Zipisnica
zo Siesteho
zasadnutia
Obecn6hozastupitelstva
vo Hviezdoslavove,
konan6hodira7.LO.2OL4
o 16,30hod.v budoveObecndhoriraduvo Hviezdoslavove.
Pritomni:Podlaprezendnej
listiny
N6vrhprogramu:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvorenie.
Urieniezapisovatel'a
a overovatelbvzdpisnice.
- Zmenya doplnkyi.UZOt4
Prerokovanie
UPNobceHviezdoslavov
Prerokovanie
z6merupredajaobecndhopozemkupar.t,.L1r6/60
k.f . Hviezdoslavov
Prerokovanie
iiadostiobianova organizdcii.
Diskusia
Ndvrhuznesenia.
76ver.
L/ZasadnutieObecn6hozastupitel'stva
vo Hviezdoslavove
zahiijila viedolstarostaobce Ing.
Jdn fepko, ktoni privitalposlankynea poslancovOZ pp. lludmiluSallosovri,
Mgr. Michaelu
Kodayovri,Mgr. Petra Bottlikaa LadislavaT6tha,a pritomn'fchhosti, zdrovefikonitatoval,ie
je pritomn6nadpoloviindvddiinaposlancova poslank'ffi(dvajaposlancia dve poslankyne
OZ)a preto dal hlasovatza schvdlenieprogramurokovaniaOZ. ProgramrokovaniaOZ bol
v5etk'imi pritomnfmi poslancamia poslankyriamiOZ schvdlenri.Ndsledne informoval
pritomnrichposlancova poslankyneOZ o plnenijednotlivfchuzneseniOZ,ktor6 boli prijat6
na predchddzajdcich
obecntch zastupitelstvdcha konitatoval, ie vddiina je splnen'ich
a d'al5ie
sa priebeineplnia.
2./ Nakolkoprogram zasadnutiaOZ bol schvdlen,i,pristripilk druhdmu bodu rokovania
a navrholza zapisovatel'a
p. Mgr. Petra Bottlika,za ilenov ndvrhovejkomisiep. lludmilu
Sallosovrj
a p. Ladislava
T6tha a za overovatel'a
zdpisnicep. Mgr. MichaeluKodayovri.
Ndvrh
bol hlasovanimpritomn'fchposlancova poslank'ifiOZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schvdlen'i.
3./ V d'al3ombode predloiil starostaobceNdvrh Uzemndhopldnu obce Hviezdoslavov
Zmenya doplnkyi. OL/2074.
Ndvrh bol hlasovanimpritomn,ich poslancova poslank'ffrOZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne schv6lenf. V srivislostiso schvSlenimtohto Ndvrhu bolo schvdlen6aj
Rozhodnutie schvaluj0cehoorgdnu o n6mietkach a pripomienkach uplatnen'fch pri
- Zmenya doplnkyE. OL/2Otaa
prerokovani N6vrhuUzemn6hopldnu obce Hviezdoslavov
Vieobecndzdvdzndnariadenieobce Hviezdoslavov
i.2l2OL4, ktonim sa vyhlasujez6vdzn6
dast'NdvrhuUP.
4./ V d'al5om
bodep. starostapredloZil
na prerokovanie
z6merpredajaobecn6hopozemku
par.i.116/60k.0.Hviezdoslavov.
( Ziadost'
p. PetraUliin6ho,bytom930 41 Hviezdoslavov
d.
224o odkrlpenieobecn6hopozemkuparc.d. Lt6/6Ok. ti. Hviezdoslavov).
Ndvrhbol hlasovanimpritomnrichposlancov
a poslankrifr
OZobceHviezdoslavov
jednohlasne
neschvd
lenf.
p. starostainformoval vietk'ich
5./ V d'aliom bode rokovaniaobecn6hozastupitel'stva
pritomnyich
prerokovani
o podaniach
obdanova organizdciia
ichiiadosti.
