Zmluvao dielo e.2014106101
podl'a$ 536a nasl.zlkonae. 51311991
Zb.
uzatvoren6
predpisov
(d'alejlenZoD)
zAkonnik
v znenineskor5ich
Obchodnyi
(Hydraulicke
vyregulovanie
teplejvodyv domes[p. d. 21)
1. Zmluvnestranv
Obiednivatel': Bytovi podnik, mestsk6 prispevkovAorganizAcia
Tren6ianska45141,018
51 Novi Qqpnicq
O{::HRANAOSOBNfCH UDAJOV
I ervf vl l. vJvJ
vZ+
O I t I
e-l
lldll.
JafOSlaV.Slefcll
(yVr
I rsrr.vv,,,
(d'alejlen,,objedn6vatel"')
Zhotovitel':
Vyregulovanie.sk,spol. s r.o.
739tL
'.}{:HRANA OSOBNYCH UDAJOV
2OO
nKa
(oare1len,,zhotovitel"')
Vo vz6jomnomstyku zmluvnfch str6n v zmysle $13 Obchodn6hozikonnika sf okrem os6b uvedenich
v 61.l. d'alejsplnomocneni jednat'tlto pracovnici :
Za objedniivatel'a
vo veciach obchodnyich: p. Ing.JaroslavSlesar
0905 624 817
technicklch: p. Mgr.KatarinaNov6kov5,B.S.B.A. 0903987 654
p. VincentBezdeda
0905624 B1B
Za zhotovitel'a
vo veciach
obchodnfch: p. Ing.MatejGerboc
technicklich: p. JozefSabo
09101943118
09481341431
2. Predmetzmluvv
2.1 Zhotovitel'sa zavdzujezhotovit'a realizovat'v priestorochbytovehodomu s[p. e. 21, na Ulici Sady Cyrila
a Metoda, Novd Dubnica dielo v rozsahu a v termlnochako je uvedene v tejto zmluve a objedndvatel'sa
zav1tzujeza riadne zhotoven6, odsk(Sanea funk6n6 dielo zaplatit'dohodnutucenu podl'azmluvne
stanovenfchplatobnlichpodmienok.
plneniaje:
2.2 Predmetom
projektovejdokumentdciehydraulickeho
a. Vypracovanie
vyv6Zeniarozvodovtepleivody.
b. Dod6vkaa mont62vyvaZovaclch
ventilov a meracichsetovs clonoudo spolocnfchrozvodovv objekte
v zmysleprojektovejdokumentAcie
c. Dod6vkaa montdZ uzalvAracich
a vypri5t'aclch
ventilov v zmysleprojektovejdokument6cie.
d. Hydraulicke
vyregulovanie
(nastaveniesprdvnehoprietokulednotlivfmivetvami)podl'aprojektovej
dokumentdcie
a vystavenieprotokoluo skuto6nenastavenfchhodnot6ch.
e. Zhotovitel'
oznali armat0rycislomstupadkypodl'aprojektus urcenlmteplejvodya cirkuldcie.Zhotovitel'
v stdinnostis objedn6vatel'om
oznaciStitkamistripadky,so zadefinovanimpriestoru,do ktor6hodand
st[padka privldza mddium.
3 . G e n ad i el a
3.1 PredbeZn6cena dielapodl'austanovenle|.2.2 tejto zmluvyje stanoven6v zmyslepriloZenejkalkul6cie
vo
4177,72€ bez DPH. K uvedenejsume bude0dtovanaDPH podl'aplatnehoz6konao DPHv dasefaktur6rcie.
4 . T e r m i npl n e n i a
predmetplnenia(dielo)tak,
4.1 Zhotovitel'sazavdzujedodat'(realizovat')
akoje definovanyvclAnku2.2 tejto
zmluvydo 45 dniod podpfsania
tejtozmluvyo dielo.
4.2 Ak zhotovitel'pripravi dielo na odovzdaniepred dohodnutlmtermlnom,objedn6vatel'sazavdzuje
toto dielo
prevziat'ajv skor5omterminena z6kladepisomnejvfzvy zhotovitel'a
dorucenejaspori3 dni pred ponuknutfm
termlnom.
4.3 Nastaveniea testovanies0stavybude vykonan6po ukondenimont6Znychpr6c v najbliZ5om
moZnomtermlne
v nodnfchhodin6chmedzi22.00- 5:00 hod.Objedn6vatel'sa
zavdzu)e,2e zabezpecibezproblemovfpristup
do priestorovrealiz6ciedielav tomto dase.
