Podstielka v chouoeh holubov
2e n6kladyna zak0peniea in$
Samozrejme,
sii ui Pomalttal6ciu
ml6dhti
y holubnilru
lenspalia odchoYiYall
roStovs0 Pomemer4Ysok6.
[asy,ked'holuby
s Podstielkou
2.
HolubnikY
bez
zrtcaine
saholu$choualii
Usiifasnostl
z chouatelStua.
lepSiu
naodchode
Holubni(ys podstielkoumaj0zYydajne
pripade
suchSie'
vZdy
lepiom
tom
srl
Y
nakolko
hodin,
24
zoohygienu,
ceuch
preletu,
Giiesiiu holubnilu
uol'n6ho
je zh6ianie podstiel[ya taKieZaj
Nerr.jtrodou
mal[eiteuoll6ru.
jej likvidAciapo pouZiti'easto s0 to pra6n6he
Chovatefovk tak6mutosp6sobuchow vedf
rozlidn6d6vody. NieKonich k tomu don0tia
pemat6 alebo srstnat6 dravce, ktor6 ulovia
zwdajne najcennej5ieholuby.Ini, nalmdchoholubov,ich nechcripustit
vateliapostavovych
nepredEilapostava'Nieprelet,
im
sa
aby
na
Kori zas maj0susedov6o neznes0volne lietajtceho holuba, aby ich nebodaj nenakazil,
nepo5pinilim strechu alebo maj0 in6 "isto
z6va2n6"dOvody. Niektor6 holuby chodia
nevhoddo zAhradliy,in6 poliariaa padn0 za
obet otrav6m.ExistujeeStevela d6vodov,pre
Kor6 sa chov holubov6oraz viac stahujedo
alebobez nich.Holuby
s voli6rami
holubnikov
tak str6viaGetok das v obmedzenompriestore. Na vytvorenievhodn6hoprostrediav che
v5etV
vatefskomzariadenichovateliaqyuZivaj0
moZn6dostupneprostried(y.Podlahaholubnika oddelujeinteri6rholubnikaod vonkaj6ieho
prostrediaa yyrazneovplwiuje zoohygienua
tepelnri pohodu holubnikaa Vm priamo aj
zdravotnystav holubova rispechyv irom' U2
pri stavbeholubnikasa musimerozhodnritak0
podlahusi arolime.Z tohto pohfaduholubnilly
m62emerozdelitna holubnikys podstielkoua
bez podstielky.
1. HolubnikYbez PodstielkY
Vel'midasto Wu2lvanVspOsobchovu po5to'
yych holubov, plachtichalebo lietawch ple'
holuF
aj povalor4ych
mien,a to v komoror4ych
nikoch.
S pevnou podlahou' Pevn6podlaham6
viacero rnltrod.Nie je potrebn6zh6irat podstielkua staratsa, odkial'ju zohnafa 6o s iou
po pou2iti.V holubnikusa nevytvdraprach a
neviri sa. Odstraiovanie trusu ie pomerne
fahkea nlchlozistimeanracanie,hnadkualebo
pri vySsichteplot6ch'TaZkoie
in6 ochorenietr6viacehosyst6mu.Ner4yhoda lubniky,najmd
na odber woriek na labe
trus
vhodnf
n6jsf
si
6o
trusu,
je potreba6astehoodstraiovania
mAlokedyv6as zistime
qf2aduie vySSiuprAcnost. Pri hna6kot4ych rat6me Wsetreniea
Taltfto sp6sob
holubov'
ochorenia
hnadkov6
ochoreniachv5etkych holubov ie vysokd
parazitov
a baKerii
prenos
umo2iuje
chovu
T6to
vlhkostna podlahea v oyzduSiholubnika'
trakte.
je vyS5iaaj podasvlhh.ichjesennychdni' Pre sidliacichv tr6viacom
Druhy pouZivanfch podstielok Medzi
lhhkeodstraiovanietrusuje potrebn6postavif
najviac
n6WuZivan6patria hobliny a piliny' z
hladk0podlahu,s dim s0 spojen6w5'3ie
materi6lovje to seno a slama'
klady na jej postavenie.V pripade,2e m6me rastlinnjrch
materi6lyako je Strk'
a
anorganick6
holubnik na zemi, je potrebndizol6ciaproti raSelina
podobn6.
