Adenovirozaholubov
KrStko po tom, io sa mi minulf rok vr6tili holuby z vrfstavy, zalalajedna
holubica hnaikovat' a zvraca(. za pdr dni sa to rozsirilo na vsetky mlad6
holuby. Pozoroval som zelenf vodnatf trus a zvracanie potravy z hrvolh.
Na holuby starSie ako rok sa n5kaza nerozsirila. Na zdklade patotogickoanatomickej pitvy a dhlSich nislednfch
vysetreni na Statnom veterindrnom (stave bola stanovend nqjpravdepodobnejiia diagn6za - adenovir6za
holubov.
U holubovsu zndmedve klinick6formyadenovirusovejinfekcie.
1. Klasickdadenovir6za
(KA)postihujeholuby do veku 1 roka a je charakterizovan6
vodnatouhnadkou,anorexioua zvracanim;obr4ykle doch6dzak spont6nnemu
r4/iedeniu.
2. Adenovirusovdnekrotick6 hepatitida
(ANH) postihuje hotuby v5etklch vekov{'ch
kateg6rii.Je doprevddzan6n6hlym rihynom,
pripadne kr6tkou epizodou zvracania a
hnadhy;mortalitaje obr4ykle
3O o/0,niekedya2
100 o/0.
Klasickou adenovir6zukliniclly ochorej! len
holuby mlad6ie ako 1 rok; k ANH srl cifliv6 ho.
luby bez obmedzenia veku. l(A md u po5tovlch holubov sez6nny charaKer - obdobie
s0taznych letov, pravdepodobne vplyvom stre.
su pri transporte do miesta vypustenia a
vplyvom flzickej ndmahy pri n6vrate domov.
ANH sa vyslqfuje poias cel6ho roka; vplyv
stresor4ychfaktorov nie je objasneny.
Prameiom ndkazys0 chor6 resp. latentne
infikovan6holuby.Najvdi5iemno2stuop6vodjedincamivyludovan6
cu je infikovanVmi
trujeho exkr6ciaaj
som; pri KA sa predpokladd
vfludkami d5Tchacieho
apar6tua modom. K
nakazeniupri obidvoch form6ch infekcie
pravdepodobne
dochddzaperordlne.
Priebeh KA je charakterizovan!,
vodnatou
hnadkou, zvracanim, nechutenstvom.
anj'Senfm prijmom vody, pripadne stratou
hmotnosti.
V danomchoveholubovsa infekcia
Siri4ichloa behomdvochdni od jej prepuknutia chorobnost m62e dosahovata2 1OOo/o.
Obvyklebehom tylzdriadoch6dzak spontennemu klinickemuvyliedeniu.V pripade
sekunddrnejinfekcie (obvykles E colJ sa
priebeh zhorSuje a predl2uje. pozorovat
hnackus trusomzelenejfarby,slabost,chudnutiea niekedy0hyn.
V niektorfch pripadoch je 0hyn aktitny,
n6sledkom
E coll septik6mie.
Pri ANH je manifestdciaklinicklch priznakov
minimdlna,
0hynnastdvabehom24 - 4g ho.
din. Niekedyinicidlnepozorovafzvracaniea
vodnatytrusZltejfarby.Mortalitav postihnutom
chove obvykle dosahuje 30 %, niekedy az
100 o/0.
Doteraznie s[ zndme rjdinn6 met6dy pre.
pri
venciea tlmenia,vr6taneimunoprofulaxie.
ANH je d6le2it6prevencia,t. j. d6slednym
hygienicklimreZimomzabr6nit zavledeniu
infekcie.Pri klasickejadenovirozemo2noklinicky priebehochoreniaovplyvnitaplikdciou
rehydratadnfch pripravkov a kontrolou
sekunddrnejbaKeridlnejinfekcie antibiotikami.
Vo svojomchove som pouZilperordlneantibiotikuma holubyktor6neprijimalipotravusom
individudlne
dokrmoval
Specidlnou
zmesouna
odchovpapagdjov.
Po antibiotickej
lieibe som holubompoddval
probiotikdv pitnejvode na obnoveniedrevnej
mikrofl6ry.Hoci ochoreli v podstate v5etky
mlad6 holuby,neuhynulani jediny jedinec.
Holubypostupnezadaliprijimatpotravua stav
sa stabilizoval.
MVDr.Michal Mo5ko
0918 262 122
www.veterinar-jazero.
sk
Ale len s optimdlnoupripravou no chov!^a
ziodolr"'$1o'"r"0ffi'*$ovnr sezdlu,
{
_-ffi-,
-'
.a--.
lm:t
tnl
lal
t\Jr
t\tJ
@
:.@
W.lz.F
k irndl
l+lrtrii,+
'vat'
B,*fi
j---
{ii*
-
'
/
'or,'''Hi
D/ !v,
a"''l i
.7,
:;El!:
;:!i,lt!.:
_r"-qi.
llut{PET,
s,r.o.
Mfynskd
62419
98401Luienec
,
[email protected] Theodor
BacksGmbH
(0)948
M42r
11 2r 31 31547Rehburg-Loccum
Download

Adenoviróza holubov