~
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
Strana
1/1
Mesto Presov
UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
dna: 3.5.012
cislo: 14/2012
Informativna sprava 0 podanych projektoch a implementovanych projektoch
financovanych zo strukturalnych fondov Europske] unie za obdobie 0112011 - 04/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
po prerokovani vyssie uvedenej veci prijima uznesenie, ktoryrn zaujima toto
STANOVISKO
dna: 3.5.2012
cislo: 14/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
berie na vedomie
Informativnu spravu 0 podanych projektoch a implementovanych projektoch financovanych
zo strukturalnych fondov Eur6pskej unie za obdobie 0112011 - 04/2012
a
odporuca
Mestskemu zastupitel'stvu v Presove vziat' na vedomie Informativnu spravu 0 podanych
projektoch a implementovanych projektoch financovanych zo strukturalnych fondov
Eur6pskej unie za obdobie 0112011 - 0412012.
. . .==.~~~~~~
Mgr. Maria Cizikova
predsednicka komisie
. v /
V· ~. j1,u./trn
Mgr. Katarina Kireta
sekretar komisie
F-MsU/Sp-O 11291 1
JU
avera
aclav Louma
tel' zapisnice
1;;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
Strana
1/1
Mesto Presov
UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
dna: 3.5.2012
cislo: 15/2012
k ziadostiam prevadzkovatel'ov obchodu a sluzieb na osobitne ureenie prevadzkoveho
casu podl'a clanku 4 ods. 3 Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Presov c. 179/2008
o urcen! pravidiel casu predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb na uzemi mesta
Presov
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre podnikatel'sku cinnost'
a strategicky rozvoj k uvedenej veci zaujima toto
STANOVISKO
odporuca
prirnatorovi mesta vyhoviet' ziadostiam prevadzkovatel'ov 0 osobitne urcenie prevadzkoveho casu:
1. Pancuchovy tovar, Hlavna 66 (podchod) - prevadzkovatel'ka Erika Varjassyova, 08001 Presov,
Janosikova 5 (ICO 43567479) takto: Pondelok -Piatok
10.00 h - 12.00 h 12.30 h - 17.00 h
Sobota, Nedel'a
zatvorene
2. Obcerstvenie ZEFIRA, Levocska 135 - prevadzkovatel' Peter Klimko, 08001 Presov, Magurska 2
nco 43057055) takto:
Nedel'a - Stvrtok 15.00 h - 22.00 h
Piatok, Sobota
15.00 h - 01.00 h
3. Kaviarefi v lanovom centre OutdoorPark, Tornasikova 60 - prevadzkovatel' spolocnost' ROCKS
s.r.o., 08001 Presov, Volgogradska 58 nco 45663564) takto: Pondelok-Piatok 08.00 h -23.00 h
Sobota, Nedel'a
10.00 h - 23.00 h
4. Strieborne sperky ARTRUM,
Hlavna 77 (dvor) - prevadzkovatelka Maria Macurova,
ARTRUM, 08001 Presov, Federatov 13 takto:
Pondelok -Piatok
09.30 h - 12.30 h 13.00 h - 17.00 h
Sobota, Nedel'a
zatvorene
5. Club AVALON, Hlavna 131 (posch.) - prevadzkovatel' David Kolpak, 08266 Sarisske Sokolovce
88 nco 45533504) takto:
Streda 20.00 h - 04.00 h
ostatne dni zatvorene
6. FLECK CLUB, Raimanova 3 - prevadzkovatelka Rita Smikova, 08001 Presov, Janouskova 11
nco 41547217) takto:
Pondelok - Nedel'a NON STOP
7. Kaviareri - WIN CLUB, Popradska sup.c. 6365 - prevadzkovatel' spolocnost' TILIA M,s.r.o.,
08001 Presov Pod Vinicami 15
36490423) takto:
Pondelok-Sobota 10.00 h - 24.00 h
Nedel'a
14.00 h - 24.00 h
8. HALO vecierka - donaskova sluzba, Hlavna 50B - prevadzkovatel' spolocnost' HALO TAXI,
s.r.o.,08001 Presov, Volgogradska 13 nco 46653864) takto: Pondelok - Nedel'a NON STOP
oco
. (/ /
...r.:~: ..~ ....
Mgr. Katarina Kireta
sekretar komisie
F-MsU/Sp-01/30/1
~ti;tz:(
predsednicka k misie
JUDr. Ya av Louma
overova l' zapisnice
1;;;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategtcky rozvoj
Strana
1/1
Mesto Presov
UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva V Presove
pre podnikatel'sku cinnost' a strategicky rozvoj
dna: 3.5.2012
cislo: 16/2012
k ziadosti spolocnosti DRINK POINT a.s., so sidlom 95514 Topolcany, Pod kalvariou
159 0 osobitne ureenie prevadzkoveho casu v prevadzkarni ,,Alko - nealko ndpoje,
Sabinovskd 19, Presov
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre podnikatel'sku Cinnost'
a strategicky rozvoj k uvedenej veci zaujima toto
STANOVISKO
odporuca
primatorovi mesta nevyhoviet' ziadosti 0 osobitne urcenie prevadzkoveho casu
v prevadzkami Alko - nealko ndpoje, Sabinovskd 19, Presov v piatok otvorene do 24.00 h
a v sobotu otvorene do 23.00 h. Komisia odporuca urcit' prevadzkovy cas v sulade s clankom
3 VZN mesta Presov c. 179/2008 takto:
Nedel'a - Piatok 10.00 h - 22.00 h
Sobota
09.00 h - 22.00 h
. v
I.
... ~:.~: .. ~'3I. ......
Mgr. Katarina Kireta
sekretar komisie
F-MsU/Sp-01l30/1
Download

Uznesenia