Zvl65tnepostav+
im
piesok,
a
zeolit
je
pOdnejvlhkosti.Talcj'tosp6sob nie vhodnf
nie m6 udrZiavanV
WschnuVtrus holubov'
pre papudatePlemen6holubov'
piliny.
Maj0 byt dostato6ne
Hobliny a
Ro5ty.Je to vefmivhodnysp6sobustajnenia
neo6etren6ho
chemic(y
a
z
mdkk6ho
such6.
veterin6rneho'Prakholubovnajmdz hl?ldiska
potrebn6,aby boli zdravotnenezAJe
dreva.
po5toWch
holubov'
tizuj0ho dasto chovatelia
bez plesn( a zatuchlin.Je to lacny
Holubynie srl v styku s trusoma tak je vetmi vadn6,
pomerne lahko dostupn9, fahlci'
materidl,
prenosparazitova
obmedzenyaZznemo2neny
Vetmidobre pohlcuje
manipulovatefnf.
dobre
Trus
drevnych bakt6rii na ostatn6 holuby'
dim eliminuje produkciu SkodlWch
odstrairujeme'lenniekolkokrdtrodne, 6i2eje vlhkosf,
plynov
vytv6rasuch6, prijemn6prostredie'
a
tu podstatneniZSiapr6cnost.Samozrejme,2e
podstielkapre papu6at6holuby'
idedlna
to
Je
pohoda"'
to m6aj neWhody.Chfbatu ,,tepeln6
si zachov6vasvojedobr6vlastdlho
Pomerne
produkuie
a
vlhkost
Truspod ro5tamiudrZiava
ovela pra5nej6iea tak menej
s0
dlhSi 6as Skodliv€ plyny (oxid uhlidit'i, nosti. Piliny
Neqyhodouje jej nizka
hobliny.
ako
vhodn6
sirovodik, 6pavok a mnoh6 d'alSie)'Vys5ia
a pri preleteholubovnaim6lietaWch
Mhkost a pritomnost SkodliWchplynov len hmotnosf
viri' Hoplemien,sa urdit! 6as po naskladneni
v holubniku.
zhoniujezoohYgienu
hmotnosf
plaSia.
Nizka
preto
spodiatku
sa
luby
Samozrejme,2e tieto negativa sa daj!
je v5aku.ifiodn6pri manipuldcii.Pri pra5nVch
ovplyvnit vetranim a diasto6ne pou2itim
je aj WSrSiapra6nostwduchu' V
rozlidnych saWch materi6lovv podro5tovom hoblin6ch
sa dastejSievysMuj0 choroby
orzdu6i
priestore(vapno,zeolit, .'.). V jesennfch, takom
a o6i. Ghovatefneskoroalebo
ciest
dychacich
vlhhich dioch je vyS5iavlhkosfv holubniku'
ochorenieholubovaje
hnadkov6
nezisti
v6bec
hnadkovych
RoSty staZuj0 diagnostiku
rzorkutrusuna pre'
odobrat
problem
a
n6jst
ochorenia je aj problematiclt/odber raoriek aj
(parazitolovy6etrenie
laborat6rne
ventivne
trusu na laborat6rnudiagnostiku'TaktieZ
V5eobecne,podgick6, baKeriologick6...).
zhor5end zoohygienavzduchu sp6sobuje
priebeZne
zhodnotifkvalitu
dastejSiuisM ochoreni odi a dfchacieho stiel[y znemoZiujr]
alebo v6bec
neskoro
chovatel
TaKie2
trusu.
apar6tu, najmi pri prehusteni holubnika'
Vi,chodostovenskla birminghamsk€kotrmeliakyv holubnku autora
- bez podstielkY.
Hotubnik f. Kr55az Preilovas podstielkou z hoblin'
4l20rl
CIIOVflIT
Gigant v chove tng. S. Baliiina zo Sariiskich
vo volidre s plastov!,miroitami.
i
i
:
I
I
I
I
i
nezistianracanieholubov.Ml6dat6,ktor6 sa
dostan(rna podlahuholubnikaniekedyzo2eni
viac hoblina vtedy d6jde k z6pchea n6sledn6mu thynu. Samozrejme,2e ide o horfaqi
materi6la zw3ujesa poiiame za{a2enieholubnika.Z veterin6rnehohladiskat6to podstielka
umoZfiujeprenos parazitova drevn6 bakt6rie
na in6 holuby.easto sa pouiiva ako hlbok6
podstiel(yvo farmovlch chovoch na produkciu jato6nfch hol0biit.
