P6voDNf NAvoD NA rNSrALAcru A pREviDzKu. zlnudruE poDMrENKy A zARUaNf
ooxuuerricru
x
irnplolu
uscttovrure
poils
cELEJ
irnplot-l
zrvorNosrr
trsr
X
I
t
\7
T
CERPADLA
C€
typy: GARDEN 800
JET 9OO
STAR 37O
DRAIN 250
DRAIN 750 V
SWIM 450
DRAIN 75O
DRAIN 750 SV
DEEP
4* QUATRO
ierpadlii sri certifikovan6 TsU Piesthny v roku 2o1o
pOvootrtf
Es VYHLASENTE
o zHoDE vydan6 vrfrobcom je
na
strane
18.
Pred uvedenim terpadla do prev5dzky je nevyhnutn6, aby si uiivatel' osvojil vdetky informScie
v tomto nSvode, a aby ich vyuiival po cel'f ias prevSdzky alebo fdriby terpadla.
pnrvAozxovE poKyNy: RozsAH zoDpovEDNosrr, DozoR NAD oBsLUHou A erNNosiou
deneaou, Musi gYi uRdENV pnevAozxovltElloM losoua zodpovedn5 za iinnct'uircbku)! virobok sm6
obsluhovaf a manipulovaf s nim v'fluine dospel6 osoby (nikdy nie deti a osoby so zniienfmi
fyzickimi, zmyslouimi a mentSlnymi schopnost'ami, alebo osoby s nedostatkom skfsenosti
a vedomosti, pokial'im osoba zodpovedn5 za ich bezpeinost'neposkytuje dohlhdf alebo ich nepoutila
o pouiivani spotrebiia), deti musia byf pod dohlhdom, aby sa zaistilo, ie sa so spotrebiiom nehrajti !
Chrenit'virobky poias prevSdzky a skladovania pred dosahom, z6sahmi ii poikodenim zvieratami I
vSEoBEcNE BEzpEeNosrNE upozoRNENrA:
NEnRESTUDovANTE
NroosonNf
ZBAVUJE
a
Wnogcu
trl zDmvi
a reooonilrure
upozoRNENi
neoopon0dlnf pnisrup
VSETKEJ zoDPovEDNoSTT.
v
DoKUMENTAcTI,
S aERpADLoM
SA TO I NA PRiPADN6
url'upur-rcrr
vzinluTe
r
ALEBo ienpnou
neooonirriu
PREDPISANYCH OHRANICENI V NAVODE A NA STITKOCH ELEKTROMOTOM A
0rmy
ienploll
osOB,
vzNrKNE
pifoDENi vEci,
l
pne eezprcNosi osOB
TEcHNrcKy nevxoonA
l
NeeezpriNi srruAcn v pnevAozre. zBAvulE ro Wnoecu zoDpovEDNosrr
pnr pnipaoruou 0nazr os6e, poiKoDENi vEci ALEBo aERpADLA
Je zaki6zan6 (aj
!
E
A
iiastoind) rozmnoiovanie textov a ilustriicii v tomto nivode
!
Wnoa4 orsrnre0crA" cEsroR sERVrsu, zAnuinf n pozAnudruf
.AQUACENTRUM SK s.r.o. PieEfany Zilinskd 49 PSC 921 01
.kontald: [email protected], faxi 033-7944
ww.aquacentrum,sk
.ka:de ierpadlo md VYROBNY STITOK s parametrami, virobnou s6riou a rokom viroby
.PAMMETRE CERPADLA: sri uveden6 na itilku ierpadla
444
ANALfZA
zosrArxoWcr nrzix:
3
opRAVy:
9.
A
10.
11.
12.
pre povrchov6 terpadl6; jedind nebezpeaenstvo je kontakt (aj nie niihodni) s ventil6torom na chladenie motora pri presbdeni
predmetov (napr. skrutkovade, tyaky a i.) cez chladiace otvory krytu ventildtora
Pri ponornich derpadlirch, ktord pracujri pod vodou a neprich6dzaji do styku s obsluhou, sa neuv6dzaji zostatkov6 rizikii
14.
Povrchov6 derpadlil GARDEN, JET, STA& SWIM si urden6 na derpanie iistej vody bez primesi piesku
a nedist6t, zo studni a inich zdrojov tistej vody
Ponorn6 derpadlS DRAIN sri urien6 na derpanie iistej alebo mierne zneaistenej vody (v rozsahu pH 6 aZ B) s
primesami nedist6t do 5 mm (u typov 750V a 750SV do 35 mm) - pre odvodriovanie zatopenlich priestorov,
bazlnov, n1drli, garilZi, pivnic a suter6nov, j6m a pod., max. ponor 5 m
Ponornd ierpadld DEEP a QUATRO srj uriend na ierpanie distej vody bez primesi piesku a neiist6t z hibkovich
studni (vrtanich, kopanfch), nddrii a pod.,
pracovnd poloha u ponorn'fch ierpadiel vertik6lna
u vietkich typov aerpadiel max. teplota vody 35oc
.
.
o
.
NEPOVOLENE POUZITIE (upozoRNENrA, AKo sA
- Urien6 pouiitie definuje
Nepovolen6 pouiitie:
>
>
l
>
>
>
pouzitie ierpadla a na
pouZivAi);
in'f riiel sa nesmri 6erpadl6 pouiivat'
15.
17.
18.
vode!
ZARTADENTE NESMTE
19
AA
I
20,
21.
22.
23.
plmmrine,
>
.ENPIOI-I V dASE NEPOUZiVANIA:
>
CerpadlS treba skladovaf v suchfch, nemrznilcich priestoroch
Prev6dzkovatel' (majitel') je povinni
-
2.
3.
-
4.
5.
6.
7.
iiRploril serret
-
a pouZivanie
ierpadlS SEETT DRAIN: ponorn6 baz6nov6 a dren6ine ierpadl6
uriif
zodpovednLi dospelil osobu za prevddzku ierpadla, poudi( ho (ak treba aj zaikolit)
prijaf tak6 opatrenia, aby sa zabr5nilo osob5m nepovolan'im (nezaSkolen'i'm osobim, taktiez det'om, osobdm
so zniienlimi fyzickimi, zmyslovimi a mentdlnymi schopnost'ami a nesvojpri5vnym osob6m) manipulovat'
s vypnutfmi aerpadlami, nepouZivan,y'mi alebo uskladnenimi derpadlami !
Chriinif uirobky potas prev5dzky a skladovania pred dosahom, z6sahmi di po5kodenim zvieratami !
URdENE: na odvodiovanie baz6nov, zatopenlch priestorov (gardzi skladov, nddrzi apod,)
NEvHoDNf PoUZITIE: PozoR! niesri urden6naierpanieiimpaseptikov!
Popis konitrukcie:
r Plastovi pliiit' ierpadla (okrem ierpadla DMIN 750
.INPIOICT:
.
.
PrevSdzkovatel' (u:ivatel') musi dodriat v5etky bezpeinostnd smernice, nariadenia, normy, revizie, vyhl6iky
a zdkony itdtu, kde sa ferpadlo prevSdzkuje (sibor STN 33 2000 a Vyhldiky 508/2009 Z.z.)
OCHRANA os6b pred rirazom el. pridom: nie je sridasfou dod5vky: zabezpeiuje prevrdzkovatel' !
nepostaeuje klasicky motorovi istit (istiie alebo tavn6 poistky) reagujice len na pr6dov6 prefazenie poistky (istiia)
sa spiSt'ai (istjd) motora napr.: SM1 (virobca OEZ), alebo MIS (SEZ )
POZOR! terpad16 SETTE nie,sf urien6 na prev5dzku v plaveckich baz6noch, font5nkach, jazierkach
pod.,
a
ak je terpadlo pouiit6 v baz6ne, fontdne a pod. (napr. pri (dribe), potom s[iasne v baz6ne (font5ne...)
nesmie byt iiadna osoba a pri inital6cii a prev6dzke treba dodrZaY prisluin6 z5konv a oredoisy pre orevidzkovanie aerpadla v uvedenvch zariadeniach, Eerpadlo sa musi napiijat cez prridoui ch16nii (RCD) s menovivm
zostatkovim pracovnlim pridom nepresahuj6cim 3omA !(odbornil montS: vyznaiit do zdrudn6ho listu)
!
Odporifa
ziadne ierpadlo nesmie byt v tinnosti bez derpanej vody (nasucho) ani niekol'ko sekond, hydraulickd dasf
povrchouich ferpadiel a cel6 ponorn6 derpadlS sLi chladen6 ierpanou vodou !
Z6kladnim predpokladom sprdvnej a spol'ahlivej funkinosti derpadla je odborne a spr6vne vykonand mont5i a
inital6cia derpadla, pr5ce treba zveri( odbornej firme !
Elektrick6 zapojenie m6ie vykonat vlludne odbornik s elektrotechnickim vzdelanim a prisluinfm preikoleniml
Hz,
vertikalna
>
>
>
(Prikon: 250 W, Hmax B m,
(Prikon: 750 W, Hmax 9,5 m,
(Prikon: 750 w, Hmax 8 m,
DRAIN 75O SV (Prikon: 750 W, Hmax B m,
250
750
DMIN 750 v
DRAIN
Qmax 7 m3lhod, neiistoty max 5 mm )
Qmax 13 m'/hod, nedistoty max 5 mm)
Qmax 13m3/hod, nedistoty max 35 mm)
Qmax 13m3/hod, neiistoty max 35 mm)
UPOZORNENIE: na pl55ti derpadla DRAIN v strede derpadla qirobca urobil otvor asi 2x2 mm, ktori
ierpadla a taktie) r{mene vody pri chladeni
motora - pripadn6 striekanie vody cez tento owor nie je z6vada, pri be;nej prevddzke s ponorenlim
ierpadlom nie je vidief a neovplyviuje dinnosf! (otvor pri previ5dzke uzatvSra gulidka v pl65ti aerpadla,
jej ,,hrkanie' pri prdzdnom aerpadle nie je zdvadal))
sli:i k automatick6mu odvzdusneniu pri ponSrani
)
CerpadlS strojfizouim_elektromotorom nemaji zabudovan[ tepelni ochranu motora a preto primerani a
funquiicu NADPRUDOV0 OCHRANU musi zabezpedi{ prev5dzkovatel' - ochrana musi odpoji( motor pri
prfdovom prefaieni ale napr. aj pri vlipadku jednej fAzy v el. rozvode, inak d6jde k spdleniu vinutia motoral -
SV - nerezo\4i pl65f), s mechanickou upchdvkou nerezovej
osky elektromotora
IP xB
10 m privodni k6bel H 07 RN-F zakondeni el, vidlicou 230 V 50
pracovn6 poloha derpadla
max. teplota vody 35'C
Parametre:
> DRAIN
vidy naingtalovaf do el. obvodov jednofiizovrlch aj trojf6zovich derpadiel prridovf chr6nii
(RCD) s menovit\i'm zostatkosy'm pracovn,/m pridom nepresahujricim 30mA (tiito ochrana nechriini ierpadto, ate oeby !)
OCHRANA vinutia elektrcmotora ierpadla : nie je sridastou doddvky: zabezpeiuje prev6dzkovatel' !
Poikodenie elektromotora pouZitim nespr5vnej ochranv, jej nesprdvnvm nastavenim, alebo nesprdvnym pripojenim je
sp6soben6 previdzkovatel'om a nespad6 do zilrudnlich opr6vl
CerpadlS s jednof6zouimi elektromotormi maj[ zabudovani tepelni ochranu motora, ktor6 sa po vychladnuti (asi
5-15 minit) samoiinne vrdti do pracovnej polohy (pri jej Wpnuti odpojte terpadlo od el. slete, zabrini sa neiakan6mu splstenru,
4irobca odporiria
hrozi jraz _eiakanlm zaprut m iet oadlal
pREvADzKovf 0oa;e, pouZrirE
Virobca si vyhradzuje pr6vo zmenit' technickd [daje za 0aelom ich vylepSovania a zosLiladenia s sivojom, skutodne
parametre s{ uveden6 na v'irobnom ititku na ierpadle
Podmienkou dosiahnutia predpisanlich parametrov a hospod6rnej prevddzky aerpadla je jeho spravna initalilcia
:
OPATRENIA PRE BEZPEiNO PREVADZKU
1.
je znaika: trcjuholnik s tislom udivajicim max ponor v metroch)
Ak6kol'vek opravy, seruisn6 z5sahy, montiie a demont6ie m6:e vykondva( iba vySkolen'i seruis vlirobcu,
nikdy nie prevddzkovatel' alebo obsluha ierpadla I
Vietky [dr:bdrske, initalain6 a demont5ine prdce s derpadlom pod el. napatim a tlakom vody m6Zu zapridinit
v6Zny, ba dokonca smrtel'ni [raz I
U ponornfch ierpadiel: ponorit ce16 ponorn6 derpadlo do derpanej vody, ponorn6 ierpadlo nikdy nesmie beZaf
bez vody, musi byr pri chode cel6 (!) ponoren6 v derpanej kvapaline, je chladen6 ierpanou vodou, strata
vody sp6sobi poikodenie vniltornich dasti, u ponornich aerpadiel DRAIN taktie: prev5dzkovat iba derpadlo ce16
ponoren6 vo
Chriite derpadlo pred mrazom !
