Zpravodaj kliniky
Diagnostického a léčebného centra Top Moravia Health
Č. vydání:
Vychází v prosinci 2011
29
Top Moravia
Health
Diagnostické a léčebné centrum Top Moravia Health
Viniční 235, 615 00 Brno, tel. 533 306 470, e-mail: [email protected]
www.tmhklinika.cz
MUDr. Michal ZAVADIL
Přituhuje.
Nikoliv díky ročnímu období, ale situace a nálada ve společnosti klesá v některých případech
k bodu mrazu.
Korupce, klientelismus, provázanost politiky
a byznysu překročila nezbytně únosnou mez
a mnozí začínají mít chování našich politických
a dalších elit plné zuby.
O některých věcech se moc nemluví, já jsem
ale přesvědčen, že už přišla doba, kdy je nutné
začít nejen mluvit, ale i psát otevřeně. Je načase ventilovat to, s čím nesouhlasíme, co poškozuje fungování společnosti.
Mluvit o lidech na důležitých pozicích, jakými
způsoby fungují, ať už je to arogantní hochštapler na radnici nebo hejtman či úředník
VZP. Zákon je na ně obvykle krátký, tak alespoň
odkaz na jejich morální kvality.
Jsme jen obyčejní zdravotníci, kteří nemají
žádné politické či jiné krytí, chceme jen nor-
málně fungovat a dělat dobře svoji práci.
Ti, kteří ovlivňují podmínky, v jakých fungovat můžeme či nemůžeme, však natolik zásadně vstupují do naší činnosti, že není možné toto
nebrat na vědomí.
Pokud přijde legislativa, redukující trh Vaší
firmy na 1/3, pokud si z Vaší firmy chce nějaký úředník udělat dojnou krávu, tunelování
veřejných peněz je základní normou, máte chuť
všeho nechat a vydat se za obživou tam, kde
si Vaší práce budou víc vážit, standardně fungují lepší podmínky pro Vaši činnost...
Více otevřeně než obvykle si dovolím rozepsat
se o některých věcech ze zákulisí zdravotnictví. Ne snad proto, že bych doufal, že se něco
může změnit k lepšímu – spíše na vysvětlenou,
proč některé věci nemohou fungovat, i kdybychom stokrát chtěli. Možná to píši i jen proto,
že to někdy pomůže si otevřeně ulevit při pohledu na tu čeládku, které se podařilo infiltrovat
celý veřejný život a kteří znechucují naprostou
většinu ostatních a stále silněji implikují myšlenky na odchod. Ale zatím ještě ne, hošové...
Nejen pohled zpět (cosi se podařilo vybudovat a dává to smysl), ale i podpora z řad klientů
...nevzdávejte to, jsme rádi, že se na vás můžeme obracet a že nám umíte pomoct...), dodávají sílu i chuť pokračovat dál, všem těm Rathům,
Onderkům, Horákům a dalším parazitům
(cenzurováno) navzdrory...
Za veškerou tuto podporu velmi děkujeme,
je pro nás posílením a já pevně věřím, že úspěšně překonáme i toto (pro nás) legislativně
likvidační období.
Nenechme si víc kazit náladu, blíží se Vánoce
a s nimi konec roku – tak všem děkuji za dosavadní přízeň a do příštího roku přeji jen vše
dobré, a hlavně pevné zdraví.
prim. MUDr. Michal Zavadil
Komplexní služby
na trhu s nemovitostmi
Pomůžeme Vám při prodeji Vašeho domu nebo bytu, najít nové bydlení dle Vašich
požadavků a zajistíme pro Vás vhodné financování. Pomůžeme nejen při prodeji
nemovitostí, ale i při pronájmu Vašich domů, bytů a kancelářských i obchodních prostor.
Riff, s.r.o.,
nám. 28. dubna 2, Brno-Bystrc,
obchodní centrum JAVOR
Zpravodajkliniky
2
tel. 775 172 860
tel. 775 603 398
e-mail: [email protected]
www.riff.cz
www.tmhklinika.cz
o VZP...
20 let funguje ve zdravotnictví, tvoří páteř financování českých nemocnic i privátních ambulancí, rozhoduje o stamiliardách tu ve prospěch pacientů,
tu ve prospěch firem, politiků, svého managementu...
lékař – každý, kdo chce fungovat a léčit své
pacienty, se po registraci na příslušném úřadě
(k registraci je nutno splnit personální, hygienické, materiální požadavky) může obrátit na každou zdravotní pojišťovnu s žádostí
o uzavření smlouvy – na jejímž základě potom
daná zdravotní pojišťovna jednak hradí danému zdravotnickému zařízení úhradu za poskytnutou péči, jednak proplácí i předepsané léky,
odběry, další indukovaná vyšetření atd. Bez
uvedené smlouvy se zdr. pojišťovna žádným
způsobem nezapojuje do úhradových mechanismů a veškeré náklady leží na bedrech pacienta nebo jeho lékaře.
Chlubí se označením největší zdravotní pojišťovna, kritici zas mohou zdůraznit fakt, že jako
jediná zdravotní pojišťovna přišla o 4 miliony
pojištěnců, opakovaně se dostávala do insolvence (a byla na ni uvalena i nucená správa), posledním hitem jsou prosakující informace o vyhozené (?) miliardě za nefungující projekt IZIP.
