Ako zawest'
GPS monitoring
Foto: Bl.4W a dr€amstime
Ako si vybrat GPS monitoring? Ak6 pridan6 sluiby
od neho iiadat? Ako vyhodnocovat rlspory, ktor6
prinesie? A ak'im sp6sobom rieSit pokusy
zamestnancov, ktori chcri zabr5nit jeho fungovaniu?
Na prikladoch z praxe odpoved6 Specialista na
spr6vu vel'loich flotil lng. Anton Salamf n.
Ljpa GPS
mof tor ngtje podobf,i k!peat
ta. Rovnaki model ho2ete donat ajo 80 %
lii
dElriie, ak howbavite prvkaml, ktora ia
a.enu. Maliby (e vnk mat Fsno v tom, a
Ptuinr krokomje pr€to ipecilikaca ptod!ktu.Aj
GPs montorinq dokdZe po5kytnLji rbzn€ 5l!:by
navyie. kh rozsah zjv siod potrleb riivatela,a e
ajod toho, iima zavedeni ifformaaii synim
a aki je jeho ltrukiira, a je pr-"poicnif ,r5AP a i
'a na akej bijze umouiiujenedovanenikidov
Prvotnin virr!pom 6PS mof torlngu je kn ha
jizd, ktori uietripri.u vodiaom.lej prdano!
ti ie ajfakl, i-"
ntjtlsa tim tzv.
a€rne, teda nepoloendjazdy, priom a d;sle
dovatjazdni itila tim atopotrebelievozid el
hodfotouje,tejekorektnii
firma vdi, kd€
D6le2
a!tijazdia. E
,!2p, ti.htoiaktoroch
m
hovoria dodii!aleL ao 30-
percenhej Ljspore nakadov na pohonie ldtky
Treba to bcl s rezervo!, pretoz€ realna uspom
zivsiodloho,akojen iavenikontroninie.ha
nizmus vl€dnotlvich f rmijcr, i le na vod aov
a eboj€ vozid o
vyvianitlaksmerom k
'lspor;n
pova2ovania a[is ti.hibenef tasi]kromn€iaz
dy e to erujLl,' hovori ipe. a sta na 5privL ve!
kichfloti nq.AitonSalamin.,Akmdtevolrme
l5ooiuta najednom uietrite
iba 100 km
meni
mijednodt.ha, roini i,spora pt€d
stavujel,8m lonaknrL5raiis!pred5tavit,akdsa
za tim skryvajLl vidavky na pohonnd ;tkya ler
ne, aoje ve
NEPoRoVNAVAi HRUSKY
JABLKAMI
Kediu2 rvestuje,v€denief rmyzvaiiaoiakiva
S
vis edky zaledeiia GPS mon tor fgu hned:
,AoilajsLj dd.2itaj€viak porovn;vat iis a, kto
ri sir re evantnd,' upozoritje n9.5aami,i
Ak.hce leetovi mand:dr presvedait o potrebe
GPS honitor n9u vedenie spoloinosti, nurivy
chidzatz rei ny.h udajov a v!'tvorlltzv. b!5ines
.se. Aby vedel predpo!edal Llspory, najlep j € je
ten.,lt'ly sme teno
!alivzork! s0je]:lnotek.PrideLi !ne l.h uii!ate
vyiiadafslcP5jedfotk!
34
www.flotila.sk
na
FLEET
"
ll
t
I
kontrola zamestnancov
r
r
zniienie objemu najazdenich knr
isptry
re
a
poriadokv adminisir6c fleeiu
min6clakrddeziPNM
a pred odcudzenim
rzabezpeaenie vozid
ha5zamcstnancov d2etot2panlesiobitr!k.e
prl jeho!yuiivdni.kleilne je, abyal prirmi nadr a
denivod iov boli*oroinenis pheninr pinova
ni.h Llrpor, po2ado!anich vederim.
ti.
Pravez konzL
Najnov6 esyst6myLt daki2u
moritorovBtajiazdniiti vodiaov
idodivateh 5timLoslupirom
manai entu m6i!vzGtaujimavemy! e.kyna
tzv. ek.loqlckn
e. ktoravihzne u ahaia administriic ! f ee
hr ,lednim z raki.hto d0 eiitidr poko!je e ek
funkc
nq, kloriiave m oslcda .leje.l
no,a rozvij:ale rorky a ebo opravujctcc ektrin!,
vidy nusite byi richt a Llrtretovi kikazniko!
tronl.kid 5pe.
lbm, ktoriiazd irovndkim ryndmom ajpoias
n
rovnakdho obdobia up y|ula10 rokt, pr]iom
im nemen .harakterpr;ce.Vzh:dom
p atbe
b!de iaopak nireni
kom!i kovata rieiltzi €Ztost, kort
5a
uk;lu
Akmitee ektron ckidi5peiif
na sezon
revikyvyje rot 2optimihe porovnavairov.akd
mcsiace.Vod a
r-"iiej poiiatoinel
viaiom pripadedosta jedno(y
i
le tieZ dolciitt, aby bo dodilate zodpovcdni
za.eli produkt poia5.e ej d zkytNaf a zm uvy.