Cerpadld su konitruovan6 tak, ie sLi zabezpeden6 krytmi, ktor6 urauji bezpeinosf obsluhy, nikdy sa nesmil
pouiivar bez dchto origindlnych krytov !
Cerpadld (vietky typy) prevddzkovaf tak, aby nebolo zapinan6 a vypinan6 viac ako 20 krSt za hodinu !
Dodrzat predpisan6 el. napAtie, frekvenciu, pre dani elektromotor a toleranciu el. napatia v zmysle normy
jednof5zov6 ierpadl6 (230 V) maj[ el. privod. k6bel ukonien,l vidlicou, ktor6 sa zas[va do el, zdsuvky
POZOR! je zakAzan6 vykoniivat nadp6janie el, k6bla a pripojenie na el. sief v blizkosti vodnej hladiny alebo
vlhk6ho prostredia (minim6lne 3 m nad vodnou hladinou a treba pofitaf aj s moin,y'm stripnutim hladiny vody!)
derpadLa
16.
nevhodn6 pre ind kvapaliny ako voda
derpanie vody s obsahom kyselin a z6sad, morskej vody, chemik6lii, liehu a pod.
derpanie fekSlnej vody, Zimp, septikov
derpadl6 nesm[ pracova{ bez kvapaliny (nasucho!) ani krdtko!
Poikodend ierpadlo, alebo s poSkodenlm elektricklim kSblom treba ihned'vyradif z prevddzky !
ierpadlo svojim charakterom urdenia a konstrukciou urtuje uZ svojim n6zvom jednoznaini tiiel pouiitia
a z hlhdiska bezpednosti sa nepredpokladajri moinosti (vedom6, niihodnd ii neznatostn6) pouiitia na inf iriel
SKLADOVANIE A UKLADANIE
a nenapnud !
na zdvihanie alebo sp[it'anie ponornlch terpadiel pouzivaf iba rukovet' ierpadla, alebo lanko zodpovedaj[ce
hmotnosti derpadla, upevnen6 na rukov;ti
Pred pouzitim ierpadla V:dy prekontrolovat, di si derpadlo, kdble a vietky el. zariadenia vporiadku, spr6vne
pou:itel'n6 a nepoikoden6 !
Neprekrodi{ pri ponorn'fch derpadliich max, ponor derpadla pod hladinu (uveden6 v v tomto n6vode a na !,}irobnom Stitku
vol'n,y'
13.
UR.ENE POUZITIE:
.
aerpadlo, ktord je pod elektrickim napaitim nikdy nespis(at'neobud, alebo s mokdmi rukami I
Poias opravy, u/padku pnidu, vypnuti tepelnej ochrany alebo pri 0dr:be treba odpojit'derpadlo od elektrickej
siete, predi'Ce sa irazu, alebo n6hodn6mu spusteniu, ktor6 m6Ze sp6sobi( draz alebo poikodenie veci !
Pred pouzitim derpadla prekontrolovat, ii sri el. kdble a terpadlo sprSvne pou:itel'n6 a nepo5koden6 !
Za previidzky derpadlo nepremiestiovati nezdvihat'
nikdy net'ahat derpadlo za nap6jaci elektrickV kdbel, alebo kdbel plavdkal El. k6bel musi zostaf pri ferpani vody
B.
terpadl6 SETTE GARDEN
.
.
.
derpadl5 SETTE JET 9OO
.
.
.
.
.
:
samonas6vacie z6hradn6 ierpadl6, vhodn6 na ierpanie iistej vody bez mechanicky'ch primesi
(piesku) doddva sa v prevedeni GARDEN: mii rukovdf a privodn[ el. Snriru (1,5m), el. vypinai
undgnE: pre zavlaiovanie, vodiirne a pod.,
230 V 50 Hz, prikon 800 W, H max 40m, Q max 50 l/min, T max.35'c, pripojovacie owory sanie aj
uiuak 1" ,
:
Liatinov6 samonas6vacie zfhradn6 ierpadl5, vhodn6 na aerpanie iistej vody bez mechanickich
primesi (piesku)
URdENE: pre zavlaiovanie, vod6rne a pod.,
230 V 50 Hz, prikon 1100 W, H max 5Bm, Q max 50 l/min, T max.35oc,
pripojovacie otvory sanie aj vitlak 1"
ierpadlo nemd el. pripojenie el. privodnou snfrou, musi pripojif el. odbornik
4
ierpadl6 SETTE STAR 370
.
.
.
.
:
liatinov6 perifer6lne ierpadl5, vhodnd na ierpanie iistej vody, nie si samonasdvacie, ie potrebn6
pouzif ndtok vody, alebo daf na sacie potrubie spatnij klapku a zavodnit ho
plastov6 baz6nov6 terpadl6 so zabudovanim plastoqtm filtrom
URcENIE: vhodn6 ierpadlo na aistenie a ridribu baz6nov
nie je samonas6vacie, je potrebn6 pouzi( n6tok na sacie potrubie, alebo spdtnil klapku do sacieho
r
.
potrubia a zavodnif aerpadlo aj sacie potrubie, pou:itie vo flltrdcii baz6nov, preterpdvani vody a i.
prikon 450 W, Hmax 40m, Qmax 40 l/min, T max.35'C, 230 V 50 Hz
pripojovacie otvory sanie aj v'iIlak
derpadlo md 1,5m el. privodni kibel s el. vidlicou
614',
ierpadl5 SETTE DEEP
:
plastov6 ponorn6 odstrediv6 ierpadlo
URdENIE: vhodn6 na aerpanie tistej vody bez mechanickfch primesi (piesku) zo studni, n6drii
pre zavlaiovanie , md plav6kov'l'spinai (treba ho nastavif pred pou;itim'pozri na d'al{ej strane pri terpadle
motora, dod6va sa v r6znych rozsahoch (1,6-2,54, 2,5-4,0 A,4,0-6,3 A, atd'., pridom sa u ka:d6ho typu egte wkon6va pri monte)i
kaidS spominan6 ochrana m5 eite moinos( otofnim ovl6daiom presne nastavif potrebni pr[d (napr.
2,5,3, 3,5,4,0 A)..
jemnejiie nastavenie:
ochranu 2,5-4,0 A mo:no nastavifjemnej6ie na
yIXUIIA motora ierpadla:
a; derpadlSsjednof6zovfmielektromotormimajizabudovanitepeln[ochranumotora,ktor6sapo\/chladnuti(asis
2. tepeln5 ochrana =OCHRANA
prikon 1 100 W, H max 40 m, Q max 90 l/min, T max,35oc, 230 V 50 Hz
ierpadlo m6 10 m el. privodn'i k6bel s el. vidlicou, max. ponor 7m
ochranu musi zabezpeiit' prev6dzkovatel'
jednof6zouich
je sp6soben6 prev5dzkovatelbm a nie je povaiovand
za uy'robnLl (z6rutnLl)
tliinn6 nadpnidov6 ochrana m5 maf nasledovn6 vlastnosti:
- prl pret'a:eni 500 o/o IN musi vypni( v dase do 10 sek[nd
:
aerpadiel md 15
!
c) POZOR ! pouzitie tepelnej ochrany vinutia elektromotora_lelebEldza pridovri ochranu, ani istiae !
3. pridovf chrSnii (RCD) = OCHRANA 0568 pred rirazom el. pridom: nie ie sfiasfou dodivkv: zabezpeiuje
prev6dzkovatel': uirobca odporfia yldy nainstalovat do el. obvodov iednofSzovich aj troif6zov'ich aerpadiel
pridovf chr5nii (RCD) s menovidm vybavovacim pr{dom nepresahujicim 30mA (t6to ochrana nechrAni derpadlo, ale osobv l)
4. POZOR! poskodenie elektromotora pouiitim nesprSvnei ochrany, jej nesprivnym nastavenim, alebo Dripoienim
m
vadu
NASTAVENIE PRUDOVEJ OCHRANY:
kaidi trojf6zovi elektromotor (obzvl65f pre ponom6 ferpad16) vy:aduje kvalitnii
nerezov6 ponorn6 odstrediv6 derpadlo vhodn6 na derpanie distej vody bez mechanickfch primesi
(piesku) zo studni, nddrii a pod., max. ponor 10m
URCENIE: pre zavlaiovanie, vodSrne
(akniejenavir.Stitkuuveden6inak): prikon1100W, Hmax85m, Qmax90 l/min,Tmax.35"C,
u
minit) samodinne vrdti do pracovnej polohy, okrem typu QUATRO (230V), kde je potrebn6 mechanicky stlatif tlaaitko
na controlboxe k derpadlu
6erpadl6 s trcjf5zouim elektromotorom nemaji z v'y'roby zabudovani tepelni ochranu motora a preto primeran[
1s
b)
DRAIN)
ierpadlS SETTE 4'QUATRO
.
.
sp6leniu vinutia motoral - nepostaauje klasicki motorou/ istia (poistky) reagujuci len na pr(dov6 pret'aieniel Odpor0ta sa
motorow spfst'at (istif) napr.rsMl (virobca oEZ), alebo MIs (sEZ Krompachy). ochrana sa vyber6 podl'a pridovdho zafazenia
vidlicou
.
.
.
.
1.
POUZITIE : zavlaiovanie v zahradkirstve, rozvodoch vody, zvySovani tlaku, pri filtriicii vody (napr. pri
pouiiti spolu s vhodn'y'm kartuSovlim filtrom k malim baz6nom ) a pod.
prikon 400 W, H max= 36 m, Q max= 40 l/min, T max.=35'C, 230 V 50 Hz,
pripojovacie otvory sanie aj vitlak 1"
ierpadlo md 1,5m el. privodn'y' kdbel s el.
ierpadl6 SETTE SWIM 45Or
.
.
.
.
.
5
ELEKTRICKE OCHRANY dTNPNOU A OS6BI
pr0dov5 ochrana = OCHRANA ELEKTROMOTORA (motorov,i spriithi) - zabezpetuje prevedzkovatel'l- musi maf
vlastnosti: musi odpojif motor pri prfdovom pret'aieni ale napr. aj pri uipadku jednej fdzy v el, roaode, inak d6jde k
el, prlvodni k6bel s el" vidlicou a s controlboxom, v ktorom je
(pri vipadku po jeho ochladnuti treba stlaaenim tlatitka na obalc uviesf iinnosti), aerven6 kontrolka signalizuje, :e je pod napAtim, zelend signalizuje prev6dzku na obale controlboxu le
aj vypinaa, u trcjfiizovi€h aerpadiel je 20 m privodnf k6bel a vyzaduje sa odborn€ el. pripojenie
umiestneni kondenz5tor, tepeln6 ochrana
do
ELEKTRICKA TruSTAIACTN:
-
!
A
ochranu
proti pret'aieniu
:
ochr6nif motor pred pogkodenim pri behu na dve fdzy
musi vypnif pri prefaZeni 120oloIN
musi byt teplotne kompenzovan6
pri priamom spiifani ferpadla ochrana m6:e bl,,f max. nastaven; na hodnotu IN podl'a vikonov6ho ititku motora
Pre spiatanie Y-delta paidovi ochranu nastavte na hodnotu 0,58 IN.
Ochrana sa odporUaa nastavif nasledovne:
Nastavifnadprid.tepelniochranunamenovitihodnotupridulxazapnitaerpadlo
Nameran6 hodnota pridu musi blt men6ia, ako je uveden6 na Stitku motora
zni:if pomaly nastaveni hodnotu pnldu ochrany, kim nezareaguje ochrana
Od tejto hodnoty nastavif ochranu vyiSie o 5 o/o a zapnlf aerpadlo
Ak ochrana zareaguje, je potrebn6 diSif nastavenie o d'aliich 5 %, ak nie, nastavenie je spr;vne
Je nepripustn6nastavenieochranyna
hodnotu vySiiu akoIN ! !
asymetria fiiz: povolen6 pridov; asymetria max, 5 o/o (ktor6 eite nepolkodi motor)
Elektrick6 inStalaan6 a pripojovacie prAce musia byt elektricky aj hydraulicky pripojen6 odbornikom, montdzny
(na poslednej strane tohto manu6lu)
pracovnik
Ak6kol'vek z6sahy do elektroinstal6cie, odnimanie krytov, opravy, idribu a rozoberanie
a revizie m6Ze vykonaf len vy5koleni pracovnik odborn6ho seryisu s elektrotechnickim
vzdelanim a prisluinVm preikolenim !
AA
. POZOR!
.
.
pri ak'ichkol'vek pr5cach elektrik5rskej povahy, na el. zariadeniach, pri elektrickej initaldcii, manipulScii s el.
dasthmi, el. prip6jani, ldribe, revizi6ch treba dodrzaf platn6 STN EN normy, zikony, Nariadenia vl6dy a Vyhl63ky, srjbor
el. noriem STN 332000, Vyhl6Sku 508/20092.2.
ierpadlo je elektricki spotrebit triedy I.