- Ziadostp. lgora Mihaloviia,bytom 930 41 Hviezdoslavov
i. 228 o odkdpenieobecn6ho
pozemkuparc.d. tI6/L k. ri. Hviezdoslavov.
Ziadostnebola hlasovanfmprftomnfch poslancova poslankiitAZ obce Hviezdoslavov
schvdlend.
- Ziadost'pp. BlankyHamarovej,rod. Ozog6nyovej,
bytom Skotstf rad 446/7,93040 Stvrtok
na Ostrove,Mdrii Hamarovej,rod. Hamarovej,bytom 930 41 Hviezdoslavov
d.582a Jozefa
Hamara,rod. Hamar,bytom Skotstyrad i. 4O8/7O,930
41 Stvrtokna Ostroveo zaradenie
pozemkovparc.d. 293/L55,293/156,293/157,293/158a 293/L59k. ri. Hviezdoslavov
ako
pldnuobceHviezdoslavov.
lokality16 do zmiena doplnkov0zemn6ho
Ziados{nebola hlasovanimpritomnfch poslancova poslankiftOZ obce Hviezdoslavov
schvdlend.
- Schvdleniezmluvy so spoloinost'ouEKOMPLUSs.r.o.,KradanskS
cesta 785/41, 929 OI
Dunajskd
Stredapre realizdciu
zSkazky
vftlkov na miestnychkomunikdcidch
,, Vyspravenie
v obciskationaktivnou
emulzioua drvenfmkamenivom."
Zmluva bola hlasovanimpritomnfch poslancova poslankffi OZ obce Hviezdoslavov
schv6lend
v celkovejsume5 644,80€s DPH.
- Schvdfeniezmluvy so spolodnos{ouEKOMPLUSs.r.o.,Kratanskdcesta 785/4L, 929 OL
prepadnut6ho
Dunajskd
Stredapre realizdciu
zdkazky,,
Vyrovnanie
krytu
asfaltobet6nov6ho
v kriiovatkeulic Pri Hdjovnia Broskyfrovej"
v dastiobcePodhdj.
Zmluva bola hlasovanimpritomnlich poslancova poslankrifiOZ obce Hviezdoslavov
v celkovejsume10 101,60€ s DPH.
schvdlend
- Schvdlenie
pred n6jomnrimdomomobcei. L97," na
realizdcie
zdkazky,,Opravaparkoviska
zdkladeobjedndvkyso spoloinost'ou
MKs Ing.Ka55a
Milan,s.r.o.,930 41 Kvetoslavov
i. t2O
v celkovejsume2 885,21eur.
- SchvSlenie
realizdciezdkazky,, Zhotoveniea osadeniebrdny a brdnidkypred ndjomnfmi
domamiobce d. L97 a d. 198 " na z6kladeobjedn6vkyso spoloinos{ouAC LUXs.r.o.,M.
j 157315,851
Medvedbve
v celkovejsumel- 32O,-€ s DPH.
04 Bratislava
Realizdciabola hlasovanimpritomnfch poslancova poslankitnOZ obce Hviezdoslavov
schvdlend.
- SchvSleniezmluvy o budricej zmluve o zriadeni vecn'ich bremien so spolodnostou
pre elektrick6zariadenia
Zdpadoslovenskd
distributnda. s., eulenova6, 8L6 47 Bratislava
a rozvodyrealizovan6
v rdmcistavby,,Hviezdoslavovobytnrfsrlbor45 RD- VN,TS,NN," na
pozemkuparc.d. Ll9Ol6 k. ri. Hviezdoslavov.
Realizdcia
bola hlasovanimpritomn'fchposlancova poslankinOZ obce Hviezdoslavov
schv6lend.
- Vzatie na vedomie zdpisnicezo zasadnutiakomisieOZ obce Hviezdoslavov
zo dria
O6.1O.2OL4
k vyhodnoteniuobchodno-verejnej
srit'aieL/2O14 predajobecnfchpozemkov
parc.i. L4L/13,t4t/I4, L L/LSk. ri. Hviezdoslavov
v ktorejsa neodporrida
ich predaj.