5e nd.hijdzajLl voz
nraji jazdiltak ako dote
pre
raz, novedeL,:ebudi mon torovani Uitu
tav a takmer20 percentni medz roini u5pord'
Cookrem cen! zdriadei a a jllliebtrcba privi
bere zoh idfll? Nic rdyl. najla.neji e r ei€f.
Lim naj epjim.,Vellnl d0 eZ tije prirLUpdodiva
,Urdte by som reodporua , aby prevzalzodpo
ih
vednoslzafunqovarejedfotek .h dodivatc
naci,idza
o.hota kornunikovala rei i probld
my Dodjvate'navyie vnupui" do fire iehoin
Jormaindho syst!m!, prion 5d dostane do
PRE KOHO ANO, PRE KOHO l\IIE?
natr
me5 ace r rym,2e
i
le; r !iby,
nyku
ii
o
5da!€rniml inlormiciam.Iakieby ma o
aj
dnveryhodii, zavedenLl f irmu.'
mana2m€itle do eU ti aj
pomer p atby na zaia!k! korrtrakt! n fis cd
ni.h meiinidr poplatkov poid dobyzm uvy
0i rozpoai
,,MdZetezap at 180\ na zda 3tk! a 20
raldo splitok, alebo naopak. aoje lepiiel Akza
p aritevaii u ia5t hnedl rebld-are mal nistroj,
Pod ir cxperta na fleet
;b)' rre dodi!atela doniit llspo upricovat. Pri
kartyteekomunikaani operitor. Uiiva
a za s M
te porom en lazko zisti, ktoje 4dpovedni
za
ref! rqujLj.u jednotku."
5k!pif
u
zdnresL.an.ov, ktori aut; pouZivajLj
vi uane na ptrov.i Llte y,i diCPS mon toring
jedioznaane olpotuaii.To p atiipre prd.ovni
ko!,ktorimdU u 5!oz d omjazdltaj sLlkromn€, no
telok
a plat d 5 pa lvo lietky
neleltoni ,,SLlviakaj f,my, ktord n ek
ometr€ vykazujLi
ddi,ova
torim
dy v
za
mennan.o m prepiicajLl sLikromia jaz
r,ih.
bon!sov. Tu by rnonitorlnq nema
byneprlf eso U adneu5pory,"koi
zmysel, kedze
sn CP5
op ati?
fl
eet manaimentu prost.ednictvorn
menu
p
o e ov
a Freumatil!
ponLllkai! ekono
micki sumdr nakladov nalednot vdvozidla,
16ta rl spotrcbu PfM, zabezper:ujl prepolen e
s nav
qaaiimi pristrcjmi
di komun kec u
svo
v pos ednom dase poskytuji 6j hodnotei
e
lazdndhoStilu vod aaa dopadjeho n6v1<ov na
ekonomikufi rmv Nemenelzau imavi je ajeko
Dg Dkipohlad na prev6dzku voz dla
i36 ww*.fIr:t!i:.sk
.r
!kt.'
.om nformainom synimea!tonati.lty denifi
osobnd ii5o,lak2e n idkady
pramo LiatULj na jehonred sko,Akna jednucei
tu ldc naDrik aa pracovnik marketingu spolu
s privnikom, system automaucky rozd€licesto!
nd niklady na po ovi.u, pripade v rdznom per
.ent!.lnomrozdeeni Pr natankovaniiecezter
klje.ezjeho
zadai objen paiva, ktori
automati.ky zipile do knihyjijzd. Diu
sa
n liak
g;c aa
5
hhspn
a sa
prip;deleda na poite;!t ncdleii, preto:eledno
vozillo ieL{preeretali, ako ked ch m; frma slo
GP5moi toing pomiha aj priopt rDlDijci poilu
vozovdho
ulievajLi na
daliou uu tou, ktori riei identlGci! vodiiov
a nikladov, jeterminil. deoariddenieia ptlh i
senle sa k GPSlednotke, prlaonr vod ia !o firem
Vtomo
prudko vW!a i, dnes aasto prckrudujthmnke
Zasahujt do adm n stdck
ku. upazoniujd n3 potrebnLlvi
nie j-o b
d;vatelb,takietrebazap at t enza nro.itotova. L
lednorku dovozdLi
a.