Slama a seno. Po2iadav[yna slamua seno
s0 obdobn6 ako pri pilin6ch a hoblin6ch.
W2adujesa such6, neplesnivd,bez hniloby,
najlep5iepSenidn6a owen6, menejvhodn6st
slamy strukovin. Naj6astej5ie sa pouZiva
rezan| na dlZku3 - 5 cm. NajdastejSie
vyuZivan6a aj najlep5iaje p5enidn6,oraen6a ra2n6
slama.Jadmenn6je menejvhodn6 pre pritomnosfostiov. Slama
strukovimje pomemenevhodn6,
lebo nieje rovn6a pokr0ten!tvar
dlho drZi. Okem toho je Md6.
Slama je o niedo vhodnej5ia
oproti senu, lebo toto sk6r str6ca svoje dobr6 vlastnosti ako
slama.Senoje dastopokrften6,
nerovnorod6, jemn6, nedrZi
Strukhirua nlchlo ulahne.
Vlihodou je nizka cena, nizka
hmotnost,je I'ahkoqymenitefnd,
jej dast yfu2ijrl holuby na stavbu
hniezda je I'ahkoupotrebiteln6
po ufskladneni(hnojenie,kompostovanie).
K neqihoddmpatrinutnostnare
zania, tn6 slabi nasiakavosf,
qfZaduje sa qySSia vrstva a
pomernerychlomenisvojevlastnosti- v jeseni a zime 6astozvlhne a vytu6razlepence.Aj taKo
po5pinenislamua seno holuby
vynZlvaj!na stavbuhniezd,dim
sa Siria drevn6 bakt6rie na
Michatian
ml6dat6.Aj tento typ podstiellff
zVy5ujepo2iarne zafaZenie he
lubnikana jednotkuplochy.
S vyr2itim kukuridn6hok6rovia a stoniek
slnednicsom sa pri chove holubovnestretol,
pre svojuhrubkusrl takmernepouZiteln6.
Ra5elina. Md arl66tne postaveniev poG
stielkach.Je to prirodnf materidl,ale neqyu2F
va sa 6asto. Vy2adujepodlahu odolni proti
vlhkosti, pracnosf pri jej udrZiavanilebo je
potrebn6udriaf primeran0vlhkost.Pri vyS5ej
vlhkostisa str6ca tepeln6 pohoda na holub
niku, pri nizkej vlhkostisa arleiuje pra5nosf
rzduchu. Pou2ivafju m6Zulen ti, ktori maj0na
fiu zdroj. Vlihodou je jej fahk6 pouZitiepo
U/skladneni, rniborne udrZuje primeran0
vlhkosf v holubniku.6o chovateliaocenia
najm6v lete, dobre drZi Skodliv6plyny a pri
spr6vnomo5etrovanisi dlho uchovdvasvoje
!
i
!
!
t
Kdniky v holubnku f. Kr55az Pre5ovana podstielke z hoblin.
GtovflItt
4l20rr
vlastnostia zlep5ujezdravotnjrstav holubov
(huminovelVseliny).Nev,lhodouje,2e udrli*
vanie primeranej vlhkosti a starostlivosfsi
vyZaduje praktick6 vedomosti a urdit0
zru6nosf, pi zniileni vlhkosti sa fuori prach,
ta2Siesa nasdvavlhkosf z trusu, hrudkovit6
Strukt0ra pri naskladneni sa udrZi aj pri
qyschnutia robi holubomprobl6mypri ch6dzi.
Anorganick6 materi6ly - piesok, drobnf
Strk, zeolit a pod. K vSeobecnijmpoZiadavkAmpatri prepranf materi6ls minimdlnym
obsahomprachorifch6asti, bez patog6nnych
zArodkov(salmonel6zapo div,.ichkadiciach),
suchy,rovnorodfsk6r drobnej5ido hnib(y zin
3 mm, bez pritomnosti Skodliu.ich l6tok
(chemick6 postrehy, bahno po zaplav6ch).
