POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY
Za vánoční hvězdou do Planetária
Rozhovor s exministrem školství Slovenské republiky
doc. Ing. Peterem Ponickým, Ph.D.
Vytiskněte si dárek pod stromeček na 3D tiskárně
Laboratórium kreativity a podnikavosti
Úvodní slovo
Výzkum, škola a praxe, od slov k činům
K
onec roku je období bilancování,
kdy si většina z nás klade otázku.
Podařilo se nám splnit naše novoroční předsevzetí? Splnily se nám naše
přání a tužby, dokázali jsme posunout vědění na další milníky a získali jsme nové
badatelské úspěchy. Máme nové znalosti.
O PROJEKTU
Synergie – naše cesta k cílům jak odhalit a rozvíjet různé druhy inteligence
Studijní pobyt v Envicentru pro krajinu Vysoké Pole
Věda očima Sabiny - rozhovor s gymnazistkou Stáže pedagogů Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Ústav geoniky v Londýně
aneb Jak popularizují vědu Britové
Podzimní popularizační workshopy
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH VĚDCE
Zastavme se, lidi, a začněme přemýšlet
v zájmu a prospěch komunity – lidství
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
CO SE DĚJE VE VĚDĚ
Laboratórium podnikavosti a kreativity
Za vánoční hvězdou do hvězdárny
3D tisk: Vytiskněte si dárek
pod stromeček i ozdoby na něj!
Zdraví pro každého
Vědec je také člověk
Kreativita a osobní strategie vedou k úspěchu v životě
Fyzika vzešla z filosofie
Snídaně od lištičky & prášková metalurgie
PRO PEDAGOGY
E-fotografie aneb Kam nás věda a technika posunuly
4
6
7
8
9
10
Poznej tajemství vědy
číslo 3/2014
ročník I.
Vychází čtvrtletně
Vydává
Centrum regionálních věd a technologií,
při vědecko-výzkumné organizaci
ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
Švabinského 1749/19
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 112 649
http://accendo.cz
Redakce
12
Ing. David Kubáň (šéfredaktor)
[email protected]
Bc. Andrea Hrušková (odpovědný redaktor)
[email protected]
Mgr. Martina Baranová (redaktor)
[email protected]
14
15
16
Redakční rada
17
18
19
20
21
Grafika a sazba
22
HRAVÁ STRÁNKA
Technologies around us!
24
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
26
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Ing. et Mgr. Tereza Pestečková
Ing. David Kubáň
Tisk
REPRONIS, s. r. o.
Teslova 873/2
702 00 Ostrava, Přívoz
V oblasti badatelské a vědecké činnosti bylo napsáno mnoho
dokumentů, již mnoho slov bylo k vědě a výzkumným tématům proneseno na akademických konferencích a setkání politiků. Kolik evropských peněz bylo vynaloženo ve jménu opatření ke zvýšení podílu vědy a výzkumu, konkurenceschopnosti
podniků, posílení výzkumu na školách, především vysokých,
kolik monitorovacích indikátorů bylo v tomto duchu naplněno.
Mnohdy jen čerpáme evropské prostředky pro to, abychom je
vyčerpali. Organizují se kulaté stoly, aby se doložily prezenční
listiny z workshopů o propojení školy a praxe. Kolik je však příkladů z reálného života badatelských institucí a podniků, možná i těch skutečných malých příběhů, kdy došlo ke skutečnému
a prokazatelnému vědeckému přínosu, užitku pro společnost,
jednotlivce, pro praxi. Asi to nebudou velké mediální příběhy,
bude to o konkrétních lidech, konkrétních činech a zkušenostech. Budou to krásné badatelské příběhy lidí, kteří dokázali
propojit slova s činy. Dokázali v tom pravém slova smyslu naplnit znalostní přístup k vědění. Možná je dobré si tento přístup
v aplikované vědě trochu osvětlit.
Znalostní přístup v aplikované vědě je založen na konkrétních
výsledcích, produktech, vzorcích, patentech, konkrétních činech a jejich měření. Vychází z pojetí znalostí v podnikové praxi. Proč podniky již neoceňují pouhé memorování informací
tak dobře známé z některých vysokých škol. Tedy něco, co dle
definice informace jsou zprávy nebo sdělení, které snižují míru
neurčitosti a neuspořádanosti systému. Proč smyslem podniků a podnikání již není vybudování technologicky skvělého
informačního systému, naplněného daty, aniž by tento systém
podporoval tvorbu přidané hodnoty, tedy znalostí. Odpověď je
vcelku jednoduchá. Informace se stávají volně dostupnou komoditou. Informace jsou všude kolem nás, jsou dostupné na
internetu, v sociálních sítích je prezentují její nositelé. Mnohdy
až s podivem, v jaké hloubce a osobní citlivosti najdou marketingová oddělení požadovaná a velmi potřebná data. Globální
podniky a jejich výzkumné týmy již dnes pochopily, že informace lze efektivně získat s využitím informačních a mobilních
technologií. Minimálně pokud to není statek volný, jeho cena
v informační společnosti klesá. Ostatně profesor Milan Zelený
ve svém článku “Informace nejsou znalosti.” (Kdo to řekl? Co to
znamená?) charakterizuje informace takto: „Vše, co mohu zapsat, popsat nebo digitalizovat (slovo, obraz, zvuk) je informace. Informace tedy představuje vstup (a někdy i výstup) do procesu koordinace činností.“ Profesní věda a bádání (v souladu
s potřebami praxe a společnosti) se musí orientovat nikoliv na
informace, ale na znalosti. Znalosti vymezují základní rámec
pro myšlenkové procesy, které jsou v inovačním výzkumném
procesu naprosto nezbytné. Jednoduše opět znalosti popisuje
profesor Milan Zelený: „Znalost (schopnost, um) je účelová
koordinace akce. Informace je symbolický popis akce. Znalost
je tedy umění vařit (skutečná, koordinovaná akce), informace
je kuchařská kniha (popis).“ Je velký rozdíl mezi pouhým opakováním nalezeného (reprodukování informací nalezených ve
zdrojích a schopností tvorby konkrétní přidané hodnoty, výrobku či služby. Tedy vědění a umění použití, znalostí, činu,
aktivity (dokazatelné a ohodnotitelné). Profesor Zelený k tomu
uvádí: „Vím a umím, protože dělám. Umím, protože dokáži koordinovat své činnosti tak, aby výsledek či produkt mého úsilí byly úspěšné (úspěšně přijaty a zhodnoceny na trhu). Tržní
zhodnocení tak dává vznik užitečným znalostem. Umím-li lézt
po palmách a srážet kokosové ořechy ve Finsku, pak z hlediska
uplatnění v dané společnosti nemám znalosti žádné. Stejně tak
umím-li psát sonety v Ugandě anebo reprodukovat vzorečky
derivací v moderní společnosti“.
Znalostní přístup v aplikované vědě se neobejde bez výstupů,
činů a aktivit. Informace získané studiem a výzkumem jsou
pouze vstupem do těchto znalostních procesů. Jejich výstupy
jsou pak nové a ověřené znalosti, postupy a zkušenosti. Navíc
tyto výstupy jsou měřitelné, hodnotitelné a srovnatelné. O jejich úrovni lze jednoduše pořídit důkazy. A nejlepším důkazem
pro výstup vědy je jeho užití v reálné praxi, něčí skutečná potřeba za tento produkt zaplatit.
Blíží se konec roku. I tvůrci tohoto časopisu mají své plány
a předsevzetí. Nechť je tento časopis skutečným důkazem
a potvrzením toho, že jsme i ve výzkumu a tvůrčí činnosti
přešli od slov k činům. Nechť pomáhá ukázat konkrétní příběhy lidí, kteří již znalostní přístup ve vědě ovládli a aplikují
jej do praxe. 
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
»Prorektor, Vysoká škola podnikání, a. s. «
Časopis najdete v elektronické podobě na
portálu http://tajemstvi-vedy.cz/casopis
Projekt »Poznej tajemství vědy« s registračním
číslem CZ.1.07/2.3.00/45.0019 je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
ISSN 2336-4254
MK ČR E 21730
3
Projekt »Poznej tajemství vědy«
Projekt »Poznej tajemství vědy«
Synergie – naše cesta k cílům
jak odhalit a rozvíjet různé
druhy inteligence
K
aždý je na něco chytrý, to je zkušenost, kterou
získala SYNERGIE vytvořená vzájemnou
spoluprací výzkumníků, pedagogů, studentů VŠ se žáky ZŠ a studenty SŠ.
Realizovali jsme vzájemnou spolupráci
prostřednictvím inovativního obsahu
výukových modulů a reflexního modelu v rámci spolupráce výzkumníků
a pedagogů.
Podpořit flexibilitu a kreativitu
absolventů škol a pedagogických
pracovníků se podařilo během
návštěv tematicky zaměřených
exkurzí na jednotlivých výzkumných pracovištích, stáží
pedagogů na výzkumných
institucích, realizací mezinárodních vědeckých workshopů, které byl zaměřené na pedagogy a studenty.
Synergie vzájemné spolupráce usnadní orientaci ve vysokoškolském studiu a vědních
oborech zájemcům o vědu
a studium. Přispět k osobnímu rozvoji studentů VŠ,
absolventů VŠ, pedagogů ZŠ
a SŠ, zájemcům o studium,
akademickým pracovníkům
VŠ a ostatních pracovníků VŠ
v oblasti přírodních a technických věd.
Zajímavým výstupem projektu je
vytvoření komunikační platformy
s posílenými vzájemnými vztahy výzkumníků, pedagogů, žáků a studentů,
podporou talentovaných žáků, popularizací jednotlivých vědních oborů a propagací studia na VŠ s důrazem na zvýšení
efektivity výuky se začleněním praxe ve vědecko-výzkumných institucích. Ojedinělý přínos je popularizace činnosti vědců výzkumných
ústavů z Moravskoslezského kraje. Všechny tyto
aktivity jsou realizovány v rámci rozvoje CENTRA
REGIONÁLNÍCH VĚD A TECHNOLOGIÍ (CRVT)
a otevírají širší rámec - spektrum působení jak v aspiraci,
tak ve výkonu u všech zúčastněných osob v projektu. 
Bc. Andrea Hrušková
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
Věda, výzkum & vzdělávání
4
5
Projekt »Poznej tajemství vědy«
pravěku. Dále pokračovaly do Červeného domu, kde zhlédly výstavku
soukenictví, plátenictví a barvířství.
Studijní pobyt v Envicentru pro krajinu Vysoké Pole
E
nvicentrum pro krajinu Vysoké První den pobytu byl věnován pozorováPole bylo další zastávkou mla- ní a práci na statku a ve stájích. Otázky:
dých badatelů ze základních Proč máme my, lidé jinak umístěné oči
a středních škol na cestě za po- než koně? Jak se liší nohy slepice a husy?
znáním člověka, krajiny a tradic. Envi- – se staly záhadami a hádankami, které se
centrum leží v regionu Valašsko, jež je od snažily děti rozluštit a hlavně vypozoronepaměti spjato se zemědělskou činností. vat. Jak vtipně uvedla Mgr. Jana RichteČlověk po staletí utvářel krajinu tím, že rová, koordinátorka programů Envicenv ní hospodařil. V současnosti je země- tra pro střední a vysoké školy: „Jeden
dělství rovněž jedním z rozhodujících chlapec viděl, jak slepice snesla vajíčko.
faktorů, které se na vzhledu krajiny po- S vytřeštěnýma očima a s hrůzou v hlase
dílí. Proto se šetrné hospodaření, chov poznamenal: ‘Tak vajíčko se vyrábí takzemědělských zvířat a zpracování pro- to? To už jej nikdy nebudu jíst!‘ “ I takové
duktů, jež z něho pocházejí, staly hlav- zážitky a zkušenosti s hospodářskými
ními tématy týdenního bada- zvířaty si děti během pobytu užily.
telského pobytu studentů
Gymnázia, základní školy Jiným velkým dobrodružstvím, převáža mateřské školy Hello s.r.o. ně pro ty bojácnější z nich, bylo, když si
a žáků Základní školy zkusily, jak teplý vzduch vychází z nozWaldorfské z Ostravy-Po- der koně a jak pružná jsou kozí kopýtka.
ruby v následujícím běhu.
Trošku náročnější si bylo vyzkoušet, jak
hebké je prachové peří pod křídly husy.
Samotné Envicentrum předsta- Zkusili jste se někdy jen přiblížit k huse?
vuje pěkný „stateček s dřevěnými Ovšem samotné děti potvrdily, že většina
chaloupkami, vlaštovčím hníz- zvířat je docela krotkých a jsou zvyklá na
dem pod střechou s žebřiňá- styk s lidmi. Jak jsou děti schopné spokem z dob našich dědečků a se lupracovat ve skupině, prověřil zdánlispoustou zvířátek okolo“. Koně, vě snadný úkol, a to zahnání ovečky do
kozy, ovce, drůbež a další hospo- ohrady. Nakonec to zvládly, ovšem na
dářská zvířata se stala na celý týden pocity ovečky jsme se raději neptali…
nepostradatelnými objekty zájmu Hodně zábavy si mladí chovatelé užili při
mladých zemědělských výzkumníků. pasení koz. Kozí mámu vodili na vodítKaždý den děti mohly již od samého ku po louce od jedné pampelišky k drurána pozorovat krmení zvířat, čištění hé a kolem se proháněla malá kůzlátka,
a uklízení stájí a také se přímo zapojit do která poskakovala a čas od času zamířila
všech těchto praktických činností, které úplně jiným směrem než ostatní členové
jsou součástí výukových programů Envi- skupiny. Každý účastník pobytu si také
centra.
vyzkoušel namíchat a připravit dávku
krmení ze sušeného mléka a závěrečnou
Hlavním záměrem tohoto pobytu bylo se- odměnou bylo pro všechny samotné krznámit žáky a studenty s principy ochrany mení jehňat z lahve.
CHKO Bílé Karpaty. Oblast je jedinečná
tím, že zde po staletí člověk hos- Následujícího dne se děti vydaly
podařil přírodě blízkým způsobem, odhalit tajemství léčivých bylin
díky čemuž se zde vyvinuly jedineč- na tzv. „Cestu zdraví“. Cesta
né orchidejové louky. Bílé Karpaty tak zdraví v sobě skrývá jednak
mohou sloužit jako modelové území naučný potenciál, kde se
pro koexistenci zájmu ochrany přírody na jednotlivých odpočívas hospodářskými aktivitami respek- dlech žáci seznámili se záhony
tujícími ekologickou únosnost úze- bylin, ketré mají léčivé účinky
mí a jeho přírodní podmínky.
na jednotlivá lidská ústrojí. Žáci
6
a studenti procházejíce záhony pestrých
rostlin si postupně osvojovali bylinkářské znalosti našich babiček. Jeden příklad
za všechny: Víte, po jaké bylince se lépe
usíná? No, přece po meduňce. V odpoledním programu proběhla komentovaná procházka podél křížové cesty, která
začíná u Envicentra. Jejím cílem bylo
ukázat spojení Bílých Karpat s člověkem.