Ajzamennan.ipo
i
nad dr hlavo!, aleiufk
pr€toie
tran5parentnon,
ciona ld 9a€nt!jLi.a
ktorilahajil,
a e atti,
v knidom koektive in Laki,
chopili, te to
daj! do jy(imu zadalatdodatoine
Vyiiirad termliii ov 26roveil fungujeatako nav
GPSmonitornqusazaposedniclr5 6rokov
loka]n6c evozid
i
ekde irp ne indc.
krpovdldishi 5oftvar s d horoi
nou ndvmtnonbu nikladov.Tenje fa rtranedo
Dnes rU netrcba
Systdmy
i
mini moZni
A pri (okich vozid ach vofnme
doki:eteton€i
ia
dh. A akiiadate okanz ti 2a
v;5 reoklame, ,e ra
u zakaznika, vod
ktoriq
Pre
g,
le veir uietrite, ked2ev dit€, kde5d! reiilnom
a
sprlcvodne5lu:by
vozld. vof ,me.Poaetcelkovonatazdenichk o
metrov i pojcho zavedeniz.2, keeririerne
jazdya tr.nsparcntne sa !k,iiu loz dLi, ktotch
pn.ovnivyh:en e nczodpoved,i k t-4 imf nny
SLUZBY I{AVYSE
Projekr zveden
acPSmof torinqu s odporLiaa
rultovdi rj s internim zikaznikom, neizolovaL
ehopripEvu lef nd oddeen edopnvy NcsLl
ko
i2iab odyana vozid a, pretoze b.zpri
v..lia \a ruro redii naitartovaf
v obchodnich ponukech doddvatebv
sLi
spravid a3 z6kadnepooiky
rDenazaGPSzariadene
I
cena za mesaind posk),tovanie
idajov
vietky ostatnd fi nandnd nr0dely dot6cii
av azanDst aiprendjmovsl hn komb n6c ou
tiDlrto troclr pacmeircv
-16 ee'?
I
ako je to so z6rukou
- na aki dlhl] dobulu
doddvatelpasklaulea kde sa bude
rakomd zabezpeaeni HotL
ne. ako sabude
postLrpovat v pripade chybndlro
zaradenia?Pridedodavateldofirmyaebo
Fremnivodiikdod6vatebv
rakdmdfma
a
referenc e?
?
Zvrejiuje
ebosaskivazavyhl6seiia
rak6 budi dali
e
o
clr,
cit ivich
nevyhnutne ndkhdy? Ak si
zvo ite naprik ad doddvate a,
kloi
ponlka
mon torcvaciu sluibu v mesadnich
D 2 c kDnejsie, a e budeviis
kaidiclr 12 mesiacov pDz,irat na vimenu
26 olnel batdr eza36 c, pr6ve ste prerc bili
pop atkoch
Vihodouele<ir0rickahadispeairqujelokaliz;ciavozdlaamo2nosljeho
ope ' rvr"l'1')
ri'rr id
rd,d' /-l /'lo\
12 e. Na kaidomvozid e
RiZIKO IIJDSKEF{O FAK'TORA
F
Abv
rria zavedleGPS monitor nq,ten pr nerlezauji
mava i,lpory, vietko frLng
ocnn ".
qe
h adko. No
porri
tom iase !a zaann lspory nri.al, nibeh [m
Imnoatvo sporebovaniho piliva 5tipa.V aoh
jcprob emlAkovrdy,vludbdr.
Ludskou p odzenortou l€ h adalccnu najbj
iiehoodporu a zjedioduiovats lvot Otednom
iakomtoprikladehovori InlonSaamLin:,S.hva
nlan e knihjizd na mesai.ej b;ze boLo v stej
vekejspoloinoni povinnoslou mana:arov jed
5a
prediio qnomn.ii, ktor;
r st v mesainich
le v n ektorich
pripadocr vzh adon na mnolstvo pri.e mana
lerov podropltc ni,jevhodfe im kontro u j;zd
ulahit Attu eristuje osvedieni iieien e, ,sys
tam nastav ttak, aby ! jazdy m mo pG.ovndho
iaru, teda od 1800 do 7:00 r a.e2vikendy,zo
b€zo!a ieNenor farbou. [4ana:er vie o noa
ii.h p'a.ov.i.h vilazdo.h, no na jdzdy, klotd
ne(hvd bva,5a ponle podrobnetjiea 2iada pra
r
vei, fo
ch poael
kleq
a
r
liba l5 !n,
potom l2 9! Aby5a probem vyteii,firma zmc
r
prudko doe. Uspory u2 prednavova
nlla syndm rozpoiitavdnia PHlvl a
do priimych nik
vedLl.
sl
ptennu
a
nh
ad.vjednot vi.h Llrtv ov.kh
potorndobreroz yseli,i budLl penia
miiiat na aiern.jazdy d eb..a mzdy. Dostto
i m ofiiaso. Hned odobE pr,iva asislentkim
ajazdy konto ova osobn€.0sporyrop;ivril i
ze
iiestnan.ovmaji podon
vo
r
.i
lJ
www.flotila.sk
Ako presnd a podrcbnddatabdzyu ianej
N e
a akceptuje v knihe
kazd6
jdzd
ii
mesiace? Ak
z rukeva.