Medzi u/hody anorganich./chmateri6lovpatri
dobrd dostupnosf, pomerne nizka cena
(neplatiu zeolitu),holubydastvyr2ijt ako grita
na doplnenieminer6lnychl6tok, v holubniku
nie je potrebn6hladkapodlaha,musiusakbyf
pevnd. Naq$e, zeolit m6 velmi dobre vlastnostinaviazanieSkodli{ch p}ynova diastodne
aj vlhkostia vytv6ravelmiprijemn6prostrediev
holubniku.
K neujhod6mpatri najmdvysok6hmotnost,
pra5nostpri nepranfch pieskoch,lahk6 Sirenie parazit6za infekdnfchochorenitr6viaceho
spt6mu a nutnostvyhrabaftrus a perie. Inak
pri takomto o5etrovaniyydrii velmi dlho. Pri
vdd6om prehusteni holubnika je nutnd
pomeme dast6 qirnena.Vodu neviaiu skoro
vdbec. Neqifiodouzeolituje pomemer4ysok6
cena a nie Gade je rovnakodostupnjr.
Granul6t trusu - poZiadavky a rniroba.
[ahko sa qyr6ba pri zdraulch, chodiv,.ich,
zn66anliuj'chholuboch, ktor6 nesedia na
sedadkdchceh! dei, ale chodia po podlahe
holubnika,kde si aj pole2ia,kimia sa, oddy"
chuj0 a pod. Podstielkuzadinamevytvdratv
lete.Spr6vnekimenf holubm6trus v kOpkach
a s nizlrymobsahomvody, diZepodassuchVch
dni nichlovllschnea vytvorigranulku.Spodiatku tieto je treba zo5krabatSpachtlouz podlahy.Granullcysa pohybomholubove6teviac
obr0sia a zagulatia. Prach wnikajtci pri
obrusovanisa prepadnedo hlb5ichvrstieva2
granul6ttrusu sa
na podlahu.Taktor4Ttvoreni/
hromadia pri u,iSkenad 5 cm je ui v optim6lnom mno2stue.T6to optimdlnav..iSkaje do
10 cm. PotomuZgranul6tstaZujech6dzuche
vatelovia sdastiaj holubom.VZdyje potrebn6
odstrdnit trus zaschnutjr na k6pkach pod
sedadkami.Ten je pre vytv6raniegranul6tu
nepotrebnii,dokoncaaZSkodliW.Dlho udriw
je vlhkosta tlm aj dlho uvol'iujeSkodliveplyny
(sirovodik,sirouhlik, oxid uhliditi, metdn a
pod.). Takto zaloient podstielkuje potrebn6
aspoi raz mesadneprehrabat,zbaW peria,
k6poktrusu,urovnatho a zapracovafprachdo
hlbSichvrstievpodstiellqy.
Taktie2vyhoditpre
byto6ne mnoistvo trusu. Dva a2 tri kr6t ro6ne
je potrebnevyhodifprachzo spodnj'chvrstiev
takto vytvorenejpodstielhf.
VVhodytejto podstiellq s0 najmd v cene.
Ndkladyna zalo2enietejto podstielh/ nie s!
Ziadne.Pri pravidelnejtdribe je to s0stavne
obnowj0ca sa podstielka,lfborne pohlcuje
vlhkostaudiiavavzduSn0vlhkostna pribliZne hlodavcesi Whrabri chodbid[Y
jesen- pod touto dla2boua ta2koje ich
rovnakej0rovni,a to aj podasvlhlc.ych
odtial'dostatprec. Samozrejme,
nych mesiacov.V zime nikdy nezamane a
je mo2n6pou2itaj ro6tYdi u2
2e
pohodu
v
holubniku.
udr2ujetepeln0
drevenrl,kovov6alebo Plastov6,
Neyyhodouie,2e zalo2ittakrhtopodstielkuje
mo2n6lenv zdravomchove,inaksi zakladdme ktore by mali bYt PoloZen6na
rezewoarp6vodcovrozlidnychochoreni,Kor6 bet6novejpodlahe.
