TECHNTK AKAbEiJTIK
JlltieEani spevdcky -bor
l{epernfkovq 15. 917 Ol Trnov*
rF 1r !f lrrs FsEttr tr if irT
FrEEf{
rco:
379B8eFl
il t f; tEtF sE ilt
f fi sTEtrTitrf r FFfqffi
E is !f
c-i
Yideni priatelia!
Vrim v$etk$m, ktori ste boli takf lfskavi a venovali ste v tomto roku svoje ZVo z dant
nri5mu obdianskernu zdruZeniu, ktor6 uZ 9 rokov pdsobf na na5ej hudobnej scdne pod nfzvom
Mie5anf spevilcky zbor TECHNIK AKADEMIK, dakujem v mene jeho v5eth.ich dlenov. Aj
vd'aka Vfm a VaSej podpore pomihame rczvijat kulfurne a duchovn6 dedidstvo naSich
predkov.
Ziskanf finandn6 prostriedky sme pouZili na na5u umeleckri iinnost' - informdcie o
na5ich aktivitiich a projektoch nrijdete aj na str:inke www.technik-akademik.eu.
Touto cestou si Viis dovol'ujeme pontaf na na5e koncerty, venovand 30. rn-irodiu rimrtia
hudobn6ho skladatel'a Alexandra Moyzesa. Koncerty sa uskutodnia v dfioch:
23.11.2014 - v Topofdanoch v kostole Nanebovzatia Panny Mdrie o 19.30 h
29.11.2014 - v Bratislave v Moyzesovej sieni o 18.00 h
30.1I.2014 - v Trnave v Mmiiinskom semindri - Marianum o 14.00 h
Te$ime sa na stretrutia s Vami prostrednfctvom kr6snej hudby!
ESte raz srdedne dakujeme!
Ing. Daniel Vopdt
predseda OZ
Download

Celý list. - Miešaný spevácky zbor Technik Akademik