Ozndmenie o koncesii na sluibv
Verejnf obstardvatel':
Trstice667,92542 Trstice,
ObecTrstice,Obecnly'
{rad Trstice,
ICO:003062
58,DIL 027797277
,
Statut6rnyorgiin:JUDr.Franti5ekJuhos- starostaobce
KONCESIA
Oznfmenieo koncesiina sluZbv
PREDMETZAI<AZITYI
"Zabezpetenieprevddzky,modernizaciea fdriby sristavyverein6ho
osvetleniaobceTrstice s pouiitim LEDtechnol6gieformou koncesie"
Ylzva na predkladanieponrik bola pripraveni v sflade so zikonom t.25/2006 Z.z.o verejnom
obstaravania o zmenea doplneniniekton_ich
z6konovv zneni neskoriich predpisov.
AE konzultrnti.s.no.
Zrinrockri
3
Podkladyvypracoval:dfia
8ll 0l llratislava
7 (ri2 551
Podkladyschvdlil:dfia
Verejni obstardvatel': Obec Trstice
Predmet zdkazlgl: Zabezpedenieprevddzl<y a modernizdcie a rtdriby sristavy verejndho osvetlenia
obce Trstice s poulitim LED technol6gie lormou koncesie
Ozndmenieo koncesiina sluibv
OddielI.
Vereinf obstarfvatel'
r. IonnrlprtctclnoestRRAvATEtsKEf
oRcerurzAcre
N6zov:ObecTrstice
Adresa:
Trstice
667,925
42Trstice
Krajina:SlovenskA
republika
v zastfpeni:fUDr.Franti5ekfuhos,
starosta
Internetoviadresa[URL):\,\.,wr,.trstice.sk
Kontaktn6 miesto, na ktorom moZno ziskat' d'al5ie informScie:
Kontaktn6miesto:AE konzultanti,s.r.o.,so sidlom Zfmockd3,811 0L Bratislava,
zapisanA
v ObchodnomregistriOkresn6ho
sriduBA I, oddielSro,vloZkat.97335/B
Adresakontaktn6ho miesta:AE konzultanti, s.r.o.,so sidlom ZAmockA3, 811 01
Bratislava
Kontaktna
osoba:JUDr.SilviaStarkovd
Telef6n: +421901727202
E-mail: stafkQyn,q)aek,qnz!Lll4!!t
!k
Internetovd
adresa(URL):ww,,r'.aekon
zultanti.sk
Oddiel II.
PREDMETKONCESNEJ
ZMLUVY
2. OPISKONCESIE
2.1Opiskoncesie:Koncesia
na poskytnutie
sluiieb
Z.ZNflzov koncesnei zmluvy podl'a verein6ho obstarivatel'at Zobezpeienie
prevddzky,modernizdciea rtdriby stistavy verejndhoosvetleniaobce Trstice s
poutitim LEDtechno169ie
formou koncesie.
L.1Strutnyi opis predmetu koncesnei zmluvy: Predmetom koncesie je
previdzky,moderniziicie
Zabezpetenie
a ridrZbysristavyverejn6hoosvetlenia
obce Trstice s pouZitfm LED technol6gieformou koncesie.Verejnf
obstardvatel'
prenechdKoncesion6rovi
prevddzkovanie
sistavy verejn6ho
osvetlenianajma za Idelom zvfdenia energetickejefektlvnostijeho
prev6dzkovania
a zniIovaniandkladovna jeho[drZbuv s[lades prislu5nlimi
legislativnymi
opatreniami,
tak aby boladosiahnut6
vy5Siairovef, fdinnosti
a hospodiirnostisristavyverejn6hoosvetlenia,
vy55iaenergetickiia sveteln6
fdinnost' a rispory v reZijnly'ch
n6kladochverejn6hoosvetlenia.Vlfsledkom
bude modernizdciaverejn6ho osvetlenia a skvalitnenie technickej
infraStruktirryobce. Vzhl'adomk nedostatodn6mu,
technicky a mo16lne
zastaral6mustavu verejn6ho osvetleniabude v rAmci moderniz6cie
a skvalitnenia
p6vodn6verejn6osvetlenie
demontovan6
a budewbudovan6
Verej ni obstardvatel':ObecTrstice
Predmet zdkazky:zabezpeienieprevddzky a modernizdciea rtdriby srtstavyverejn'ho osvetlenia
obceTrstice s pouLitim LEDtechnol6gieformou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina slutbv
nov6,modern6verejn6osvetlenies LEDtechnol6giou.
