Pitalistesar odpouedali
sme!
OrAzxn. Odporuditi mi kontaktova{ Vds
ohfadom m6jho probl6mu so sliepkami.
Medzi iasom sa to akosi samo vyrie5ilo,ale
...Pred 6asom som hlavne na neoperenej
6astihlavysliepkyvidelatak6mokvav6miesta, potom chrasty, iilo to potom ai do o6i boli zalepen€, sliepkabola apatick4, sedela
naSuchorendpo pdr dfioch uhynula. R!,chlo
sa nemoc Sirila.Z 20 jedincov mi 9 uhynulo,
ostatn6 to rozchodili. Teraz mi nenesf,
neviem ii to m6 s4vis. Nikto v naiom okoli
nevedel io to ie a nemal tento probl6m.
Mdm aj p6r holubov vo voli6re, ale tie s0
zdrav6. M6me aj psy a kone, prichddzaji
v5etci do styku, bez probl6mu. Uhynut6 jedince sme rad5ejzakopali. Vnttornosti sme
prezreli, videli sa n6m zdrav6.Kimime zrnom
od s0kromn!,ch pestovatel'ov, predti,m aj
kupovanou zmeskou. Viete n1m prosim
podlh tichto informdcii poradi{? Na jar
chceme doplni{ kidet, no m6m obavy,aby to
zase neprepuklo. Sme zaiiatoinici a tak iba
zbierameinformilcie a skdsenosfi.A e5te sa
chcem spjta{ Eo sa ti,ka konzum1cie miestniradia chor0 hydinu rad5ej,,zavdasu"
zabi{ a na polievku. Nie je to nebezpeind
pre 6loveka?Myslim si,2e jes{ by sa mali iba
lOO %o
zdrav6,nie ? Asi budem vegetaridnka.
-Ghakuiern Vdm vopred za radu.
ODPOVED:PodlhvdshoopisumoZnousudzova{,2e sliepllymohlimat difteriu.Je to virusovd
ochorenie.Kor6 sa Siri kontaKoms postihnutymaderafom,kontaminovanfmn6radlma
hmyzom.Chorobum62uprend5afvolneZij[ce
vtdh/, najdastej6iesa UysMuje v jeseni a vo
vlhkom lete. Tento rok bol WsM v malocho'
voch hydinydasty.Chorobam6 ko2n0formu,
ktor6sa prejavujeopuchomodl, chrastamina
neoperenychdastiach.Sliznidn6formasa pre.
javuje difteroidnymizmenami - ndlepmi na
sliznicizob6kovejdutiny,nosohltana.Pri tejto
formeje 0mrtnostuf56ia.
Prevencia pozostdvaz vakcin6cie,zabezpedeni chovupredzavledenimn6kaaf,podporou
neSpecifickejodolnosti organizmukvalitnym
flziologich/m kimenim, dostatkomvitaminov,
probiotik. Pri podozreniz n{kazy sa chor6
arierat6izolujri.
Lieiba pozost6vaz podpory imunitn6hoa
vyludovacieho systemu (NEFROVET,
AMINOVIT)
a lok6lnymo5etrenimkoZn!,chl6zii
j6doWmi pripravkami(napr. PVPjod). Ostatnym, klinickyzdravymarierat6msa odpor0da
podporitimunituprobiotikami(PROPOUL)
a
(CARNIFARM,
AMINOVIT
a
tieZmetabolizmus
pod.).Zdkladomprevenciev5etlsych
chorObje
t<valitne
krmivopodlh potreby
a vybilancovan6
jednotliWch kateg6rii hydiny, 6o je das\im
nedostatkomv malochove.
Pokleszn65(y, resp. chfbanie znd6(y m62e
srivisiefs preperovanim
sliepok,do je fyziologicky stav,ale taktie2s nesprdvnymzloZenim
krmivaa oslabenimcelkovejodolnostianierat
po prekonaninejakejchoroby.Vo va6ompripade by bolo potrebn6zhodnotifvSet(yfaktory, ktor6m62uznd5kuovp$nif.
Pri chovehydiny(rovnakoako pri choveinych
druhovanierat)je potrebnepoznafich fSziologicke potreby a re6peKovatich pri rie6eni
ustajnenia,potrebdch2ivin,zloZeniakrmivaa
pod. Vfber plemenaa typ 02itkovostiby mal
podl'a mo2nosti,ktor6 chovatel'
byt arolen5T
m6.Je v6eobecnezndme,2e menejpre6l'achten6 arierat6maj0 sice ni26ie02itkov6vlastnosti,ale s0 aj menejn6ro6n6naur'Zivovo
Wbilancovan6krmivo,aj na r6zne metabolick6di
infekdn6choroby.RadiV6mporadimenazAkladedoplnenia0dajovo chovea va5ichpo2iadavk6chna lZitkovostarierat.