Jaká je tedy současná VZP?
Je odrazem fungování české společnosti.
Nezbytná pro fungování zdravotnictví, prosáklá
korupcí, klientelismem, neprůhledným hospodařením s veřejnými penězi, propojená s politiky a politikou, často zahleděná sama do sebe
a svého fungování ztrácí ze zřetele, že primárně existuje pro své pojištěnce, nikoliv pro svůj
management.
Můj první zážitek s byrokracií VZP spadá někam
15 let zpátky – kdy nám VZP tak dlouho odmítala schválit převoz pacienta v těžkém stavu
z našeho okresního ARO na vyšší pracoviště,
Zatímco ostatní zdravotní pojišťovny na naši
žádost odpověděli kladně a smlouva byla uzaaž nakonec pacient zemřel (šanci na přeži- vřena, VZP všechny žádosti vrací s negativní
tí měl, jen se k ní nedostal). Tehdy jsem popr- odpovědí a dovětkem, že síť s VZP smluvních
vé viděl, že volba zdravotní pojišťovny nejsou zařízení v brněnském regionu je dostatečná.
jen příspěvky na antikoncepci, ale může to mít Nic proti svobodnému rozhodnutí, ale v přízásadní význam v těžkých životních situacích. padě veřejné instituce, hospodařící s veřejnýPro fungování VZP má význam událost stará mi penězi, by měla existovat alespoň nějaká
nějakých pár let zpět, kdy vzniká jakási organi- objektivní kriteria, na základě kterých je možné
zace se zkratkou LOK - Lékařský odborový klub, rozhodnutí o tom, zda se někdo dostane k možv jehož vedení nacházíme 3 jména: David Rath, nosti čerpat veřejné peníze či nikoliv, a to s alespoň bazální mírou transparentnosti. Notabene
Milan Kubek a Pavel Horák.
pokud se jedná o 150 miliard ročně!
Nic proti odborářům (žádný z uvedených
se k nim již stejně moc nehlásí), ale pokud tito Nic takového však nefunguje, rozhodnutí ředi3 pánové - odboroví bossové nakonec obsa- telů poboček jsou netransparentní, nepřezkoudí významná místa ve státní správě či odborné matelná, s nulovou mírou objektivity.
samosprávě (David Rath – poslanec, hejtman, Nerad vzpomínám na návštěvu člověka, který
stínový ministr zdravotnictví, Milan Kubek prezentoval účel schůzky jako odezvu VZP
– prezident České lékařské komory, Pavel Horák na naši žádost o uzavření smlouvy. Místo osob– ředitel VZP, prosazen na tuto pozici – hádejte ního seznámení s pracovištěm, kvalitou péče
kým?), vznikají velké pochybnosti o kvalitě fun- atd. přišel pouze s nabídkou kladné odpověgování některých institucí.
di VZP, odměnou za finanční motivaci jednoho
Zdravotnické zařízení, nemocnice, soukromý milionu korun.
Zpravodajkliniky
3
Nedostal ani korunu, a my nemáme smlou- Doposud platný mechanismus, který umožňovu dodnes.
val změnit pojišťovnu vždy k 1. dni nadcházeŽe korupce sžírá českou společnost, se obecně jícího kvartálu se mění a brzdí možnost změnit
ví. Osobní kontakt s ní, ta suverenita požadav- svoji zdravotní pojišťovnu pouze 1x ročně, vždy
jen k 1. 1., a to ještě po předchozím nahlášeku, i ta bezmoc na naší straně...
ní tohoto úmyslu nejpozději k 30. 6. předchovelmi nepříjemný pocit trvá dodnes, nezměni- zího roku.
lo se vůbec nic.
Faktickým důsledkem této změny bude zmraJak je vůbec možné za dané situace postupo- zení stávajícího stavu pojištěnců. Pro nás velmi
limitující legislativní úprava – kdo by čekal
vat?
• požadavku vyhovět, a cíle dosáhnout 16 měsíců, aby mohl začít čerpat služby našeho pracoviště?
tímto způsobem
• korupci či pokus o ni oznámit (poli- Pro klienty VZP, kteří by se do budoucna chtěli
cie, novináři ?), cíle rozhodně nedosáh- rozhodnout stát se našimi pacienty, je tato situnout a nechat se zatáhnout do vyšetřo- ace omezující, a pro nás samozřejmě rovněž.
vání, s velmi pravděpodobným nulovým My přicházíme o možnost nových akvizic, pacienti přicházejí o možnost
výsledkem
• požadavek odmítnout a hledat alternativ- svobodné volby lékaře.
Snažil jsem se na tuto skuní cesty ke svému cíli
tečnost upozornit poslanNaše alternativa dosažení cíle (tj. chceme léčit ce, kteří možná nevnímanaše pacienty) spočívá v možnosti spolupráce jí některé aspekty přijímas ostatními zdravotními pojišťovnami, a všem ných legislativních změn,
klientům, kteří chtějí využívat služeb naše- odpovědi některých z nich
ho pracoviště a jsou pojištěni u VZP, nabízíme mi ale ukazují, že je to zcela
možnost přehlásit se ke kterékoliv jiné zdravot- zbytečná námaha.