Parametre a technick6 ridaje sri uveden6 na uirobnfch Stitkoch ierpadla, sch6ma zapojenia je na rube svorkovnice
(u aerpadla QUATRO 230V s vyvedenim controlboxom je uvedend vo vnitri controlboxu)
. Pri pripojeni brat' do fvahy ufkon, napetie a poiet f5z, dodriat' farebn6 znaienie podl'a noriem
. ElektrickS sief musi zodpovedar platnim norm;m s primeranllm istenim a musi ma( iiinn'i ochrann'y' syst6m
.
podl'a platnich
elektrickich noriem: zodpovedii prev6dzkovatel' (u:i€tel' virobku)
POZOR! Jednof5zov6 aj trcjf5zov6 prevedenie musi mat zdsuvku, zSstriku, svorkovnicu a ostatnd tasti vyrobend
v stlade s platnimi normami. Po zasunuti zistrdky do zSsuvky musi byt zariadenie pripoien6 k ochrannej sistave el. siete
. Pou)ivaf k5bel so zelenoildm ochrannfm vodiiom. Pripojit tento vodit kdbla k riiinn6mu ochrann€mu systemu
. vietky napSjacie a iiv6 aasti (na derpadle) sf od zeme izolovan6, ostatn6 aasti sri pripojen6 k ochrannej s[stave
tak,
pri pripadnom poikodeni pracovnej izoldcie sa nem6zu staf nebezpetnimi
nepouzivat el. predliovacie iniryl
Ze
.
. nadpijanie a opravy privodn6ho el. k6bla u terpadiel m6ie vykonaf len odborni seryis
uraenimi. spajan6 mi€sto je nutn6 pr6kiSat' na tesnosf, el, bezpeinost' a
pripravkami na to
izolaini pevnosf v zmysle noriem
. nikdy nesmie byr ponorn6 derpadlo zavesen6 na el. privodnom k5bli, ten musi byt' po vykonani montdze nenapnuvl
. podas pripojenia dajte pozor, aby nedoilo k namodeniu alebo navlhdeniu svorkovnice alebo elektromotora
. cenplolo
musi oyt et. napdjine cez el. pun.i uyUru"n'/,
- u IEDNOFAZOWCH: vypinaiom, primeranim istiiom (aerpad16 maji zabudovani tepelni ochranu vinutia)
- u TROJFAZOWCH: vypinaiom, prridovou ochranou (motorouim sp[iYadom) a tepelnou o€hranou vinutia,
uirobca odporiia aj prridoui chr5nii (RCD) !
/r\
AA
elektromotory aerpadiel sil konitruovan6 pre el. pr[d podl'a prisluinfch STN EN noriem: t.j. frekvencia
DOLEZrrfuPozoRNENrE:
-
-
napetie 230V
alebo
400V
s
soHz a elektr.
toleranciou plus/minus 10olo,
POZOR! Voblastiach vzdialenlch od trafostanice m6iu byt hodnoty mimo toleranciu! (zistite re6lnu hodnotu pri plnom
indukinom zafa:eni), pri prcbl6moch kontaktujte dodivatel'a elektrikyl
Elektrick6 napetie s inou hodnotou ako 230 v 50 Hz m6Ze sp6sobiY v6ine podkodenie elektromotora !
Taktie: treba braf do [vahy, :e elektromotor pri svojom rozbehu v dasovom iseku niekol'ko milisekind niekol'ko-n6sobne
zuiii prridov'/ odber (na ao sprdvne sojou konstrukciou motorov6 istiie nereagujr)! POZOR! Pri pouzivani elektrocentr6ly si
overte,6i je porr)ivand elektrocentr6la schopnd dod5vat stabilni el. pr[d vpoiadovanej tolerancii ai pri plnom
indukinom zath.-,,i elektromotorom a Startovacom pr[de elektromotoru (I start) (lacn6 to neumoiiujJ l), inak hrozi
ooikodenie elektromotora derpadla! (vinou prevddzkovatelh!)
Etektrick6 pripojenie
POVRCHOWCH
ierpadiel: 7\ A
pri IEDNOFAZOVOM aerpadle vykonajte elektrick6 zapojenie podlh s;fr-emy ;Fijenia (ak nie je zapojenie vykonan6 ui z qiroby)
Pri TROJFAZOVEI verzii zapojte na svorkovnicu prlvodn'l'k6bel podl'a schdmy zapojenia
Ot6ianie motora: skontrolujte, di sa motor derpadla sprdvne otdda (pozri pokyny v tomto n6vode)
.
.
EteKrick€ pripojenie PONORNfCH ierpadiel:
- pri reonorAzovEJ vERzII (ak nie je namontovand el. privod. Snira priamo z viroby),treba odbornikom
A
A
namontovat na privodnli el. kSbel el. vidlicu a potom zastrtif vidlicu do ziisuvky
.
pri TROIFAZOVEJ VERZII po odbornom zapojeni skontrolovaf sprdvne
ot6ianie elektromotora
(pozri pokyny v n6vode)
Informacia pre initalat6ra - odbornika i
Ako zistit' SPFTAVNE OTAdANIE u trojffzov6ho erektromotora:
pozri 5ipku na ierpadle, ktor6 je uriuj(ca !
v pripade chybn6ho smeru ot6aok prehodif navz6jom vodiae dvoch fdz na svorkovnici elektrick6ho panelu
najjednodu€h5ie zistenie: vidy plati, ie spr6vne zapojend ferpadlo mi vy55i prietok a tlak derpanej vody ako md
.
.
.
ierpadlo ot5iaiice sa ooaine, takze pri
.
kr6tkom zapnuti s prehodenimi fdzami
to nasledovne:
s ventilom otvorenim na 1/3 zmera{ hodnotu tlaku na manometri
vypn[f derpadlo a prehodi{ dve fdzy nap6jacieho kdbla v rozv6dzadi
zapnri( ierpadlo a znovu zmerat hodnotu tlaku na manometri
spr6vny smer ot6iania m6 w55i tlak !
otSiania
a
oDpoR0aANf uMrEsrNENrE pou..ttorano iineaor-1,
v suchvch a vetranrich miestnostiach, pivniciach, chatSch, Sacht6ch, a pod.
,4\
> p.a.ou*- prort*aie: pre povrchov6 terpadld obyiajne prostredie podlh sTN EN 33 2000-5-51 '/ I \
! vhodn'im umiestnenim chriirite aerpadlo pred vplyvmi kor6zie a pred zatopenim vodou! (pri brirke, pri stipnuti hladiny)
> POZOR! neumiesthovat' pgylEhgy€ ierpadl5 (vodSrne) do Sachty a do priestorov kde je vysok6 vlhkost'f hrczl
kor6zia. ale taktiez kondenz5cia vody v elektromotore (sp5lenie vinutia vinou nevhodnej prevddzky: t.j. nie chybou
vlrobcu derpadla!) Priiina: z d6vodu umiestnenia ierpadla v nevhodnom vlhkom prostredi sa do elektromotora aerpadla
"nakondenzuje'voda z vel'mi vlhk6ho vzduchu (z priestoru umiestnenia). Tento vlhki vzduch v elektromotore sa zohrieva pri
styku s nadmerne prehriatym vinutim elektromotora (dosahuje teploty aj vyie 150"C1) neskdr ochladenim kondenzuje na
vodu. Postupne stipa hladina nakondenzovanej vody v elektromotore aZ dosiahne vinutie a d6jde ku skratu vinutia! (obaldst
ak pracuje a vfrazne sa prehrieva elektromotor v reiime iast6ho zapinania a vypinania elektromotoru na rozbehovv pr[d,
doho priiina m6:e byf aj nedofikanie protitlaku v n5drii pri vod5rni, alebo prev6dzka aerpadla mimo pracovni rozsah !
Pozndmka: ierpadlS majLl vy5siu ochranu: minimdlne 1p44 = proti striekajdcej vode, tak:e sd lepiie zakrytovan6 a kondenz
vol'ne neodteaie!
a)
b)
c)
d)
e)
0
PRIPOJENIE K ELEKTRICKE] SIETI:
ierpadla s jednof5zovfm el. pripojenim (230 v 50 Hz) si dod5van6 kompletne
zapojen6 s namontovanou el.
vidlicou na 10 m privodnom kebli u typov DMIN a DEEP, 1,5m u typov GARDEN 800, STAR370 a SWll4450, a 15 m
u typu 4'QUATRO (230V), do iinnosti sa uvddzaji zasunutim el. vidlice na kdbli terpadla do el. zdsuvky, nie je
potrebn6 odborn6 elektrick6 zapojenie ierpadla, ierpadlo SETTE IET 900 nem5 namontovan,f el. privodnf k6bel,
odborn6 pripojenie musi zabezpedif prev6dzkovatel', jednof6zov6 terpad16 sa do prev6dzky uv6dzajI zasunutim vidlice
el. privodnej 5niry do zdsuvky el. siete 230 V 50 Hz
Trojf6zove ierpadl6 (400V) 4'QUATRO 400V (maji 20m privodni k6bel) vy:adujti odborn6 el. pripojenie
El. zesuvka musi byt zapojend a istene podl? platnich predpisov
UPOZORNENIE odporiia sa vidy nainitalovaf do el. obvodu ferpadiel prridouf chrSnii (RCD)s menovitim zostatkovim pracovn,y'm pr[dom nepresahujrlcim 30 mA | !
!
TNSTALACTA A PREVADZKoVANIE ierpadla DRAIN:
,./\.
- prenosne ponorne ierpadlo, ktore ste si zakripilr, nevyiaduje odbornf initaliciu, pri ,/ t \
.4-l
pouiivani reSpektovaf pokyny a poiiadavky uveden6 v nivode
Na derpadlo dobre upevnif primerani v'itladni hadicu na odvod vody 5/4" alebo 1", vzhl'adom
k vysok6mu vlikonu
aerpadla nieje vhodn6 pouzivaf hadice meniej dimenzie (maji va;5ie straty, zniiujrl vlkon ierpadla l)
pozor na zalomenie a prekrdtenie hadice, vyvarovaY sa pouiitiu priliS mnoho oblikov
Dlhiia previdzka derpadla s uzavredm uzawiiracim ventilom vo vritlainom potrubi (alebo zalomenou vlltladnou
hadicou) m6ze sp6sobif poikodenie ierpadla!
Ponorne ierpadlo musi byt' poias 6innosti cel6 ponoren6 vo vode !
derpadlo je chladen6 v ponorenej vode, pri nedplnom ponoreni nie je dostatodne chladen6 (hrozi poskodenie) a
d6jde po zahriati vinutia motora k vypnutiu ferpadla tepelnou
ochranou motora a po ochladnuti ochrany (5 - 15 min) sa
preto treba terpadlo vidy
terpadlo automaticky zapne
vypn[f pri vypnuti ochrany aj pri poruche el. siete, aby
sa nestal iraz !
Na zdvihanie alebo pon6ranie ponornich ierpadiel pouiivajte
-
RUKOVAT alebo
h)
POZOR! prenosne
!
PLAvAKoVf sPiNA.
. shiii k ochrane Eerpadla proti
zabezpeiuje ori s
(vypnutie) ierpadla
-
prek6Zok !
Z vfroby
nie
je
previdzkovatel'!
)>
plaviik nastaveni, nastavenie wkon6va
Nastavenie plav6kov6ho spinaia:
ierpadlo m6 z boku rukovate (pliiSfa) dr5Zku na
uchytenie k5bla plav5ku, zatladte prstom do dr5iky
el. k6bel plav5ka vo vzdial€nosti 5 a; 8 cm od
Nie
je
dovolen6
1.
INSTALACIA A MONTAZ
denplot-l -
Vieobecn6 pokyny pre initalSciu
L1, 12, L3 = el. fiizy (iierny, hnedi
vodid)
N = stredni (nulovaci) modri vodit
dozoru
I
rru5rnlAcrA A pREvADzKovANrE povncnoWcH
SETTE: GARDEN, JET, STA& SWIM
N
I
ierpaf vodu bez funkfn6ho plavdkov6ho spinada bez pozorndho
prev5dzkovatelh, hrozi poSkodenie ierpadla
Lr
vodit
vody
plav5ka (vid'5ipku)
OdskrlSat funkanosf nastavenia plav5kov6ho spinada, aby spol?hlivo vypinal
I
zemniaci (:ltozeleni)
chodu bez
Plav5k plSva na hladine a m6 v sebe zabudovanf spinaf, Konl
zapne ierpadlo (vo vy55ej polohe hladiny-ON), alebo vypne
derpadlo (v nii5ej Irovni hladiny vody - OFF)
le vel'mi d6leiit6 initalova{ plav6k ta( aby vypinal, ale aby aj
bol funkinf v pouiivanom priestore a nezapieral do okolldch
L(/.t
ld.