Potaskoncesnejlehoty
bude koncesioniirpreviidzkovat'verejn6 osvetleniev obci a ziirovefi bude
jeho povinnost'ouverejn6 osvetleniezmodernizovat's pouZitfm LED
technol69iena vlastn6 ndklady koncesion6rav s0lade s technicklmi
poZiadavkami
verejn6ho
obstarAvatel'a
namodernizdciu
osvetl'ovacej
sIstavy.
Koncesion6r
sa budev srilades Koncesnou
zmluvoua v5eobecne
zAvdznlmi
pr6vnymi predpismiprev6dzkovat'
sfstavu verejn6hoosvetleniavo svojom
mene, na svoj fdet a na vlastn6 nebezpedenstvoa udrZiavaf sfstavu
verejn6hoosvetlenia
v prevedzkyschopnom
stave.Pri prev6dzkovani
sfstavy
Koncesiondr
verejn6hoosvetlenia
bude
vystupovafako samostatniprdvny
subjektvoii Stetnym,resp.inim sprevnyma kontrolnim orgdnom,bude
zodpovedaf za dodrZiavanievSetklich v5eobecnezAvdzn'fchprevnych
predpisov srivisiacichs jeho iinnost'ou a vliludne sim zn65at' niisledky
v nrfnadp irh nnrrrSenia.
2.3
Spoloinf slovnik obstardvania (CPV)
Hlavnf predmet:
Hlavn;islovnik:
79993100-2
Sprdvazariadeni(objektov)
71300000-1
InZinierske
sluZby
7L374000-2
Energetika
a sfvisiacesluZby
pouliin6ho
50232100-1
UdrZba
osvetlenia
PrevAdzkaverein6hoosvetlenia
50232110-4
Dopliuirice predmety:
3 1 5 0 0 0 0 0 - 1 Osvetl'ovaciezariadeniaa elektrick6Ziarovky
34993000-4
O s v e t l e n i ec i e s t
0 9 3 1 0 0 0 0 - 5 Elektrick6energia
4 5 3 1 5 1 0 0 - 9 Elektrotechnick6inStaladn6p16ce
4 5 3 1 6 1 0 0 - 6 I n S t a l o v a n iveo n k a j 5 i c ho s v e t l ' o v a c i czha r i a d e n i
4531.6LL0-9
I n S t a l o v a n ioes v e t l e n i ac i e s t
2.4 Mnoistvo alebo rozsahkoncesneizmluvy:
Predpokladaniihodnota zAkazkybez DPH:455,000,-EUR
OddielIII.
PODMIENKY
UCASTI
3. PODMIENKYOINSTI
3.1 Osobn6postavenieuch6dzaiova z6uiemcov
Uch6dzad
musi spliiat'podmienkyfiasti uveden6v S 26 ods. 'J.zAkonao verejnom
obstarevani.
IchsplneniepreukiiZe
podl'ag 26 ods.2 zdkonao verejnomobstaravan(
predloZenim
originAlnych
dokladovaleboichfradneosvedienlich
k6pii:
Verej ni ob stordv atel': Obec Trsti ce
Predmetzdkazky: ZabezpeAenie
prevddzky a modernizdciea rtdrZbyslistdvy verejnehoosvetlenia
obceTrstice s pouZitlm LED technol69ieformou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina slulbv
S 26 ods. 1 pism. aJ nebol on ani jeho Statutdrnyorgdn,ani ilen Statutdrneho
orgiinuprdvoplatneodsridenfza trestni iin korupcie,za trestni din poSkodzovania
prijmu z trestnej
Inie, za trestnli'iin legalizAcie
finandnfchzAujmovEu16pskej
a podporovania
zlotineckejskupiny
din zaloZenia,
zosnovania
iinnosti,za trestnSi
zosnovania
alebopodporovania
teroristickejskupiny
aleboza trestni din zaloi.enia,
aleboza trestnli iin terorizmua niektorfchforiem ritasti na terorizme- qipisom z
registratrestovnie starSimako tri mesiace
S 26 ods. 1 pism. bJ nebol on ani jeho Statutdrnyorgdn,ani 6len Statutdrneho
orginu priivoplatneods0denlfza trestni din, ktor6ho skutkoviipodstata srivisis
podnikanim- qfpisom z registratrestovnie star5imakotri mesiace
5 26 ods.L pism.cJ nebolnaiho vyhl6senfkonkurz,nie je v likviddcii,ani nebolo
proti nemu zastaven6konkurzn6konaniepre nedostatokmajetku alebo zru5enlf
