn
a v srilade
-q..r
",i''irln,
'"". lti-
2. Zdrojom majetku TJ sri prijmy z dlenskych, oddielornich a infch prispevkov, prtjmy z
teloqichovnej, Sportovej, spolodenskej a ostatnej dinnosti, z vynosov vedlaj5ieho
hospodarstva a infch povolenych podnikatellskfch dinnosti, dalej dary, prispevky,
dotiicie, pripadne in6 prijmy.
itanot S
Z5veredn6ustanovenia
1 . Tieto stanovy schv6li1ovaln6 zhromaLdenie14.2. 1993.Ich vj'klad vykon6va rnjzborTJ.
Nadobirdajriirdinnosf diom registr6ciealebo splnenim oznamovacejpovinnosti.
Veci neupraven6tfmito stanovami sa riadia vSeobecnezfw'dznymipredpismi, predpismi
SZTK vydanfmi po dohode s asoci6ciamiSlo"zenskejrepubliky.
/
c
/
t/n
fr- /''' ,"
JU i ,i fi " ;:' ;:i .,' , i "'' . 1, ;
riadii*l"iia
l;dh;rLr
vnutornfrhusci
Download

(*u*n u / tz)