VZP touto změnou posíní pojišťovně.
VZP tak během 10 let díky tomu přichází lila, nicméně ekonomický
o ne bezvýznamnou skupinu pojištěnců (odešli propad a nezbytná státní
finanční podpora (tentok jiným pojišťovnám).
Ve stejné době ovšem vzniká v našem regionu krát již ale skutečně napocelá řada nových ambulancí a zdravotnických sledy, jako již bylo v minuzařízení, se stejnou odborností jako je naše, losti deklarováno nejméně
a přestože síť je zcela naplněna, jak nás VZP 8x) se dají očekávat.
vždy ujišťovala a žádná nová zařízení do ní Korupční cena, požadovaná za smlouvu s VZP pravsmlouvat nebude – nové smlouvy uzavírá.
Odliv klientely, zhoršující se ekonomická děpodobně ještě povýší
bilance, zjevná neochota státu znovu doto- (jestli doposud ještě bylo
vat finanční propad VZP letos ústí do legisla- možné bez smlouvy nějak
tivní změny spočívající v změně pravidel pro fungovat, nadále to bude
možnost změny zdravotní pojišťovny klientem. ještě těžší).
Zpravodajkliniky
4
Nemáte někdo zbytečných 1,5 milionu
korun v malých, neoznačených bankovkách?
Ne, děkuji, nechci je, tento způsob přenechám
těm, co na to mají žaludek.
Snad je nyní jasnější, proč apelujeme na všechny klienty, aby ještě letos zvážili odchod svůj
či svých blízkých od VZP k jiné zdr. pojišťovně,
pokud jsou jejími klienty. Stává se velmi často,
že řešíme nejrůznější zdravotní problémy rodinných příslušníků, kolegů z práce, kamarádů z řad
naší klientely, kteří ve více jak 60% jsou pojištěni u VZP. Končí možnost aktuálně provést změnu
zdravotní pojišťovny, nastane-li potřeba.
Přichází období nevolnictví.
www.tmhklinika.cz
...o nových
lékařích...
Jak vznikají noví praktičtí lékaři?
Těžko a draze.
Je jich málo a s naprostou jistotou lze doložit, že jich bude ještě výrazně méně.
Jsou známá demografická data, kolik praktic- kolegů, bez oprávnění k samostatné činnosti.
kých lékařů v jakém věku pracuje, a na prostou
Lékaři, kteří se chtějí věnovat všeobecné medireprodukci se mladých nástupců nedostává.
cíně (praktický lékař pro děti, praktický lékař
Lékařem se nestává absolvent po ukončení pro dospělé) se musí zapojit do dalšího vzdělálékařské fakulty, tím pouze ukončil první etapu vání a teprve po několika dalších letech, složevzdělávání, získal titul MUDr. a smí se zapojit ním atestace, se stává plnohodnotným prakticdo lékařské práce pouze pod dohledem starších kým lékařem, který může samostatně pracovat.
Postavení budoucích praktiků není srovnatelné s postavením budoucích lékařů – specialistů (jako specialisty označujeme všechny ostatní lékaře, kteří se připravují na atestaci v nějakém specializovaném oboru – urologie, ortopedie, chirurgie, dermatologie, ORL, oční...).
Tito lékaři jsou obvykle zaměstnání v nemoc-
Zpravodajkliniky
5
nici na daném odborném oddělení, po získání
prvních zkušeností se stávají více či méně platnými členy odborného týmu daného pracoviště, po získání atestace nadále zůstávají pracovat v dané odbornosti, ať již na svém původním
oddělení nebo jinde, pokud se rozhodnou odejít. Nemocnici se vyplatí do těchto lékařů investovat, obvykle si vychovává své budoucí kmenové lékaře dané odbornosti.
Praktický lékař má odlišně koncipované postgraduální vzdělávání – má předepsanou dobu,
kterou musí strávit na různých odděleních (chirurgie, interna, gynekologie, ARO, dětské...atd.)
- obvykle vždy několik týdnů až měsíců.
Od samého počátku je nemocnici zřejmé, že
tento lékař v ní nezůstane, není pro ni perspektivní, naopak střídání na odděleních po
krátké době znamená, že sotva se něco málo
na daném oddělení naučí, už odchází zase
jinam a investovaný čas a námahu sotva vrátí.
Sama od sebe nemocnice určitě takové lékaře
zaměstnávat a platit nebude – jenže bez předepsané praxe v nemocnici není možné atestaci vůbec složit.
Mladí kolegové – budoucí praktičtí lékaři, kteří
se chtějí svému oboru věnovat, tak stojí před
těžkým úkolem. Jak a kde absolvovat předepsané stáže, a z čeho po celou dobu žít? Lékařskou
fakultu končí v nějakých 25 letech, další minimálně 3 roky potřebují ke splnění povinné
praxe, a příjem v podstatě žádný (nemocnice je zaměstnají, pokud si najdou sponzora své
vlastní mzdy, případně jim nemocnice hradí
úvazek 0,1 – nějakých 1800 Kč měsíčně, pokud
se vůbec uvolí je zaměstnat).