Mladým badatelům se otevřel dech beroucí rozhled do široké krajiny a zároveň
mohli navštívit místa opředená řadou
pověstí. Dominantami zde jsou kaple
Panny Marie Vysocké a malá vodní kaplička s pramenem léčivé vody. Celodenní
aktivita v přírodě byla ukončena kolektivním vyhodnocením úkolu, kde jednotlivé
skupinky žáků měly vymyslet propagační leták lákající turisty do Bílých Karpat
a zároveň přiblížit turistům, proč jsou
jednotlivé prvky Bílých Karpat unikátní
a mají se zachovat pro další generace.
V polovině badatelského pobytu absolvovali mladí badatelé program pod názvem
„Ovčí vlnění“. Tato unikátní a vcelku ojedinělá aktivita je zaměřena na zpracování
ovčího rouna v dobách dřívějších a žáci si
sami mohli vyzkoušet práci s ovčí vlnou.
I já osobně jsem měla možnost vyzkoušet
předení na kolovratu a zjistila jsem, že
to vůbec jednoduché. Největší problém
spočívá v koordinaci pohybů horních
a dolních končetin. Jak nám bylo připomenuto Bc. Radkou Brtišovou, zaměstnankyní Envicentra, ovce jsou symbolem
těchto pahorků už od pradávna, a ačkoli
byl jejich chov na ústupu, dnes se počet
chovatelů ovcí opět zvyšuje. Paní Brtišová byla také schopna odpovědět na
otázku dětí, co je s vlnou, která se stane
odpadem. Prozradila, že dnes již
existují moderní způsoby zpracování, které z této odpadové vlny vykouzlí hračky,
ozdoby na oděvy, či jiné
praktické věci. Odpoledne pak děti navštívily
muzeum ve Valašských
Kloboukách, kde měly
možnost vidět expozici
Ve čtvrtek badatelé navštívili archeologické naleziště Klášťov, které pochází z doby bronzové a raného středověku. Je to legendami zahalený nejvyšší
kopec Vizovických vrchů. Byl obětní
posvátnou horou prvních Slovanů.
Výzkumným úkolem žáků a studentů
na tomto kultovním místě bylo odhalit, jaké přírodní vlivy mohou působit
na výběr osídlení dané lokality.
Poslední den pobytu čekala žáky,
studenty a vedoucí společná prezentace a hodnocení zadaných úkolů.
Závěrečnou aktivitou pod názvem
„Tajemství lesa“ byly prožitkové hry
v lese, kde si děti vytvořily vlastní
sbírku stromů, poznávaly druhy dřevin, rozeznávaly využití jednotlivých
stromů a seznámily se s fungováním
lesního ekosystému. Vyvrcholením
týdenního pobytu v Envicentru pro
krajinu byla projížďka na koňském
povozu tažené kobylkami Bonou
a Bárou.
Žáci,
studenti i učitelé se shodli,
že tento týdenní
pobyt v Envicentru
byla úžasná a jedinečná zkušenost. Pedagogové konstatovali,
že výuková náplň se vztahovala k přírodovědným
předmětům
základních
i středních škol. Děti si tak
mohly ověřit a rozšířit znalosti o rostlinách, o jejich
využití při domácím léčení,
mohly být v přímém kontaktu
s hospodářskými zvířaty a seznámit
se se způsobem chovu a péče o tato
zvířata. V neposlední řadě se seznámily
s rozvojem ekologického zemědělství,
jakožto prostředku k trvale udržitelnému využití krajiny a aspoň na krátko se
staly nedílnou součástí přírody.
V dnešní hektické době se účastníci
obou běhů „zastavili“ a užívali si jeden druhého, zvířat a souznění člověka s přírodou, a to vše díky profesionálnímu přístupu a srdečnosti obou
lektorek Envicentra – Mgr. Jany Richterové a Bc. Radky Brtišové. 
Ing. Barbora Skipalová
Gymnázium, základní škola
a mateřská škola Hello s. r. o.
V Ě
D A
S
Projekt »Poznej tajemství vědy«
očima Sabiny
Sabina je studentkou ostravského gymnázia, v tomto školním
roce nastoupila do třetího ročníku, zajímá se o biologii, chemii
a také ji baví jazyky. V rámci projektu „Poznej tajemství vědy“
se účastnila různých aktivit pro studenty středních škol. Právě
Sabiny jsme se zeptali na její zkušenosti s vědou, na její pohled
na současný vědecký progres a vliv na mladou generaci.
abino, co se ti vybaví, když slyšíš slovo věda?
Všechno kolem nás je věda. Přírodní vědy, zkoumání života kolem
nás, hledání nových věcí, nový nápad.
Vždycky si představím, že lidé, kteří
pracují v nějakých vědeckých ústavech,
vymýšlejí něco nového. Také si myslím,
že je to složité a trvá hodně dlouho, než se
něco nového vymyslí.
Setkala ses s nějakým konkrétním vědeckým poznatkem v poslední době?
Určitě ve škole, v laboratořích biologie.
Jednalo se o slupku cibule, kterou jsme
dali do roztoku chloridu sodného, a výsledkem bylo oddělení cytoplazmatické
membrány od buněčné stěny. Jestli tam
patří také mobilní telefony, tak i tento příklad. Můj taťka má ještě klasický
tlačítkový mobil, ale já už bych takový
nechtěla, je to staré. A když dnes máme
smartphony a dotykové mobily, tak to
asi musel někdo vymyslet, asi v Japonsku nebo v Koreji a je to něco moderního a nového. Nedávno jsem také četla,
že zoologové přišli konečně na to, proč
jsou mláďata plameňáků červených bílá
a dospělí plameňáci mají růžovou až
červenou barvu. Je to typem stravy, která je odlišná pro mláďata a pro dospělé.
Filtrují si stravu v zobáku, aby tím získali barvivo do těla. Mláďata se zbarví
do růžova tak za dva roky.
Máte i na gymnáziu aktivity nebo
výuku, která podporuje vědu?
Máme přednášky o budoucnosti energie, kde jsme se dozvěděli, že v České
republice je zbytečné mít větrné elektrárny, protože okolo hranic jsou pohoří
a naše vnitrozemí je tímto uzavřeno vlivu větru. Vzpomínám si, že jsme měli ve
druhém ročníku takovou školní soutěž,
kde jsme měli vymyslet nějaký originální nápad pro malé děti. Ten úkol byl ale
moc těžký, něco jsme se spolužáky vymysleli, napsali jsme to, ale nevím, jak
to skončilo. Posílalo se to do Prahy. Myslím, že se to jmenovalo České hlavičky.
A ještě znám web Alík. Můj bráška tam
často něco hledá a surfuje. On je mlad-
ší a je tam hodně věcí pro malé školáky,
můžou si vytvořit rozvrh hodin, kalendář prázdnin, různé vizitky atd., Je to
takový dětský internet, ale ty malé děti
to hodně používají.
To je určitě zajímavé. A Sabčo, jak si
vůbec představuješ takového vědce?
Einstein. Vlasy nahoru, kulaté brýle
a trochu bláznivý. Na základní škole
jsme měli jednoho učitele fyziky a ten
vypadal jako vědec, vlasy rozcuchané,
pořád nosil bílý plášť, ten plášť byl pořád špinavý, jak stále dělal nějaké pokusy v laboratorní učebně. Moc jej to
bavilo, občas i zapomněl, že má hodinu
a nepřišel do třídy. Asi tak vědec pracuje.
Prostě nevnímá svět kolem sebe, neustále
chce něco nového vymyslet, pak to zapisuje a zase znovu a znovu. Dneska jsou určitě
modernější přístroje na vědecké pokusy
a také nějaká digitální zařízení, která jsou
napojena na počítače a ty počítače všechny
výsledky počítají a analyzují. Musí to být
moc drahá zařízení.
Myslíš, že by tě bavila práce vědce,
badatele či výzkumníka?
Ano, asi ano. Jestli by to bylo něco kolem
biologie, tak asi ano. Vím, že jsou takové možnosti při studiu na vysoké škole.
Určitě by mě bavila také informatika,
hlavně ty mobilní technologie. Účastnila jsem se online kurzu programování
a veškeré poznatky a informace kolem
chytrých telefonů mě opravdu zajímají.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Příští rok maturita. Pak na vysokou
školu. Ráda bych studovala biologii,
možná veterinární lékařství, budu se
muset do roka rozhodnout. No a pak
nějakou dobrou práci. Kdyby to šlo,
chtěla bych pracovat i v zahraničí.
Konkrétní představu o svém budoucím
povolání ještě nemám. Hlavně, aby mě
pak ta práce bavila. 
Mgr. Jan Skipala & PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Vysoká škola podnikání, a. s.
7
Projekt »Poznej tajemství vědy«
Stáže pedagogů
V průběhu měsíců září a říjen proběhly
ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, T. G. Masaryka, v. v. i., pobočka
Ostrava, čtyři odborné stáže pro pedagogy základních a středních škol. Stáží se
zúčastnili jak pedagogové z Ostravy, tak
jejich kolegové z jiných měst Moravskoslezského kraje.
P
odstatou odborných stáží bylo
přiblížit pedagogům běžný a každodenní život na »výzkumáku«.
Proto byl sestaven program, který se
skládal ze tří základních částí:
Představení ostravské
pobočky VÚV T. G. M., v. v. i.
Projekt »Poznej tajemství vědy«
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka , v. v. i.
o VÚV natočeným k 90. výročí založení výzkumného ústavu a záběry z povodní z roku 2012, které s pracovníky
Povodí Odry natočili zaměstnanci ostravské pobočky.
Návštěva chemické a biologické laboratoře.
Prostřední blok odborné stáže byl zaměřen na expertní činnosti chemické a biologické laboratoře ostravské
pobočky. V biologické laboratoři byly
pedagogům předvedeny postupy a metody měření z oblasti toxikologie a hydroekotoxikologie, k nahlédnutí pro ně
byly připraveny vzorky v mikroskopech. Představen byl projekt NAVARO,
který je praktickým výstupem činností
biologů a toxikologů na ostravské pobočce. V průběhu prohlídky chemické
laboratoře měli návštěvníci možnost
prakticky si vyzkoušet měření terénním mobilním přístrojem přesně tak,
jak běžně probíhá v terénu – měření
konduktivity, teploty, množství rozpuštěného kyslíku a hodnoty pH.
V prvním bloku stáže byl pedagogům
v krátkosti nastíněn historický vývoj VÚV T. G. M., v. v. i. a organizační
struktura výzkumného ústavu včetně
popisu ekonomického i administrativního řízení. Účastníci odborné stáže
byli seznámeni s pracovní náplní jednotlivých oddělení a pracovišť ústavu
jako celku a následně byla pozornost
zaměřena na samotnou pobočku v Os- Představení
travě. Pedagogům byla vysvětlena pod- zajímavých projektů
stata ekonomického fungování vý- Třetí část odborné stáže byla věnozkumných institucí a dnešní možnosti vána prezentaci výzkumných projekveřejně vypisovaných soutěží pro nové tů aktuálně nebo v nedávné minua originální výzkumné projekty. Před- losti řešených na ostravské pobočce.
staveny byly i příklady aktuální spolu- Veliký zájem pedagogů byl o řepráce ostravské pobočky VÚV v rámci šený projekt s náČeské republiky i zahraničí. První blok zvem Stanovení
byl zakončen instruktážním filmem nezákonných
drog a jejich metabolitů v komunálních
odpadních vodách – nový nástroj pro
doplnění údajů o spotřebě drog v České
republice, který je od roku 2012 řešen
v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v dikci Ministerstva vnitra ČR. Cílem tohoto projektu je zpracovat metodický postup pro
odhad množství spotřebovaných drog
se zaměřením na jednotlivá klíčová
místa – uzly kanalizační sítě velkých
aglomerací pomocí sledování obsahu
drog a jejich metabolitů v surové komunální odpadní vodě. Dále byl prezentován projekt Emise a jejich dopad na vodní prostředí, který vyhodnocuje dopady
emisí na stav vod. Tato problematika
byla přírodovědně zaměřeným pedagogům velmi blízká.
Z oblasti odpadového hospodářství byl
pedagogům představen projekt Výzkum
v oblasti využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. Kromě textové a obrázové prezentace s popisem
výzkumných činností v tomto projektu
měli pedagogové také možnost prohlédnout si lisované pelety z odpadních
materiálů, které byly v rámci projektu
vyrobeny. Další prostor byl věnován
projektu s problematikou předcházení
vzniku odpadů a projektům z oblasti
hodnocení životního cyklu.
Ústav geoniky v Londýně
aneb Jak popularizují vědu Britové
Mezi lidmi, kteří se zajímají o přírodní
a technické vědy, se najde jen málo těch,
kteří neznají pojmy jako nultý poledník,
londýnská ZOO či Charles Darwin. Instituce, spjaté se těmito jmény, mají jedno
společné - najdeme je v hlavním městě
Velké Británie v Londýně.
Přírodovědné muzeum v Londýně
V Přírodovědeckém muzeu v Londýně si
mohou návštěvníci prohlédnout sbírky
mineralogické, botanické, entomologické, zoologické a paleontologické. Úkolem
muzea v současné době není jen vystavování a údržba exponátů. Bohaté sbírky,
čítající více než 80 milionů položek, slouží také vědcům při jejich výzkumu. Jejich
práci mohou návštěvníci blíže poznat
při návštěvě Darwinova centra, pojmenovaném po světoznámém přírodovědci
Charlesi Darwinovi. Část Darwinových
sbírek je v muzeu také vystavena.
Londýnská zoologická zahrada
Nultý poledník
Londýnská zoologická zahrada byla založena roku 1828 Londýnskou zoologickou
společností a stala se tak první vědeckou
zoologickou zahradou na světě. Původně
vznikla pouze pro vědecké bádání, v roce
1847 se však její brány otevřely i veřejnosti. Dnes je tato zoo jednou z moderních
zoologických zahrad, která věnuje své
úsilí nejen chovu, rozmnožování a ochraně ohrožených druhů, ale také vzdělávání
zájemců z řad dětí, studentů i nejširší veřejnosti.
Nultý
poledník,
nazývaný
také
Greenwichský, je výchozí kružnicí pro stanovení zeměpisné délky. Prochází mimo
jiné i Královskou observatoří Greenwich
na předměstí Londýna a rozděluje Zemi
na východní a západní polokouli. Kromě
nultého poledníku, observatoře a muzea
zde mohou návštěvníci shlédnout i některý z pořadů zdejšího planetária.
Ing. Pavel Konečný, Dr.
Ústav geoniky Akademie věd ČR
Určitým překvapením pro pedagogy byl
trochu netradiční, ale přesto výzkumný
projekt Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových
vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území
České republiky, který je řešen v rámci
výzkumného programu NAKI pod Ministerstvem kultury ČR. Zde bylo možno prezentovat širší možnosti dnešních
výzkumů, kdy k zajímavým a žádaným
výsledkům nemusí vést cesta přes tak
charakteristické vědecké pracoviště, jakým je například laboratoř. 
Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
8
9
Projekt »Poznej tajemství vědy«
Les a lesní hospodářství
Podzimní popularizační workshopy
a ne nadarmo si vysloužil přezdívku Jágr
mezi lesníky. Jeho přednáška o modeloVe dnech 22. až 25. září 2014 byl v prosto- vání růstu lesa zaujala všechny účastnírech společnosti ACCENDO - Centrum ky workshopu. Ze stejné univerzity přijel
pro vědu a výzkum uspořádán workshop také diplomovaný lesník Enno Uhl, který
Les a lesní hospodářství. Během něj měli ve svém příspěvku představil monitorovací síť senzorů, s jejichž pomocí v Bapedagogové, studenti, žáci, ale i experti
vorsku sledují růst lesa. Zároveň všem
příležitost dozvědět se spoustu inforpřipomněl důležitost popularizace
mací z oblasti vědního oboru, o jelesnictví ve společnosti napříč věhož významu a přínosech je společkovým spektrem. Z Národného
nost velmi málo informována.
lesníckého centra ve slovenském
Zvoleně přijel doc. RNDr. Tomáš
Jak se dívat na les z širšího spektHlásny, PhD., který svou poutara optikou udržitelného rozvoje
vou prezentací obohatil účastníky
nám v úvodu worksopu předstao informace týkající se změny klimatu
vil doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Na
otázku, co to jsou oblastní plány rozvoje a jeho vlivu na lesy. Doc. Ing. Miroslav
lesů a jaký význam mají v lesním hos- Hájek, Ph.D. z České zemědělské univerzipodářtví, nám odpověl Ing. Vratislav ty nám ukázal, že les má několik ať už proMansfeld, Ph.D. z Ústavu pro hospodář- dukčních, tak neprodukčních funkcí (proskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. dukce, dřeva, chov zvěře, kulturně naučná
Z technické univerzity v Mnichově přijal funkce...). Jak se vyvarovat lesních škůdců,
pozvání prof. Dr. Hans Pretzsch, který zejména kůrovců nám plynulou češtinou
je celebritou ve světě hospodaření s lesy přednesl polský expert Dr hab. Wojciech
Technologie, znovu
objevená perspektiva
Ve dnech 13.–15. října 2014 se na Vysoké
škole podnikání, a.s. uskutečnil v pořadí již
pátý vzdělávací workshop.
První den byl věnován setkáním odborníků z České republiky a ze zahraničí, na
kterém bylo předneseno několik zajímavých příspěvků k danému tématu. Projekt „Poznej tajemství vědy“ představila
domácím i zahraničním vědcům
Ing. Foldynová ze společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum. Úvodní zamyšlení o smyslu
vědeckého bádání s ohledem na nové
technologie a jejich využití v životě
nás všech přednesl doc. Ing. Peter Ponický,
Ph.D. z Vysoké školy podnikání. Fyzikou
jakožto vědou, která je předpokladem pro
rozvoj techniky a technologií se zabýval
prof. RNDr. Pavel Koštiaľ, CSc. z Vysoké
školy báňské - TUO. Neopomněl zdůraznit,
že fyzika je opravdu základem technologic-
10
Grodzki Assoc. Prof. z Lesního výzkumného institutu v Krakově, účastníky zaujal jak jeho jazykový talent, tak
i poutavá přednáška o šíření hmyzích
škůdců v polských lesích. Ing. Antonín
Kusbach, Ph.D. z Mendelovy univerzity
v Brně nám ukázal, co znamená pojem
lesní stanoviště a jakým způsobem klasifikujeme lesy na našem území. Ing.
Karel Pokorný z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
překvapil zúčastněné svým osobním
přístupem k lesní pedagogice, při které
klade důraz na duševní prožitky, které
si děti z lesa odnášejí.
Děti si kromě zajímavých prezentací
a diskuzí s vědci samy vyzkoušely, jak
probíhá měření a výpočet parametrů
stromů přímo v terénu pomocí odborných pomůcek. 
Ing. David Kubáň ACCENDO –
Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
kého zkoumání a nelze ji přehlížet ve výuce ních a technických věd do
základních ani středních škol. Představil dalších oblastí vzdělávání.
také fyziku jako vědu, která z historického
kontextu významně ovlivňuje kulturní i fi- Druhý den workshop byl věnolozofické vnímání dědictví lidské popula- ván předávání uvedených témat
ce. Velmi zajímavě byl představen barevný učitelům základních a středních
mikrosvět kovů v podání prof. Ing. Petra škol. Všechna vystoupení byla hodSkočovského, DrSc., z Žilinské univerzity. nocena učiteli velmi pozitivně, zejména
O významu a nesmírné důležitosti spoleh- schopnost expertů vysvětlit na konkrétních
livosti, bezpečnosti a výkonnosti provozu příkladech velmi obtížné téma, aby bylo
technických systémů hovořil slovenský srozumitelné a přenositelné na cílovou skuodborník prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., pinu žáků. Mimořádně zajímavé bylo vydr. h. c. z Technické univerzity v Ko- stoupení Ing. Andrei Julény z Trenčianské
šicích. Velmi poutavě vysvětlit univerzity Alexandra Dubčeka, její učenlirozdíl v interpretaci anglických vé zvířátko zaujalo opravdu všechny.
názvů „safety“ a „security“, jejichž
význam si často zaměňujeme. Doc. Třetí den vědci navštívili samotné školy.
Ing. Jozef Tkáč, CSc. z elektrotech- Celkově lze konstatovat, že zájem žáků byl
nické fakulty Žilinské univerzity se- překvapivě příznivý, což dokládá i velké
známil účastníky workshopu s aktuálním množství kvalitních otázek z jejich strany.
pohledem na elektroniku ve světě techniky Senior a junior experty naopak překvapila
a technologií. Zároveň nám osvětlil pří- poměrně vysoká znalost faktografie probínos elektroniky a mechatroniky v rozvoji rané tematiky. 
vzdělávání technických oborů. První blok
workshopu byl uzavřen diskuzí a některýPaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. & Mgr. Jan Skipala
mi konkrétními průměty rozvoje přírodVysoká škola podnikání, a.s.
Voda a vodní
hospodářství
Cílem workshopu bylo seznámit jeho
účastníky s problematikou znečišťování vod u nás a v sousedních zemích, a to
od možných zdrojů znečištění, významných znečišťujících látek až po metody
ochrany před negativními vlivy tohoto
znečištění. Danému cíli byl podřízen výběr odborných lektorů. Tým špičkových
expertů ze zahraničí doplnili specialisté
z VÚV Ostrava.
Účastníci z řad expertů, vysokoškolských
studentů, pedagogů, studentů a žáků diskutovali nad přednáškami o problematice emergentních polutantů (Dr. Ing. Jaroslav Slobodnik - Environmental Institute,
Slovensko), nových trendech čištění
komunálních odpadních vod
v Polské republice (doc. Ing.
Barbara Tora, Ph.D. – Aka-
Geologie,
geografie,
biologie
Jak probíhá noc v muzeu se dnes, díky
panu režisérovi Shawnovi Levimu, mohou diváci dozvědět ve stejnojmenném
filmu. Co všechno se ale děje v muzeu
během dne? Jakou práci vykonává pracovník muzea? Odpověď na tyto otázky se mohli dozvědět účastníci popularizačního workshopu na téma geologie,
geografie a biologie z úst nejpovolanějších. Pozvání na tento workshop organizovaný na Ústavu geoniky Akademie
věd ČR, v rámci projektu Poznej tajemství vědy, přijala také paní Dr. Annamaria Nistri – kurátorka obojživelníků
a plazů v přírodovědném muzeu La
Specola ve Florencii.
Projekt »Poznej tajemství vědy«
demia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polsko),
společných mezinárodních aktivitách
v rámci činnosti Mezinárodní komise
pro ochranu řeky Odry před znečištěním (Ing. Piotr Barański a Dr.
Magdalena Stanecka – Międzynarodowa Komisja Ochrony
Odry przed Zanieczyszczeniem, Polsko), kontinuálním
monitoringu havarijního
znečištění povrchových
vod (RNDr. Přemysl
Soldán, Ph.D. – VÚV,
Ostrava), sledování nelegálních druhů drog
v komunálních odpadních vodách (Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA
– VÚV, Ostrava), stanovení mísících
zón v útvarech povrchových vod v ČR
(Ing. Tomáš Mičaník – VÚV, Ostrava)
a životním cyklu (LCA) ve vodním
hospodářství (Ing. Robert Kořínek,
Ph.D. – VÚV, Ostrava).
Muzeum La Specola bylo založeno
v roce 1775 Leopoldem II. Toskánským.
Za dobu existence muzea se podařilo nashromáždit více než 3,5 milionu
živočichů, z nichž je asi 5000 vystavováno pro veřejnost. Zbylá část sbírek
slouží pro vědecké účely. Část sbírky,
jež je věnována herpetologii (obojživelníkům
a plazům), je v současnosti
tvořena
26535
obojživelníky a 40407 plazy,
kteří jsou většinou
uchováváni v lihu, nebo
se jedná o vysušené preparáty. Jedním z úkolů kurátora
je starost o to, zda jsou všichni
jedinci uloženi v náležitých podmínkách, zda se líh nevypařil a preparát nevysychá. Kromě uchovávání
stávající kolekce a získávání nových
exemplářů do muzejních sbírek patří
k úkolům kurátora také práce vědecká.
Experti během 3. dne navštívili na 300
žáků, které hravou formou, obohacenou o praktické ukázky, seznámili
s problematikou ochrany vod před
znečištěním.
O tom, že zorganizovaný workshop
přinesl zajímavé poznatky všem cílovým skupinám, přesvědčil pořadatele nejen aktivní zájem zástupců
cílových skupin odborníků, pracujících v oblasti vodního hospodářství a pedagogů, ale také
spontánní reakce dětí navštívených škol. Děti během prezentací i po jejich skončení zasypávaly
experty dotazy a v rámci praktických
ukázek s velkým zájmem přistupovaly
k možnosti „ošahat si a nakouknout
pod pokličku“ vědeckého zkoumání
vod a života v nich. 
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., Výzkumný
ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Přírodovědné muzeum ve Florencii má
rozsáhlou sbírku obojživelníků a plazů
především z Itálie, francouzské Korsiky a ze Somálska (Afrika). Právě těmto
oblastem se paní dr. Annamaria Nistri věnuje ve své vědecké práci. A tak
je nejen spoluautorkou atlasu obojživelníků a plazů Toskánska,
jedné z malebných oblastí Itálie, ale se svými
kolegy také popsala
dva zcela nové druhy
hadů ze Somálska.
V poutavých přednáškách
pořádaných v rámci workshopu Poznej tajemství vědy se studenti základních i středních škol
mohli seznámit nejen s těmito skutečnostmi, ale měli vzácnou příležitost
poodhalit i další podrobnosti o práci
této italské vědkyně. 
Ing. Pavel Konečný, Dr.
Ústav geoniky Akademie věd ČR
11
Životní příběh vědce
Životní příběh vědce
Jak byste charakterizoval stupínky na
cestě k úspěchu. A co pro Vás úspěch
znamená?
Mnoho lidí zaměňuje úspěch za slávu. Já
jsem však přesvědčený, že úspěch je zadostiučinění s vlastním vědomím a svědomím. Úspěch je, pokud se vám podaří
něco, o čem jste předtím ani netušili, že
můžete dokázat.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
Zastavme se, lidi, a začněme přemýšlet
v zájmu a prospěch komunity – lidství
N
arodil jste se v Lučenci na Slovensku, z jaké rodiny pocházíte a kdo
Vás v dětství nejvíce ovlivnil?
Lučenec je krásné město s bohatou historií na slovensko-maďarském pomezí
a známé i svou průmyslovou tradicí z Rakousko-Uherska a první Československé
republiky. Jsem hrdý „lučenčan“ a mám
to město rád. Jsem v pořadí třetím nebo
čtvrtým dítětem, jsem z dvojčat a nevím,
kdo z nás se narodil v pořadí jako první.
Tatínek pracoval celý život jako dělník
a maminka byla s námi dětmi doma. Generálem naší domácnosti byla maminka,
ale táta byl tím pravým tmelem rodiny,
nejen že se postaral o peníze, ale vedl nás
ke sportu a dával ten pravý příklad k morálce a spravedlnosti požadované od sebe
i od všech lidí. Pro mě byl a je táta tím
pravým následováníhodným příkladem
a vzorem, a byť již 15 let není mezi námi,
stále je v mých vzpomínkách a často myslím na to, jak by se choval on.
rozpoznal mé schopnosti. Přivedl mě
k výtvarnému umění (v osmé třídě jsem
zvítězil v krajské výtvarné soutěži žáků)
a prožitky z druhé poloviny šedesátých
let mě do jisté míry formovaly v dalším
životě. Můj vztah ke kosmonautice a astronomii je bezesporu spjat s americkým
vesmírným programem „APOLLO“ a zejména prvním výstupem člověka na měsíční půdě v roce 1968. V Československu
bylo snění o kosmu nereálné, ale nejblíže
této ideje bylo letectví, kupoval jsem ze
svého kapesného všechny čísla vynikajícího časopisu „Letectví a kosmonautika“.
Další moje hobby byl sport, měl jsem
myslím dobrou pohybovou koordinaci
a hrál jsem hokej a volejbal. Jak je vidět
měl jsem mnoho zájmů a chuť se dovědět víc o dalších oborech lidské činnosti,
zajímala mě historie (zejména starověk),
technika, a dokonce jsem psal básně
a krátké povídky. Tato různost zájmů logicky vyúsťuje v to, že jsem nevěděl, čím
chci být. Otec rozhodl za mne a rozhodl
moudře. Uvažoval následovně, v průmyslové zemi bude postavení technika
- strojaře vždy potřeba. Základní školu
jsem ukončil s vyznamenáním a nastoupil jsem na Střední průmyslovou školu
strojní do Zvolena, kterou jsem ukončil
maturitou s vyznamenáním v roce 1975.
Co Vás v dětství zajímalo?
Již od předškolních let jsem měl zájem
o techniku, rozebíral jsem, co se dalo, dokonce bez větších znalostí jsem rodičům
rozebral rádio a pak úspěšně poskládal.
U mechanických hraček jsem s velikou
mírou zvědavosti pátral po tom, jak
a proč fungují. Ne vždy to dopadlo dobře,
ale na rozdíl od dnešních rodičů jsem no- Co je při výuce nejdůležitejší?
vou hračku nedostal, o to větší jsem měl Bezesporu osobnost učitele, pokud vás
motivaci poskládat to zdárně tak, aby nezaujme, může vám to být „putna“.
všechno fungovalo, jak má.
K učiteli, který má bytostný zájem vzbudit zvědavost u dětí, chodí žáci rádi a něJakým jste byl žákem?
kdy se nepotřebují ani doma učit, zvládají
V roce 1962 jsem nastoupil na základní vše z odposlechu zajímavého přednesu,
školu jako prvňáček, ale nebylo to leh- který je zapamatovatelný a přístupný.
ké. V tom čase jsem byl dyslektikem, což
v té době neuměli diagnostikovat ani Jaký je dnes okruh Vašich zájmů?
lékaři a přirozeně o tom nevěděli ani Stále miluji filosofii, historii, literaturu,
učitelé. Moje paní učitelka rodičům po fyziku. Publikuji a fušuji do řemesla ekopůlroku doporučovala můj odchod do nomům, pedagogům a politologům. Na
tzv. „pomocné školy“ pro mentálně méně chalupě mě baví práce zedníka, obklavyvinuté žáky. Pílí mou a mé maminky, dače, stolaře, tesaře nebo kuchaře. Čím
která se mi velice pečlivě věnovala, jsem jsem starší, tím méně mne baví cestování,
potlačil tento handicap. Na druhém stup- časem jsem zjistil, že lidé, byť z různých
ni základní školy jsem měl vynikajícího etnik a kontinentů, jsou velice podobní.
třídního učitele, který mi věřil a snad Globalizace zarovnala kulturu zejména
12
Ve švýcarském CERNu
u jednoho z částicových detektorů
v městských aglomeracích. Mimochodem, mimo moře máme u nás na Slovensku a v Čechách vše, co nabízí krásná
a pestrá příroda, bez nebezpečí pohybu
v prostředí, vůči kterému nejsme imunní.