'- " - ----.--"'---"-rt
PE = ochranni
:
automatickf chod
a
sch6ma pripojenia trojf6zov6ho ierpadla
pripojenie el. privodn6ho k6bla:
rukovati,
Upozornenie: na plastovom pl6iti ierpadla v strednej iasti je otvor asi 2x2 mm, ktonf slfii
k odvzdu5neniu pri pon6rani ierpadla a taktiei V,imene vody pri chladeni motora - striekanie vody
cez tento otvor nie je z6vada !
Pred spustenim ierpadla s olavSkom nastavif plavSkovf spinai ! (vid'obr6zok hore a nasledovni text:)
triedy el. ochrarly I" ktord s( pouzit6 na CISTENIE A UDRZBU baz6nov, font6n,
rybnikovrjazierok u-pod., ru NEsiq0 PouZiiai, AK s0 vb voDE [u5rA;="rpudlo r;tZbv musi napdjat cei
PRUDO\|r CHRANIC (RCD) s menovidm zostatkovim pracovnllm pridom nepresahujicim 30 mA a musia byf pri
inital6cii a prevddzke dodrZan6 prisiuin6 z5konv a predoisy pre orevidzkovanie teroadla v uvedenrich zariadeniach !
(vyiaduje sa v:dy odborn6 el. pripojenie ! )
pred kaid,fm pouiivanim sa presvediit, :e si ierpadlo, privodnd k6ble el. energie a el. z6suvka nepoikoden6 a v bezchybnom stave I
sch6ma pripojenia jednof6zov6ho ierpadla
na
ii
lezia mimo oblasf s vysokou vlhkostbu alebo ktor5 m6ie byt zaplavenri vodou,
pripadne )e aby boli proti vniknutiu vody tieto spoje chrSnen6
ierpadli
upevnen6
mechanick6 neaistow (piesok, blato a pod.)
opravu m6ie vykonaf len odborni seruis l)
Uistit'sa, ie vietky spoje el. vedenia
LANKO
zodpovedaj[ce hmotnosti ferpadla ! Nikdy ne(ahaf derpadlo
za el. k6ble, pri pouzivani musi byf el. privodni k6bel vol'n,y',
nenapnuty! |
Neprekroiif max. hlbku ponoru derpadla 5m !
pri makkom, piesiitom bahnitom podklade upevnif
derpadlo tak, aby sa nemohlo zaborif do dna a nasat
nepouiivat beZn6 predliovacie kSble !
pre pripojenie ierpadla a pri vimene poSkoden6ho k6bla musi bW tento vyroben\7 z k6bla H07RN-F (rovnaki ako bol
pou;it'i z viroby) so Zltozelenr/m ochrannfm vodiiom, pri vimene pouzif vzdy rovnakv prierez ako bol p6vodnf lmontiii a
s)
,/\
/ 1\
eERpADrEt
A,\
inStal5ciu musivykonaf kvalifikovani technik !
:
Z6kladn,im predpokladom spr5vnej a spol?hlivej funkinosti ierpadla je odborne a spr5vne
vykonan5 mont5Z ierpadla
najiastejiie chyby vznikaj( v montdii a iinnosti sacieho potrubia (najme u samonasdvacich ierpadiel),
preto mu treba venovaf zvysenri pozornosf !
Pou:ivat potrubia s osvedaenim stupriom pevnosti, kovov6 potrubia, polyetyl6n, aby sa zabrdnilo ich
zboreniu (zni:eniu prietoku zi;enim hadice) pri podtlaku, ktonf vznikne v procese sania
9
B
Ak sa na sani alebo vitlaku pouZije ohybnd r[ra, nerobif ohyby
a
neprekricaf
ju, aby sa
hadica
nezablokovala a nezniZil prietok, vyvarovaf sa pouiitiu priliS mnoho ohybov a ventilov v syst6me
Utesnif spoje, ,,faloinf vzduch" do potrubia md negativny vplyv na prdcu derpadla
(nedodrianie z6sad m6ie sp6sobif nefunkinost
Koniec sacieho potrubia musi byt dostatodne ponoren'f vo vode - aspoi 0,5 ai 1m a odporrida sa
umiestnif saci k65 min. 0,5 ai 1 m od dna studne (vZdy tak, aby sa nederpal piesok a nedistoty!)
Sacie potrubie pri derpani zo studni musi mat splitnf ventil (m6ie byf aj hore pri ierpadle) alebo saci
k65 (proti vniknutiu cudzich telies) so spiitnim ventilom (dolu v studni)- nie je srifastbu dod6vky
ierpadla - zabezpeii prev6dzkovatel'
D6lezit6 je umiestnif saci k65 vo vitanej a kopanej studni aZ nad sacie owory (u kopanej min" 0,5 m
a u vitanfch min. 2,5 - 3m od dna), aim sa eliminuje rozvirenie piesku cez sacie owory v studni pri kaidom
-
spusteni derpadla a eliminuje sa pritomnost piesku v ierpanej vode I
Upevnif potrubie k n5drZi, alebo pevnej 6asti, aby jeho hmotnosf nezat'aZovala aerpadlo
DlhSia prevddzka derpadla s uzavredm ventilom vo vftladnom potrubi m6ie sp6sobi( po5kodenie ierpadla
Vyvarovaf sa dast6mu zapinaniu a vypinaniu terpadla (odponiian6 max, 20 krSt za hodinu) I
-
FILTER NA
l
F
>
)
>
>
>
!
>
>
NEdIsTow
A oDPIEsKovAci FILTER (odporida sa kvalitni filter AQUA ):
a
vSine poikodenie ierpadla !
)
v
sacom potrubi spdsobujf chod bez vody a poakodenie derpadlal
ferpadlo musi byt umiestnen6 na povrchu, io najbliiSie k zdroju vody (!)
samonasiivacie ierpadlS pri sprdvnej initalScii po zavodneni hydrauliky ierpadla samofinne za niekol'ko sek[nd nasajI
vodu I
svetlosf potrubia musi maf vnritorn'i priemer potrubia rovnalci alebo viiiSi ako je priemer sacieho hrdla na
feroadle, tlika sa to aj vietkich pouZiwch komponentov: odpieskovacieho filtra, spatnej klapky, fitingov, vsuviek atd',
(najviac probl6mov je s 1" potrubim)
DAIe:it6 !! : vodorovn6 dast sacieho potrubia od zdroja vody po derpadlo musi byf io najkratgia a sprdvne
vysp6dovan6 smerom k studni, bez zbltodnich ohybov a hydraulick'/ch odporov, bez akichkol'vek zvlneni (!)
potrubia, aby sa sacie potrubie derpadla mohlo samoiinne odvzdusni{ cez uitladn6 potrubie derpadla ! (pri pou:iti
polyetyl6nu (b,iva pri kipe stodeni do kruhu) tento d6sledne vyrovnajte | )
v priehyboch toti; zost6va vzduchov6 bublina, ktord nikdy nemoze unikn[t (vzduch neunikS smerom dolu, ale len
dohora), zmenguje skutoini priemer niry a prietok nasdvanej vody, do sa prejavuje zvisenou hluinosfou derpadla
a kavitdciou
Z6vady
Akikol'vek redukcia (zmenienie priemeru) sacieho potrubia sposobuje znadn6 probl6my
shiZi na zachyt6vanie drobn,y'ch neiist6t a mal6ho mnoistva piesku vo vode
baz6nov6 derpadlo SETTE SWIM m5 zabudovani filter na zachyt6vanie hrubfch nedistdt z ierpanej
vody (vlasy a pod.)
odpieskovaci filter neslfii na distenie a odpieskovanie studni, ale na zach]t6vanie mal6ho objemu
piesku a nedistoty vo vode !
filter nepom6ie u vddSieho objemu piesku vo vode, kedy (obvykle u nevydisten'f'ch nardZanfch studni a
studni s nedostatkom vody) sa vel'mi ryichle zanesie jemnd kartuia filtra pieskom a nedistotami, obmedzi
sa prietok vody a derpadlo sa poSkodi chodom bez vody (nasucho) t.j. chybou prev6dzkovatelh a
neuzndva sa ako z5ruin5 oprava ! Oplati sa investovaf do kvalitnej (napr. vftanej) studne !
zvolifodpieskovaci filtertak,abyhustotasitkafiltrapostaaovalanavel'kost'zrnapieskuvovalejstudni
(kaZd5 oblast m6 inri zrnitos( piesku), ale aj aby umoZfrovala dostatoin'f prietok a tlak vody podl'a
pouiit6ho derpadla - prekontrolovat pri spusteni aerpadla ! (preto sa neodoorriia na sacie potrubie pou:if
iemneiSie sitko kartuSe ako 80 mikr6nov !)
Odpor[da sa kartuSa do filtrov s hustotou sitka 80 mikr6nov, s vtSkou filtra 250 mm (vel'ki), alebo
u menShh derpadiel s prietokom do 50 litrov/min. 190 mm (stredni) a dimenzie zSvitov filtra zvolif podl'a
sacieho otvoru ierpadla alebo va65ie (1", 5/a ", 6/a")
Nikdy sa nesmie redukovat' sacie potrubie: filter a vSetky pouZit6 komponenty a r0ry musia maf
rovnak'i alebo viidii pripojovaci z5vit ako z6vit sacieho potrubia ierpadla a byt plnoprietokov6
(odpordia sa zvolif priemer sacieho potrubia o dimenziu viid5iu ako je saci owor)
Po kaidom iisteni odpieskovacieho filtra (a zSsahu do sacieho potrubia) skontrolovaf, di je tesne
uzavred filter (pozor na stratu tesneni), pretoZe akdkol'vek netesnosf v sacom potrubi zabrdni
samonas5vaniu vody a hrozi poSkodenie derpadla chodom bez vodyl
POZOR! Nesprdvne nainstalovani a nespr6vne zvoleni odpieskovaci filter je horiie rieSenie pre derpadlo ako
:iaden filter !
Upozornenie! pou:itie odpieskovacieho filtra neznamenS stopercentn( ochranu ferpadla pred
i
po3kodenim pieskom, preto:e nie je schopnf zachytdvaf vel'mi jemn6 iastice a naopak nie je moin6
pouiif vefmi jemni filter, ktoni by ich zachytil, preto:e ten zase neprepusti na sani dostatok vody do
derpadla
NajlepSou ochranou je kvalitni zdroj vody bez piesku ! ! |
I
OCHRANA CHODU NASUCHO (bez vody)
. Ak hrozi nebezpedenswo straty vody musi prevddzkovatel'derpadlo vZdy chr6ni( vhodnim sposobom
chodom nasucho ! Pre sprivnyufber podl'a typu a sp6sobu pou:itia sa porad'te s odbornikmi !
zAsADy SpRAvNEJ TN5TALACTE sAcIEHo poTRUBIA:
pred
PRIPOJENIE SACIEHO POTRUBIA: Pozri obr5zky a texty v tomto nSvode ! mimoriadne
d6leiit6 pre spol'ahlivost'a dosiahnutie parametrov derpadla !
. SamonasSvaci efekt je dan,i fvzik6lnvmi ziikonmi, max, hodnota hibky samonasdvania je asi I m
(optim6lne 2 ai 6 m) vrdtane vietkfch strSt v sacom potrubi ! - meni sa aj korisanim hradiny v zdroji vody!
. sprdvne preveden6 sacie potrubie je rczhodujrice pre spolhhliv6 fungovanie aerpadla, netesnosf a nedodrzanie zesad
sp6sobuje nefunktnosf a viiine poikodenie terpadla
. chybne preveden6 sacie potrubie sa prejavuje nenasdvanim alebo len obmedzenfm naslvanim vody, a!ienou
hluinosfou, zniZenlim vlkonom ferpadla, vznikom kavit5cie a poikodenim Eerpadla
o POZoR ! pri nespr6vne urobenom sacom potrubi sa nemusi prejavit'nefunkanos( ihned', ale samonasdvanie sa
!
m6)e zhorSovaf r6znymi vplyvmi postupne - t'iidne aj mesiace, kfm d6jde k poruche a k po6kodeniu ferpadla(l):
napriklad vplwom zvySovania strdt, kavitdciou, hromadenim vzduchu v priehyboch, hrdzavenim, alebo zanSSanim
potrubia, poklesom vodv v studni atd'.
ai
nefunkdnosU
samonas6vania Eerpadla !
je
ak
vodorovn6 vzdialenost sacieho potrubia vdaiia ako 2m treba vidy zvoli{ o dimenziu vaaii priemer potrubia a
presn6 vyspSdovaniel (najviac probl6mov je s 1" potrubim)
Ak je sacia hlbka viifiia ako 4 m treba vidy taktiei zvolif o dimenziu vAaii priemer !
fim hrubiie sacie potrubie (vadsivn[tornf priemer), tfm lepSie (meniie straw v potrubi)
sacie potrubie musi by( z materiiilu odoln6ho proti deformdciSm podtlakom
vodorovn5 das( musi byf do naikratiia, wsp6dovanS smerom do studne bez zbytodnich ohybov, priehybov,
kolien, spdjanich dasti a hydraulickich odporov v potrubi ( I )
Vietky spoje musia byY dokonal€ tesn6, ak6kol'vek netesnost' v sacom potrubi neumo)ni nasaf vodu do terpadla,
na utesnenie spojov pouzif teflonovl p6sku. tmel, tekuv teflon, nie konope!