konkurzpre nedostatokmajetku- potvrdenimprislu5n6hosridunie star3imako tri
mesiace
poistn6ho
nedoplatky
na zdravotn6poistenie,
S 26 ods.1 pism.dJ nemAevidovan6
sociillne poistenie a prispevkov na starobn6 ddchodkov6sporenie, ktor6 sa
vymAhajf vlfkonom rozhodnutia- powrdenim Sociiilnejpoist'ovnea zdravotnej
poist'ovnenie starsimako tri mesiace
S 26 ods. 1 pism. el nemd evidovan6daiov6 nedoplatky,ktor6 sa vymdhajf
vlikonom rozhodnutia - potvrdenim miestne prislu3n6hodafiovdhofradu nie
starSimakotri mesiace
stavebn6prdce
$ 26 ods. 1. pism. fJ je opriivnenf doddvat'tovar, uskutodfiovat'
alebo poskytovat'sluZbu- dokladomo oprilvneni dodiivaf tovar, uskutodiovaf
stavebn6priicealeboposkytovat'
sluZby
Uchddzal zapisani do zoznamu podnikatel'ovveden6ho Uradom pre verejn6
obstardvaniem6Ze doklady poZadovan6podl'a $ 26 ods. 2 zitkona o verejnom
obstariivaninahradif predloZenimplatn6hopotvrdeniaalebo riradneosvedienej
k6pie platn6hopowrdeniao jeho zapisanido zoznamupodnikatel'ovpodl'aS 128
ods.1 z6konao verejnomobstardvani.
ridastivo verejnomobstardvani
$ 26 ods.1 pism.h) nem6priivoplatneuloZenlj'zdkaz
alebo nie je osobou,1. ktorej spoloinikom,zniimym akciondrom,ktorlf vlastni
najmenej34 o/oakcii tejto spolodnostialebo dlenom,alebo ktorei Statutdrnym
orgiinom,dlenomStatutdrnehoorginu, prokuristomalebo ovlddajricouosobouje
osoba,ktord md prdvoplatneuloZenl/zdkazriiastivo verejnomobstardvan[,2.
ktorej
spolodnfkom,zndmym akciondrom,ktorf vlastni najmenej 34 % akcif tejto
spoloinostialebodlenom,aleboktorej Statutdrnymorgdnom,ilenom Statutdrneho
org6nu,prokuristomaleboovliidajfcouosobouie osoba,ktord je alebov dase,ked
prebiehaloverejn6 obstariivanievo vzt'ahuku ktor6mu bol privoplatne uloZen;i
ziikazrliasti vo verejnomobstariivani,
bola 2a.spolodnikom,
zniimymakciondrom,
ktorSivlastni najmenej34 o/oakcii teito spolodnostialebo dlenom,alebo ktorej
Statutiirnymorgdnom,ilenom Statutiirneho
orgdnu,prokuristomaleboovlSdajricou
osobouosoby,ktorii mii priivoplatneuloZenli'z;ikaz
riiasti vo verejnomobstar6vani,
Verejni obstardvatel': Obec Trstice
Predmet zdkazky:Zabezpetenieprevddzky a modernizdciea tdriby sitstavyverejnehoosvetlenio
obceTrctice s poutitim LED technol'gie formou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina slulbv
2b. priivnym nestupcomosoby, ktori mala v dase,ked' k niistupnictvudoilo,
prdvoplatneuloZeni zakaz Itasti vo verejnomobstariivani,3.ktord sa stala
prdvnym nastupcom osoby, ktore mala v iase, ked' k ndstupnictvudo5lo,
prevoplatneuloZeniziikazfdasti vo verejnomobstardvani- potvrdenimriradu,nie
starSimako tri mesiacea destnlfmvyhlisenim.
$ 26 ods.1 pism.i) nemiinesplnenripovinnos/vyplateniaodmenyaleboodplatyzo
zmluly s osobou,ktorSje alebobolasubdod6vatel'om
vo vzt'ahuk zdkazke,zadanej
podl'atohto zAkona,
ktorii savym6hav5ikonomrozhodnutia- destnlimvyhliisenim,
S 26 ods. 1 pism.j) nemd nesplnenipovinnost'vyplateniamzdy,platu aleboinej
odmeny za priicu, niihrady mzdy alebo odstupn6ho,na ktorych vyplateniemd
zamestnanec
ndroll kto16savymiihajfvlikonomrozhodnutia- destnfmvyhliisenim.