0o sa tyka konzum6cieklinicky chorych
sliepok,to je zdvisl6od toho,co tej sliepkeje.
Ak m6 sliepkanapr.zlomen0nohualebo in6
zraneniea nebola lie6endm62e sa konzumovat.Ak nepozn6tepridinujej zdravotn6ho
probl6mu, co je najdastej5ie,izolujteju od
ostatnycha snaZtesa zistit pridinu,pripadne
liedit podla priznakovchoroby.Velmi cennyje
patologicko-anatomicky
obraz po utrateni,
pri
resp.
0hyne sliep(y, ktory m62e pomOct
skoro rozpoznatochorenie, Kor6 by mohlo
ohrozitaj ostatn0hydinuv chove.PrajemVdm
velatspechovv dal5omchove.
MVDr.DarinaPospi5ilov5,PhD.
Vetservis,spol. s r. o.
[email protected]
Dlft6nla holubov
Dift6riaholubovje virusov6ochorenie,ktor6
sa uysMuje koncomletaa najeseri.Spr6vnejSin6zovpre toto ochorenieje kiahneholubov.
Totoochoreniesa WsMuje v niekol'korodnych
cykloch.Je to ochoreniedruhovoSpecifick6,
ako vo v5etkom,s0 i Waj ked'samozrejme,
nimky.Toto plati i pre dift6riu,preto2eholubi
typ virusuje patog6nnyaj pre hydinu.Prend5a
sa rzduchom, kvap6dkovouinfekciou,boda{m hmlzom (komdre, klie5te), wdjomnym
kontaktom.Priamykontakt:pri pdreniholubov,
pri w6jomnychbitk6chmedziseboualebo ne.
Na viedkachs0 afeKy spisoben6 virusom
dift6rie.
priamopri pitivody,krmivom- ak holubzoleie
virusu)
krmivo, ktore iny holub (vylu6ovatel'
vWratil.
lnkubadn6dobaje asi V2defi.Totoochore.
nie sa r4ys(ytujev troch klinick5?ch
formdch:
Ko2nej (0tuaryvel'kostiprosa aZ hrachu na
viedkach,zobdku,ozobi,behdkoch,ale i na
ko2ina kridlach)sliznidnej(pri otvorenizobdka
pozorujeme2lto-bielepablanyna podnebi,
ktor6 pri odtrhnutikrvdcajt),zmie6anejforme
(kombindcia
obidvochyy55ieuvedenych).
Vy55ieuveden6pablanym62emepozorovat
(pri pitve) na sliznici dychacich ciest. Toto
ochoreniesprevddzajti ne6pecifick6priznaky: sklesJos{,chraptenie,vychudnutosta
hnadky.
Zdravotnystavholubovpri tomto ochorenile
i trichomon6dami.
dastokrdtkomplikovanV
a odoznie
Ko2ndformaje menejnebezpedn6
v priebehup6r $Zdirov.Sliznidndforma ie
nebezpednd
z d6voduupchaniadychacicha
trdviacich
ciest(holubsa dusi,nem6Zeprijimat
vodu a potravua m62en6sledneuhynrlf).Po
'prekonani
imunita.
chorobyje do2ivotn6
Terapia:Specifick6liedbapritomtoochoreni
momentdlneneexistuje.M62emev6ak holu-
r2/2010
[email protected];K
Na lavej 6asti ozobia m62eme pozorova(
afekt spdsobeny virusom diftdrie.
bom aplikovat pivovarsk6 kvasnice, ktor6 s0
bohatym zdrojom vitaminov skupiny B spolu s
cesnakovym olejom, (cesnak je zdrojom Vtoncidov - ldtok, ktor6 maju virocidne 0dinky).
Vhodn6 je holuby preliecif pripravkomproti trichomonAdam.
Profylaxia: Holuby moZeme chrdnif vakcindciou - aplik6ciou Specifickejvakciny, o Kor0
poZiadameveterinirmeho lekdra. Holuby treba
vakcinovaf najneskor5ie v jili, pretoZe ak sa v
danom roku dift6ria objavi, je to vddSinou
najsk6r zadiatkom augusta.
MVDr. Miloslav Struh6r, Zohor
m [email protected]
l0
Download

Difterioza