Do sacieho potrubia treba v:dy osadif kvalitni plnoprietokovri spetni klapku "mdie b( prlamo pri ierpadle, alebo dolu v studnl
na
konci
sacieho pohubia spolu so sacim koiom
(vihodnejiie
pre zavodriovanie)
Do sacieho potrubia aerpadla sa odpor[da osadif plnoprietokouy' T-kus so z6tkou 1napr. mosadzni), kadial'sa dd sacie
potrubie l'ahko zavodni(, preto:e napriS(aci otvor na ierpadle mii thiSi pristup a mali owor (a pri aastom otviirani sa m6ie
pogkodif zivit)
pozrl obr. (aby prl disteni filtra V;dy
u nariian,ich studni treba osadif do sacieho potrubia aj uzatv6raci ventil
neklesol stlpec vody v sacom potrubi = n6sledn6 probl6my so zavodnenim)
u nar5ian'ich studni ak sa ponechd nad ierpadlom aj ruan6 aerpadlo (pumpa) treba medzi nich osadif (kvalitni)
uzatv6raci ventil (napr. sedlovi) a taktje: dodrZat sp5dovanie vodorovn6ho sacieho potrubia ! (derpadlo musi byt
vy5iie, ako pripoj na rriru studne, dodrZat vietky zdsady)
uzatv6racie ventily pouii( kvalitn6 (napr. sedlov6), pretoze pieskom a nedistotami podkoden6 (napr. tefl6nov6 plochy
u gul'ovlich ventilov) m6)u sp6sobovat netesnosf v sacom potrubi !
POZOR ! Nikdy nesmie sacia hadica tvorif obl[k smerom dohora ani byt prehnutd smerom dohora, pretoie vzduchov6
-
bubliny v tomto obhiku nie
je moin6
odtial' odstr6ni( a vlirazne zhoriujri aZ zamedzuji samonas;vaciu schopnosf
Eerpadiel, umoziuj, vznik nebezpeanej kavitacie aerpadla ! I
Ziadna srliasf sacieho potrubia (napr. fitingy, klapky, spojky apod.) nesmie mat'meniiu dimenziu (priemer) ako
pouiit6 sacie potrubie (Ziadna redukcia svetlosti sacieho potrubia) !
Ak odpieskovaci filter len bublinkuje, nezaplni sa dovrchu vodou a ierpadlo nenasiva vodu, treba skontrolova( tesnenia
filtra, alebo aj tesnosf cel6ho sacieho potrubia (a vysp6dovanie!), iastlTm probl6mom bliva aj opotrebovanS alebo
netesnd spdtnS klapka, ventil (aj filter musi byf spolu s potrubim mierne wsp6dovan'i, aby mohol vzduch z neho
dohora cez derpadlo unikn{i(l)
Zavodnen6 samonas6vacie aerpadlo (vodou naplnend hydraulika derpadla podl'a ndvodu) musi fungova( bez neustSleho
pomocn6ho zavodiovania (ai uZ ruinou pumpou alebo inak) |
Nepouiivaf komponenty s odliSn,imi typmi z6vitov, ako si na protikuse, napriklad pouzitie kuZelbvich zdvitov
(tasto sri pou)fvan6 u pozinkovan,y'ch fitingov) sp6sobi poikodenie z6vitov u protikusoch vyrobenich s trubkovfmi
a inimi z6vitmi (napr. u odpieskovacich filtrov) !
pevn6ho sacieho potrubia sa odporLiia urobi( pruine, aby nedoilo pri dinnosti vodSrne
spojenie ;erpadla
k mechanick6mu poSkodeniu aerpadla napr. vhodnrlmi kvalitnrlmi hadicami (PE a in6), s mo:nostbu kvalitn6ho
utesnenia
nevhodn6 st opletend flexihadice a dchlospojky
pre potreby demontilze (pri oprave) nezabudnr( osadif rozoberatel'n6 fasti do potrubia, namiesto kolienok v sacom
potrubi pouZivaf obhiky !
Zdkladn'y'm predpokladom spol'ahliv6ho chodu ierpadla je dostatofni zdroj distei vody bez orimesi piesku a nedist6t I
Samonas5vacie ierpadlo po sprdvnom zavodneni ferpadla je schopn6 nasdvaY vodu zo studne, u povrchoufch
odstredivich aerpadiel, ktor6 nie si samonasSvacie (SETTE: JET, STA& SWIM) je nevyhnutn6 pre spr6vnu dinnosf
nas6vania osadi{ do studne na koniec sacieho ootrubia kvalitn[ spdtnri klapku a potrubie dokonale zavodnif!
a
11
10
obrSzku na predch6dzaj(cej strane hore si nakreslen6 dve spdtn6 klapky predstavujri dve mo:nosti umiestnenia klapky: spetnS klapka sa ale v sacom potrubi pouiiva iba jedna, bud'dolu
zAsADy spRAvNEJ TNSTALAcTE sAMoNAsAvAcrEHo (povRcHovf Ho) dERpADI-A
nnAZnrurr sruDNE
UPozoRNENIE:
Na
na sacom potrubi (spolu so sacim koiom), alebo hore na sacom potrubi pri derpadle!
DOLEZITE!
I
**w&**Att$*
&xagx$tx
$pit,0'valilr
*/r:t
rA
i
>
I
ur*o^*r,
'rueriflt
t(tApt(,\
ffii*,3?'
I
- \,Et{llt
y':xx
MATERIAL SACIEHO POTRUBIA:
-pOUZiVAir osvedien6 pevn6 kvalitn6 potrubia (napr. hrubostenn,f polyetyl6n, kovov6 potrubia
s povrchovou nekor6znou 6pravou, hrubostenn6 plastov6 hadice s vistuhou a i.)
-sacie potrubieJrracuje s podtlakom, potrubie sa podtlakom nesmie zdeformovaf a znizif prietok
-NEPOUZIVAT : nekvalitn6 a tenkostenn6 hadice, opleten6 flexihadice a nichlospojky
I
Na obr6zku dolu vidno
-
{t\&et'4*v?8e
ewt@*a
ltut&s.Ai@
[email protected]*&
isfrk&ffir*&tn,
hydraulickri dast samonas6vacieho 6erpadla je potrebn6 zavodnif (v zmysle n5vodu) cez skrutku
v hornej aasti ierpadla vodou a pri spr5vne nainstalovanom sacom potrubi u samonas6vacieho ierpadla
d6jde v priebehu niekol'ko sekind k samonas6vaniu vody a plynul6mu ierpaniu vody
Pri sprSvnom sp5dovani sa sacie potrubie samoiinne odvzduSni cez ventil vo vlitladnom potrubi
a je funkdn6 v plnom prietoku
Pri nesprSvnom sp6dovani alebo priehybe potrubia vzduch neunikne, obmedzi sa prietok a nastane:
obmedzenie samonas6vania, pripadne Eerpadlo v6bec nenasaje vodu, zvrfien6 hludnost (akoby niedo
bolo v ierpadle), vznik kavit6cie, hrozi poikodenie derpadla !!
-
!
najiastejiie chyby v inStal6cii sacieho potrubia:
vl'avo vidno uchytenie vodorovnej tasti potrubia na narSian[ niru (ale to ist6 plati aj pri kopanej a vrtanej
studne, alebo potoku), kde je vltvorenry' ob[ik a potrubie je potom prehnut6 dolu - postupne vznikd vzduchovj
bublina kavitSciou zvody, a2 d6jde po niekol'kich t'y'idhoch, alebo mesiacoch k zadretiu terpadla chodom bez
nasdvania vody
na dhlsich obr6zkoch vidno ohyby a prehnut6 sacie potrubie, iim d6jde taktieZ postupne ku vzniku vzduchovich
bublin
vttl"^tt*
PO?&rgtP
!t
iazE tta ntJna ( 3/d't a4"
)
wxvxrex*t)
(r(oFA[oul
$TU0HOt
/
Na obr6zku hore si
nakreslen6 dve spdtn6
klapky - predstavujil sa
dm dve moinosti
umiestnif klapku
ROZDIELY V INSTALACII PRI NARAZANEJ
STUDNI A OSTATNfCH TYPOCH STUDNi:
- u nar6ian'fch studni sa osddza spatn6 klapka vzdy
ako
:
spetn6 klapka
SACtg P(}Tr{.U816 musi byl rovnakdho alebo
viid&ieho priemeru erko $aci otvor na eerpadle v
j\
pri derpadlo
-u studni vftan'ich, kopanich, potokoch a pod.
obvykle na koniec sacieho potrubia do studne
-u nar5ian,ich studni sa pouZiva do.sacieho potrubia
uzatv5raci ventil, umoiiuje udrZat stlpec vody v sacom
potrubi napr. pri fisteni filtra a tim odpadaji probl6my
s nSsledn,lm zavodnenim, do u sacbh koSoch
umiestnenich v studni nie je potrebn6 (driia stipec
sa
alepouiiva v sa€om
potrubi len jedna, bud'
dolu na sacom potrubi
(spolu so sacim koSom),
alebo hore na sacom
potrubi pri ierpadle
ft9"7*gnt*^wa
Sflrpilorr
- alkdy n€radukovat'
saci€ potrubig
- ne*mi6 byt' redskovanA ani iiadna ia*i' tacieho
potrubia { klapka, fllle6 fitlng, ventil a pod,)
vody)
obr6zku medzi klapkou (vpravo) a odpieskovacim filtrom (vl?vo) je vloien'i mo*dzn'i T-kus so
k pohodlnejiiemu zavodneniu derpadla (podl'a typu studn€ m6ie byt pred aleboza ktapkou)
Na
zitkou navrchu, ktorf
sliii
13
KAVITACIA:
je vel'ki nepriatel'terpadla
!
UPEVNENIE POVRCHOVEHO dTNPAOLI:
zniiuje Wkon, jej sprievodnli jav je zvr?Senrl hluk (akoby nieio bolo v aerpadle), vfrazne poikodzuje
'
.
sp6sobuje ju nedodrianie zisad pri inStal6cii ierpadla, predovsetkim sacieho potrubia !! (nedostatodni
staticki tlak na sani)
pri kavitScii doch6dza vo vode k tvorbe dutiniek (kavit) s vodnfmi parami pri ooklese tlaku na sani a ndslednej
impl6zii (uf'buchu dovnttra osile aZ 1000 barov!l) na rotujricich lopatkich derpadla, io sa prejavuje hlukom
a ierpadlo sa poikodzuje (vidno drobnd jamlq v materiiili!)
in5talat6ri sa tasto chvbne domnievajLi, Ze dobre utesnen6 sacie potrubie nem6:e umo:nif vznik vzduchovlich
bublin v potrubi - ale pozor, tieto bubliny vznikajri kavitSciou z vody | )
:
Povrchov6 derpadlo je vhodn6 pripevniU k podlahe, alebo soklu cez prkhytn6 petky na aerpadle pomocou
primeranfch skrutiek a pruZn!'ch gumov'fch podlo:iek
Ch15nit'ierpadlo vhodnfm umiestnenim pred vplyvom poiasia (d6Zd', mr5z, zaplavenie,
mechanick6 poSkodenie, kor6zne prostredie, kondenz6cia p6r a pod.)
:
'
derpadlo,
hrozi zadretie a znidenie derpadla
cii
*
.Obal56t vel'ki viznam maji straty v sacom potrubi a uirazne zniiujf samonas5vaciu schopnosf (t.j.
8 m) aj o polovicu !
.u samonasivacich aerpadiel celkovd sacia vfika (vrdtane vietkich strSt v sacom potrubi !) nepresiahne
cca
cca
platia f,/zik6lne z6konyl
.sacou viSkou kles6 aj vfkon kaid6ho aerpadla !ll
.Straty sa postupne zvyiujd (napr. kavitSciou, hrdzavenim, zan;Sanim a i,),
a: d6jde
k ripln6mu preruSeniu
-
I
-
m (max. hodnota
samonasdvania)
dim ten3ie poirubie,
tim sf vyiiie straty
6/4'
tensie potrubia (hadice) maji stratu eite $irazne W35iu !
najni:iie straty m5 hladk6 (napr. plastov6) potrubie (PE a pod.)
Z toho vidno, :e pouiitie tenkej napr, 1/2" hadice v z6hrade pri zavlazovani na vitlaku vlirazne zniii tlak
prietok ierpadla na konci hadice
-
-
s mal,im
-
a
!
Zanesen'i odpieskovaci filter uy'razne zniZuje alebo riplne obmedzuje prietok vody a
samonas6vaciu
schopnosf ! (hrozi zadretie)
SPATNA KLAPKA, VENTII- SACi
KOs
(na ktapke
neietriti neoptati
sa to !)
r Kvalitn6 a funkdnd spiitn6 klapka je vel'mi d6leiitS pre spol'ahlivli chod pri samonas5vani derpadla
. spdtnf klapku moZno osadif spolu so sacim koSom na koniec sacieho potrubia, alebo priamo
k samonas6vaciemu derpadlu
. le nevyhnutn6 osadit' do sacieho potrubia kvalitnri plnoprietokovri (!) spiitnri klapku
. Odporiia sa pouiif spatni klapku o dimenziu vaasiu, ako je priemer sacieho potrubia ierpadla,
o
pretoze vel'a pred6vanich klapiek nie je plnoprietokovich !!!