Zdpisnicabola hlasovanimpritomn'ich poslancova poslank:(tft
OZ obce Hviezdoslavov
schvdlend.
- Vzatie na vedomie zdpisnicezo zasadnutiakomisie OZ obce Hviezdoslavov
zo dfra
O6.LO.2O14
k vyhodnoteniu obchodno-verejnejsrlt'aZe2/2OL4 prendjom obecndho
pozemkuparc.d. 380/3 k. f . Hviezdoslavov
v ktorejsa neodporrliajeho prendjom.
Zdpisnicabola hlasovanimpritomnfch poslancova poslank(lrtOz obce Hviezdoslavov
schvdlend.
- Ziadosto schvSlenie
darovacejzmluvyso spoloinost'ouHviezdneBrivanies.r.o.,Haydnova
L7,8LL 02 Bratislavatfkajilcu sa darovaniastavieb- cestn6komunikdciavybudovandna
pozemkuparc.d. 341/455k. 0. Hviezdoslavov
a verejndosvetlenievybudovan6na pozemku
parc.d. 34L/455k. ri. Hviezdoslavov.
Ziadostnebola hlasovanimpritomnfch poslancova poslankiftAz obce Hviezdoslavov
schvdlend.
6/ Diskusia
obianov:
Starostaobceprivitalp. Preiinsk6hoz Hviezdneho
b'ivania.
Poiiadalho o stanovisko
k trom bodom:
- Vybudovanie
chodnikado Kvetoslavova:
P:dve etapy,zadiatokv'istavbybudeod
janudra2Ot5- projektovdpriprava,vybudovanie2015-2OL6,vyrieienie
je zloiit6,nie sf financie
vlastnickych
vzt'ahov
- Dobudovanie
kanaliz6cie
k 12-bytovke:P:Vytydovanie
trasyv 42.tiidni,v'ikopy2025.I0., kontinudlnedokonditpodl'apodasia.
- Darovacia
zmluvak miestnejkomunikdciivo
Hviezdnom
blivani:p. P.predpokladd
odovzdanie
miestnejkomunikdcie
vo HBobci
P. Kleskeri
sa pftal, di srl identifikovan6
dotknut6pozemkya vysporiadand
majetnickevzt'ahypri vyistavbe
chodnika,2x interpelovalstarostuv tejto vecia
nedostalodpoved'odOU
- P. starosta:dotknutivlastnicisri si vedomi,ie budevybudovanyi
chodnik,teraz nie je
je
finanin6 krytie, to predjednan6na OU DS,p6jde to verejnouvyhldikou,peniaze
zabezpedf
HB,je to v katastriobceHviezdoslavov.
- P.starostainformoval,ie iiadal zniZenierfchlostiv iasti prechoducezhlavn0cestu
- P. Kleskeficitoval,ie na sch6dzi4.3.2Ot4p. starostavyhlSsil,ie pre vybudovanie
chodnikasa pripravujeprojektovddokumentdciaa teraz sme poiuli, ie e3te nie je
smerov6 a v'i5kov6 zameranie, chcel podut konkr6tne terminy. P. Preiinskri
odpovedal,ie vietko je eite v pripravnejfdze.
- V tejto dastip. starostainformoval,ie bol schvdlendzmenafunkdnostizdhrad,so
zdhradnrich
domov na rodinn6domy, 6o umoini rieiit informainf syst6m,OU vyd6
rozhodnutieo prepisochzdhradn'fch
domov na rodinn6,tiei sa dobudujeverejn6
osvetleniea doprojektujekanaliz6cia
- p. Baliii sa pital, di bola uskutoinenii Stridia zataienosti prostredia obce
neionizovan'im
iiarenim radarmi,kto robil merania,aby sa splnili normy. Pdn
Preiinskfodpovedal,ie boli splnen6podmienkypre stavebn6povoleniea tfm to
povaiujeza bezpredmetn6.