(hlavně nenarazit na zkoušejícího pražského
supermana, který nutně musí dokázat, že brňáci jsou úplní pitomci a neměli by na pacienty vůbec sahat, k tomu mají schopnosti pouze
pražské kliniky) tak konečně může mladý praktik začít samostatně fungovat a rodině vracet
veškeré vložené finanční, časové a další investice. Pokud ovšem získá svůj obvod – nejčastěji převzetím od některého staršího lékařského
člena rodiny, který svůj obvod přenechá svému
generačnímu nástupci. Tato skupina budoucích
praktiků je nejčastější – vědí, k čemu všechno to odříkání absolvují a jak budou fungovat
do budoucna.
Ti z lékařů, kteří nemají takto připravený obvod,
si musí svůj budoucí obvod zpravidla od někoho ze starších kolegů odkoupit – při taxe cca
1000 Kč za kartu pacienta a průměrném počtu
1500 – 2000 karet v kartotéce je tak čeká ještě
počáteční investice cca 1-2 miliony, a pak musí
doufat, že zdravotní pojišťovny budou proplácet poskytnutou péči alespoň v takové výši,
která umožní ekonomické fungování lékařské
praxe.
Podmínky pro vzdělávání mladých lékařů jsou
skutečně docela náročné, i jejich zlepšení bylo
jedním z požadavků nedávné nátlakové akce
Děkujeme odcházíme, byť média zviditelnila
především hrozbu umírajících novorozenců po
odchodu neonatologů (problematika vzdělávání je mediálně neatraktivní).
označují) po dobu vzdělávání zaměstná. Z této
částky se hradí mzda rezidenta (cca 12 000
netto), platby kurzů, školících akcí, materiální náklady atd.
Byť tato částka není zcela dostatečná, umožňuje alespoň jakési financování rezidentů,
a ročně díky této podpoře se alespoň 150
budoucích praktiků může zařadit do atestační
přípravy ve svém oboru.
Domnívám se, že by mělo být povinností nás,
starších podílet se na výchově nových lékařů, zvlášť za situace, kdy vidíme narůstající
deficit kvalifikovaného lékařského personálu.
Tím více zaráží přístup státu, který na jedné
straně investuje odhadem možná až 2 miliony
na výchovu každého jednotlivého lékaře, aby
se jich potom s lehkým srdcem zbavoval
(odchody do zahraničí, mimo obor) s odůvodněním nedostatku financí na jejich mzdy.
Částečně s přispěním státu, částečně z našich
prostředků alespoň jednoho rezidenta (resp.
rezidentku) od listopadu 2011 připravujeme
pro obor praktického lékaře.
MUDr. Jitka Kyseláková tak po 15 měsících,
které stráví na různých odděleních v nemocnici následně dalších 21 měsíců absolvuje
na našem pracovišti a může se tak stát jednou
z nových tváří naší kliniky.
Ministerstvo zdravotnictví připravilo program
finanční podpory vzdělávání mladých lékařů,
konkrétně dotaci ve výši 1 010 000 Kč na jednoho budoucího praktického lékaře, rozprostřeKrátkodobé stáže si naopak ještě nemocni- nou do 3 let (tedy na celou dobu vzdělávacíce nechávají hradit od stážujícího lékaře ho programu praktického lékaře). Tuto podpo(300 - 500 Kč za den), k tomu povinné (opět ru po vyřízení všech administrativních náležiplacené) jednodenní kurzy... Co víc si přát?
tostí může čerpat lékař či zdravotnické zařízení,
které lékaře – rezidenta (jak se tito mladí lékaři
Po 3 letech, po úspěšném složení atestace
Zpravodajkliniky
6
www.tmhklinika.cz
...a o nových
klinikách
Výborná lokace u sjezdu z letiště přímo předurčuje pro zahraniční klientelu, zvláště poté, co VZP odmítá nasmlouvat a hradit léčbu českým
pacientkám....
Fascinován (z mého laického pohledu) grandiozní stavbou pražské jižní
spojky
IVF CUBE, sídlící v administrativním centru CUBE Office Center Prague,
je nyní jedno z nejmodernějších IVF pracovišť v naší republice. Netroufám
si hodnotit všechny odborné aspekty v této problematice, velmi rád jsem
využil návštěvu především z pohledu manažerského, organizačního
a jako zdroje inspirací...
Trošku lituji, že nezačínáme budovat i naši kliniku až v roce 2011 s nabídkou všech možných současných stavebních, architektonických a doplňkových prvků, které jsme v roce 2000 k dispozici neměli a ani mít nemohli.
Do větší rekonstrukce se už obvykle nikdy později nikomu nechce, samozřejmě nejsme výjimkou ani my na Viniční.
navštěvuji nově otevřenou, stejně velkolepě pojatou, kliniku s IVF zaměPrvní postřeh – využití prostředí kliniky z pohledu estetického. I s obyčejným
řením, vedenou dlouholetou kamarádkou MUDr. Hanou Višňovou.
stromem se dá pracovat tak, aby vzniklo zajímavé dílko přímo v květináči
Hned úvodem konstatuji (pro nás z Moravy) zásadní nedostatek tohoto pracoviště – je v Praze, nikoliv v Brně, a přestože klientky přicházejí
(resp. spíše přilétají) z nejrůznějších koutů Evropy, pro nás, brňáky, spojené s Prahou katastrofální D1, je časově mnohem méně dostupná než
z většiny evropských letišť...