Vaše životní dráha ukazuje na široce
orientované ambice: být odborníkem,
pedagogem i politikem. Není to trochu
moc na jednoho člověka
Mou ambicí plynoucí z mé přirozené lenosti, bylo a je dělat vše co nejlépe, abych
to nemusel opakovat (dělat to samé opakovaně unavuje a zbavuje „půvabu“ hledání). Mé pozitivní zkušenosti s dobrými
učiteli mě přivedly k tomu, že to je práce
smysluplná a možná přinášející pocity zadostiučinění podobně jako vše, co objevíte
ve vědě a výzkumu. Student, který pochopil a přirozeně rozvíjí to, co jste společně
stavěli ve výuce, je jako nový stroj, který
jste zkonstruovali v týmu, nová technologie, nový poznatek vědy. Tedy nemá to
od vědy daleko. Jistou dobu jsem pracoval
jako konstruktér a úlohou konstruktéra
je vylepšit stávající konstrukci. Tato snaha po zlepšování mě přivedla i do politiky, kdy jsem si naivně myslel, že s tímto
společenským motivem do této jámy lvové vstupuje většina lidí. Moje zkušenosti
a snad i schopnosti mě velice rychle vynesly dosti vysoko v hierarchii politické
strany, do které jsem vstoupil. Do dnešních dnů jsem přesvědčen, že politici by
měli být zkušení lidé s vysokou mírou
empatie a především s povědomím historie, která zobecňuje zkušenosti jiných generací. V roli ministra školství Slovenské
republiky jsem poznal, že je jen málo těch,
kteří k politice přistupují z pohledu potřeb většiny společnosti, již by měli svými
rozhodnutími pomáhat. Většinou jsme
sobečtí i v tom, čí zájmy chceme v politice
zastupovat, tedy chybí tam to, co stabilizuje přírodu samotnou a to je vyváženost
či jinak řečeno rovnováha. Je to boj beze
zbraní, ale o to zákeřnější s mnoha skrytými a zákulisnímy praktikami. Politika
vyžaduje stejné strategické schopnosti,
strategická spojenectví, a správné načasování jako každá vojenská bitva.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
V roce 1981 promoval na Vysoké škole dopravní v Žilině, již tehdy si
za své kvalitní výsledky získal mezinárodní uznání. Jako mladý kandidát věd nastoupil v koncernovém podniku Považské strojárne na
funkci vedoucího Laboratoře únavy. Byl ministrem školství Slovenské republiky a prorektorem pro rozvoj a informatizaci na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době působí
na Vysoké škole podnikání v Ostravě v Sekci kvality a výrobních procesů na Katedře marketingu a hodnototvorných procesů.
Jak vidíte dnešní dobu?
Na své pouti dosavadním životem jsem se
setkal s mnoha lidmi na různých místech
a v různých zemích, ale někdy mám pocit,
že mnozí lidé žijí jako politici. Schizofrenie lidí z plakátů, kteří se snaží vypadat
příjemně a přitažlivě mně doufám obešla
a to, oč se snažím, je být stejný na každém místě a v každé situaci. Upřímnost
se dnes nenosí, protože marketingový
úspěch přináší peníze, zakrývá však
hledání správných a potřebných řešení.
Nejsem přívržencem „amerického“ způsobu života, který velí mít na tváři úsměv,
i když vám do smíchu není, a pak vás
v parku někdo „okrade nebo ohrozí na životě s úsměvem“ a vy tomu neumíte čelit,
protože nedokážete odhadnout situaci.
Dnešní doba plná prospěchářství a korupce není zrovna dobrým příkladem
šťastného bytí. Ano přímost a schopnost
reagovat na životní situace bez Shakespearovského patosu divadelního dramatu
je často nepříjemná a možná mnozí mají
pocit, že jste nepřítelem jen proto, že říkáte to, co cítíte a vidíte.
Jak vidíte rozvoj lidské civilizace?
Příroda funguje na principu vyváženosti
a rovnováhy. Predátoři jsou regulátory
jiných živočišních druhů, a když si zlikvidují požíraná stáda, tak sami vyhynou, proto obě strany tohoto pomyslného
konfliktu vědí, že, ve stádu antilop jsou
slabí jedinci. Lví smečka nezaútočí na
zdravou část smečky, díky těmto instinktům mohou žít vedle sebe i miliony let.
Stačí však, že do této rovnováhy přírody
zasáhne člověk, pro své sobecké cíle vyhubí predátory a stáda býložravců se rozmnoží natolik, že postupně stále rostoucí
stáda spasou a udupou trávu buše. Buš
vyschne a není schopna obnovy porostů,
stává se z ní polopoušť a poušť a stáda velice rychle vyhynou hladem. To je řekněme odplata přírody za nezodpovědnost.
Jak ovlivňuje tento postoj svět vědy?
Pokud by vědci měli takový přístup k poznávání, pak nemají možnost poznat realitu, jejich analýzy budou mylné a věda
či poznávání povede jen k virtuální realitě, která ale bude v konfliktu s přírodou. Kladu si tedy otázku, co by z toho
vzešlo. Pokrok by to zjevně nebyl a takový přístup by neumožňoval rozvoj většiny oborů lidské činnosti, která vychází
právě z procesů poznávání evolučního
charakteru přírody. Do dnešních dní stu-
Dá se obdobným zásahům do přírody
vůbec zamezit?
Lidstvo jako celek by mělo věnovat svou
energii a schopnosti v oblasti techniky
a technologií právě na objevování k přírodě šetrných postupů a současně velice Jaké je Vaše „životní krédo“?
intenzivně pracovat na obnově ekosysté- Být sám sebou a nehrát „divadlo“, co namů Země. Takový postup je ale v příkrém psal někdo jiný, neubližovat jiným a porozporu s ekonomickými zájmy zejména kud možno za sebou něco hmatatelného
vyspělých zemí, které chtějí mermomocí a smysluplného zanechat. 
Petra Gavendová
ovládnout světové trhy, protože to jim
Vysoká škola podnikání, a. s.
umožňuje „vládnout“ světu. Dnes není
V triku a kraťasech na
louce s kukuřicí v ruce
dentům občas říkám, že když věcem porozumí, nemusí si trápit paměť a každou
i sebesložitější definici vytvoří tak, jak ji
historicky vytvořili jejich tvůrci.
S plnovousem, který jej měl
dělat starším (Univerzita v Žilině)
nejdůležitějším mocenským nástrojem
síly armáda, ale ekonomická výkonnost
a schopnost hromadění kapitálu. Chtělo
by se mi říct: „Zastavme se, lidi, a začněme přemýšlet v zájmu a prospěch komunity – lidství, a ne ryze
individualisticky a sobecky.“
Jaké vlastnosti musí mít vědec?
Rozhodující jsou podle mého názoru dva
faktory. Prvním a bezpodmínečně nutným předpokladem je zvídavost a chuť
člověka něco vůbec objevovat a to se obyčejně projevuje již v útlém věku dítěte.
Druhou spíše podpůrnou či omezující
podmínkou je společenské klima. Snad
k objasnění příklad z historie. Středověku se často říká „temný“ právě proto, že
omezoval, ba dokonce trestal za zvídavost a chuť objevovat. Byť byli alchymisté
(pravděpodobně doboví předchůdci vědců) a zejména církevní učenci, ale pokud
se odklonili od náboženských dogmat,
materiálně ohrožovali sami sebe a své rodiny a někdy se museli bát i o holý život (například Giordano Bruno nebo Jan Amos
Komenský). V takové atmosféře je potřeba
k těm osobním vlastnostem a schopnostem ještě přičíst odvahu a statečnost.
Při podpisu mezinárodní
bilaterální smlouvy
13
Co se děje ve vědě
Co se děje ve vědě
Laboratórium podnikavosti a kreativity
Pojem „laboratórium“, tedy starší výraz pro laboratoř, se ve školním prostředí používá k označení učeben pro
praktickou výuku zejména v technických a přírodovědných oborech. Je však
možné hovořit o laboratoři podnikavosti a kreativity? Domnívám se, že ano.
Význam podnikavosti
a kreativity ve 21. století
Vzdělávací systém zaujímá významnou
roli v procesu rozvoje společnosti a zprostředkování znalostí a dovedností potřebných k dlouhodobému zajištění zaměstnanosti, ekonomického růstu a bohatství.
Podnikavost však není pouze o budování nových firem a vytváření pracovních
míst. Zakladatel Vysoké školy podnikání
doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. se s oblibou
odvolával na slova průkopníka výuky
podnikání a podnikavosti Jeffryho A.
Timmonse: „Podnikatelský duch umocňuje síly lidí a národů. Zkrátka jsme
uprostřed tiché revoluce, triumfu tvořivosti a podnikatelského ducha lidského
druhu. S největší pravděpodobností tichá revoluce ovlivní 21. století mnohem
víc, než průmyslová revoluce ovlivnila 19.
a 20. století.“ Úkolem pedagogů na všech
stupních vzdělávací soustavy je připravit
žáky a studenty na tuto „tichou revoluci“.
Výuka podnikavosti – od procesu
k metodě/od plánování k jednání
Při výuce podnikání od počátku dominoval, a stále dominuje, tzv. procesní
přístup, který vychází z představy podnikání jako lineárního procesu. Výuka obvykle probíhá postupně od identifikace
příležitosti přes vývoj konceptu a získávání zdrojů až k implementaci příležitosti
a k exitu. Podle tohoto pojetí výuky lze
v podnikání dobře plánovat a předvídat.
V poslední době však roste zájem o kreativní (tzv. efektuační) přístup. Podnikavost podle zastánců tohoto přístupu nemůže být nadále vyučována jako lineární
proces, ale jako metoda, způsob myšlení výše uvedených praktik a s důrazem na
a jednání v podmínkách nejistoty a neur- podnikavé učení, vytváření příležitostí,
čitosti, neboť podnikatelé namísto pláno- kreativitu a inovace, efektuaci a využívávání preferují jednání na základě toho, co ní kontaktů (networking).
je baví, co umí a koho znají.
V současnosti Vysoká škola podnikání
Důraz na procesní přístup lze spatřovat připravuje povinně volitelný předmět
v množství soutěží o nejlepší podni- „Start do podnikání“. V rámci tohoto
katelský záměr na vysokých školách či předmětu budou studenti rozvíjet svou
v podnikatelských inkubátorech. První podnikavost a podnikatelské kompetenvysokou školou, která takovou soutěž ce na základě vlastní zkušenosti. Budou
zavedla, byla americká Babson College moci uplatnit vybraný přístup k podniv roce 1984. Před několika lety však kání (kauzální či efektuační) v různých
soutěž byla transformována a zaměřena kontextech (sociální podnikání, intrapodnikoli na hodnocení podnikatelských nikání, franchising, založení firmy aj.).
záměrů, ale na hodnocení konkrétních
kroků a jednání studentů směrem k pod- Vysoká škola podnikání rozvíjí podninikání (Babson Entrepreneurial Thought kavost studentů také v rámci extrakuriand Action – BETA).
kulárních aktivit. Jako příklad lze uvést
čtyřdenní „Innovation Boot Camp“ urExperimentování lze popsat jako jedná- čený pro studenty prvního ročníku baní, při kterém něco zkoušíme, učíme se kalářského studia, během kterého týmy
z těchto pokusů a přenášíme poznatky do studentů řeší v externím prostředí úkoly
dalšího experimentování. Vědecké expe- zaměřené na schopnost generovat náparimentování bývá spojováno s přírodní- dy, pracovat v týmu, inovovat a vnímat
mi vědami v laboratořích. Při výuce pod- problémy z jiné perspektivy.
nikání a podnikavosti obvykle zůstávají
vědecké postupy stranou. Jedním z dů- Dalším úspěšným kurzem je „Vývoj a devodů je skutečnost, že výuka podnikání sign produktu“. Během dvou měsíců stuvětšinou probíhá v prostředí klasických denti procházejí pod dohledem jednoho
tříd kancelářského typu. Přestože si školy lektora kreativity a jednoho designéra
a univerzity často vytvořily podnikatel- procesem vývoje produktu (od výzkuské inkubátory, možnost experimentovat mu trhu k vytvoření prototypu/modelu
a učit se z experimentů je velmi omezena produktu). Studenti se aktivně zapojují
prostorem, technologiemi, zdroji a ča- do řady aktivit (generování ideje, návrh
sem. Reflexe napomáhá nalezení smyslu konceptu, výroba prototypu či modelu).
předchozích aktivit (hraní, empatie, vytváření a experimentování).
V neposlední řadě Vysoká škola podniRozvoj podnikavosti a kreativity kání usiluje o vytváření inspirativního
prostředí pro studenty a pedagogy. Akna Vysoké škole podnikání
tuálně připravuje projekt přeměny auly
Posláním Vysoké školy podnikání je pěs- v sídle Podnikatelského inkubátoru na
tovat podnikavost a podporovat ty, kteří moderní coworkingový a kreativní prochtějí podnikat se sociální odpovědnos- stor, ve kterém by tvořili a setkávali se
tí. Podnikavost je rozvíjena průřezově ve studenti, absolventi, pedagogové a lidé
většině předmětů. Za klíčový lze však po- z podnikatelské praxe. 
važovat povinný předmět „Podnikavost
– personální a sociální dovednosti“. VýPhDr. Lukáš Durda
uka tohoto předmětu probíhá s využitím
Vysoká škola podnikání, a.s
Za vánoční hvězdou do Planetária
Experimentárium
Maximální prostor objektu je využit pro
Experimentárium, které zahrnuje několik expozic. Můžete se v něm vypravit Ke
hvězdám, K planetám, Za světlem, Do
hlubin Země, Na oběžnou dráhu nebo
jen K odpočinku. Cestou Experimentáriem si budete prohlížet obrazy na stěnách,
sledovat animace a krátké filmy na obrazovkách, číst zajímavosti o vesmíru vytištěné na stěnách expozic, ukryté v QR
kódech nebo v databázích počítačových
kiosků. Můžete si hrát s exponáty, jako
jsou vlnostroje, tornádo, telurium či volanetárium je název přístroje, který zítko na Marsu. Expozice bude dále rozpromítá hvězdnou oblohu, a právě víjena a doplňována novými exponáty
podle něj je pojmenována celá in- tak, aby návštěvník Planetária nacházel
stituce i hlavní sál objektu: Sál planetá- něco nového i při svých dalších návštěvách.
ria. Nad kruhovou místností se stovkou
sedadel se klene kopule o průměru 13
metrů a pod ní je umístěno zcela nové
optomechanické planetárium, které Amfiteátr je název unikátního venkovníspolu s digitálním planetáriem vytváří ho prostředí, jehož vybavení je poměrně
jeden celek zvaný hybridní planetárium. jednoduché, ale jednoduchost v tomTato kombinace dává možnost vytvořit to případě nijak neubírá na atraktivitě.
dokonalý model hvězdné oblohy s 9000 Máte snad pocit, že poslouchat zasvěcený
hvězdami a zároveň využít prostor pro výklad o souhvězdích přímo pod širým
celooblohovou projekci filmů. Společná nebem je něco, co si můžete dopřát kavšem projekcím je skutečnost, že divák je ždý den? „Souhvězdí Orion tvoří těchto
zcela obklopen obrazem, ať už se nachá- sedm hvězd. Vidíte je? Nejvýše nad obzozí ve vzdálených hvězdných soustavách rem jsou hvězdy Betelgeuze a Bellatrix…
nebo ve společnosti pozemské přírody. o něco níže trojice z Orionova pásu: AlPestrost jednotlivých typů pořadů bude nitak, Alnilam a Mintaka… a tady, koudána nejen tematicky, ale i způsobem sek pod nimi jasné hvězdy Rigel a Saiph.
provedení. Divák bude moci sledovat nej- Vidíte je všichni? Tak a teď se podíváme
novější vědecké poznatky i aktuální dění dalekohledem směrem k malé mlhovinna obloze způsobem živého moderování, ce poblíž Orionova pásu. Na vlastní oči
nebo prostřednictvím filmů ze zahranič- spatříte místo, kde se z mezihvězdného
ní i domácí produkce.
plynu a prachu rodí nové hvězdy.“
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
změnila současně se svým vzhledem i svůj
název, který zní velmi jednoduše: Planetárium Ostrava. Sedm zcela nově vybavených
prostředí bude lákat nejen zájemce o astronomii, ale také příznivce dalších přírodních
věd. Planetárium bude dokonce nabízet prostor a aktivity spadající do okruhu věd společenských, umění a dalších oblastí lidské
činnosti. Představme si jednotlivá prostředí.