Ako ste si mali moZnostPredlnds prelwapiapri hociKoromoslabenizdravia
holubovalebo pri inei zA[a2i.Je vZdy nutn6 tat, kazdapodstielkadi sP6sob
dlhodob6 a 0spe5n6 karant6na novoprine' chovu md svoje Prednostia aj
do holubnl- nedostat(y.Tietoje mo2n6elimisen6hoholubapredumiestnenim
novat pou2itimviacerych mateka (dokoncaaj po n6vratevlastnychholubovz
ri6lovna pripravuzmie6anejPodnajmd
Wstav).Pri zisteniochoreniaholubov,
holubnije
podstielku
stielkyaleborozdelenim
nutn6
tr6viaceho syst6mu,
yyskladnifa ne5kodneodstr6nit (komposto- ka na viacero dasti a v ka2dej
vanim,zaoranima pod.) a ai po rryliedeniho- 6asti pouZit in0 Podstielku.
lubovznovazaloZitpodstielku.Z toho Wplwa, VSetko to z6le2i na Plemene,
kde je zamerani chovu, PoZiadaviek
2e nie je velmivhodn6v holubnikoch,
vel'hi pohyb holubov- pretelry,vystar4y,daste chovatelh, tYPu a stavebn6ho
prevedenia
holubnika.
n6kupya predaje holubova pod. Vzduch v
je
TirP5k,Pre5ov
Jozef
MVDr.
a
v6fiu
taZ5iu
arl65tnu,
m6
holubniku
takom
potrebn6,minimdlnev5ak jedenkr6trocne'
odstr6nit spodn0 vrstvu s prachom. Inak si
z granul4tutrusu,
Podstielka
arySujemepra5nostv holubnikuso zdravotnV- spr1vne priprareft oSetrg
mi n6sledkami.Pri zamokrenigranuldtuje
potrebn6ho z holubnikaodstr6nif,lebozmeni
dr2iyysok0vlhkosf,zlti
StruKriru,dlhodobejSie
wduchu a Siriasa sp6ry plesni,
zoohygienu
Kor6 mdZu sp6sobit ochorenia dychacieho
apar6tu a koZe. Na takomto granulAtesu
vychovan6cel6 generdciemestski'chholubov,
podstielka.U tlchdo je asi najprirodzenejSie
to sa Siriaochoreniadasto a aj vela z nich
uhynie,do v5aku ostatnychzvy5ujeodolnost
vodi chorob6m.lch koncentr6ciana poval6ch
je v6ak vZdy niekolkondsobneniZSiaako v
naSichholubnikocha okremtoho maj0volny
pohyb.
Zeje potrebn6nie6ouviestaj k
Samozrejme,
podlahe vo voli6re. T6to v5ak nie je a2 tak
d6le2it6ako v holubnlku.Volierysu alfdajne z
pletiva, 6iZe uzduch je dasto a lahko
Wmenitel'n9.Chovatelia za podlahu vo
voli6rachWu2ivajriprirodny podklad' a to
hlinu, dasto bez riprayy.Vyrovnaj0len dno a
nechajrjrho aj zatr6vnen6.NiektoripouZivaj[
piesok alebo drobny Strk, ktoni je uihodnV
pisesku'
najmdv nekrytychvoli6rach.Dobreodv6dzajf Holubniklng. S. Baliiina s podstiekouzo Strkua
podlahe.
vodu a umoZniarychlo vyschntt
Organick6materidlyako slamaseno, pilinys0
pou2ivanemenejdastoako v holubniku.easto
chovateliavykop0hlbokez6klady,abyzabr6nili
vniknutiuhlodavcova preddtorovdo voli6ry.Ini
pre lepsiuochranuWbet6nuj0aj dno voli6ry.
Ak zostane len bet6nov6 Podlaha je
pre pohyb holubov. U faZ5ich
neprirodzendr
holubov Wtvaraj0sa otlally na chodidlovej
strane beh6kov. V chladnych a mraziWch
dioch si holubybeh6(y podchladia,do tie2
zni2uje ich dlhovekosf.V honircichletnych
dioch je mo2n6 tak0to podlahu qystriekaf
vodoua rychlo ochladifpriestorvoli6ry 6o je
vel'k6vyhoda,av5aklen v letnychmesiacoch.
T0tobetonov0podlahumoZnovysypatStrkom
alebo pieskom,do Wraznezlep6ijei vlastnosti. Tentoje treba raz rodneqymenit.Ini r4ykladajt dno voli6ryna hlinutehlamina plocho
materidlom.VtedyvSak tni' pohlad na podstielkuzo Strkua pisesku'
aleboinymdlaZobnyTm
4l20rr
[email protected]
Download

Podstielka v chovoch holubov