Nepouiivaf nekvalitn6 spiitn6 klapky (s ptastovfmi iast'ami vo vn[tri), ale
Saci k65 sa nesmie
kvalitn6
celomosadzn6
dotfkaf dna studne, musi byt'podobne
ako ponorn6 derpadlo upevneni pevne
nad dnom v distej vode (vid'obrdzky), tak aby derpadlo nevirilo piesok a nedistoty (= zdroj probt6mov!)
Ak sa sptiSt'a saci k65 do vftu studne alebo nddrZe, treba sa presvedti(, di saci k65 nie je ponoreni do
bahna, piesku a di nie je upchat6 sacie sito. Zab16nit vniknutiu piesku a nedistot !
PRIPOJENTE
YfTUiTENO
motora
POTRUBIA:
Materi6l vitlain6ho potrubia: pouiivat osvedden6 pevn6 a kvalitn6 potrubia (ako pri sacom potrubi)
doddat tesnosf spojov. Pouilvaf teflonovri piisku, tmel, tekubi teflon, nie konope!
do vltladn6ho potrubia sa odponiaa zaradif uzatv6raci ventil, u poschodovfch budov aj spatni klapku na
zamedzenie p6sobeniu statickdho tlaku na derpadlo (nieje potrebnd u z6hradn!ch derpadiel)
Spojenie terpadla a pevn6ho vitladn6ho potrubia sa odporrida urobif pruine, aby nedoslo vibrdciami pri dinnosti
voddrne k mechanick6mu poikodeniu ierpadla
Pri mont6zi k pevn6mu potrubiu nezabudndf osdif rozoberatel'n6 iasti potrubia (napr. Sraubenie)
Svetlosf potrubia zvolif podl'a dimenzie otvoru v!tladn6ho potrubia derpadla
Ak naultladnejstranevsystdmeniejezaradeniuzatviraciventil,hladinavodynikdynesmieklesnitpodrlroven
otvorov sacieho sita aerpadla, dokonca ani ked' je ierpadlo v kl'ude, alebo bude odvodnen6. Viedlo by to
k ndslednim faikostiam pri zavodneni ierpadla po obnoveni hladiny vody
prietokom
!
nechat'beZaf asi 10 sekfnd, aby sa zaplnilo vftladn6 potrubie
silne priskrtif ventil a znovu oworif ventil
tento postup zopakovat' 2-3 kr6t, aby sa s0stava samoiinne odvzdusnila
skontrolovaf, ie hluk, vibr5cie, tlak a elektrick6 napdtie st norm6lnej hodnoty
t'imto je ierpadlo pripraven6 k prev5dzke
ak ferpadlo nenas6va vodu, alebo voda v odpieskovacom flltri len bublinkuje, netesnosf je v sacom
potrubi (pozri bod Pripojenie sacieho potrubia), alebo sacia v'l5ka spolu so stratami v potrubije vys5ia,
ako sri fyzikSlne moinosti samonas6vacich derpadiel vr6tane str6i v potrubi vSeobecne)
Pri povrchov'fch ierpadliich ktor6 nie sri samonas6vacie
(SETTE STAR, SWIM),
ak pracuji
ako
n6tokov6, treba taktieZ hydrauliku ierpadla rovnakfm postupom dokonale zavodnif a odvzduinif derpadlo
aj sacie potrubie, ak majri nas5vaf kvapalinu, tak je nevyhnutn6 dat na koniec sacieho potrubia saci k65
s kvalitnou spatnou klapkou a ierpadlo spolu so sacim potrubim dokonale zavodnit' a odvzdusnif!
!
.
.
^
-
!
md stratu len 1,7 oh,5l4" potrubie ui 6 % a obl'rjben6 (tacnejiie) 1" potrubie md straty
aZ 17 o/o, 31 4" ai 4go/o a L 12" ai 70o/o | |
Odpor[ia sa pouiivaf sacie potrubia s vaidiim vnritornfm priemerom ako 1", pri sacej hibke vedsej ako 4m
a vodorovnom potrubi dlhiom ako 2 m vZdy ll
Potrubie priemeru
!
L\
zavodnif (zaliar hydrauliku aerpadla a sacie potrubre)
t6to oper5cia musi byt vykonan6 sdokonale uzafuorenou svorkovnicou
Odskrutkovaf zdtku umiestnenri hore na telese aerpadla pri uitlaku (alebo napiSthcim oworom
v sacom potrubi urobenrj v zmysle tohto n6vodu) - pozri obr6zok hore
Pou:itim lievika naplnif hydrauliku ierpadla, aZ k'i'm voda nevyteiie, potom naskrutkovaf z6tku
s tesnenim tak, aby bolo zabr5nen6 vniknutiu vzduchu do derpadla (chr6nif pred vodou svorkovnicu a
elektrodasti ferpadlal)
presveddif sa, Ze ventil v sacom kosi nie je zaseknuti
zatvorif ventil vo vitlainom potrubi, pripojif ferpadlo k zdroju el. prridu - ierpadlo sa rozbehne,
potom mierne pootvorit v'i'tladn6 potrubie (POZO& aby po otvoreni ventilu vo u/tladnom potrubi
bolo potrubie skutodne otvoren6, aby nebolo uzatvoren6 inimi ventilmi d?lej vo vitlainom potrubi l)
ak sa owori ihned'viiiSi prietok vo vjtlatnom potrubi hrozi, Ze obein6 kolo derpadla ,,vy5plechne"
vodu zo zavodnendho terpadla do vftladndho potrubia a pritom sa preruii stlpec vody v sacom potrubi
a prestane ierpadlo nas6vaf vodu
ak ierpadlo nenas6va, treba zopakovaf zavodnenie
ierpadla a sacieho potrubia !
je
u nar6ian'fch studni
spatnd klapka hore pri aerpadle (taue nie je mo:n6 ul'ahdif samonasSvanie
umiestnenim spatnej klapky na koniec sacieho potrubia do studne a bim zavodnit cel6 sacie potrubie)
takie rozbehnutie samonas6vania je taZSie a treba otv6raf uzatv6raci ventil na \ itlaku len
I
Porovnajte a sdilajte straty pouiidch komponentov na vasom sacom potrubi :
- Spoditajte silaet str6t vsetkich pouiitich komponentov v sacom potrubi a odpoditajte to od
-
P O ZO R
-
-
samonasdvania ihned' alebo nesk6r
-'\
derpadl6ch: ^
pred spustenim treba derpadlo
*
pouiitli prvok v rozvodoch kladie odpor pretekajfcej vode, zni)uje vlkon a s ttimto sa musi pri initalS-
poiitaf:
Bm
pri samonas6vacich
a odpojenim ferpadla od elektrickej energie!
ROZVODOCH: d6IEiit6III
STRATY V SACOM POTRUBi A
kaZdr/
SPUSTENIE DO PREVADZKY I
ZAVODNENIE ifnplOll - postup pr6c
ZASTAVENIE iTNPIOTN:
)
>
predov5etk!'m uzavrief ventil na vlitlaku (urobit vidy, ak je syst6m bez spdtn6ho ventilu, obzvlilSf
v pripade vysokich v1?tladn,ich vf5ok, aby sa zabr6nilo pretlaku v potrubi a vodn6mu n6razu v
ierpadle)
vypinaU
ierpadl5 pouiit6 na idribu
(bez pritomnosti os6b) v plaveclcfch baz6noch, fontAnach, rybniikoch, jazierkach
a pod,, musia byt pripojen6 odbornou firmou s elektrotechnickim opr5vnenim, v srilade s platnimi zdkonmi, normami
a n6vodom na prev5dzku v Vchto zariadeniach, io sa vyznaii do z6ruan6ho listu (na poslednej strane tohto nSvodu)
INSTALACIA A PREvADZKovANIE ponorn'ich ierpadiel ,4\
SETTE: DEEP a QUATRO initaldciumusi vykona(odbornik(odbornSfirma)t ,/ ! \
Vieobecn6 pokyny pre inital5ciu
-
-
,41
/ 7\
:
Zdkladn!m predpokladom sprSvnej a spolhhlivej funkinosti ierpadla je odborne a spr6vne vykonan5
montai ierpadla
Cerpadlo musi byf pri iinnosti cel6 ponoren6 vo vode 0e chladen6 obtekajicou vodou)
Ponorn6 terpadld pre dom5cnosf sri doddvan6 kompletne zloZen6 s primeranim privodnfm elektrickim kdblom
D6le:it6jeumiestnenieferpadlavstudd: pozrizlsady initalilcieaobrdzok vnivode!!
Pri umiestneni ferpadla v studni zabezpeiif minimalne vzdialenosti od stien a dna, aby ste dosiahli optimilne
podmienky pre funkciu, prevSdzku a fdribu: ierpadlo nesmie pri tinnosti udierat'. ani triet'o stenu studne !
74
-
Ak sa spi5fa ierpadlo do vdu studne alebo nddrZe, treba sa presveddif, di nebolo ponoren6 ai do kalnika (t.j.
spodok studne, do bahna, piesku a pod.,) treba zabrdnif vniknutiu piesku a cudzich telies do derpadla,
umiestnif terpadlo dostatoine vysoko od dna (u kopanlich studni min. 0,5m, u vitan'ich studni min. 1 m nad
sacie otvory navitan6 v telese (r[re) studne Studiu vydisti( od piesku a nedist6t !
El. kdbel pri montS:i treba ka)d6 3 m uchytit o potrubie plast. k5blovimi svorkami tak, aby nebol napnud,
taktie: pri instal6cii umiestnif el. k6bel tak, aby sa pri derpani vody (derpadlo pri spusteni, vypnuti a tinnosti
mierne vibruje) nepo5kodil trenim o in6 predmety
Pri spriSt'ani terpadla do vrtu dat pozor na poSkodenie el. kdbla
Nauchytenieel.k6blapouZi(vhodn6plastov6prichytky(ichvol'n6konceodstrihnrifl)
S derpadlom manipulovaf opatrne, aby sa nepo3kodilo, neprehlo, nepreliaiilo a pod.
SP;ITNA KLAPKA:
-
je ochrana pred statickim tlakom na derpadlo, pred spiitn'i'm n6razom, zniZujri sa
hydraulick6 Boky, ktor6 nasledujri po zapnuti a vypnuti ierpadla
Spatnd klapku (nie je sfiast'ou dodiivky) umiestnit do rnhlain6ho potrubia, pri dlh,y'ch potrubiach osadif
aj niekol'ko spetnich klapiek, odportda sa osadir klapku (po 4 ai 10 m), pri dlhSich rozvodoch treba
osadit d'al5ie klapky po 15 m a kaidfch d2lSich 40 m
pri n5rodn'y'ch previidzkov'fch podmienkach treba osadif klapku min. 4 m nad ierpadlo
-
nedoilo pri beinlich vibr6ciiich aerpadla a pri manipulScii k mechanick6mu poikodeniu derpadla (napr. ulomeniu
z6vitu na aerpadle)
Upevni( potrubie k nddrzi, alebo k pevnej tasti (iachte a pod.), aby jeho hmotnosf nezatazovala derpadlo, zdvitovd
spoje je mozno zat?iovaf iba silou vyvodenou vihou derpadla!
Ak sa na v)1tlaku pouzije ohybnd hadica, nerobit ohyby a neprekrricat ju, aby sa nezablokovala
Pri v,lbere potrubia nezabudndf na straty, ktor6 vznikajLi v potrubi, ovplyviuj[ prietok vody a vlikon ierpadla,
zvyiujri sa postupn,y'm hrdzavenim a zan6Sanim potrubia, meniie priemery potrubia maji vyiiie straty (napr. 1"
plastovd rrirka ai 77 o/o, 514' 6 o/o, 614' uZ len 1,6 0/o)
Vwarovaf sa pouZitiu priliS mnoho oblikov a ventilov v systdme
Dlhiia prevddzka derpadla s uzavredm uzatv6racim ventilom vo vlitladnom potrubi mdie spdsobit' poikodenie
ierpadla
POZOR! PouiiY POISTNf VENTIL vo rny'tlainom potrubi: u vretenovlich derpadiel vidy a u odstredivich ak
hroz[, 2e ierpadl6 dosiahnu vy55i tlak, ako je konStrukind pevnost na tlak u pouiidch materi6lov v potrubi
(potrubie, niidrZ a pod,)
UPEVNENTE (ZAVESENTE) ienpeOrl:
derpadl5 majLi prichytky na uchytenie z6vesn6ho (bezpednostn6ho) lanka, terpadlo treba pevne uchytit lankom
pozti obr'zok na str.13 (bod B. v legende k obr5zku)
o pevnd das( studne
Cerpadlo je nutne zavesif na primeran6 nehrdzavejice lanko s vhodnou nosnostbu, dodriaf pri tom zSsady
umiestnenia aerpadla v studni
ne(ahat a nezavesovat'ierpadlo za el. privodni kdbel, ten po instaldcii nesmie byf napnuvl
Cerpadlo musi byf umiestnene a zabezpeien6 v pracovnej polohe tak, aby nepriilo k samovol'n6mu pohybu alebo
pSdu derpadla, k napnutiu el. prlvod. kdbla, jeho vtiahnutiu do priestoru sania, alebo k poikodeniu (preseknutim,
vwrhnutim, navinutim, predratim a pod,)
-
3.