P
Amfiteátr
Hvězdárna
Seznámit se detailněji s objekty vzdáleného vesmíru můžete i v jedné ze dvou
kopulí Hvězdáren, v nichž jsou astronomické dalekohledy. Pomocí nich můžete
pozorovat Jupiterovy měsíce, Saturnův
prstenec nebo třeba slabě zářící flíčky
planetárních mlhovin.
Svět poznání
Planetárium Ostrava bude přinášet zábavu, nová poznání a zážitky nejen široké
veřejnosti, ale i vzdělávání žákům a studentům všech typů škol. Projekci pořadů,
které budou navazovat na výuku fyziky,
chemie, biologie a dalších oborů ve školách, doplní vzdělávací filmy v Kinosále
a také činnosti v učebně, kterou nazýváme Výzkumák. Tam budou žáci a studenti zkoumat podstatu přírodních jevů
zblízka. Co všechno objeví, bude záležet
na jejich zručnosti a především chuti přemýšlet a experimentovat.
Pokud jste průběžně počítali jednotlivá prostředí, tak jste se dost možná dopracovali k avízované sedmičce už teď.
Nicméně dvě hvězdárny považujeme za
jeden typ prostředí. Tím sedmým prostředím je Galerie Mira, výstavní prostor,
který bude místem setkání vědy a umění.
Obě oblasti se totiž velmi často prolínají
- setkáváme se s vědou v umění, ale také
s uměním ve vědě. Není snad hvězdné
nebe tím nejkrásnějším uměleckým dílem? Co na tom, že ho nevytvořil člověk.
Podstatné je, že ho má každá lidská bytost na dosah. Stačí jen zaklonit hlavu
k obloze nebo…. nebo třeba přijet do PlaNěkolik obloukovitých řad sedadel bude netária na okraji porubského lesa. 
sloužit k výkladům o hvězdné obloze, ale
PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
také k odpočinku během dne nebo k ukázvedoucí Planetária Ostrava
Foto: http://hubblesite.org/gallery/album/
ce fungování slunečních hodin a dalších
zařízení, využívajících sluneční energii.
Foto: Martin Vilášek – dalekohled
Foto: Adam Fišer – optomechanické planetárium
14
15
Co se děje ve vědě
Co se děje ve vědě
čítači. Danou věc si můžeme vymodelovat v patřičném CAD/3D programu nebo
stáhnout již vytvořený model z veřejně
dostupných knihoven na internetu. Samotný proces tisku si obecně můžeme
představit tak, že model rozkrájíme
na plátky a poté se každý z řezů tiskne
postupně zespoda nahoru po jednotlivých vrstvách (plátcích). Představme si
kostičku 1×1×1 cm, kterou horizontálně
rozřežeme na sto tenkých plátků (např.
obdobným způsobem, jako když krájíme okurku na kolečka) o tloušťce 1 mm
a poté nanášíme roztavený materiál vrstvu po vrstvě na sebe. Postupným naneJaký je rozdíl mezi obyčejnou
sením a zatvrzením všech vrstev vznikne
tiskárnou a 3D tiskárnou?
trojrozměrný objekt, který je složen ze sta
V klasické inkoustové tiskárně, kterou
čtverečků o straně 1×1 cm a tloušťce
běžně používáme pro tisk dokumentů
1 mm. Při tisku jsme však mírně
nebo fotografií, přenáší text na papír
limitováni a to rozměry předtzv. tisková hlava. Jejím úkolem je
mětu, který se do naší tiskárny
dávkovat kapky inkoustu na papír
vejde. S jistotou můžeme říci, že
tak, aby vytvořily část textu nebo obvětšina „domácích“ 3D tiskáren
rázku. Naopak tisková hlava v 3D
dokáže vytisknout trojrozměrné
tiskárně místo inkoustu dávkuje
objekty s rozměry až 20x20x20
použitý materiál, nejčastěji se jedná
cm. Mimo toto omezení jste pak
o druh plastu. Obecně lze říci, že se
limitováni již pouze svou předjedná o úzkou trubici, která se rozžhaví stavivostí. V současnosti se dokonce
tak, že taví plast, který z trubice vytéká v praxi zkoušejí obří 3D tiskárny, které
a ulpívá nikoliv na papíře, ale na povr- na podobné technologii mohou tisknout
chu tiskového stolu.
i obytné domy.
V dnešní době je pro nás již samozřejmostí, že si vytiskneme obrázek nebo
fotografii. Co je však úplnou novinkou
a zatím tato technologie není příliš rozšířená, je 3D tisk. Místo pouhého papíru
nám z tiskárny vychází hmotný výsledek
ve 3D (tzn. trojrozměrný) a vytisknout
si můžeme téměř cokoli. Ať už se jedná
o vánoční ozdoby, hračky, náhradní díly,
umělecké předměty, protézy, až třeba
po čokoládové bonbóny.
Z jakých materiálů
můžeme tisknout?
A kde se dá taková
3D tiskárna pořídit?
3D tiskárnu si můžete dnes jednoduše
koupit stejně jako klasickou inkoustovou
tiskárnu nebo vyrobit i sami, na internetu existují podrobné plány a software pro
její konstrukci a ovládání. Příznivci této
technologie samotné plány i software
neustále vylepšují a výsledky své práce
zveřejňují pro ostatní zájemce na internetu. Na druhou stranu je ale nutno říci,
že stavba vlastní 3D tiskárny vyžaduje
jisté technické znalosti, a nejedná se tak
o snadnou záležitost pro každého. Český
Jak to všech- inovátor Josef Průša spolupracuje na oteno funguje? vřeném projektu tiskárny RepRap. Vyvíjí
tiskárny, které se umí částečně replikovat,
Jedná se o druh tzn. tisknout součástky na další tiskárny
tisku, při kte- a je možné je sestavit na základě návodu na
rém se pomocí internetu. Její cena je tak mnohem nižší než
3D tiskárny vy- u komerčně nabízených 3D tiskáren. 
Ing. Radek Fujak
rábí trojrozměrACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s né objekty dle
Ing. Bronislav Heryán
def inova ného
Vysoká škola podnikání, a.s.
modelu v po-
Škála požívaných materiálů pro 3D tisk je
velmi pestrá. Nejčastěji se používá umělá
hmota (ABS – Akrylonitrilbutadienstyren, PLA – Polylactid acid), která je ve
výsledku podobná materiálu jako kostky
LEGO. Mimo umělou hmotu pak také
používáme kov, vosk, sádru, pískovec,
sklo, keramiku nebo i čokoládu. Záleží
pouze na tom, jaké materiály projdou
přes trysku tiskárny.
16
Zdraví pro každého
Co vše si můžeme vytisknout?
1. 3D tiskárnu - ano i toto je možné, můžeme
si vytisknout vlastní 3D tiskárnu a to tak,
že si vytiskneme jednotlivé součástky
a z nich později tiskárnu smontujeme.
2. Domácí potřeby - už není nutné jezdit do
obchodu pro věci do kuchyně, ale každý si
je může vytisknout doma.
3. Oblečení - potřebujete rychle něco na
sebe a nechce se vám do obchodu? Vytiskněte si např. nové boty.
4. Jídlo - ze speciálních náplní si připravíte
třeba pizzu, jednoduchý hamburger, čokoládu nebo zeleninové pokrmy ve tvarech, jaké si budete přát.
5. Zbraně - tyto případy už se objevily,
ale je zde poměrně vysoké riziko, že by
hlaveň mohla explodovat. Takže by poté
následoval tisk protézy.
6. Protézy - v budoucnu by se mohlo jednat
o praktický nástroj pro postižené, kteří
by si mohli vytvořit např. ruku přesně
podle svých požadavků.
7. Lidské orgány - vědci již dokázali tisknout trojrozměrné struktury z pevných
buněčných kultur, jako jsou buňky kostní dřeně či kůže.
Svět se neuvěřitelně mění, to je pravda,
můžete však namítnout, že se měnil vždy.
V čem je tedy rozdíl? Nynější situace je jiná
v tom, že současný svět se mění mnohem
rychleji než dříve a charakter změn je zcela
odlišný od těch minulých. Naše generace žila
ve světě, ve kterém se věřilo, že leccos se
dá v našem životě předvídat. Dnes to tvrdit
nemůžeme, vše je proměnlivé a flexibilní.
Jedna hodnota stále zůstává
na prvním místě, a to je zdraví
Abychom v současném světě uspěli a dosáhli pocitu štěstí, je zapotřebí, abychom
byli zdraví. Důležitá lidská hodnota, která provází společnost od nepaměti je vzájemná lidská pomoc ve zdravotních nesnázích. A na tuto kartu vsázíme i nyní.
Pravidelný pohyb je základem
dobrého zdraví
Mnoho lidí je v současné době postiženo různými druhy civilizačních chorob
a chronických onemocnění bez ohledu
na věk. Obyvatelstvo České republiky
a jiných států Evropy stárne, protože se
významně prodlužuje věk. Přibývá lidí,
kteří nemají dostatek pravidelného pohybu, jenž je základem dobrého zdraví.
Tento nedostatek nebývá způsoben pouze vyšším věkem, ale také vlivem nemocí,
či pracovního přetížení a stresů.
Co jsou vlastně civilizační choroby?
Civilizační choroby jsou tzv. nemoci z blahobytu, vyskytují se
ve vyspělých
zemích a předpokládá se, že jsou
důsledkem moderního městského
životního stylu. Jednou
z nejvíce rozšířených nemocí je cukrovka (diabetes melittus - úplavice
c u k r o v á).
Je to choroba zákeřná, která v počátečním stadiu nezpůsobuje bolest a mnoho
lidí ani neví, že ji má. Dnes dostává cukrovka charakter epidemie a jen v naší republice je přes 800 tisíc diabetiků, dalších
200 tisíc lidí ani netuší, že tuto nemoc má.
Jedná se o závažné chronické a zatím nevyléčitelné onemocnění, které zpravidla
vede k různým zdravotním komplikacím
a k výraznému snížení kvality života pacienta. V zásadě jde o porušenou regulaci
přeměny glukózy, která se projevuje její
zvýšenou hladinou v krvi. Glukóza je
monosacharid, nazývaný také hroznový
nebo krevní cukr. Cukr potřebuje lidský
organismus jako energetickou složku pro
svou existenci. Hlavními příznaky cukrovky jsou malátnost a únava, žízeň či
zhoršení zraku. Existuje několik druhů
cukrovky: diabetes I. a II. typu. Laicky
řečeno u cukrovky I. typu lze hovořit
o poruše funkce slinivky břišní, kde se
tvoří inzulín a nemocní jsou doživotně
závislí na jeho podávání. U cukrovky II.
typu dochází k nerovnováze mezi vylučováním (sekrecí) inzulínu a jeho účinkem.
Pro snadnější představu lze velmi zjednodušeně říci, že inzulín otevírá buňky,
aby do nich mohl vstoupit cukr, který je
„palivem“ pro mitochondrie, ve kterých si
buňky vyrábějí energii pro svou činnost.
Co nastane,
pokud se cukrovka neléčí?
Pokud cukrovku neléčíme, dochází k postižení cévních kapilár (hlavně v sítnici
očí, u periferních nervů a ledvin) a také
ke komplikacím velkých cév, projevujících se poškozením koronárních tepen,
tepen v mozku a dolních končetin. Z toho
vyplývá, že u neléčených diabetiků může
dojít k poruchám zraku až k oslepnutí, ke
kardiovaskulárním příhodám, k se-
lhání ledvin a také k amputaci končetin.
Diabetologové dnes dokážou léčbou udržet koncentraci glukózy v krvi v normálních mezích, buď vhodným injekčním
dávkováním inzulínu, nebo podáváním
speciálních léků ve formě tablet. Zpravidla odešlou pacienta k očnímu lékaři
k vyšetření tzv. očního pozadí a včasným
zásahem lze zabránit vážným poruchám
zraku. Ne všichni diabetologové však
prohlédnou pacientovi nohy, kde mohou
vznikat obtížně léčitelné vředy (ulcerace),
vedoucí až k amputacím.
Jak probíhá taková léčba cukrovky?
Pacient musí být vyšetřen specializovaným lékařem (podiatrem), což je oborník
zabývající se vyšetřením dolních končetin.
Dobrý podiatr je schopen na chodidlech
postiženého změřit plantární tlaky pomocí tzv. footscanu, vyhodnotit je a navrhnout speciální vložky do bot. Tyto vložky mohou v mnoha případech zabránit
amputacím nohou se všemi negativními
dopady jak na samotného pacienta a jeho
psychiku, tak i na jeho rodinné zázemí,
nehledě na ekonomické a sociální negace.
Občanské sdružení »Naděje pro
každého« nabízí pomoc
Již od roku 2010 pořádáme konference zdravotníků, jehož hlavním cílem je
shromáždit odborníky (diabetology a podiatry) a propojit jejich spolupráci. Konferencí se zúčastňují i další lékaři a specialisté zabývající se rehabilitační a fyzikální
medicínou. Tito odborníci ukazují, jak
je obtížné naučit člověka bez nohy, aby
se dokázal samostatně pohybovat (samozřejmě s pomocí berlí) či se obsloužit.
Rehabilitační praxe přesvědčuje, že nejde
o jednoduchou životní etapu pacienta.
O konference je velký zájem a mají význam nejen pro odborníky, ale především
pro pacienty postižené cukrovkou. Zdravotníci zde získávají nové poznatky, díky
kterým zlepšují péči o pacienty. 
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Spoluzakladatel sdružení,
Prorektor pro vědu a výzkum,
Vysoká škola podnikání, a.s.