Zpravodajkliniky
7
nebo naopak ze stropu,
kávat dobré výsledky – kvalitní statistika srovnávající úspěšnost českých
IVF pracovišť naprosto chybí a pacientky se musí rozhodovat podle úplně
jiných než odborných kriterií).
stylová světla IVF pracoviště,
Laboratorní zázemí, nutné pro různá embryologická a další vyšetření představují velmi nákladnou položku jdoucí do milionů. S kvalitou
roste (nebo naopak klesá) úspěšnost IVF cyklů a právě zde by mohlo být
pole působnosti zdravotních pojišťoven – nasmlouvat pro své pacientky
ta pracoviště, která dosahují nejvyšších čísel, a těm péči proplácet. Těm
s nejnižším podílem úspěšných těhotenství na počet IVF pokusů naopak
přístup k veřejným financím odepřít. Co kdyby ovšem nějaká fakultní
klinika slovutného profesora v žebříčku propadla a měla přijít o peníze?
A tak se sice mezi IVF centry docela dobře ví, kde a kdo to dělá správně a kdo méně správně, hlavní slovo má však výše odměny z IVF center pro jednotlivé privátní gynekology za každou odeslanou pacientku. Pacientka se tak s důvěrou obrací na doporučené IVF centrum coby
to nejlepší, netuší ovšem, že „nejlepší“ je především díky tomu, že nabízí nejvyšší provizi.
či nejrůznější plastiky a obrazy v místnostech. Sami jsme několikrát S jistou mírou úlevy vnímám informace o personální problematice
tímto směrem chtěli vylepšit i naše brněnské pracoviště, zůstalo však v Praze (naštěstí tam nepracuji a zaměstnance nehledám). Zvlášť gynevždy jen u úvah.
kologové sice svorně kritizují své nízké mzdy, ale ochotně kasírují paciBez ohledu na propracování interiéru – jako všude jinde, o kvalitě entky a budoucí rodičky za převzetí do péče, osobní asistenci u porodu
výsledku rozhodují 2 hlavní faktory – technické zázemí a úroveň per- a další „nedostatkové“ služby – tak proč opouštět kliniku, kde je sice
mzda poměrně nízká, ale pokud slouží jen coby kapesné a významný
sonálu.
U IVF nestačí pouhá implantace embrya v určité fázi vývoje do hormo- zdroj příjmů jde bokem, není si ve skutečnosti nač stěžovat. Pražských
nálně připravené dělohy (kdo pracuje pouze na této úrovni, nemůže oče- rozměrů tyto poměry nikde v republice doufám nikdy nedosáhnou, přeplácet takto zhýčkané lékaře..., věru není o co stát. Je určitě lepší nabídZpravodajkliniky
8
www.tmhklinika.cz
nout solidní příjem, velmi dobré odborné a pracovní podmínky, ale příznivé, pro profesní uspokojení lékaře méně. Gynekologicko – porodvyhnout se těmto způsobům. Kde se ovšem uvedené uvažování stalo nická problematika je velmi široká a zajímavá, ale pojmout a rozumět
normou, je to problém.
všem oblastem není možné.
Špičková specializace pro jedinou odbornost – IVF – znamená pro lékaře určité dilema (což ovšem platí v medicíně obecně). Profesní záběr
se zužuje na jedinou oblast, ve které se lékař může dostat na špičku,
stane se však velmi monotematicky zaměřeným, a z celé gynekologické
problematiky zůstává pouze oblast umělého oplodnění. Pro pacientky
Nemocniční kliniky pokrývají obvykle celé spektrum oboru, pro některé speciální problémy však bývá lepší volit monotematické pracoviště.
V samotném Brně máme ne méně jak 5 IVF pracovišť, objektivní, veřejně dostupná kriteria pro výběr nejsou k dispozici žádná a tak si říkám,
že v případě potřeby cesta do Prahy není zas tak nepřekonatelná překážka.
Hodně jiná klinika vzniká přímo v Brně – a málokteré zařízení se může
pochlubit, že se jeho slavnostního otevření zúčastní samotný prezident
Klaus.
Bývalá nemocnice známá pod názvem Delta na Drobného ulici
za Lužánkami byla roky menší městskou nemocnicí se spádem pacientů především z centra města, Cejlu, Francouzské, Jugoslávské...
Brňané si umí představit pod těmito pojmy své.
Ale tak, jak se pomalu vylepšují některé objekty i v uvedených lokalitách, rozkvetla i nemocnice Delta. Změnil se majitel, název, rozšířily
se prostory, přišla zcela nová filosofie provozování.
Zpravodajkliniky
9
Management se netají svým úmyslem vybudovat špičkové zařízení
po stránce pacientského komfortu – luxusní pokoje, k dispozici osobní zdravotní sestřička, výběr z několika položek jídel, individuální lékařská péče..., kdo zná pohádku o dortu pejska a kočičky, ten ale také ví, jak
může skončit vše dobré. Nabídku dovozu pacienta luxusním vozem Audi
A8 už ovšem považuji téměř za zhýralost, nevraživost bývalého a nového
personálu, ještě stále probíhající stavební práce, velmi silný akcent na ekonomickou stránku projektu (je na prvním místě pacient a jeho zdravotní problém nebo jeho peníze?) – věru není jednoduché rozjet tak velkolepý projekt.