3.2 Ekonomickda finanin6 postavenieuch6dzaiov
Uchiidzaimusi v ponukepredloZit'nasledujfce
informAcie
a dokumenty,
ktorfmi
preuk6Ze
postavenie:
svojefinandn6
a ekonomick6
Podl'aS 27 ods.1 pism.a) zdkonat. 2512006Z.z.o verejnomobstarAvani
a o zmene
a doplneni niektorly'ch
ziikonov v znen( neskor5ichpredpisov Vyjadreniebanky
alebopobotky zahranidneibanky,ktorlfm m6Zebyt' prisl'ubbanky alebopobodky
zahraniinejbankyo poskytnutffiveru,pripadnevyjadreniebankyo schopnostiplnit'
finandn6 zavezky. Doklad musi byt' v originillnom vyhotoveni alebo riradne
overenouk6pioutlfchtodokumentov.
Minimdlna potadovand rovefi Standardu; Kladn6 vyjadrenie banky alebo
pobodkyzahranidnejbanky,v ktorom musi byt'uveden6,Zeza obdobieposlednfch
troch rokov (2071- 2013)aleboza obdobieod zaiiatkupodnikatel'skei
dinnosti,ak
podnik6kratSieako stanoven6obdobie,neboluchiidzatv nepovolenomdebetea je
schopni plnif svoje zAvAzkyvodi banke (dodrZujespldtkoqi kalendiirv prfpade
spliicania
tveru a pod.).
eestn6 vyhldseniepodpisan6osobou opriivnenoukonat' v mene uchddzada,
v
ktorom uchiidzadvyhliisi,Ze nemii otvorenli'Atet a zAvdzkyv inej banke/bankich
okremtejltfch, od ktorel/ktorlichpredloZilvyjadreniebanky.
Prehl'ado dosiahnutomobrate za posledn6tri hospodiirskeroky, za ktor6 st
dostupn6v z6svislostiod vzniku alebozaiatia prevddzkovania
dinnosti.ZAujemca
predloZivlfkazyziskova strAtalebovfkazy o prijmocha vll'davkoch
za posledn6tri
ukonden6hospoddrske
roky (2011,20L2a 20L3).Minimdlna poiadovand rtrovefi
Standardu:Ziiujemcamusi preukdzat'minimiilnysrihrnnlfobrat 800 000 EURza
posledn6tri ukondenehospodiirske
roky.
Od6vodnenosfprimeranosti: Podl'a dokumentu GenerillnehodirektoriStu pre
regionilnu politiku IDG RegioJEur6pskejkomisiePosilnenies0ladu pravidiel
verejn6hoobstarevaniaso smernicamiEU v kandiditskychkrajiniichje pri tejto
podmienkeidasti akceptovatel'nd
ako minimiilna 0rovei hodnota do dvoj aZ
Stvorndsobku
hodnoryziikazky.
Verejn! obstardvatel': Obec Trstice
Predmet zdkazky: Zobezpetenieprevddzky a modernizdciea idriby stistavy verejndhoosvetlenio
obceTrstice s pouZitlm LED techno169ie
formou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina slutbv
Uchiidzadm6Ze na preukiizaniefinandn6hoa ekonomick6hopostaveniavyuZit'
finanin6zdrojeinejosoby,bezohl'aduna ichprdvnyvztah.V takomtopripademusi
uchiidzai alebo zdujemcaverejn6muobstar6vatel'ovipreukiizat',Ze pri plneni
zmluvy bude mdct' redlnedisponovafso zdrojmi osoby,ktorei postavenievyuZiva
na preukSzanie finandn6ho a ekonomick6ho postavenia. Trito skutoinost'
preukazujeuchiidzadpisomnouzmluvouuzavretous touto osobou,obsahujfcou
zAvdzokosoby, ktorej zdrojmi mieni preukizat' svoje finanin6 a ekonomick6
postavenie,
Zetiito osobaposkytneplneniepodascel6hotrvaniazmluvn6hovzt'ahu.