Ing. Jaroslav Šedlbauer
předseda sdružení
17
Co se děje ve vědě
Co se děje ve vědě
Vědec je také člověk
Už jste si někdy položili otázku: „Potkal
jsem v životě skutečného vědce? Že vás to
ani nenapadlo? Mne občas ano.“ Každý se
v životě setkává s pojmy: výzkum, vědecký
pracovník, badatelský přístup, nový objev
na poli lékařské vědy, nová technologie posunující lidstvo o krok dál. Pro mne to představuje dost neuchopitelnou lidskou činnost.
K
Kreativita a osobní strategie vedou k úspěchu v životě Arnošt Mach, který se ve fyzice zabýval ze- Traduje se anekdota na účet jednoho z
jména aerodynamikou, použil velmi svéráz- největších matematiků 20. století. Davida
nou vědeckou metodu, kdy si při svých ex- Hilberta se kdosi zeptal na jednoho z jeho
perimentech s nadzvukovými rychlostmi bývalých žáků. Hilbert si po chvíli vzponechal střílet kulky kolem hlavy?
mněl: „Á, tenhle? Stal se básníkem. Pro
matematiku měl příliš
Jiný vědec naopak velmi zdlouhavě a sys- malou představivost. " Jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým
tematicky usiloval o poznání skutečnosti,
téměř přes dvě desetiletí si ověřoval své po- Netuším, jak funguje mechanikem? Kvantový
mechanik umí zaparkovat
známky z pětileté výpravy výzkumné lodi humor v dnešní době svoje auto do garáže, aniž
do cizích moří. Charles Darwin rozhodně výzkumných objevů, by musel otevřít vrata.
ve svém výzkumu nespěchal, svou teorii, že ale sázím na to, že doze stejných předků se mohou vyvinout roz- chází k humorným situacím, ať už jsou přídílné druhy, zveřejnil ve své celoživotní prá- činou samotní vědci nebo věda. Při hledání
ci „O vzniku druhů“. Svou převratnou teorii odpovědí na mé otázky jsem překvapivě
o vývoji druhů, krom jiného, ověřoval v kli- zjistila, že více než 40 let vycházel časodu a pohodlí svého domova, v zahradách pis „The Journal of Irreproducible Results“,
a přilehlých polích. Do svých poznámek si zkratkou JIR. Někteří vědci, matematici
poznamenal: „Můj Bůh nesouhlasí s tím, či fyzici zde našli odvahu napsat humoriaby někdo strávil život jako pilná včelka, stické příspěvky, ve kterých parodovali
věčně jen pracoval, pracoval a nic než to – vědecké ideje a jejich
ne, to nemíním, když si představím, že člo- aplikace nebo popiso- Přijde chlapík do patentní
věk stráví celý den o samotě …“
vali humorné situace kanceláře: „Vymyslel jsem
stroj času. Můžu si ho dát
při vědeckém bádání.
do jsou ti lidé mající schopnost
učinit jakýkoliv objev, vyslovit
nebo prokázat neuvěřitelné teorie, které nám usnadní život? Popravdě,
lze vůbec při běžném setkání rozpoznat
vědce od člověka žijícího běžný život spotřební společnosti?“ Není to lehké. Každý nevypadá jako Albert Einstein, jeden
z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Proto jsem zkoušela najít odpověď na
další své otázky: „Je vědec také člověk?
Co lze nazvat badatelským přístupem či
nalezenou odpovědí na otázku génia a co
lze pojmenovat jako „náhodné zjištění“,
které „zachraňuje“ lidstvo?“ Při svém
Jaký je rozdíl mezi pokusem a experimenpatentovat?” „Bohužel ne,
krátkém pátrání jsem narazila také na
tem? Pokus by byl, kdyby se řeklo, že se od
Dnešní dynamická do- byl zde patentován včera.”
Vědci dělali pokus na pavou- vtipné reakce lidzítra bude jezdit vlevo. A experiment, pokud
„A jaké jste měli úřední hoba neumožňuje přístup, diny minulý týden?”
kovi: Tleskli a pavouk vyskočil. ské společnosti na
by se to řeklo jen někomu!
se kterým jsem vás
Utrhli mu jednu nohu, tleskli obvyklou roztrži- pavouk vyskočil. Utrhli mu tost, neohrabanost To Michael Faraday tisíce svých expe- seznámila z historických pramenů. Dnes
další nohu, tleskli - pavouk a izolovanost věd- rimentů prováděl v tehdejší podzemní jsou experimenty prováděny za přísných
vyskočil. Utrhli mu třetí nohu, ců ve formě anek- laboratoři Královského institutu Velké bezpečnostních pravidel, vývoj probíhá
tleskli, a pavouk nic. Výsled- dot. Ráda se s vámi Británie a strávil v ní veškerý profesní v nepředstavitelně rychlém tempu a větkem bádání bylo, že pavouk
o ně podělím.
život. Překvapivě však patřil k nadše- šinou v týmu odborníků. Vědecká obec je
se čtyřma nohama je hluchý.
ným popularizátorům vědy. Své stěžejní ihned a globálně seznamována s výsledky
Pro mnoho studentů je prvotním zdrojem myšleny a výsledky svých experimentů a výstupy ověřených teorií. Ovšem charakinformací Wikipedie, a jelikož se další de- přibližoval ve své době čtenářům velice teristika vědce se se staletím nemění. Vědec
finice pojmu „vědec“ příliš nelišily, pro hle- čtivě, pořádal odborné přednášky, které je člověk. Kreativní, nadšený a ochotný pro
dání odpovědi se budu opírat o tuto verzi: se vyznačovaly precizním až dramatic- poznání obětovat čas.
„Vědec je jedinec systematicky usilující o po- kým způsobem podání a mnohdy přímo Proto je vlastně jedno- Žádný experiment nelze poznání skutečnosti. V užším smyslu se slovo v přednáškovém sále užaslému obecen- duché si odpovědět na važovat za naprostý nezdar
- vždy může totiž posloužit
vědec používá pro profesionálního badatele stvu předváděl své pokusy. Jeho objevy otázku z úvodu.
jako varovný příklad.
na poli vědy. Důležitým předpokladem pro byly zveřejněny v knize „Experimentální
úspěšné „dělání vědy“ je užívání vědecké výzkumy elektřiny“.
V každém z nás je kus vědce, každý někdy
metody“. No ano, takto si lze představit vědpraktikoval badatelský přístup, jen poznání
ce, izolovaného svým geniálním mozkem Tak rozdílné přístupy vědců a badatelů není ochoten obětovat tolik času či energie
v prostředí laboratoří, zkumavek, či jinak přinesly tak převratné objevy? Znamená a spokojí se pouze „se svým malým obspecializovaného pracoviště. Vědce odtrže- to odpověď na mou otázku? Kdo je vědec? jevem“. A jak rozpoznat, co je badatelský
ného od běžné reality všedního živoČlověk. S mnoha znaky konzumního světa, přístup a co náhoda? Stačí si vzpomenout,
jakou náhodou byl objeven penicilín. Cituji:
ta. Nejvíce mě na definici vědce
jen s geniálním
"Vskutku ojedinělý způsob pokroku prostředniczaujala formulace: „Důležitým
mozkem,
tvím nepořádku!" jásali vědci poté, co 13. září
předpokladem pro úspěšné „děpřemýšli1929 oznámil britský bakteriolog Alexander Flelání vědy“ je užívání vědecké
vým choming objev penicilinu, který odhalil v září 1928.“
metody.“
vá n í m
Co to čteš?” „Kvantovou fyNo
a pak, že je vědecké bádání neuchopitelné a niVěděli
a fantazií.
ziku.” „A proč držíš knihu
kdo z nás nemá šanci na Nobelovou cenu. 
vzhůru nohama?” „Je v tom jste, že
nějaký rozdíl?”
18
Ing. Martina Teperová
Vysoká škola podnikání, a.s.
B
líží se čas vánoční a zanedlouho budeme hodnotit rok minulý
a plánovat rok příští. Je to tedy ta
nejvhodnější chvíle zamyslet se, co bychom měli v našem životě změnit, aby se
nám žilo lépe, abychom uspěli v současném globalizovaném světě. Myslím si, že
toto téma je zvlášť důležité pro současné
mladé lidi, kterým je tento časopis určen. Oni budou zanedlouho vystaveni
velmi ostré konkurenci nejen v Evropě,
ale díky stále rychleji se rozvíjejícím IT
technologiím také konkurenci v Americe a především v Asii. Dovolte mi tedy
krátké zamyšlení na téma „kreativita
a osobní nezávislost jako podmínka dosažení úspěchu“.
3
návyky skutečně
nezávislých lidí
Co je to úspěch?
Co je to vlastně úspěch? Dá se nějak měřit?
Dá se vážit? Dá se vyjádřit penězi? A kde
úspěch začíná a kde končí? A proč tolik,
z našeho pohledu, úspěšných lidí končí
v depresích a palčivých pochybnostech
o smyslu a úspěšnosti vlastního života? Na
tyto a podobné otázky není snadné odpovědět. Každý z nás vnímá život, svět a celý
vesmír trochu jinak. Nemůže proto existovat jedna jednoduchá odpověď, která by
uspokojila každého. Mnozí si odpověď na
otázku „Co to je úspěch?“ zjednodušují
tím, že tvrdí: „Úspěch je být ve správném
čase na správném místě.“ Úspěchu tak
přisuzují náhodný charakter. Podívámeli se však na příběhy skutečně úspěšných
lidí, zjistíme, že mnohem blíže pravdě asi
bude tvrzení, že úspěšné lidi charakterizují především jejich vlastnosti: odhodlání, pracovitost, vytrvalost, ochota v zájmu
dosažení cíle obětovat osobní pohodlí,
koníčky (někdy dokonce i rodinu), dodržování pevných zásad a principů, hlad po
úspěchu a ochota riskovat. Studiem příběhů a vlastností lidí, které za úspěšné považujeme, se zabývalo a zabývá mnoho autorů. Jedním z nejúspěšnějších je dr. Stephen
R. Covey, který svůj návod na úspěch prezentoval ve svém největším bestselleru „7
návyků skutečně efektivních lidí“. Metoda
dr. Coveyho je komplexní, zároveň však
snadno pochopitelná a v praxi již mnohokrát úspěšně ověřená. Rád bych proto
mladé čtenáře na tuto metodu upozornil.
1. Být kreativní a proaktivní
3 návyky skutečně nezávislých lidí.
Soukromého vítězství dosáhneme
pouze tehdy, kdy se naučíme sebeovládání a sebedisciplíně.
Jak napovídá název, metoda „7 návyků Jde o návyk, kterým musíme naši cestu
skutečně efektivních lidí“ pracuje se sedmi za úspěchem začít. Nejedná se pouze
návyky, které je nutno pěstovat, aby člo- o aktivitu a tvořivost, ale o přijímání odvěk dosáhl úspěchu. Pro potřeby studentů povědnosti za vlastní život. Proaktivní
a mladých lidí obecně můžeme tuto meto- a kreativní lidé uplatňují svobodnou vůli,
du zjednodušit na metodu „3 návyků sku- hýří nápady, hledají neotřelá řešení, volí
tečně nezávislých lidí“. Tato zjednodušená své jednání, řídí svůj život.
metoda je graficky znázorněna na obrázku
2.Od začátku myslet
Z obrázku je zřejmé, že pracujeme se dvěma mezními stavy. Jsou to osobní závislost
na konečný výsledek
a osobní nezávislost na druhých lidech.
Tento návyk nás nutí myslet již na začátku jakékoli činnosti na její výsledek, na
Osobní závislost na druhých lidech před- její výstup. Lidé s tímto návykem mají
stavuje výchozí stav, kdy naše existence svůj hodnotový systém, svou vizi, svou
plně závisí na našem okolí. V případě vlastní filozofii života.
mladých lidí jde zpravidla o závislost na
3. Dávat prvořadé věci
rodičích. U dospělých lidí jde o závislost
na státu, závislost na zaměstnavateli, zána první místo
vislost na partnerovi. Tento stav je opa- Máme-li tento návyk, pevně řídíme své
kem úspěchu. Člověk závislý na druhých záležitosti, soustředíme se na věci pro nás
obviňuje ze svých neúspěchů „ty druhé“. důležité a hodnotné, plánujeme svůj čas,
Říká: „Jsem neúspěšný, protože VY...“ nepodléháme tlaku věcí nedůležitých.
Chceme-li být úspěšní, nemůžeme být
osobně závislí na druhých.
Osobní nezávislost na druhých lidech
představuje v našem případě cílový stav,
v úplné metodě dr. Coveyho pak důležitý
mezník na cestě k úspěchu. Člověk nezávislý na druhých lidech obviňuje ze svých
neúspěchů „pouze sám sebe“. Říká: „Jsem
neúspěšný, protože JÁ...“ Abychom tohoto
cílového stavu dosáhli, musíme pěstovat
především tři návyky.
Začněme znovu,
lépe a efektivněji
Zkusme se tedy na konci roku zamyslet,
zda některé věci v našem životě nelze dělat lépe a efektivněji, než je v současnosti
děláme. A na rok příští si dejme předsevzetí, že budeme důsledně pěstovat především návyky 1, 2 a 3. Byl by to opravdu
ten nejlepší způsob, jak nastartovat svou
cestu k úspěchu. Protože jen tak vybudujeme pevné pilíře naší sebedůvěry a osobní jistoty, které jsou tolik důležité pro
budování bohatých, trvalých a vysoce
produktivních vztahů s ostatními lidmi.
A to je opravdu ten nejlepší způsob, jak
dlouhodobě obstát a dosáhnout úspěchu
v současném světě. 
Soukromá vítězství:
Osobní nezávislost na druhých
Zrání
osobnosti
Odvaha
1. Buďte
kreativní
a proaktivní
2. Od začátku
myslete na
konečný
výsledek
Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Vysoká škola podnikání, a.s. 3. Dávejte
prvořadé
věci na první
místo
Osobní závislost na druhých
19
Co se děje ve vědě
Co se děje ve vědě
Fyzika vzešla z filosofie
Z
Věda začíná slovem a filosofováním a končí ve filosofii
ARISTOTELES: „Člověk od přírody
řejmě nejdůležitějším faktorem
rozvoje poznání byl artikulovaný baží po vzdělání.“
jazyk, ale zejména způsob sděle- Jeho žák z filosofické školy Aristoteles,
ní řeči, tj. formalizování písma. Obecně s ním však nesouhlasil a vytvořil vlastní
bychom mohli jako základ rozvoje po- nauku o podstatě jevů (ontologii). V roce
znávání definovat komunikaci. V její vě- 306 př. n. l. Epikuros ze Samu založil
domé formě v začátcích je to předávání v Aténách filosofickou školu Képos (za„příběhů“ z pokolení na pokolení. Při prá- hrada) a modifikuje Demokritův atomizmus o odchylky a nejistoty z deterministické koncepce atomu jako koncepční
elementární a nedělitelné částice tvořící
vše hmotné kolem nás. První řecký faraon Egypta, Ptolemaios I. Soter (původně
druh a vojevůdce Alexandra Makedonského) založil v Alexandrii na začátku
3. století př. n. l. - Museion podle vzoru
Aristotelova Lykeia, kterého součástí byla
na tu dobu obrovská knihovna s více než
700 000 svitky textů a „učitelé“ tam měli
doživotní rentu za svou badatelskou činnost (Museion byl zničen křesťany v roce
391 při pogromu na nekřesťany). V 7. století indičtí matematici začali systematicky
používat záporná čísla. V první polovině
ci (lovu, sběru plodin apod.) hominidi 9. století Muhammad Ibn Músa al-Chváa posléze člověk nabývali zkušeností, kte- rizmí přepracoval Diofantovu Aritmetiré odevzdávali různými komunikačními
metodami (posunky, zvuky a kresbami).