4.4 Zhotovitel'
odovzdAobjedn6vatel'ovi
dielopreberaclmkonanlm.
5. Platobn6podmienkv
5.1 Fakturovanie
a plateniesa riadipodmienkamitejto
zmluvya zvyklost'amiobvyklfmiv
obchodnomstyku.
5.2 Fakt0rabude obsahovat'n6leZitosti
v zmysle $ 71 z6kona e. 22212004Z. z. o DPH v zneni neskor5lch
predpisova slfZi ako daiovf doklad.Sucast'ou
zdverednej
fakturybude podrobn!rozpisdodan6homaterialu
a realizovanfchpr5c,ktorlibude uvedenliv jej prilohe.
5.3 Pr6vo na vystavenieprvej faktury vznik6 zhotovitel'oviz6roven s podpisom zmluvy obidvomi zmluvnlmi
partnermi.Prv6 fakt0rabude obsahovat'50% predpokladan6ho
rozsahupredmetuplneniaa jej splatnost'bude
14 dni odo dia doruceniaobjedn6vatel'ovi.
V pripadeomeSkaniaobjedn6vatel'a
s platenim,je tento povinn!
dohodn0t'novyitermln predmetuplnenia.Opakovan6neuhradeniezdlohovejfakt0ryje zduaZnymporuSenim
dohodnutfchustanovenia zArovefidostatocnfmd6vodompre zhotovitel'a
na odstupenieod zmluvy.
5.4 Konedndcena diela bude urcen6podl'askutocnedodandhotovarua vykonan;ichprdrcna zlklade mont5Znych
prilohoutejto
listovs pouZitimjednotkovfchcien uveden;ichv realizacnomrozpocte,ktorf je neoddelitel'nou
zmruvy.
po realiz6ciinastaveniaa testovaniasUstavyteplej
5.5 Pr6vo na vystaveniedruhej faktfry vznik6 zhotovitel'ovi
vody a odovzdanlnastavovacichprotokolov.S06asneplati,2e pred vystavenlmdruhejfaktfry musia byt' zo
stranyzhotovitel'a
odstrdnenev5etkyvady a nedorobkys0visiaces realizovan;imdielom,kto16objedn6vatel'
umo2nilodstr6nit'.Uvedendfaktfra budeobsahovat'rozdiel
ceny medzikonednoucenoudielapodl'a61.5.4 a
uZ uhradenejprvejfakt0ryv zmysletejto zmluvy.Splatnost'druhej
faktlry bude 14 dni odo dna dorudenia
objedn6vatel'ovi.
6 . G a r a n ci e
garantuje,2e realizovan6rie5eniehydraulickeho
6.1 Zhotovitel'diela
vyregulovaniarozvoduteplejvodyzabezpeci
vyrovnanietepl6tteplejvody na otockecirkulaciev5etkfchst[paciek.
7. Dodaciepodmienkva sfidinnost'zmluvn'r7ch
str6n
7.1Zhotovitel'sa
zavdzuje
minimdlne
7 dni predzacatimrealizAcie
presn!termin
dielaozndmit'objedndrvatel'ovi
podpisomtejto zmluvy sa zavdzujezabezpedit'pripravenost'
zad,atiarealiz6ciediela. Objedn6vatel'
priestorov
k realizdciidiela kozn6men6muterminuzatatia,t. zn.: priestorv miestein5taldciemusi byt'zbavenyi
v5etkfch
predmetov,ktoreby nejakfm spOsobombrdniliinStalacii
( nabytoka pod.).
7.2 Zhotovitel'zodpoved6zabezpednost'a
ochranuzdraviavlastnfchpracovnikovzabezpeduj0cich
realiz6ciupr6c
s0visiacichs predmetomtejtozmluvya za po2iarnuochranuv zmysleplatnfch prdvnychpredpisov.
7.3 Zhotovitel'potvrdzuje,Ze sa zoznAmils rozsahoma povahoudiela, Ze s0 mu zname technick6a kvalitativne
podmienkyk realiz6cii
dielaa Ze disponujetaklmi kapacitami
a odbornfmiznalost'ami,
ktoresri k zhotoveniu
dielaootrebne.
je povinnf pri plneni svojhozavdzkuz tejto ZoD dodr2ovat'
7.4 Zhotovitel'
v5eobecn!poriadokna stavenisku a jeho
okolia zavizuje sa zabezpedit'likvidaciuodpaduz tohtodielav zmysleplatnfchprdvnychpredpisov.