Částka účtovaná za hotelové služby se postupně zvyšuje, z původních
cca 3 tisíc Kč/den na stávajících cca 5 tisíc Kč/den. Pro někoho samozřejmě nehrají tyto tisíce žádnou významnou roli, obsadit trvale tři desítky
lůžek platící klientelou při těchto cenách však může být problém, zvláště při vícedenních pobytech. Já považuji za určitou hranici celkovou částku za pobyt cca 10 tisíc – i průměrně vydělávající pacient se s ní smíří
(není přeci jen v nemocnici každý rok) a za tu kvalitu (a ta je nepochybná) mu to stojí. Bude-li muset platit 15-20 tisíc či více, půjde část z pacientů jinam, třeba do horších podmínek, ale zadarmo.
Dobrá volba externích spolupracovníků, kteří směrují své pacienty
Myšlenka je výborná: nabídnout skutečně kvalitní alternativu k ostat- k operačním výkonům právě na toto pracoviště (musí jim zdůvodnit výši
ním nemocnicím, ať již městským, státním, krajským či jakýmkoliv. platby a přesvědčit je o správném rozhodnutí, koneckonců odesílající
Klienti (nejen ti bohatí, ale naprostá většina) uvítají možnost být hos- lékař je na tom někdy finančně zainteresován) bude rozhodující.
pitalizováni v pěkném prostředí, s vlastním sociálním zázemím, v dobře
vybavené nemocnici, kde se o ně postará vlídný personál, mají zajiš- Dokud bude konkurence ostatních zdravotnických zařízení špatná –
těnou kvalitní odbornou péči, nemusí zde ležet déle, než je nezbytně dlouhé objednací a čekací doby, nedostatečné zázemí nemocničních
nutné. Za takovou hospitalizaci (obvykle za účelem provedení plánova- pokojů, přístup a chování personálu v nemocnicích, zůstává toto praconého operačního výkonu) je ochotna velká část potenciálních pacien- viště pro brněnské i mimobrněnské pacienty velmi dobrou alternativou
tů zaplatit, tím více při srovnání objednací doby v tomto zařízení s třeba (a osobně jsem rád, že tato možnost existuje –využíváme ji pro naše
fakultními nemocnicemi (přičemž kvalita lékařů je srovnatelná, mnohdy pacienty a využil bych ji i sám pro sebe). Až budoucnost ovšem ukáže,
jestli nasazené ceny najdou plnou odezvu – je to hraniční.
se jedná přímo o lékaře fakultních nemocnic).
Vybudování takového zařízení vyžaduje dobré finanční zázemí, investi- Až doposud to zní celkem hezky – dobrý podnikatelský záměr, kvalitce je v řádech stamilionů (v daném případě odhaduji tak na půl miliar- ní provedení, výborná služba pro pacienty – přichází však pověstné ale:
dy) – nejen vlastní stavební práce, ale medicínské a technické zázemí •
(CT, magnetická resonance, operační sály...) jsou v milionových a desetimilionových částkách za položku. Je otázkou, jak do budoucna změnit strategii, pokud výnosy nebudou pokrývat náklady? Přeci jen obecná •
ekonomická situace ve společnosti limituje většinu obyvatel ve výdajích,
a to i těch na zdravotní péči.
proč v době, kdy VZP nemá peníze, odmítá nasmlouvat úhradu péče
kdekomu, najednou uzavírá lukrativní smlouvu na nové kapacity?
proč jedna nemocnice nedostane stejnou možnost provádět lukrativní výkony (např. ortopedické - endoprotezy) zatímco jiná ano?
Zařízení kombinuje přímé platby pacientů (víceméně za hotelo- Odpověď možná najdeme v samotném názvu pracoviště: SURGAL
vé služby a komfort, třeba i v podobě nadbytku ošetřovatelské- CLINIC.
ho personálu) a úhrady od zdravotních pojišťoven za provedená vyšetření, operační výkony atd. Zásadně důležité je nastavení
smluvních úhrad od pojišťoven, především VZP. Při obecném nedostatku financí je klíčovým faktorem redukce úhrad ostatním zdr.
zařízením a přesměrovat je patřičným způsobem na to své. Když
není dost peněz pro všechny, musí být aspoň pro někoho. A někdo
má a někdo nemá možnost toto prolobovat.
Zpravodajkliniky
10
www.tmhklinika.cz
Za celým projektem stojí proděkan brněnské Lékařské fakulty a přednosta Kliniky dětské
chirurgie Fakultní nemocnice
- prof. MUDr. Petr Gál, PhD, MBA.
A tak se laickým pohledem zvenčí
jen můžu ptát:
•
Je možné, aby přednosta
kliniky fakultní nemocnice
a proděkan lékařské fakulty
rozjížděl takový byznys?
•
Je možné vyloučit riziko
zneužití svého postavení
na fakultě k prosazování privátních cílů?