Z kresleného průběhu událostí se zrodilo
první písmo, náznakové, či znakové popisující reálné životní situace a události
s nimi spojené. Obrázkové písmo je datováno zhruba do 4. tisíciletí před Kristem (egyptské hieroglyfy) a v 3. tisíciletí
se začínají používat číslice (v sumerských
klínopisných textech obchodní korespondence).
SÓKRATÉS: „Vím, že nic nevím.“
Pytagoras ze Samu (530 let před Kristem)
založil spolek, který byl vlastně autoritativní filosofickou školou a reakčním politickým sdružením (dobový výraz vycházející z principu diskuze byl ne učení, ale
pěstování, tedy v tomto spolku pěstovali
kvantitativní matematiku, astronomii,
lékařství, hudební teorii, což často směřovalo až k číselné mystice). V 5. století př.
n. l. žil řecký filosof Sokrates, který má
zásadní podíl na rozvoji logiky a Herakleitos z Efezu, který rozvinul dialektické myšlení (myšlení v souvislostech). Ve
4. století př. n. l. vytvořil Atéňan Platón
první ucelený (idealistický) filosofický
systém (obraz světa měl být odrazem neměnných idejí, které smyslovým rozumovým poznáváním dokážeme získat).
20
ku (al džabar v´al-mukábala), která dala
název celé části matematiky zabývající se
řešením rovnic – ARITMETIKA, později
ve 14. století jako převzatý systém pravidel
nazývaný ALGORITMUS. Zkoumáním
procesů vidění a optiky se zabýval Ibn al
-Hajsam, jeden z největších fyziků středověku (zákony lomu světla, počítá sférická
zrcadla a že celkový obraz v oku se skládá
z obrazů jednotlivých bodů).
Od Bacona k Newtonovi
Roger Bacon v letech 1266 až 1267 napsal
spis „Opus maius“, ve kterém napadl hlavní strůjce středověké nevědomosti, jako
jsou: předsudky, víra v autority a jejich
nesprávné interpretace reality a lidskou
marnomyslnost. Současně udělal encyklopedický přehled vědy 13. století, počí-
naje Aristotelem a konče Alhazenou (Ibn
al-Hasajm). V roce 1328 Thomas Bradwardinus v díle „Tractatus proporcionum sue
de proportinibus velocitatum in notibus“
se pokusil matematicky vyjádřit závislost
mezi rychlostí „v“, hybnou sílou „F“ a odporem „R“. Galileo Galilei v roce 1632 –
1638 publikoval zákony mechaniky týkající se volného pádu, setrvačnosti složeného
a nezávislého pohybu. V roce 1600 provedl svou první veřejnou pitvu J. Jessenius
v Praze na Karlově univerzitě a W. Gilbert
vydal práci o studiu elektrických a magnetických vlastností těles. V roce 1618 Johanes Kepler zformuloval třetí zákon pohybu planet a v Londýně v roce 1662 založili
Královskou společnost (Royal Society)
jako společenství vědců a následně v roce
1665 začali vydávat časopis „Philosophical
Transactions“. O dva roky později Isaac
Newton zkonstruoval první optický dalekohled se zrcadlem a v roce 1687 v díle
„Matematické principy přírodní filosofie“
položil základy tzv. Newtonovské mechaniky vycházející z gravitační teorie dnes
známé pod pojmem Newtonovy zákony.
Spojitost filosofie s rozvojem vědy
je samozřejmostí
Myslím, že každý skutečný vědec rozšiřuje svoje poznání a vstupuje i do jiných
oborů a postupně si vytváří svůj „světonázor“ a to už je filosofie. Tedy spjatost
vědy s filosofií je samozřejmostí a jen
bláhový člověk si myslí, že může filosofii
zařadit jen mezi společenské vědy. Z toho
vyplývá, že zažité zařazování a struktura
škol a fakult, které si nesou ve svém názvu filosofii, neodpovídá ani současné
ani historické skutečnosti. 
Doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
Vysoká škola podnikání, a.s.
Snídaně od lištičky & prášková metalurgie
J
e tomu už hodně dávno, někdy na
přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy jsem se jako malý kluk poprvé seznámil s tajemstvím práškové
metalurgie. Bydleli jsme v malé vesnici
v horách a táta dojížděl do práce přes
kopce plné lesů na kole. Pracoval v tehdejším Závodě první pětiletky jako brusič tvrdokovu a do práce jezdil se starou
koženou taškou, ve které měl svačinu.
Většinou to byl chleba a kus špeku. Když
přijížděl hluboko v noci, už jsme spali
a těšili se na ráno, až si budeme moci
vlézt do těch obrovských peřin k našim
rodičům, a protože se topilo pilinami,
k ránu bylo obvykle už dosti zima. Táta
vždy něčím moc krásně voněl. Naše
první ranní otázka byla, zda pro nás má
něco od lištičky. A když přikývl, honem
jsme se vrhli na kabelu, kde bylo ještě
trochu toho zrzavého prášku, jako skutečný důkaz, že u lištičky opravdu byl,
protože liška je přece taky zrzavá. Hned
jsme tahali zbytky svačiny a pokoušeli
se ukousnout ten prachobyčejný tuhý
špek s vůní železa, lišce ho přece taky
nikdo nekrájí.
Jak si hráli naši předkové?
Chodíme kolem věcí, které se nám zdají
samozřejmé, a vůbec nepřemýšlíme, jak
fungují a proč fungují. Dnes zvládáme
kosmickou techniku, jako základ mnoha
věcí, ale především jako základ obrovské
změny v komunikaci a rychlosti transferu informací, není to však samo sebou.
K tomuto výsledku bylo možné dospět
díky vynalézavostí našich předků. Čas,
který my dnes trávíme tím, že se „necháváme bavit“, oni trávili tak, že se „bavili
sami“. „Hráli si“ se spoustou materiálů,
zkoumali jejich vlastnosti, hledali jejich
funkce a cílové užití. První dětské hry
začínají obvykle na pískovišti. Podobně
to bylo i v oblasti práškové metalurgie.
Máme přece periodickou soustavu prvků
a hra na takové šachovnici dává nekonečné možnosti. Nejdříve to byly materiály
velmi blízké, které byly ochotny se mezi
sebou spojit a propojit. Už kdysi dávno
to byly první slitiny neželezných kovů
(bronzu) a slitiny železných kovů (ocel, litina). Později to byly karbidy kovů a celá
řada dalších výrobků, jejichž vlastnosti
vyžadovaly mnoho let usilovné práce
a pokory, před poznáváním zákonitostí,
které před nás staví matka příroda.
Co je cílem výzkumu a v jakých oblastech má prášková metalurgie využití?
břitových destiček pro obráběcí nástroje,
po speciální výrobky z kubického nitriCílem výzkumu, nejen v oblasti práško- du bóru po výrobky z kovokeramiky, se
vé metalurgie, je zejména usnadnit lidem kterými se setkáváte při každém otočení
těžkou a namáhavou práci. Vzpomeňme vodovodního kohoutku ve vaší koupelně.
si, jak se lidé nadřeli na poli, než sklidiPříležitost pro podnikání, příležitost
li obilí, jak bylo obtížné kácení stromů
s obyčejnou pilou nebo jakou fyzickou pro vyšší přidanou hodnotu
námahu představovaly stavebnictví prá- Když odjíždí dva plně naložené kamiony,
ce s betonem, cihlami či nýtování kon- jeden z ostravských hutí s válcovaným
strukcí. Stačí, když se jen projdeme mul- materiálem a druhý z jesenického údolí
tifunkční halou v Dolních Vítkovicích, s výrobky práškové metalurgie, tak přidausadíme se do koncertního sálu z býva- ná hodnota, kterou vezou v každém kilolého plynojemu a podíváme se nahoru gramu nákladu je velice rozdílná. Podnii pod sebe. Uvidíme mnoho lidské práce kání ve výrobě není v poslední době dost
v podobě výstupků (nýtů), které spojují atraktivní a diskutované, trh zaplavují
jednotlivé ocelové pláty. Je třeba si uvě- především zprávy o úspěšných podnikadomit, že každý z nich držela lidská ruka. telích ve finančním sektoru. Vysoká škola
Dnes ani nevíme, jak se svařuje, čím se podnikání připravuje vlastní odbornou
svařuje a proč to drží pohromadě. Kdo technologii, zejména pro mladé, začínající
měl příležitost shlédnout novou podobu podnikatele tak, aby podnikatelské záměrobotických pracovišť svařovacích tech- ry nezůstaly jen v oblasti idejí. Ve světě je
nologií například na brněnském strojí- úmrtnost idejí vysoká, stejně jako jsou
renském veletrhu, uvědomí si, jaký skok ohroženy první roky podnikatelských aksoučasně zaznamenal obor práškové me- tivit. Pracovat s výrobky s vysokou vlastní
talurgie v oblasti svařovacích materiálů přidanou hodnotou je jeden ze základů bua přípravků. Naši předkové dobře znali, doucí finanční rovnováhy a stability firmy,
co je to fyzická námaha, od Japonců po současně se schopností tuto přidanou hodEvropu. Zejména období po první a dru- notu prodat v podmínkách světového trhu.
hé světové válce bylo zdrojem vysoké
A co ta lištička?
dynamiky vývoje výzkumu zcela nových
materiálů a technologií.
Stále žije v údolí obklopeném horami
a lesy a úžasně voní tím rezavým prášMáme také své údolí jako je Silikon Valey kem. Dnes už dokonce vím, že je to vůně
Prášková metalurgie je v současné době je- železa, jednoho z klíčových prvků živoden z nejdynamičtěji rostoucích oborů jak ta na zemi. Když může být kráva Milka
v oblasti průmyslové výroby součástí a ná- fialová, tak moje lištička, která se živí
strojů, tak v oblasti vědy a výzkumu (viz slaninou, může být železná. Občas, když
kompozitní materiály a nanotechnologie). zajedu do obory na Hukvaldy a navštíV roce 1928 se v malém údolí jesenických vím bronzovou sochu Lišky Bystroušky,
hor rodily počátky výroby a výzkumu vrátím se zpět v čase a vzpomenu si na
prvních výrobků ze slinutých karbidů snídaně s lištičkou. 
a nástrojů osazených přírodním diamantem. Položme si jednu z otázek: „Je možné
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
do diamantu vyvrtat dírku?“ Nebo: „Jak
Vysoká škola podnikání, a.s.
se diamant připevní na vrtací nástroj, aby
tam držel a nevydrolil se?“ Pokud se takto
zeptáme a chceme znát odpovědi, musíme
se nejprve poklonit před vynalézavostí našich předků, kteří se neměli od koho učit,
protože byli jedni z prvních na světě a internet neexistoval. V tomto údolí se jako
3. skupině výzkumníků na světě (v roce
1967) podařila syntéza umělého diamantu. Výsledkem bylo úžasné KNOW-HOW
pro širokou oblast užití. Dnes se v tomto
údolí vyrábí široké spektrum výrobků od
21
Pro pedagogy
Pro pedagogy
A co 3D tiskárny? Pro neznalé pojmu je
3D tisk proces, při kterém se prostřednictvím specifického zařízení vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu.
Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou na základě programové předlohy. Hudba budoucnosti? Nikoliv, blízká
realita. A pro ty, kteří nechtějí tisknout.
Stačí fotografie uložit do různých elektronických úložišť, nebo nasdílet na sociálních sítích či na cloudových datových
službách. Ostatně o vlastní synchronizaci
se za nás postará již specializovaný software, nebo i služby v klasickém Google+.
Nevěříte? Stačí vyzkoušet, kam nás automatizovaná technika zavedla. A konečně
si můžete vytvořit vlastní www stránku,
kde se o fotografie podělíte se všemi lidmi. Třeba jako já na www.ladakrajcik.cz.
E-fotografie
aneb kam nás věda a technika posunuly
P
ozorný čtenář si po přečtení nadpisu položí otázku. Proč je před slovem fotografie písmeno E? Máme
ještě jinou fotografii? Než vysvětlím tento pojem, vraťme se trochu do historie.
Máme třeba klasickou K-fotografii. Ta je
založena na fyzice (optice) a chemii, tedy
pořízení osvitu filmu pomocí klasického
fotoaparátu a uchování obrazu za pomocí
specifických reakcí na světlo. V podstatě
chemický prvek stříbro reaguje na světlo
a následně procesem vyvolání dostáváme
fotografický film (negativ). Pochopitelně,
ten je nutné stabilizovat s použitím chemické sloučeniny – ustalovače. Teprve
následně v temné komoře s užitím zvětšovacího přístroje dostaneme vyvolaný
obrázek na papíře – pozitiv. Prostě docela
komplikovaný proces, kdy je jeho kontrola omezena a tudíž kvalita výsledné
fotografie k tomu odpovídající. Možná
si někteří vzpomenou na kouzelné hrátky s přístrojem na vyvolání filmu („tankem“), magii v temné komoře a následné
leštění fotek. Prostě historie, vše zapomenuto. Podíval jsem se do svého archivu
a vytáhl pro ilustraci jeden snímek cesty
v lese. Kompozice dobrá, ale žádná změna
kontrastu, jasu, vyvážení bílé, slabá kresba ve stínech a jasu, neodstraněna chromatická aberace a další specifické problémy, které odborník pozná.
22
Kam nás posunula digitální, tedy E-fotografie? Neuvěřitelně daleko, kam jsme
došli s využitím vědy a techniky v oblasti
zpracování a využití obrazu. Základem
E-fotografie je digitální fotoaparát. Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže
může být okamžitě zobrazen na zabudovaném displeji nebo nahrán do počítače.
Základní funkcí digitálního fotoaparátu
je snímání statických obrazů do podoby
tzv. digitální fotografie a umožnit tak
jejich další zpracování, např. pomocí
běžného počítače, jejich tisk či vyvolání
speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie. Digitální fotoaparát již neeexistuje jen v podobě digitální zrcadlovky, ale je součástí
mobilních zařízení a tabletů. Jádrem zařízení je světlocitlivá plocha snímače. Na
plochu senzoru je promítán obraz přes
systém optických čoček v objektivu. Světelná energie, která přichází ze snímaného prostoru (scény), je v jednotlivých
pixelech (obrazových bodech) převáděna
na elektrický signál a uložena v podobě
vázaného náboje. Náboj vzniká postupně během expozice čipu, kdy je otevřena
uzávěrka fotoaparátu a světlo může dopadat na čip. Mnozí si ani nedovedeme
představit, jak obrovské množství těchto
obrazových bodů je schopen snímač za-
znamenat. Pro dokreslení těchto schopností se stačí podívat na noční fotografii
New Yorku, kterou jsem pořídil na jednom z mrakodrapů v Rockefellerově centru. Kolik svítících bodů tam najdeme.