7.5 Objedn6vatel'zabezpeti bezplatne pre zhotovitel'amoZnost' napojenia na odber elektrickej energie
a bezproblemovlipristupdo priestorovrealiz6ciediela.ObjednSvatel'zabezpeei
po ukondenfmont5Znych
prAc
v defr mont6Zevstup pracovnikomzhotovitel'ado vrchnlch bytov na jednotlivyichst[packach kv6li ich
odvzdu5neniu.
Objedn5vatel'sije
vedom!,Ze v pripadenespristupnenia
tfchto bytovza ridelomodvzduSnenia
nemusl cirkuldciana tyichtostUpa6k6chkorektnefungovat'a Ze t0to poruchu po mont62iaZ do nastavenia
syst6munem62ereklamovat'.
vdc5ieho
berie na vedomie,Ze pri uvol'nenitlaku v potrubipo odstdvkemdZe prist'k uvol'neniu
7.6 Objedn6vatel'
prev6dzky
vysokou
s
do
vody
pri
teplej
potrubi
rozvodu
a
znovuspusteni
mno2stvainkrustovzo stien
zriad'ovaclch
ventilov
rohovfch
sitiek
v
toalet6ch,
pride k upchatiunap0Stacichventilov
pravdepodobnost'ou
predmetova perl6torovbaterii.TAtozAvadanie je sp6soben6nespr6vnymvykonanimpredmetudielaa teda
diela.Zhotovitel'sa vSak zavdzuleposkytn(t'objedn6vatel'ovi
nie je moZn6ju reklamovatvodi dod6vatel'ovi
pripadn6poruchyna
pripadnemoZezhotovitel'tieto
vyrieSit',
situ6ciu
pomoc,
vzniknut0
aby mohol
odbbrn0
poZiadavkuobjednavatelaodstr6nit',av5ak cenaza tieto pr6ce bude v plnej miere hraden6objedn6vatel'om,
podl'a aktudlnych sadzobnikov dod6vatel'aa nezapodltavasa do ceny diela, teda bude fakturovanZt
samostatne.
si je vedomf, Ze pripadn6dodatodn6montdZv pripade nesprlstupneniapriestorovv urcenlch
7.7 Objedn6vatel'
ZAroveh
sadzobnikovdod6vatel'a.
teiminochmont6Zebude vyfakturovan6ako pr6canaviacpodl'aaktudrlnych
projektovej
podl'a
dokument6cie
armatfry
vedomy,2e v pripadeak nebuduosaden6v5etky
si je objedndrvatel'
zhotovitel'nebude garantovat'za spr6vne
vyv62eniaz ddvodov na strane objedndvatel'a,
hy-draulickeho
poruchydoddvkyteplejvody.
vzniknute
z
tlichto
dOvodov
a
z6rovei
vyv52eniesustavy
hydraulicke
zmluvy
su v5etky skutodnostiuveden6
tejto
prehlasuj0,
0dinnosti
2e
ku
diu
tfmto
strany
7.8 Zmluvne
jej prilohuplnea pravdiv6.
v znenizmluvya vSetkyich
7.9 Zmluvn6 strany d'alej prehlasuj0,2e zlvdzky zmluvnlchstr6n z tejto zmluvy nie s0 v rozpore s ich
zmluvou,stanovamialebo aklmkolVekd'alSimdokumentom,vn0tornlm predpisom,zmluvoudi
spolocenskou
dohodou,ktor6sa vzt'ahujtina zmluvn6strany.
8. Ostatn6ustanovenia
strany
budt]zmluvn6
alebos nous[rvisiace,
z tejtozmluvy
vypllvajrice
alebondroky
rozpory
spory,
8.1 Ak6kol'vek
rie5itpredovSetklmrokovanlma dohodou 0dastnikovzmluvyv dobrejviere a s dobrfm fmyslom.V pripade,
t< OonoOe,zmluvn6 strany sa dohodli,Ze tieto spory, rozporyalebo n5rokyvypllvaj0cez tejto
Ze ned6jde
-alebo
sudommiestneprisluSnfmsidluzhotovitel'a.
budririeSit'obchodnlm
s irou s0visiace,
zmluvy
9. Sankcie
g.i Ak zhotovitel'nedokondi
cl. 2. tejtozmluvyvtermine
vs0lade s ustanoveniami
a neodovzd6dielovyhotoven6
pokutu
vlSke
0,05 % z celkovejceny
vo
poZadovat'
zmluvnu
objedndvatel'
mOZe
podl'abodu 4.1 tejto zmluvy,
dni od
kalend6rnych
do
14
pokutu
a
to
uhradit'
musi
zmluvnr"r
zhotovitel'
a
kaZd!
deri
ome5kania
diela za
Ziadosti.