Dlr
za pos ednd
obchodnikf evysype
pozor Presiatvyvijatjev
sektoreznamenim b
T
iZ aceho sa konca.
re vieme,le t€drni.ki
oprivfefizatahaie, nimanipuLi.asadazs
aov
tjt kontrolou p ombyn3 zaiadefi, novtornto pri
pade je potrcbni kontrola visrupov, aby
nefunkiniFdnotki odha d io najikar
je slvletky chfunk.lea ndnaviv.ntomd pro.esy,
uitakividvi niide edio dvepe(en
t; ipekulaiio! Takdtopripadysa rieiia dohovo
imotnI montiijedrotiekodpor!.a ]nq.
mLln pone.h.t ni cr dod;vate ov ,spoi
r
mln
n)ichlo
dostatodne prehladnd?
lAkd si vis edkyvivola lirnry
i
aj
o
ch
5i tcdnodlclro pr," viet
vnk pr v;aiom
poitevozidiclvy2ad!jeaj ![!toaidho ipe.. ist!:
vyi enefdhozam.stranca, kt(ni blde robit ad
manitor;n!r, talto choraby
SLi
na Priclrod
zeznamytypu 0dDlrodE 00
! S02ilina,bezzadania u ice,7 kdtza
idno foru.hy,kazia
Zavcdenie GP5 mo.ltoringu s
GPS
sa
noznain,l: rito ,jpe. a istl' .h.Ll lcdnodu.ho
zabrinii, aby bo drjazdy nron torovard Ne
bezpeanost a pDvd
vy ieii.
nttnatDiiac
podkladynrna pouZiva? Da.l!
zoomovat?
daiov6 kontrc
m,r.rify a nastiv.j( nd problemy, pri [to
rich non tor n9 neflngut€ nd ki. a le jed
ror, pftovnikonrtreba vysvetlitlie id.
L
m
siet8 mA prov der k d spozh ?
za
,tudia s(
fliektorivodibr:ia za vo antom firemnel
Fabie oitia ako v kabine Eu'cf qht-"ra.
Sknseni fleet mana2cr i.h s pomocf
Ak6 mapovd
sa
nakonie. nebol
,,spEctALNsfl " A 5pEcrALr5Tl
V pmxi sr stiva, 2e CP5 jed.otky ! niektot.h
si iclr ost odozievpr pouiivani
k knulipozerat5
not vi.h Ljseko!. zaaali vn ( 5vol n ludbm prilii
ver i a z!eriitLito pric! asistentk;h, klotim po
5kyt ajpirt!povdkody Samozrejme,,rtsrefrkr
odk kdlik.lhyjizd bez kontroy a jetrenie io
Ake
systdmu? Nebrdete m!siet po ka2don'
.ovniko!ovyiv€tlenie aervenidrl.lzdboonaj
sknr
poplatkoch al nakhdy na
S M kadu?
nritora syninu, kon!nikovai s u2ivale m
reii p(n, amy s dodilat€
v pripade poru.hy a
bm. Ma by to bylte.hn ckyzd,ir.i ptazn !€.
moderni.h tedrnoog i nozaroven mujinrat
dobr,;komui kaind(hopnon Ho. 5u GF5 ho
nitorovdc e systamy !livate!ky priat€!skd, z pE
iroloi
i-"itaiian faakti!i.
A ked
si!2f
u
nlekrorich vodl
a!tomati.kej kl mdt
rmd vyber e GPsjednotky,
ipe. f k!
smeto riejlli dvoma sposobm :
b ovet znaiky a pEcovn ikm dodivdte;
V
Sa a
aLku
a.e
.i
osledi a montii pramo dodijvatelbm:je
ho pla.ovii.irLlprofesoni i, rob a to ia5to, ve
d a vycrytai m!.hy a porDlLlsvot€ zariad€n a
Vis.dkom bokr podnanie menei.hib ako prl
monti2 ! 5erv5e V;iiidodavateia ul nuji po
kryt c! ri nc ce aho 5l.ven5ka, taue montiz n e
probirnom an pre frmy pasobia.e kdekolek
v reg ono.h.' samozrejme, viet[o to pari, ak s
vyberiete kv. tfdho dod;vatei GPs mon rori.
{ru Vie.ly .aozai uietrite.
r
FE-EET
Download

Ako zaviesť GPS monitoring - časopis FLEET