Osoba,ktorej zdroje majf byf pouZit6na preukiizaniefinandn6hoa ekonomick6ho
postaveniamusi spfiat' podmienkyfdasti podl'aS 26 ods.1 zdkona8.25/2006Z.z.
o verejnomobstariivanivo vzt'ahuk tej dastipredmetuzAkazky,na ktorri boli zdroje
ziiujemcovialebouchiidzaioviposkytnut6,do preukiiZepredloZenimdokladupodlla
S 26 ods.2 pism.e) ziikonad.25/2006Z.z.o verejnomobstardvani.
Uchiidzai preukazujesplnenie podmienok idasti t)tkajUcichsa finandn6ho
a ekonomick6hopostaveniapredloZenimorigindlnych dokladov alebo ich
osveddenli'ch
k6pii.
0ddvodnenieprimeranostiurdenejpodmienkytidasti:preukdzanieskutofnosti,ie
uchidzal je z hl'adiskasvojho ekonomick6hoa finandn6hopostaveniaschopni
riadneplnit'predmetni zmluvuvzhl'adomna predpokladanfhodnotuzAkazky.
3.3 Technickdalebo odborn6 spdsobilosd
Uchiidzadpreukazuje splnenie podmienok rldasti vo verejnom obstar6vani
qikajfce sa technickejaleboodbornejsp6sobilostipodl'az6konai.25/2006 Z.Z.
o vereinom obstariivani a o zmene a doplneni niektorfch zdkonov v zneni
predpisov,
predloZenim
neskorSich
nasledovnlich
dokladov:
Podl'a S 28 ods. 1. pism. a) Zoznam dod6vok tovaru a poskytnutly'ch
sluZieb
srlvisiacichs predmetom zAkazkyza predch6dzajrice
tri roky (2011 2013)
doplnenllpoWrdeniamio uspokojivomdodanis uvedenimcien, miest a lehdt
dodaniaa zhodnoteniadodan6hotovaru/poskytnudchsluZiebpodl'aobchodnlfch
podmienok. UchiidzadpredloZi zoznam dodiivok elektrickej energie /tovar/
a zoznamfdrZby a prevddzkyverejn6hoosvetleniaalebo obdobn6hocharakteru
podl'aZVO,d6kazo
bol verejnf obstariivatel'
/poskytnutiesluZieb/.Ak odberatel'om
plnenf potvrdf tento verejni obstariivatel',
ako odberatel'ombola inii osobaako
verejnlTobstariivatel',
ddkazo plnenfpotvrdi odberatel';
ak to nie je moZn6,nahradi
ho uch6dzad
aleboziiujemcasvojimvyhldsenimo ich dodani.
Minimdlna poiadovand rtrovefi itandardu :
Uchiidzad
musi preukiizat',
Zev uvedenomobdobi:Zrealizovalminimiilne3 z{kazl<y
s rovnak!m alebo podobnlim predmetom /inStalovanieverejn6ho osvetlenia
pouZitimLEDtechnol6gie
pouZitimLED
a prevddzka
a ridrZbaverejn6ho
osvetlenia
technol6gie/
v celkovejceneminimillne200000 EURvriitaneDPH.
Podl'aS 28 ods.L pism.c) ziikonao verejnomobstardvaniuchiidzadpredloii ridaje
o technikocha technicklichorgiinochzodpovednlich
za kontrolukvality,bez ohl'adu
o
Verejni obstardvotel': ObecTrsti ce
Predmetzdkozky: zabezpetenieprevddzky a modemizdciea tdrtby stistavy verejndhoosvetlenia
obceTrstice s pouZitim LED technol6gieformou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina slulbv
na to v akomzmluvnomvzfahusf k uchddzadovi.
i minimelne:
UchddzaipredloU
. Osveddenie
vydan6podl'a$ 14 ods.1 pism.c) a $ 16 ziikonat. t24/2006 Z.z.
o bezpeinostia ochranezdraviapri prSciv zneni neskor5ichpredpisovna
iinnost' revizny technik lyhraden6hotechnick6hozariadeniaelektrick6ho
podl'a$ 24 vyhld5kyi. 508/2009Z.z.aleboekvivalentu.