.
.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
ai2Oolol
UPOZORNENIE:
aerpadlo SETTE QUATRO m6 max. ponor 10 m fie doddvan6 s 15 alebo 20 m privodnim kdblom)
ierpadlo SETTE
m5 max. ponor 7 m fie dodSvan6 s 10m privodnim k6blom)
DEEP
neodporiia nadp6jaf el. privodnri k6bel - ak je to nevyhnutn6, konzultujte so znadkouy'm seruisom /X
Wrobcu a potom predi:enie kdbla m6)e vykonat iba znaikor4i seruis pripravkami na to urdenlimi a ndslednllm /J-S
odbornlm elektrickim preskriianim, pou)id m62e byf iba kdbel rovnakdho typu, kvality a urdenia (typ je popisani na k6bli),
POZOR! jednof6zov6 derpadl6 (230 V)majil el. privodn'i k5bel ukonien,y' vidlicou, ktorS sa zasiva do el. zdsuvky, je zakdzan6
vykondvaf pripojenie na el. sie{ v blizkosti vodnej hladiny alebo vlhk6ho prostredia (minimdlne 3 m nad vodni hladinu a
poditat aj s moznim stfpnutim hladiny vodyl)
v rozvode vody), cez tieto otvory hrozi aj postupn6 zanesenie ai znefunkdnenie studne pieskom, ktoni' pripl6val,
hromadi sa a zostdva v kalniku, postupne zan65a studiu (obtiazne ju mozno vyaistif- obzvl5St tlzke) a prediasne sa
opotrebuje taktiez aerpadlo!
- spr6vne nainitalovand derpadlo v kvalitnom zdrcji nenasSva vodu s pieskom a neaistotami ! ! !
spr5vne zavesenie derpadla v studni :
nikdy neumiestiovaf derpadlo na dno studne (do kalnika s nedistotami)
ierpadlo zavesif na vhodn6 nehrdzavejrice bezpeinostn6 lanko
sprdvne elektricky pripojig
zabezpeaif ochranu chodu nasucho (napr. uy'datn'y'm zdrojom, el. snimaaom hladiny, plavdkom a i.)
rvoli( $i'tlain6 potrubie z vhodnich materidlov a dimenrii
dodrzat max. ponor derpadla, min. v\itlak, max. diZku nepretrzitej iinnosti a pracovnri polohu ierpadla
doddaf pokyny v n5vode na inStalSciu a prevddzku
POZOR ! pri initaldcii treba dodria( vlirobcom stanoveni minim6lny uitlak derpadla H min (uveden6 na
yirobnom Stitku ierpadla) , preto:e pri dinnosti mimo pracovn6ho rozsahu ierpadla m6ze d6lst k prehrievaniu
elektromotora, vypinaniu ochrany motora atd'.
Podas dinnosti aerpadla nesmie byt nikdy
uzaworenf ventil | (na obrdzku pozicia 5)
Legenda k obr6zku
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
72.
13.
-
PozorlpriinStalSciizivesn6holankatrebadolvahyajjehorozthinosf,naprikladuPPjeponamodeni
Vry'robca
2, vclnl-dllcZjlc je spr6vne umiestnenie ierpadla v zdroji vody :
/N
/X
a) musi byf cel6 ponoren6 vo vode (ie chladene vodou)
/ 7 \
,/ ! \
b) umiestnif ierpadlo tak, aby pri derpani vody nevirilo piesok a netistoty v studni :
- u studni umiestnif ho dostatoine vysoko od dna t,j. od kalnika (u vrtanich studnl min. 2,5-3 m, u kopanich ak nie je piesok
na dne studne tak min. 0,5m, akje piesok - tak ao naj\ry3sie)
- ak nie je dostatoine vytvoreni prirodn,j filter okolo niry studne, tak je d6lezit6 umiestni( aerpadlo aZ nad nasdvacie
otvory v stendch studne - min. 1-3 m nad ne. Preao? Ak sa to nedodrii (okrem- zbytoinej pritomnosti piesku
D6vod pou:itia
I
piesku
a neaist6t
U ponorn'lch derpadiel DEEP urden6ho len pre zavlaZovanie nie je potrebn6 initalovat spatni klapku
U ponorn'fch derpadiel QUATRO musi byt osadenS kvalitn6 spetn.i klapka_- nikdv nie s olastowm sedlom
yfruinE PoTRUBIE - pripojenie:
- Svetlos( potrubia zvolif podlh priemeru v'itlain6ho potrubia terpadla (alebo vdisie), neodporriia sa
redukovat', pretoze sa znizi ui'kon a parametre, zuiSi sa zat'a:enie ierpadla
- Pou)ivaY potrubia s osvedfenlim stupiom pevnosti (kovov6 potrubia, polyetyl6n a pod.)
- pri aerpadldch pre dom6cnost'sa odporlia na pripojenie ierpadla pouzi{ kvalitn( hrubostennd polyetyl6novri
hadicu, s kvalitnimi dobre tesniacimi tvarovkami
- pri montazi k pevn6mu potrubiu nezabudnif osadit pru:nt iasf potrubia a rozoberatel'n6 tasti potrubia
- Pri pou:iti kovov6ho potrubia urobit spojenie pruine (napr. kvalitnou hrubostennou polyetyl6novou hadicou), aby
-
15
UVEDENIE DO PREVADZKY - vykonaf m6ie len odbornik v zmysie platnich noriem
zAsADy spRAvNEJ TNSTALACTE poNoRNEHo drnpnou sETTE "QUATRo a DEEP :
1. zdkladn'l predpoklad spolhhliv6ho chodu a dlhej Zivotnosti derpadla je dostatoani zdrcj iistej vody bez
14.
:
Kontrolni panel (control box)
privodn! el. k6bel
el. hladinovi snimaci syst6m
manometer
ventil
spatnd klapka
inSpektn6 Sachta
z6vesn6 bezpednostn6 lanko
uitladn6 potrubie
nadp6janie el. k6bla
zabudovanS spAtnii klapka (u niektodch
derpadiel)
ponorn6 derpadlo
nasdvacie otvory (cez tzv. kamienkou" filter
za r[rou studne) - pri vrtani studne sa
otvory vytvdraj[ (napr. vftanim) do r6ry
telesa studne
kalnik
A : pohybliv6 hladina vody
Z : celkov6 diika \ itladn6ho potrubia,
in6taluj spiitn6 klapky (pozri dast Spiitn6
klapky)
Y : ponor derpadla (vZdy min. 1m)
x : rozdiel medzi derpadlom a nas6vacimi
otvormi v zdroji vody (vidy min. 1 m)
77
16
Zapinanie ierpadla
-
Porucha
:
Zapinat ferpadlo s ventilom otvorenlm na 1/3
zapinaf a vypinaf 2 ai 3 kr6l, aby ste overili prevddzkov6 podmienky
zadaf trvahi prev5dzku a postupne oW6rat uzatvdraci ventil na v\itlaku
skontrolovat, di hluk, vibr6cie, tlak a elektrick6 napatie s[ normiilnej hodnoty
hladina vody nikdy nesmie klesnrif pod riroveri oworov sacieho sita derpadla, dokonca ani ked'aerpadlo nie je
v dinnosti
Zastavenie Eerpadla
:
AA
- uzavrief ventil na vftlaku
- vypnrlf derpadlo
0onZs& oPRAVY, REVizrE
- Zverte inStalovanie, mont5ine, ridribiirske a
-
oprav6rensk6 pr5ce odbornikom
pre opravu servis!
znedisten6 derpadlo po pou:iti vzdy preplSchnite iistou vodou, ak sa derpadlo odstavi na dlhSiu dobu,
odporriia sa ho hned'vyprAzdni(, prepl5chnut'distou vodou, znova ho odvodnif tak, aby viom
Ziadna voda nezostala. Pri hrozbe mrazu musi byf t6to oper6cia vykonan6 vidy, aby sa zabrdnilq
zniteniu telesa 6erpadla
Podl'a intenzity pouiivania a distoW derpanej vody (obsahu piesku u povrchovll'ch a ponornlich
derpadiel na iistLi vodu) sa odporrlda najnesk6r po 3-5 rokoch wmenif mechanickrj uoch6vku
a oleiov[ nSoli medzi elektromotorom a hydraulikou (zodratie upch6vky totiZ znamen6 preniknutie
vody na vinutie elektromotora a jeho poSkodenie, vlimena upch6vky je vlirazne lacnejSia | )
Pri dlhSom nepouZivani (napr. po zimnej prest6vke) m6ie d6jsf k,,zalepeniu" obein6ho kola
(elektromotoru sa ho nedari pretodiO , vtedy treba pootoiif obdnim kolom (pri vypnutom
ierpadle!), dim sa uvol'ni (odblokuje)
Ak to vyiadujri smernice EU, zdkony, vyhliiSky alebo normy 5t6tu, kde sa derpadlo previidzkuje, je
potrebn6 vykona( predpisan6 revizie (zodpoved6 prevddzkovatel), kontrolu el. indtalScie a
z6vesn6ho lanka u ponornli'ch terpadiel
Po ierpani znedistenej vody derpadlo po pouiiti vzdy preplSchnuf iistou vodou, zvfii sa iivotnosf
ierpadla, preto:e zaschnut6 nedistoty stvrdni a pri d'al5om pouiivani prediasne opotrebujr-i
mechanickri upch5vku a hydraulickLi dasf derpadla !
pri akejkol'vek poruche srivisiacej s elektrickim pripojenim alebo poikodeni el. kdblov zverif opravu
odborn6mu servisu
kontrolova( pravidelne neporuSenosf el. kdblov a plaviiku, el. inital6cie
ponornfch derpadiel a funkdnos( plav5ku
.
a z5vesn6ho lanka u
di m6te sprdvne nastaven'i plavdkoui spinad, ktonf vypina ierpadlo
nespr6vnom nastaveni k6bla plav5ka nezapne derpadlo, alebo
.
je pokazenf (zdvihn[f plavdk
a pri
hore
a zapnrif derpadlo, malo by pracovaf)
UPOZORNENIE: aerpadlo ak vy6erpd vodu ai po sacie otvory (do dna) m6ie uchovaf v sacej dasti
vzduchovti bublinu, ktor6 br6ni nas6vaniu vody pri d'aliom pouiivani, nie je to ziivada terpadla,
pootoienim derpadla o 90 stuphov vzduch unikne a derpadlo m6:e opaf fungovat bez
probl6mov
UPOZORNENIE: na plastovom pl65ti terpadla DRAIN v strede aerpadla virobca urobil otvor asi 2x2 mm,
sl[:i k automatick6mu odvzduineniu pri pondrani derpadla a taktld uy'mene vody pri chladeni motora
pripadn6 striekanie vody cez tento owor nie je ziivada, pri beznej prevddzke s ponorenlm ierpadlom nie
je vjdief a neovplwiuje ainnosf! (otvor pri prevddzke uzatv6ra gulidka v pliiSti ierpadla, ktord m6ie za
such6ho stavu ,,hrkotat^', nie je to ziivada!)
ktoni
-
Skontaktujte predajcu (seruis)
Skontaktujte predajcu (servis)
Znovunastavenie je automatick6
Odst16nenie
0bytok napetia na kibli
Upchad saci k65, alebo fllter
Ventil v sacom kosi je zaseknuti
Cerpadlo je bez vody
Prili6 nizky tlak
Porucha
Odmontujte a vyaistite
Vydistite ventil a skontroluite funkdnosf
Zavodnite aerpadlo
Priskrtit uzatv6raci ventil na vitlaku
Cerpadlo ddva m6lo vody
odst16nenie
Priaina
Napdjat ierpadlo s napdtim udanim
na v}ikonovom ititku
Skontrolujte spojenia
Nesp16vne napAjacie napatie
I
MOZNE PoRUcHY
. najprv skontrolovaf,
Vypla tepeln6 ochrana (jednofdzov6 derp.)
Vadni motor alebo kondenzdtor
Poskoden6 lozisko (hluk)
Priiina
Opravy, demont52, revlzie, pripdjanie k el. sieti, m6iu vykonaf len prisluine odborne wSkoleni
pracovnici, pri dodrZani platnich predpisov a z6konov!