•
Je možné vyloučit nestandardní přístup VZP (hospodáře s veřejnými penězi)
k tomuto zdravotnickému
zařízení?
Chcete být originální a být vidět? Nechcete zapadnout?
Řešení je jednoduché! Pořiďte si nafukovací reklamu od nás,
tradičního výrobce 3D venkovní reklamy!
Velkou, nepřehlédnutelnou a přitažlivou.
Naši továrnu již opustilo na 10 tisíc nafukovadel ….
..... a další může být vaše!!
REKLAMA KUBÍČEK, s.r.o.
Francouzská 81, 602 00 Brno
tel: 545 245 067
fax: 545 213 074
e-mail: [email protected]
www.reklamakubicek.cz
Ale vlastně, proč se ptám já?
Neměl by se spíše ptát děkan
fakulty a rektor univerzity, ředitel
Fakultní nemocnice, příp. ministr
zdravotnictví, správní rada VZP?
Volejte: 545 245 067
Pište: [email protected]
Klikejte: www.reklamakubicek.cz
NAFUKOVADLA, HELIOVÉ POUTAČE A VELKOPROSTOROVÉ STANY
Zpravodajkliniky
11
stručně
Do konce roku 2011 by měla být k dispozici nová parkovací místa v dostaPo mnoha letech stále neúnosnějších možností parkování se konečně tečném objemu a letitý problém s parkováním by měl být minulostí.
letos podařilo dotáhnout do konce všechny administrativní náležitosti Parkování na tomto parkovišti bude zpoplatněno, předběžná informace
nezbytné pro přestavbu a rozšíření parkovacích ploch.
o ceně – počátečních cca 20 minut zdarma, následně 10 Kč/hod.
PARKOVÁNÍ
FAKULTNÍ NEMOCNICE LETOS V ZISKU
Tak moc se pan ministr bál, že po odboráři vynuceném zvýšení mezd že všechny fakultní nemocnice skončí letos se ziskovým hospodařením.
zkrachují fakultní nemocnice, až se nyní mohl pochlubit,
Když je někde vata 30 %, to se to hospodaří....
BEZ
KOMENTÁŘE...
Zpravodajkliniky
12
www.tmhklinika.cz
SUPERMANI V MEDICÍNĚ
Až letos konečně VZP napadlo podívat se na úvazky lékařů (jakýsi Škoda, že naše nová mladá paní doktorka se svou mzdou 15 500 brutto
rekordman měl dokonce úvazek přes 6,0). Pak se snadno dopočítá prů- tento průměr snižuje, bude si tak k sobě muset najít parťáka za 120 tisíc,
měrný plat lékaře přes 60 tisíc Kč měsíčně.
aby průměr seděl...
PROVOZ KLINIKY BĚHEM VÁNOČNÍHO OBDOBÍ:
NOVÁ TVÁŘ NA KLINICE:
pátek 23. 12. 2011
úterý 27. 12. 2011
středa 28. 12. 2011
čtvrtek 29. 12. 2011
pátek 30. 12. 2011
Od listopadu 2011 posílila náš
kolektiv zdravotní sestřička
Monika Jechová – po náročné
práci na traumatologickém
oddělení úrazové nemocnice
přechází zúročit své schopnosti
do našeho ambulantního
provozu.
7.00 -13.00 hod.
7.00 -16.00 hod.
7.00 -16.00 hod.
7.00 -16.00 hod.
7.00 -14.00 hod.
Zpravodajkliniky
13
inzerat_AU_121x81.indd 2
4.9.2007 22:17:26
F irma PULCO, a. s. provádí povrchovou úpravu práškovým lakováním
včetně chemické předúpravy pomocí nejmodernějších technologií
IDEAL LINE a SAMES s výrobou certifikovanou dle mezinárodních
norem GSB a Qualicoat.
Je dceřinnou společností firmy KAROSERIA a. s.
V ýrobky vhodné k povrchovým
úpravám v našem provozu jsou
z hliníkových, pozinkovaných
i železných materiálů, které vydrží
teplotu vypalovací pece až 220 ºC.
Maximální rozměr lakovaného
dílu je 7 000 × 2 000 × 700 mm
(délka × výška × šířka) a maximální
hmotnost dílce 200 kg.
O d listopadu 2010 rozšířila svůj výrobní program
o lisovnu plechů a nabízí také stříhání a ohraňování
plechů do délky 4 000 mm a vysekávání plechů
o maximálních rozměrech 3 000 × 1 500 mm.
PULCO, a. s.
Heršpická 758/13, 656 92 Brno
tel.: +420 543 217 725
fax: +420 543 217 722
e-mail: [email protected]
www.pulco.cz
ingarchjanapacková
inženýrskáčinnostvestavebnictví
kontaktníadresa:Příkop4,60411Brno
mobil:605926604tel/fax:545176414
www.janapackova.cz
e-mail:[email protected]
KANAV s.r.o.
www.kanav.cz
Činností firmy je elektrotechnická výroba
- kabelová konfekce a kabelové svazky s koncovkami pro nízké
napětí, určené především do přenosných měřících přístrojů
a vinuté zboží - transformátory a tlumivky se stejným určením.