dorudenia
v sulade s ustanoveniamitejto zmluvyv stanovenom
9.2 V pripadenezaplateniafakturyvystavenejzhotovitel'om
termine, mOZezhotovitel'poZadovat'od objedndvatel'azmluvnf pokutu z ome5kaniavo vliSke 0,05 %
z celkovejceny dielaza kaldy den ome5kania.
odst0piod tejto zmluvy na zAkladein6ho dOvoduako je zAvaZn1poruSenietejto
9.3 V pripade,ak objedn6vatel'
v5etky dovtedy preuk6zatel'ne
uhradit'zhotovitel'ovi
zmluvy zo strany zhotovitel'a,zavdzujesa objedn6vatel'
plnenim
tejto
zmluvy.
n6kladyspojenes
vynaloZen6
1 0 . Z 6 r u 6n 6d o b a . zo d p o ve d n o st' zavadv
' 1 0 . 1D i e l o j e v a d n 6 , a k n e m 6 v l a s t n ousr tci e n 6 p r 6 v n y m
p ri e d p i s m i , u s t a n o v e n iS
a tmd it n y c h n o r i e m S T N , a l e b o a k
nesplia garancieuveden6v tejto zmluve.
10.2 Zholovitel'poskytujena mont62neprdcepodl'adl. 2. tejtozmluvyzArucnulehotu24 mesiacova na ostatn6
podta obchodnehozdkonnika.ZArutnAdoba na dielo podl'atejto zmluvy za(,inaplyn[t'ododna
protokol6rneho
odovzdaniadlelazhotovitel'oma prevzatiadielaobjednAvatel'om.
bezplatneodstrdnit'
poZadovat'a
zhotovitel'povinne
10.3 Podasz6rudnejlehotymd objedndvatel'prdvo
vady.
reklamovan6
po
plsomnebezodkladne
Ze pripadn0reklamdciuvady dielauplatniu zhotovitel'a
10.4 Objedn6vatel'sazavdzuje,
popisat'.
jej zisteni.V reklam6cii
strucne,ale dostatocne
musi objedn6vatel'vadu
protokol.
Zhotovitel'
budespisanlia obomastranamiodstihlasenfreklamadnli
reklam6cii
10.5 O ka2dejuplatnenej
sa zaviizujereklamovan6vady odstrdnit'ihned',najnesk6rdo 3 pracovnfchdni.
s0stavy
je zhotovitel'
povinn! zabezpecit'sprev6dzkovanie
10.6 V pripade,2e nieje moZn6zlvadu ihned'odstrdnit',
vody.
preru5eniu
teplej
dodavky
tak,aby nedo5lok dlhodobemu
dodasnlmrieSenim
10.7 V pripadeneopr6vnenejreklam6cie(napr.zAvadyspdsobenejnespr6vnouobsluhouzariadenia,z?tvady
podl'aaktudlnych
osobou) bude z6sahv plnejmierehradenliobjednavatel'om,
spdsobenejtret'ou
sadzobnlkov zhotovitel'a.
armat0r,ktor6nebolipredmetom
a Skodysp6soben6obvykllimpouZlvanim
10.8 Zhotovitel'nezodpoved6zavady
doddtvky.
zodpoved6za Skodyna budoveb jej zariadeni, ktor6 zapritinipri mont62ia manipul6cii
10.g Zhotovitel'
nlm sposoben6Skodyuviestdo
zavdzujepripadnepreuk6zatel'n6
doddvky.Zhotovitel'sa
s predmetom
pdvodn6hostavu.
10.10 Nebezpedenstvo
potrebnlchna zhotoveniedielazn55a
Skodyna diele ako aj na veciacha materi6loch
zhotovitel'
aZ do dasu protoko16rneho
odovzdania dielaobjedn6vateI'ovi.
10 1'1 Zdruka kondi predcasne,ak objedn6vatel',
pripadnetretia osoba prevedieneodborn6zmeny - opravy
a Ipravy po5kodzuj0ce
dielomechanicky.
10.12 ZArukasa nevzt'ahujena pripadyVIS MAIOR,resp.excesn6konaniepracovnlkovobjedn6vatel'a
a tretich
os0b.
11. Z6veredneustanovenia
Zmluva sa riadi prdvnymi predpismiSlovenskejrepubliky,a to najma prislu5nlmi ustanoveniami
Obchodneho
zdkonnlkaa s nim sfvisiacimipr6vnymipredpismi.
jedinea Uplnedojednanietfkaj[ce sa predmetutejtozmluvy
11.2 T6to zmluvaavSetkyjej prilohypredstavuje
medzi zmluvnlmi stranami a nahrAdzapredch6dzaj[ce0stne a pisomn6 dojednaniazmluvnfch str6n
tfkaj0cesa predmetutejtozmluvy.
11.3 Tdto zmluva je vyhotoveni vdvoch exempldroch,pricom ka2dAzo zmluvnlch str6n obdrZi po jednom
exemol6ri.
11.4 Akekol'vek
zmenyalebododatkyk tejtozmluvemusiabyt'vykonan6pisomnouformouna z6kladedohody
zmluvnlichstrdn.
11.5 V pripade,ak by sa niektor6s0casn6alebobud0ceustanovenia
tejtozmluvystaliv budfcnostibud'tiplne
alebociastodne
neplatn!mi,platnost'ostatnyich
ustanovenizmluvy
ost6vanedotknutd.
1'1.6 T6tozmluvao dielonadobudaplatnost'
driomjej podpisuopr6vnenfmizdstupcamiobochzmluvnfchstr6n
a fdinnost'nasleduj0cimdriom po dni jej zverejneniav srjrlades $47a ods. '1 Obdianskehoz6konnika.
Zmluvn6stranys0hlasias uverejnenim
tejtozmluvyo dielo.
11.7 T6tozmluvaje vyhotoven6v slovenskomjazyku.
11.8 Zmluvn6stranytfmto prehlasuj0,
jej zneniuporozumeli
2e si zneniezmluvypozorneprecitali,
a na znak
s0hlasua svojejslobodnejavAlnej vOle,ju vlastnoru6ne
podpisuj0.
11.1
Priloha: Realizacnfrozpodetpre hydraulick6vyregulovanie
teplejvody
rc, 2011
V NovejDubniciana..%:.
V Liptovskom
Mikul65idria
Za objedn6vatel'a:
Za zhotovitel'a:
'}i:rrRAN
CTl UD
OSOBN{
A
NOV
........'.......:
Ing.JaroslavSlesar
riaditel'
Bytovehopodniku,m.p.o.
Nov6Dubnica
J/
a
1\
zSstu
bytoveh
f,rov
Metoda
Nova uuurrruo
7,1 urr
4'.
r
vyregul' - ""vffistle'*
\u..
"
Realizainf rozpodet pre hydraulick6 vyregulovanieteplej vody - priloha k ZeD
Objekt: Bytovf dom s.6. 2'1,$ady Cyrila a Metoda, Novd Dubnica
Frodukt
I'
illnoZstvo Jednotka Dod5vka Montii2
DN,'
1
sub. 84,00€
0,00€i
644,00(
84,00€
1I
sub.i 566,666;
o,0o€i
560,00€
15
3 4 9 0€ i
26,45€
1
62,77 €l
Projekdn6price
projekdnlich
podkladov
a mapo\€nie
Or,erenie
dokument6cie
Vvoracowniea uacproiektorei
I
i
Reguladn6armatriryna piitich jednotlivtichstf pa6iekresp. sekcii
Meracia vywZowcisets clonou
rcntilStromaxGM-BS
Ruiny rryraZoiacl
Spolu
1 099,17€
920.2s€
96,12€
4
Uzatviraciearmatriryna pdtdchsttipadiekvr6taneizolicie dotknut6hofseku
GulbvikohritHerzobj.6.1 220641
+
Gulbvikoh0tHerzobj.e.I 220642
42
GulbWkoh0tHerzobj.d.1 22OO
Gulbvi kohritHerzobj.d. 1 220643
Nastavenie
Nastareniea testoranies[staw + nastarpvacl
orotokol
Ostatn6
a,
ne5pecif
ikovan!materi
6l (wuri<y,predi2eni
Drobnyi
zdvitorespojky,redukcie,tesniacia spojowci
materi6l
a pod.)
anie.tesnostn6
skriSka
a obstar6racie
2 4 , 1 5€ i
25,00€i
^^
-
^^:i
I 513,90€
603,3€
4
328,78€
zv.uu€!
too.3l €
€i
33,00
€i
38,00
30495€
90,33
€
540.00€
1
sub 540,00€
0,00€
540,00
€
380,65€
1
s0b 1 3 06 5 € i
1l
s0bl
400
KM
0 , 0 0€ i
0,40€
0 , 0 0€
1 3 0 , 6€5
90,00
€
0,00€i
160,00
€
90,00€
4 1 7 7 , 7 €2
Hvdraulick6wreoulovanietenleivodv - cenaspolu vrAtaneDPH:
5 013,27€
Download

Zmluva o dielo e.2014106101