. 0svedienie o vykonani odbornej skri5ky pre dinnost Stavbyvedriceho
s odbornim zameranim:technick6,technologick6a energetick6vybavenie
stavieb- elektrotechnick6
zariadenia.
potreby a primeranostiurfenei podmienkyridastipodl'a$ 32 ods.6
Od6vodnenie
ziikona o verejnom obstariivani: uriend podmienka 0dasti ie alternativne
vymedzendzdkonom o verejnom obstarivani. Verejnli obstarevatel'urdenou
podmienkouridastizabezpeduje
kvalitn6 dodaniepredmetu zAkazkyv srilades
platnlfm prdvnym poriadkom Slovenskejrepubliky vo vzt'ahu k urdenlfm
poiiadavkdmna predmetziikazky.
Podl'aS 28 ods. 1 pfsm.g) idajmi o vzdelania odbornejpraxi alebo o odbornej
kvalifikdcii riadiacich zamestnancov,
osobitneosdb zodpovednlichza: riadenie
stavebnlichpriic. Uchiidzadna splneniepodmienkypredloii zoznampracovnikov,
ktorf budri pracovat'v rAmci predmetu ziikazky v rozsahu: meno, priezvisko,
funkcia,vzdelaniea prax,ktor6hoprilohoubudf powrdenia,osveddenia,
prfpadne
in6 dokladypowrdzujIcevzdelanie,odbornrikvalifikiiciua odbornI prax riadiacich
zamestnancova os6b zodpovednlfchza realizilciupredmetu zdkazl<y.
Uchddzad
preukdZe,
Ze riadiacizamestnanci
sri spOsobili
vykonivaf prilceako elektrotechnik
riadeniatinnostialeboriadeniaprevddzkv
v rozsahuE2v obiektoch
triedvA a B do
1000Va bleskozvodov.
Podl'aS 28 ods.1pism. j) (dajmi o strojovoma technickomvybaveni,ktor6 mil
uchiidzadalebo z6ujemcak dispoziciina uskutoineniestavebnlichprdc alebo na
poskytnutiesluZby.
Uchidzai na splneniepodmienkypredloZiosvedien6k6pie technickfchpreukazov
prAc.
strojova mechanizmov,
kto16mAk dipozfciina uskutodnenie
stavebnych
UchiidzadpreukdZe,Ze na plnenie predmetu bude ma/ k dipsozicii minimdlne
nasledovnItechniku:vozidlosozdvihacouploSinou.
0d6vodnenieprimeranostiurienej podmienkyriiasti: preukiizanieskutolnosti,Ze
uchidzai je z hl'adiska svojej technickej spdsobilostischopnli riadne plnit'
predmetnrlzmluvuvzhl'adomna predmetzdkazky.
UchAdzai
mOZena preukdzanie
technickej
spdsobilosti
aleboodbornejsp6sobilosti
4ruZif technick6a odborn6kapacityinej osoby,bez ohl'aduna ich prdvnyvzt'ah.V
takomtopripademusi uch6dzaipreukdzat',
Zepri plnenizmluvybude m6ct'redlne
disponovat's kapacitami osoby, ktorej sp6sobilost'vyuZiva na preuk6zanie
technickejsp6sobilostialebo odbornejsp6sobilosti.Trito skutofnost'preukazuje
uchidzadpisomnouzmluvouuzavretous touto osobouobsahujfcouziiviizokosoby,
ktorej technickfmi a odbornlimi kapacitamimieni preukilzat'svoiu technickri
Verejni obstardvotel': Obec Trstice
Predmet zdkazky:Zabezpetenieprevddzky a modernizdciea fidriby sristavy verejndhoosvetlenia
obceTrstice s poutitim LED technolfgie formou koncesie
Ozndmenie
o koncesiina sluibv
sp6sobilosfaleboodborni sp6sobilosf,
Zetdto osobaposkytnesvojekapacitypodas
cel6ho trvania zmluvn6ho vzt'ahu.Osoba,ktorej zdroje majri byt' pouZit6 na
preukiizaniefinanin6hoa ekonomick6ho
postaveniamusi spfiaf podmienkyLidasti
podl'aS 26 ods.1 z6konat.25/2006Z.z.o vereinomobstariivanivo vzt'ahuk tej dasti
predmetuzAkazky,na ktor[ boli zdrojezdujemcovialebouchiidzadovi
poskytnut6,
io preukiiZe
predloZenim
dokladupodl'ag Z6 ods.2 pism.e) zdkonat..25/2006Z.z.
o verejnom obstardvani.Ak uchiidzadalebo ziiujemca preukdZe finanin6 a
ekonomick6postaveniezdrojmi inej osoby a podastrvania zmluvy, koncesnej
zmluvy aleboriimcovejdohodyd6jdek plneniu,ktor6hosa toto preukiizanieqy'ka,
uchildzadalebo zdujemcaje oprdvnenftoto plnenieposkytnriflen siim, alebo
prostrednfctvom
tej osoby,pisomnouzmluvous ktoroutoto postavenie
preukiizal;
moZnostzmenysubdoddvatel'a
je
tlim nie dotknutd.