TEXTIL Kubíček, s.r.o.
U lihovaru 149/1
679 21 Černá Hora
www.kubicektextil.cz
Výroba tkaniny pro horkovzdušné balony,
technických tkanin pro speciální účely a
nafukovacích, sportovně zábavních atrakcí.
KANAV s.r.o. I Štefanikova 10 I 674 01 Třebíč
Vše, o čem sní
každý personalista
Informační systém Vema
Chcete mít personální a mzdový
software bez starostí?
Poři�te si software Vema
• zpracování mezd
• personální práce
• elektronický docházkový systém
Služby:
• vzdělávání pracovníků
• zákaznická linka
• výběrová řízení
• školení a odborné konzultace
• cestovní příkazy
• semináře a setkání uživatelů
• plánování a schvalování dovolené
• správa benefitů pro zaměstnance
www.vema.cz
Nabízíme externí zpracování mezd
 Garážová vrata Standard, cena již od 14 404,- Kč
 Křídlo vrat U = 0,61 W/m2K, garážové pohony již od 3 840,- Kč
sekční garážová vrata
hliníkové a ocelové brány
předokenní rolety
hliníkové mříže
[email protected], www.technopark.cz, bezplatná tel. linka: 800 832 466, (ceny jsou uvedeny bez DPH)
daňová kancelář
Jiřího Nesrovnala
specializujeme se na tyto oblasti daňového poradenství:
N – Consult s.r.o.,
Vlárská 953/22, 627 00 Brno
tel./fax: 548 127 250
mobil: 602 771 822
e-mail: [email protected]
www.nconsult.cz
N consult-inzerce 210 x 99 mm.indd 1
• Oblast daně z příjmu právnických osob a podvojného účetnictví (včetně vzájemných
návazností) se zaměřením na řešení komplikovaných otázek a složitějších výkladových
problémů při zohlednění stanovisek MF ČR a dostupné judikatury.
• Daňové poradenství především pro větší společnosti se zaměřením na řešení složitějších
problémů v oblastech, na které se zaměřujeme.
• Spolupráce s jinými poradenskými společnostmi při řešení konkrétních složitějších kauz.
• Přednášková a metodická činnost se zaměřením na novely právních předpisů, judikaturu
a stanoviska MF.
• Problematika přeměn dle § 69 ObchZ, vkladů, prodejů podniků, nájmů podniků.
• Problematika cenných papírů a derivátů.
26.8.2008 11:21:21
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Nabízí komplexní poradenské, projektové
a inženýrské služby zejména v oblasti
vodohospodářských a ekologických staveb
s cílem poskytnout svým klientům efektivní
a pokrokové řešení problémů v oblasti
přípravy, financování a řízení staveb:
Mezi
vodou
a zemí...
« Poradenská a konzultační činnost
« Návrh možností financování přípravy
a realizace projektů
« Studie proveditelnosti včetně finančních analýz
« Komplexní příprava projektů podporovaných
3D model části lidského těla
za pár minut!
...je tu AQUA PROCON®
z finančních zdrojů z ČR a EU
« Monitoring a měření na stokových
a vodovodních sítích
« Generely vodovodů a kanalizací
(dynamické modelování)
« Projektová dokumentace všech stupňů
« Autorský a stavební dozor
« Řízení investičních projektů
Nabízí velké zkušenosti z přípravy projektů
podporovaných z dotačních fondů EU, od roku
1999 se podílela v České republice a na Slovensku
na
přípravě
vodohospodářských
projektů
v celkových nákladech cca 20 mld. Kč.
Sídlo Brno
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno
Divize Praha
☎
+420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
[email protected]
+420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
[email protected]
AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha
☎
Středisko Olomouc
AQUA PROCON s.r.o.
Kosmonautů 6a
772 11 Olomouc
www.aquaprocon.cz
☎
+420 585 241 248
fax: +420 585 241 248
[email protected]
Artec 3D skenery
technologie 3D skenování
bez použití laseru a referenčních značek
Oblasti využití:
Komplexní lékařské vyšetření
zdravotního stavu
plastická chirurgie
Komplexní lékařské vyšetření v TOP MORAVIA HEALTH.
Vyšetření během 2 hodin, vše na jednom pracovišti
s maximální efektivitou.
Obsah vyšetření:
laboratorní testy, UZV orgánů, EKG + ergometrie, u žen
UZV vyšetření prsou.
Na toto jednorázové vyšetření může následně navazovat
celoroční péče v nadstandardním režimu.
post-traumatologie
Cena: 14 900 Kč
www.tmhklinika.cz
ortopedie
protetika
dietologie
Více informací na
www.skenovanive3D.cz
[email protected]
ROZBALTE TO NA PREZENTACI
www.mobilnivystavy.cz
FLEX-display 300 x 250 cm
Hmotnost jenom 6 kg!
EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o.
Brněnská 404, 664 42 Brno - Modřice
mobil: 604360415
tel.: 543248966
FLEX-display 150 x 250 cm
Hmotnost jenom 3 kg!
[email protected]
[email protected]
www.expodisplayservice.cz
www.mobilnivystavy.cz
Download

PULCO, as - Top Moravia Health s.r.o.