Vfrobca nezodpoved6 za neodbornli z5sah do terpadla, toto spdsobi aj stratu z5ruky I
vZdy pri zisteni poikodenia derpadla alebo elektrickich kiiblov prerudi( pr5cu a kontaktovaf
-
Skontrolujte istid na el. vedeni
Zasuite zdstrdku do zdsuvky
Znovu zapnite istia a zistite prifinu
Porucha
odbornich seruisov s elektrotechnickfm vzdelanim a pre5kolenim podl'a
vyhlii5ky SOa | 2OO9 z.z.l
POZOR ! Pred vykonanim opravy alebo idrZby odpojte ierpadlo od elektrickej siete a od rozvodu vody
pod tlakom! Vietky ridrib6rske, inStaladn6 a demontfZne pr5ce s ierpadlom pod
elektrickim napatim alebo pod tlakom vody m6Zu zapriiinif viiZny, dokonca smrtel'ni
-
OdstrSnenie
Chiba nap6jacie napAtie
Ziistrika nie je zasunut6
N4otorovi istif je vypnuV
Cerpadlo nepracuje (motor sa todi)
z vy5kolen,ich
traz
Cerpadlo nepracuje(motor sa netoai)
Priiina
Netesne potrubie
Porucha
Po kriitkom behu ierpadlo sa zastavi(zapina tepeln6 ochrana)
Priiina
odst16nenie
Teplota presahuje technick6 idaje ferpadla
Skontaktujte servis
Teplota kvapaliny priliS vysoke
VnItornA 26vada
Porucha
derpadlo pri prdci vibruje alebo je priliS hludn6
Priiina
PriliS
odstrSnenie
Zni:te prietok (priSkrtit' v\itok)
skontrolujte mont6: a tesnosf sacieho potrubia
vysoki prietok
Kavitdcia, nedostatok vody na sani
Nespr6vne sacie potrubie
Hlutn6 lozisko
Vniknutie cudzieho telesa do vcntil6toru motora
BALENIE :
Po
Skontaktujte servis
Odstrdite cudzie teleso
jednom kuse v kart6novom obale, skladovat v such'i'ch, nemrznrjcich priestoroch
LIKVIDACIA VfROBKU:
.
virobok je vyrobeni z materi6lov, ktor6 neobsahuji nebezpedn6 l5tky, po ukondeni Zivotnosti
odovzdajte derpadlo k likvid6cii v zbernom stredisku el. odpadu. Nevyhadzovaf do komundlneho
odpadu!
.
POZOR
!
u aerpadla 4"QUATRO predt'im po:iadajte servisn6 stredisko, aby odstrdnil mal6
mnozswo oleja z ierpadla
\tr
I
^J\
HLUdNOSi:
Nameran6 hodnoty
(podl? visledkov meraniTsu Pieit'any)
derpadlo SETTE GARDEN 80O :
akusticki tlak LpfA = 70,5 dB
aerpadlo SETTE STAR 370 :
akusticki tlak LpfA = 67,8 dB
derpadlo SETTE SWIM 450 :
akusticki tlak LpfA = 59,3 dB
aerpadlo SETTE JET 9oo :
:
-
akustickli
v'ikon
LwA = 82 dB
-
akusticki
vikon
LwA = 79,6 dB
akusticki
vikon
LwA = 67,3 dB
-
akusticki tlak LpfA je menii ako 85 dB
V zmysle direktivy 2000lI4lEcr terpadiel urdenfch pre pouZitie vo vonkaj5om prostredi sa stanovuje medzne hodnota pre
akusticki vikon LWA a tieto derpadl6 nepresahujri hodnotu hladiny akustick6ho vikonu LwA (dB ), ktor5 je vyznadend v
znaike v itvorieku na uy'robnom 5titku terpadla
BEzPEdNosTNi
I
WSTMZNE ZNAdKY V NAVODE:
bezpeinostnd pokyny uvedend v n6vode, ktony'ch nedodrianie by mohlo mat vplyv na bezpednosf sa vyznadia znaikou
(vfkriinik v trojuholniku), alebo ak zahiiaji elektrick( bezpednosf znadkou vfstrainri blesk v trojuholniku.
Bezpeinostnd pokyny, ktord sa musia braf do ivahy pre bezpeinri prev6dzku, alebo na ochranu aerpadla, sa oznaaia ndpisom
POZORvr5miku,aleboslovami POZOR! alebo UPOZORNENIE!
AAT@
I
19
1B
p6voor.rf es wxt-AstuE o zHoDE
virobca:
AQUACENTRUM sK, s,r"o. 2ilinsk6 49, gzL
t'imto vyhlasuje,
ie
nasLdovne'o.naieni
of preiinnv Ito, :o zgo soo
zAnuinE
V srilade
uiroOo1 na zAklade jeho koncepcie a konitrukcie, rovnako ako nami do obehu uveden6 Whotovenie,
ittaau 1e povaZovan6 za neprimerane dlh6 skladovanie na predajni a z6ruku
skladovania
nad trito-hranicu preberS predaiia, kto16 vllrobok z vel'koobchodu zakipila a nepoiiadala po.10 mesiacoch
dmienoli - zamedzenie Spekuliici6m s nepotvrdenim z5ruinim listom uveden6 sa
nedka konedn6ho spotrebitel'a, ale vzfahu medzi vlirobcom, dovozcom a obchodnikmi)
zariadenia strdca toto vyhl6senie svoju platnost.
ierpadlS SETTE
typov6 oznaaenie : GARDEN 8OO, lET900, DRAIN 250, DRAIN 75O, DRAIN 750V'
DRArN 75OSV. SWIM 4s0. STAR 370, DEEP, 4"QUATRO
kaid'i virobok md uveden6 na v'lrobnom ititku uirobni s6riu a rok viroby
Prisluin6 nariadenia vl6dy (NV):
NV d. 436/2008 7. z. - strojov' zariadenia (2006/42lES)
NV i. 308i2004 Z. z. - elektrick6 zariadenia nizkeho napatia (2006/95/ES)
NV i. 194/200s Z. z. - EMC (2004/108/EC)
PouZite harmonizovan6 normy pri posudzovani zhody:
+41:2009, STN EN 60335STN EN tSO i21OO-1:2OO4IA1:2009, STN EN ISO 12100-2: 2OD41A1:2O09, EN 809:1998
1:2003, STN EN 60335-2-41: 2OO4IA1.2OO5, STN EN 61000-6-3: 2007, STN EN 61000-6-1:2007
Pou:it6 technick6 predpisy pri posudzovani zhody: STN EN ISo 9908:2000i
virobok je za podmienok obvykl6ho a urien6ho pouiitia bezpeini
eri posudz-ovani zhody sa postupovalo podl'a q 12, odst. 3a) zekona t.26417999 Zb. v neskorSom zneni.
Pieithny, dia 29.3,201o
-
;;il6i1t*;;
Identifikatn6 ridaje o uirobku:
:
s
"tg*#cie,
"i.6"ar"
od vyexpedovania . vb
mesatnej do6y
iodpovedS prisluinlim rSkludnyr bezpeanostnim poZiadavkdm nariadeni vl6dy. Pri nami neods[hlasenich zmen6ch
Ndzov
PoDMTENKY:
Obiianskym z6konnikom (v rdmci obiiansko-prdvnych vzfahov) za akosti funkciu a
prevedenie rudi v,frobca pO dobu 24 meSiaCOV od dia predaja v'irobku maloobchodn6mu
spotrebitel'ovi {naldlhlie viak 34 mesiacov od vyskladnenia z vel'koobchodn6ho skladu toto plati len pre
tttr6 vyznaiujLi predaj do zdrudn,y'ch listov pre konein6ho spotrebitel'a - nedodrZanie 34
t.
2.
pri obchodnom vzfahu medzi firmami t.j. podl'a Obchodn6ho Z5konnika zadina plynrit zSruka
predaja zvo skladu a poskytuje sa z6ruka 12 mesiacov, ak nieje dohodnut6 zmluvne inak
3.
V zmysle platnfch z6konov
diom
sa uveden6 ziruin6 dobv nevzt'ahujri na be;n6 opotrebenie v11'robku
prev6dzkou (vr6tane opotrebenia upchdvok, tesneni, loiisk, hadic, k6blov, kondenz5torov a pod ), alebo
iiaomern6 oiotrebeniL vrf'robku extr6mnym alebo priemyseln!m pouZivanim a nedoporuien'fm
pouiivanim
a z6sahy do Wrobku, ktorti newkonal zmluvnr? servis vfrobcu, ru5ia
z6ruku a zbavuji v'irobcu aj zodpovednosti v pripade Skody na zdravi os6b, veciach alebo vfrobku !
uvedene z6ruka sa v zmysle platnich z6konov (Obi. zlk., ziikon na ochranu spotrebitel'a) poskytuje v'ilu;ne
na z6vady vzniknute pieuk6zatelne n6sledkom virobnei vady alebo chyby materi5lu (t.j. chvba
vfrobcu, njett dosledku prev6dzky alebo oPotrebenia vvrobku u Drevddzkovatel'a I )
nedodrianie pokynov v N6vode
4.
5,
6.
v,irobtrE zSvady odstr5ni v z6rudnej dobe v'fhradne servisn6 siet' dovozcu, ktoni preber6 z6viizky
iahranitn6ho vyrobcu na nim predan6 v'irobky a urdi zmluvn,i servis na vykonanie opravy
Peter Sminin konatel'
7.
8.
g.
10.
spotrebitet' rcklamuje vzdy len VYaISTENV WROBOK (!) V PREDAJNI' KDE u?ROBOK ZAK0PIL, alebo
po dohode s prccli;com odovzdS spolu so z6ruin'im listom v zmluvnom z6ruinom servise (silne
zneiistend a zapSchajlce v,irobky nebudi prevzat6 do opravy | )
ierpadlo vzhl'arjom k zlo:itosti vlirobku nie je moin6 odborne opravovaf a odsk0Saf u z6kaznika, ale iba
na skiiobrrlir:h rdriadeniach v odbornom servise
MONTAZ A DEMoNTAZ nainitalovan6ho ierpadla u z5kaznika nie ie siiast'ou z5rudnei opraw
(ani nebola siilasfou mont6:nej dodSvky ierpadla) - zabezpeiuje prev6dzkovatel'
predajca - (v zmysle platnrich z6konov vybavuje reklamdcie na tovar, ktorri predal) - je povinnf
rettair5ciu prevziat' k oprave, posridit' a vyriedif v z6konnej lehote, alebo zabezpeiif odborn6
posldenie u opruug u zmluvnom odbornom servise, preto vystavi reklamadn'l list a neodkladne za5le v'/robok
ipolu so z6ruin!'m listom k posudeniu a oprave do z5rudn6ho servisu
11.
po vykonani zdrudnej opravy je predajca povinni ihned'vyzvaf spotrebitel'a k prevzatiu opraven6ho vyrobku
a vyznadi do z6rudneho listu cehi dobu opravy, o ktori sa predliuje zSrudn6 doba
opotrebenim,
12, Ak sa vyskytne poias z5ruky v,irobn5 vada v11'robku (a nie poSkodenie prev5dzkovatelbm,
alebo neodviatnou udalosfou), bude vfrobok spotrebitel'ovi bezplatne opravenf za podmienok :
i predloienf je riadne vyplnen! a neprepisovan,y' orisin6l z6ruin6ho listu a n6kuDni doklad s d6tumom
maloobchodn6ho predaja (blok z registradnej pokladne alebo faktdra)
> od doby predaja do uplatnenia reklamicie neuplynulo viac ako je z6ruin6 doba
> virouo[ bot prevjdzkovani pre predpisan6 pouiitie, odborne nainitalovani, boli dodrian6 pokyny, prev6dzkov6 a
montii:ne predpisy v N6vode, 26rudn6 podmienky
opotrebovani, poikoden'f'
> virobok nebol ndiilne mechanicky poikodenll, iozoberan!', ani zatopeni, preddasne
(bez
alebo nevhodnim
;
;
t
-
vody),
mrazom, alebo chybnou initaldciou (napr. aj sacieho potrubia), chodom nasucho
pouiivanim
je
predlozen6 potvrdenie o
a
n6vodu
primeranou
v
zmysle
preth:eniu
ochranou
proti
ltektromotor bol isteni
pripojeni odbornou firmou v zmysle n6vodu a mont6)nych podmienok
'k
(!)
ret<iam6cii mus( byt dodanli kompletnV virobok, nie rozobrad alebo nekompletni
diagnostika zSvady a vypracovanie odborn6ho posudku v zdrudnej dobe je vidy bezplatn6
n6hradn6 diely,
prSca
technika,
servisn6ho
n6klady na opraru vfrobtu pri neuznan)1ch zdruinVch opravSch,
doprava, a pod.: hradi ieklamujlici - (prev6dzkovatel', ktori sp6sobil poikodenie virobku)
ZNACKOV.I z6rruin,j' a poz6ruin'i seruis SETTE, gestor sruisu, diagnostika a oprivnenie k vypracovaniu
odbornich posudkov, gredaj n6hrad. dielov:
AQU/iCENTRUM PTE5iANV Zilinskd 49 Psa 921 01 PieSrany www aquacentrum sk
Kontakt:
[email protected]
fax: 033-7944 444
Download

Čerpadlá Sette