- K tomu pdn Almaii pripomenul,ie niktoto nerieii a Ministerstvozdravotnictva
SRto
nezaujima.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pani K0delov6sa pftala, di vie obec zabezpeditidribu miestnej komunikdcie
v lokaliteHB,p. starostaodpovedal,ie sa md prijat'nornipracovnika ie obec ui md
k dispoziciitraktor
na trito (dribu
P. Slddeikovii a p. Sliidetek sa p\itali, ak6 bude rieienie opravy pristupovej
komunikdcienachddzaj0cej
sa v k. ri. Kvetoslavovvedricejk miestnejtasti obce
resp. moinost prepojenia
Veternd a Nezdbudkovd,
Hviezdoslavov
ulic Slnednicovd,
Vetern6a NezdbudkovS.
dastizdhrads ulicamiSlnetnicovd,
je v katastriobce Kvetoslavov
a nemd
K tomu p. starostaodpovedal,ie komunik6cia
dosahna jej opravu,ale urobivietko pre to, aby satento probl6mvyrieiil,spomenul,
nie je takd, aby to bolo zo stranyOU Kvetoslavov
ie s0dinnosts obcou Kvetoslavov
rieien6, tiei uviedol, ie perspektivneby bolo zaujimav6 spoji{ obidve obce
poziciuvodi5t6tuna rieieniefinanin,ichdotdcii.
a dosiahnut'vdiiiuvyjedn5vaciu
eo sa t,ika prepojeniapre pristup na vlak, p. starostakonitatoval,ie by sa mohlo
dohodnrit' poskytnutiedasti pozemkov a rieli{ to cez investora s vybudovanfm
chodnika,
aletrebato rieiit komplexne.
P. Kleskefiktomu dodal, ie ch,iba prdca komisii,konkrdtnestavebnejakeby
fungovala,tak tieto otdzkyby boli rieiend cez komisiu,tiei upozornil,ie nie je
zabezpeiendpristupnosttelto lokalitypre hasiiov
P. Timko v koordindciis p. starostom sa dohodli, ie ak budrj kapacity,vyrieiia
spevneniepristupovejcestyv katastriobce Kvetoslavov.
V d'al5om p. starosta informoval, ie dia 18.10.2014sa organizujedei 0cty
k senioromv KDo 16.30hod.
krikovzasahuj(cich
do komunikdcii
P. Farkaisa pritalvo vecizabezpeienia
vykosenia
to formou
vmiestnej dasti obce TAhrady,ktomu p. starostanavrhol zabezpedit'
brigiidys t1im,ie v pripadepotrebyzabezpedi
odvozodpadu.
je
P. KleskerikonStatoval,
ie
rid, ie toto zasadnutieje posledn6,lebo bol neustdle
poruSovanri
kontrolyplneniaf loh OZ
rokovaciporiadokvo vz{ahuk vyhodnocovaniu
prital,
prefo nie s0 vyvesen6
pri zasadnutiachobecn6hozastupitelstva,tiei sa
zoznamykandiddtovdo voliebOZ,ktomu p. starostakonitatoval,ie tdto otdzkamd
charaktervolebnej kampanezo strany p. Kleskefiaa ie zoznamymajf byt podl'a
a volebndkampai zaiinaai29.LO.2OL4
zdkonavyvesen6do 11.10.2014
P.Bal6isa pyital,di nemal byt uroben'iodpoiet riloh za volebn6obdobie,lebo ide
o posledn6zasadnutie.K tomu p. starosta upozornil,ie ide o predposledn6
zasadnutie
OZ.
p. starostapod'akoval
vietkfm pritomntm
Nakolkosa do diskusieui nikto neprihlSsil,
za riias{a ukondilSiestezasadnutip
obecn6hozastupitel'stva.
I
ir rJ
i
Tapisal:
Mgr.PeterBottlik 'r)'ilal '
Kodayovd
Overovatelka
zdpisnice:Mgr.fUicfraeta
,^r,6J{fl("
starostaobce
l"oo.ruuo)
Download

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného