DOVERA紆
ZDRAVOTNA POISTOVNA
BETABAU,SRO
PALENICA 1797/7
08501 BARDEJOV
1/aぶ a′ ′
adosr/zο dぅ a
8 1 2015
rvaぶ θび/s′ ο
VybavujelTelefon
PV15001592
νlesfo/D6鮨
sona SnafrovA
NITRA
0850 850 850
8.1.2015
“
Vec:Potvrdenie
a. s. so sidlom: Einsteinova 25, BS1 01
BMTISLAVA, leO: 35 942 436, registricia: zapisan6 v obchodnom registri Okresn6ho sridu
Bratislava l, oddiel: Sa, vloZka 6islo 3627/8 (dalej len ,,zdravotn6 poistovfia"), vykon6vajtica verejn6
zdravotnd poistenie na zdklade povolenia na vykon6vanie verejn6ho zdravotn6ho poiitenia podla
zAkona e.58112004 Z. z. o zdravotnfch poisfovniach, dohlade nad zdravotnou starostlivosfou
Obchodnd spolosnost DOVERA zdravotn6 poisfovfia,
a o zmene a doplneni niektonich z6konov v znenI neskor5ich predpisov,
potvrdzuje,2evodi
platitelovi poistn6ho: BETABAU, S.R.O.
SidIO: PALENICA 179717, O85OI BARDEJOV
teo:
M677111
Neeviduie ku dfiu vydania tohto potvrdenia pohl'ad6vky - z titulu nedoplatkov na poistn6
na verejn6 zdravotn6 poistenie, nedoplatkov na sankciSch a nedoplatkov z rodn6ho zriEiovania
poistn6ho naverejn6 zdravotn6 poistenie podla z6kona 6.580/2004 Z.z. ozdravotnom poisteni
aozmene adoplneni zttkona 8.9512002 Z.z. o poisfovnictve aozmene adoplneni niektonlich
zAkonov v znenI neskor5fch predpisov (dalej len ,,nedoplatky na zdravotnom poisteni").
Potvrdenie sa vyd6va na Ziadost platitela poistn6ho.
Na z6klade tohto potvrdenia nezanik6 povinnosf platitefa poistn6ho uhradit pripadne nedoplatky
na zdravotnom poisteni z d6vodu zmeny rozhodnfch skutodnosti zistenfch zdravotnou poisfoviou
a2 po vydani tohto potvrdenia.
勲撃拝
三
温
鳥
lng. Peter StuaeNoff
manaZ6r odboru administr6cie poistn6ho
DOVERA zdravotn6 poisfovia, a. s.
CentrSlny back-office Nitra
Pravost'tohto potvrdenia si m6iete kedykolvek nfchlo a jednoducho overil ni *rdouera-ffiitit aci"
Potvrdenie obsahuj0ce faksimile.podpisu opr5vnenej osoby a predtladenli odtladok pediatkyje vydane v s:taOes ust. Zs oOs 1 pism. j) zdkona
d.580/2004Z.z.ozdravotnompoisteniaozmeneadoplneni z6konad,.g5t2oo2Z.z.opoiit'tvnictve a o zmeneadoplneni niektonichzdkonov
DoVEM zdravotnd poist'ovria. a, s.
Cintorlnska 5, 949 01 Nitra
Z{kaznicka linka: 0850 850 850
E-mail: [email protected], www.dovera.sk
難雲菫ぐA霊 典鵞ミ
晨、霧華I PAPi5数 ⑮V.曹薫扮V OWY攀 羹璽発:桑 マ
ww賓 .6ゃ ver3
DoVERA zdravotn6 poistbvfia, a. s., Einsteinova .25,851 01 Bratislava, zapisand v Obchodnom registri Okresn6ho s0du Bratislava
odd.: sa, vloika d.: 3627/8, teo: 3s 942 436, Dle:2022051130, tc DpH: sr zozzosr r so.
l,
3ミ /P:む s
Download

Potvrdenie o bezdĺžnosti – Dôvera