Oddiel IV.
POSTUP
4 KRITERIA
4.1Krit6ri6 na vyhodnotenieponrikr
4.1.1 Cenav EURs DPHzacelf dobutrvaniakoncesnej
zmluvy.Cenasaskladii
z platiebza spr6vu,servis,obnovusyst6muV0 a spotrebuel.energie
rezervovanf
kapacitua dari)-vdhakrit6ria
[vr5taneplatiebzadistribriciu,
o/o.
100
4,1 Lehotana predkladanie Ziadostia ponfk na koncesiuna sluZby:
4.2'7 Lehota na predlozenieiiadosti o koncesni dokumentdciuuplvnie dfia:
03.07.20t4o 10:00hod.
4.2.2 Lehotana predloZenieponukyna koncesiuuplyniedfia: 03.07.2014o L2:00
hod.
Oddiel V.
DOPTNU|UCEINFORtr,tACtn
5
DALSIEINFORMACIE
5.2 V zmysleust.g 66 ods.1 z5konat. 2s/2006 z.z.o verejnom
obstardvani
a o zmene
a doplneni niektorfch zdkonov v zneni neskoriich predpisov, verejnli'
obstariivatel'nie je povinn! pri zad6vanikoncesiepostupovat,podl,aZ6kona
o verejnomobstariivaniv pripade,ak predpokladand
hodnotakoncesieje nizSia
ako 5 000 000 EIJRbez DpH.Napriektomu,ze hodnotakoncesienedosahule
uvedenflimit,verejnliobstardvatel'sa
rozhodolpre uplatnenie
principovpodl'as
9 ods.3 Z6konao verejnomobstardvani.
Verejni obstardvatel':ObecTrstice
Predmet zdkazky:zabezpetenieprevddzky a modernizdciea fidriby stistavyverejnqho osvetlenia
obce Trstice s pouiitlm LED technol6gieformou koncesie
I
Ozndmenie
o koncesiina sluibv
5 . 3 Ziiujemcoviazaslf Ziadosgo poskytnutiekoncesnejdokumentiicieemailomna
adresukontaktn6homiesta.
5.4 Ponukana koncesiusa poddvapisomnena adresukontaktn6homiesta.Ponuka
musf byt' zviazanApevnou vdzbou,v neprehl'adnejobdlke alebo obale,ktor6
musia byt' uzatvoren6a zapeiaten6proti neZiadfcemuotvoreniu a musia byf
fdajmi: a) nAzova adresaverejn6hoobstardvatel'a,
oznaden6nasledovnly'mi
b)
nAzova adresasidla alebomiestapodnikaniazdujemcu,c) oznaienieKONCESIA
- NEOTVARATI
Verejn6osvetlenie
5.5 VSetkydoklady poZadovan6
v tomto ozndmenimusia byt' doruiene v listinnej
podobe.KaZdlfziiujemcamOZepredloZiflen jednu ponuku.Zdujemcasa nem6Ze
zfitastnit'koncesieako subdodiivatel'
in6ho zdujemcualebo ako dlen skupiny
predkladd
ponuku.
dod6vatel'ov,
ktord
inI
5.6 Komunikdcia medzi vereinlim obstarvatel'oma z6ujemcami bude qiludne
jazykua p(somnouformouprostrednicwompofty aleboemailu.
v slovenskom
5 . 7 ZiujemcoviapredloZiaoriginiilyalebofradne overen6k6pie dokladov,ktor6 s[
platn6 ku dfiu predkladaniaponukykoncesiu.DokladypredloZen6v inom ako
jazyka,okrem
slovenskomjazyku musia byf riradnepreloien6do slovensk6ho
dokladovpredkladanlfch
v deskomlazyku,
Vercjnt obstardvatel': ObecTrstice
Predmet zdkazky:Zabezpetenieprevddzky a modernizdciea tilriby srtstavyverejndhoosvetlenia
obceTrstice s pouZitfm LED technolfgie formou koncesie
Download

Oznámenie o koncesii na služby