Včetně těch na Empire State Building,
který je nejvyšší. Přičemž na digitálním
fotoaparátu máme celý proces snímání
pod stálou kontrolou. Tedy pohlídáme
si optimální expozici, množství černých
a světlých bodů na histogramu v hledáčku přístroje, nastavíme i ty nejjemnější
parametry expozice. A vše průběžně vyhodnocujeme a korigujeme, třeba ve vícenásobné expozici. Jak jednoduché a nic
nás to nestojí. Jen domů si odneseme uložené soubory jedniček a nul v příslušném
formátu. Ideálně v RAW k dalšímu zpracování. A můžeme si dnes položit i další
otázku. Je proces digitálního pořízení
konec našeho snažení?
la. Nejdříve upravíme kontrasty, světla
a stíny, odstraníme mnohé rušivé prvky
jako chromatickou aberaci, vyvážení bílé,
nastavíme různé korekce a úpravy, obraz
ořízneme a dodatečně zaostříme. Můžeme si dovolit (díky softwaru) něco, na co
by se fotografové v temné komoře jen nevěřícně dívali. A ještě můžeme retušovat
a slepovat snímky či jejich části. Retuš asi
každý zná, slepování fotek vysvětlím na
příkladu ukázkové fotografie Jeruzaléma
z Olivové hory. Mimochodem fascinující
místo. Podívejte se na oblohu, je tmavší.
Tento dynamický rozsah nedovede zachytit ani lidské oko. Digitální zpracování
však ano. Stačí si pořídit dva snímky a ten
jeden udělat záměrně tmavší (podexpo-
Tak vidíte, kam nás úvaha o E-fotografii
novat). Pak snímky digitálně slepit, tedy zavedla. Ke konkrétnímu využití poznatobloha je právě z toho tmavšího. Výsledek ků vědy a techniky v praxi. Jen na závěr
je fotografie s vysokým dynamickým roz- jedna užitečná rada. Digitální zpracování je dobrý sluha, ale zlý pán. Realita je
sahem. Úžasné, díky vědě a technice.
vždy krásná sama o sobě, i se svou neNyní hotovo? Nikoliv. Jdeme dále. Co dokonalostí. Není nic horšího než foto
s digitálně upravenou fotografii? Opět kýče, kde hýří neskutečné barvy a každý
nám moderní doba a poslední technolo- na první pohled pozná, že tyto scény
gie otevírají nové obzory. Stačí třeba fotky nikde ve světě nenajdeme. Přeji všem
uložit do jpg formátu, zajít do fotokios- mnoho hezkých digitálních snímků. 
ku a máte je vytištěny za několik minut.
Nebo se vzdáleně připojit k digitální fodoc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
tosběrně, vybrat si rozměry a odeslat data.
Vysoká škola podnikání, a. s.
Dostanete číslo zakázky a pak přijde jen
sms zpráva, že nyní jsou fotografie připravené k vyzvednutí. Ostatně zaplatit můžete taky bezhotovostně.
Nikoli. Naopak. Digitální E-fotografie je
teprve začátek dalšího fantastického procesu, která nám věda a technika umožnila.
Jmenuje se postprocessing, tedy digitální
zpracování surové fotografie. Stačí k tomu
mít vhodný software, od těch nejjednodušších až po profesionální (např. Adobe
Photoshop). A především znalosti, viz můj
úvodník v tomto čísle. S digitálním foto
souborem pak dokážeme hotová kouz-
23
Hravá stránka
Hravá stránka
PRACTICE YOUR ENGLISH: Technologies around us!
ELECTRONICS - Complete the sentences:
4. People who design, construct and maintain electronic components and circuits are called………………. They work in the
electricity - computer - electronic parts – cell phones electrical, electronics and ………………. engineering fields.
- physics - electrical engineers - electrical devices - cameras
5. We use electronic devices everyday: computers,
1. Electronics is the area of ……………….. that manipulates
…………..…….., tablets, TV sets, …………………… etc.
the force of electricity for useful, or not so useful purposes.
6. It has houses or …………………………………….. for many
2. There are many ……………………………. that are used in
people to live and …………… where they may buy things.
…………………….. such as - resistors, capacitors, coils of
wire called inductors, integrated circuits, connection wires 7.…………………………………….. are places for people to
work and a government organisation to run the city, and to
and circuit boards.
keep law and order in the city.
3. Wires and circuits carry ……………………………… around
8. A city usually has a ……………………….. where government
an electronic product.
and business take place, and places called ……………………
where people live around the outside of the centre.
FOSSIL FUELS ENERGY
SOLAR ENERGY
Fossil fuels energy is released when coal, oil
or gas is burned
Solar energy comes from the Sun in
form of light and heat.
.................................................................................................................. ……………………………………………………………
Small sounds can still make a big noise when you use a good
sound conductor. Experiment with a balloon, compressed air
and your own ears to find out how it works and the science behind it.
What you need:
What you need:
• 2 paper cups
• Balloon (1 + spare ones in case of an accident ;-))
• a sharp pencil or sewing needle to make holes
What to Do:
• String (kite string and fishing lines work well)
1. Blow up the balloon.
What to Do:
2. Hold the balloon close to your ear while you tap lightly on
the other side.
1. Cut a long piece of string, you can experiment with different
lengths but perhaps 10-20 metres is a good place to start.
2. Make a small hole in the bottom of each cup.
4. Move into position with you and a friend holding the cups at
a distance that makes the string tight (making sure the string
isn't touching anything else).
5. One person talks into the cup while the other puts the cup to
their ear and listens, can you hear each other?
.................................................................................................................
…………………………………………………………….
How it works:
.................................................................................................................
…………………………………………………………….
Speaking into the cup creates sound waves which are converted
into vibrations at the bottom of the cup. The vibrations travel
along the string and are converted back into sound waves at the
other end so your friend can hear what you said. Sound travels
through the air but it travels even better through solids such as
your cup and string, allowing you to hear sounds that might be
too far away when traveling through the air.
CAR MAKERS: find and write the words
sci
robot steelmi
o
y
o
dse
ats
tkj
s
d oo
r o r c h a ssis p r
1. You open this to get into a car.
……………………………………..
2. We use this metal to make car parts
……………………………..
3. This machines help us to make cars
………………………………
4. Car makers fix parts on this.
………………………………………….
5. You sit on these inside a car
………………………………………….
Word finder - order the letters with the same colour
to find the hidden words and then write them.
HOMEMADE HIFI: use a balloon to amplify sound
Step back in time and use some old fashioned technology to
make a string phone while learning about sound waves with
this fun science project for children.
3. Thread the string through each cup and tie knots at each end
to stop it pulling through the cup (alternatively you can use
a paper clip, washer or similar small object to hold the string
in place).
Compare different kinds of energy:
24
YOUNG HISTORY: how people used to
communicate - make a string phone
How it works:
Despite you only tapping lightly on the balloon your ears can
hear the noise loudly. When you blew up the balloon you forced
the air molecules inside the balloon closer to each other. Because the air molecules inside the balloon are closer together,
they become a better conductor of sound waves than the ordinary air around you.
Do you want to continue with the experiment? Try to answer
these questions:
1. Does it work with a basketball or soccer ball?
2. Does the size of the balloon affect the loudness?
3. Does the effect still work if you use earphones with music
instead of tapping ?
PLASTIC QUIZ: “She got her looks from her father.
He's a plastic surgeon! ” Groucho Marx
1. A plastic is a material that can change its ………………
a) temperature b) age c) shape
FOOD: How to make chocolate bars
– number the sentences in order
2. What are most plastics made from?
a) coal b) oil c) gas
1. People take the seed pods/beans from the cocoa/cacao tree.
3. To make a plastic product, machines put hot plastic in a …….
a) dishwasher b) mold
c) paper box
… Machines grind and heat the seeds.
… Sugar and milk is cooked with the liquid.
… People leave the seed pods in the sun.
… They put the liquid in molds to make chocolate bar.
… They throw away the outside and keep seeds.
… Each cocoa tree yields 20-30 pods per year. It takes the whole
year's crop from one tree to make 450gms of Chocolate.
… Then seeds become liquid.
4 What can plastic bottles be recycled into?
a) clothes
b) water pipes c) both a) and c)
5. Long-chain molecules, either synthetic or natural, made by
bonding many smaller molecules are called:
a) plastics b) polymers
c) monomers
6. Examples of natural polymers are:
a) nylon and polyester
b) polythene and PVC
c) proteins and silk
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s. r. o.
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
25
Plánované aktivity
Plánované aktivity
EXKURZE PRO ŽÁKY ZŠ A STUDENTY SŠ
Předvánoční čas přináší finálové kolo
badatelské soutěže, která byla tentokrát určena žákům druhého stupně
základních škol. Cílem této soutěže je
popularizace a přiblížení přírodních
a technických věd žákům. Přátelské klání mezi školami prověří také jejich znalosti a dovednosti z těchto oborů. První
kolo soutěže proběhlo v měsíci listopadu
a úkolem dětí bylo postavit letiště. Dle
daných kritérií komise vybrala týmy, které postoupily do finálového kola, které
se bude konat na Gymnáziu, základní
škole a mateřské škole Hello s. r. o.
v Ostravě-Porubě a jehož výsledky budeme znát už 8. prosince 2014.
26
Co se děje s lidským tělem po smrti?
Nejmodernější technologie kremace a jejich vývoj.
Pohled za oponu smuteční síně.
Dostalo se Vám odpovědi na otázky, které si běžně nekladete?
Leden 2015
Vysoká škola podnikání, a. s.
Vytvářejte trojrozměrné objekty!
Rozviňte svou prostorovou představivost!
3D tisk je dnes nezbytnou součástí mnoha oborů !
Uživatelé:
Umělci
Designeři
Konstruktéři
Strojaři
Programátoři
Chemici
Lékaři
Účastníci exkurze se dozví
Jaké má 3D tiskárna
Jak funguje 3D tisk?
využití a jaké jsou její
Jak se pracuje
možnosti výstupů?
s 3D tiskárnou?
Vědecko výzkumná instituce ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
Únor 2015
http://tajemstvi-vedy.cz
www.tajemstvi-vedy.cz
;
1
Pro inspiraci je vybráno několik zajímavých firem podnikající v této
oblasti např.
Arrow line a.s. se zabývá od roku 2001 aplikovaným výzkumem
oblasti využití biomasy, tříděných odpadů a dřevní štěpky v procesu pyrolýzy. Za tímto účelem bylo založeno družstvo ENVICRACK
- klastr výzkumných, realizačních a konstrukčních firem a subjektů
společně s budoucími uživateli technologie.
2
3
4
5
6
7
Skupinky žáků/studentů se stanou fiktivními zaměstnanci a vyberou si
motiv podnikání.
Pro vybranou firmu nebo téma vyhledají zajímavý podnikatelský záměr
v ČR nebo i v zahraničí, nebo vytvoří svůj vlastní.
Vyrobí poutavou reklamu pro svůj záměr. Seznámí se s technologiemi
pro tvorbu takové reklamy u Vás.
Vytisknou si svůj nápad.
Skupinky odprezentují své nápady, záměry.
Nejlepší skupinka dostane ocenění, účastnický list.
Vysoká škola podnikání, a. s.
Popularizační workshop WPOP5
Informační technologie a jejich nová dimenze
24. – 26. únor 2015
Výzkumníky & Studenty VŠ (1.den)
Pedagogy (2. den)
Studenty & žáky ZŠ & SŠ (3. den)
ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, o. p. s.
Švabinského 19, Ostrava
Jaroslav Slezák
[email protected]
774 115 475
Přiblížení moderních informačních technologií
Geografické informační systémy a prostorové analýzy
Moderní 3D tisk
Nové možnosti využití grafiky
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Na podzim byly pod záštitou Vysoké
školy podnikání, a. s. , pořádány dvě
exkurze s názvem „Lidský život začíná
a končí“, které zavedly studenty středních škol do netradičního prostředí
krematoria. Tyto exkurze se u žáků setkaly s velkým úspěchem, a proto bude
exkurze realizována do konce roku
2014 ještě jednou. Exkurze si klade za
cíl nabídnout odpovědi na otázky, kte- vacích workshopů, jejichž témata jsou
ré se běžně nekladou. Studenti budou zaměřena na popularizaci vědy, přese známeni nejen s historií pohřbívání, dávání zkušeností jazykem srozuale dozví se také, co se po smrti děje mitelným vybrané cílové skupině
a uplatnění a předávání nabytých
s lidským tělem.
zkušeností zájemcům o vědu a výzkum. Tyto kurzy a workshopy jsou
realizovány partnery projektu společNový rok přivítá projekt Poznej tajem- ností ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, o. p. s. a Gymnáziem, záství vědy novými aktivitami a tématy.
kladní školou a mateřskou školou
V lednu proběhnou exkurze realizová- Hello s. r. o.
ny společností ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, o.p.s., které
seznámí žáky a studenty s využitím
3D tisku. Během exkurze se účastnicí V únoru proběhne již sedmý populadozví jakým způsobem 3D tisk funguje, rizační workshop za účasti zahraničjaké jsou pro tyto tisky využívány ma- ních i domácích expertů dané oblasti.
teriály a jak se s 3D tiskárnou pracuje. Tentokrát nese workshop, pořádaný
Představeny budou také možnosti vyu- společností ACCENDO – Centrum pro
žití 3D tisku a jeho výstupů.
vědu a výzkum, o. p. s., název Infomační technologie a jejich nová
Stejnému tématu – tedy 3D tisku, avšak dimenze, Hlavním cílem workshopu
v jiném pojetí, se budou věnovat také bude přiblížit cílové skupině dnešní
stáže určené pro pedagogy, které budou moderní informační technologie, které
rovněž realizovány společností ACCEN- se využívají v celé řadě oblastí (GIS, 3D
DO – Centrum pro vědu a výzkum, tisk, nové možnosti metod vizualizace
o. p. s. Během stáží se pedagogové sezná- a využití grafiky, dataminig). Součástí
mí s technologií 3D tisku, využívaný- workshopu bude seznámení účastníků
mi materiály a možnostmi jeho využití s možnostmi tvorby 3D modelů a jetak, aby byli schopni tyto informace im- jich vizualizace v GIS spolu s ukázplementovat do své výuky a předat je tak kami nových trendů v oblasti geoindále svým žákům a studentům.
formačních technologií a jejich využití
v praxi i běžném životě.
Vysokou školou podnikání, a. s. bude
také realizována exkurze, která žáky Ani měsíc únor se neobejde bez exkurzí
a studenty uvede do podnikatelského pro zájemce o vědu a výzkum. Exkurzi
prostředí – podnikatelského inkubá- s názvem Infračervená spektromettoru. Účastníci exkurze se zapojí do rie bude pořádat Ústav geoniky Akasoutěže, jejíž cílem je vyzkoušet si, jak demie věd České republiky, v. v. i.
snadné či obtížné je propagovat svůj Téma seznámí účastníky s fungováním
výrobek či službu na trhu, vymyslet pro infračervené spektrometrie a možností
něj reklamu či slogan.
jejího využití v praxi, včetně názorných
praktických ukázek. 
I měsíc leden přinese vzdělávací aktivity pro výzkumníky a pedagogy. A to
Ing. Mgr. Tereza Pestečková
formou vzdělávacích kurzů a vzděláACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
V měsíci prosinci budou realizovány
také aktivity pro vědce a výzkumníky,
kterým budou určeny vzdělávací kurzy.
Tyto kurzy se budou zabývat tématem
diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní
úrovni v přírodních a technických
vědách a odborné pracovníky a popularizátory vědy seznámí s metodami
šíření výsledků projektů koncovým
uživatelům ve formě, která bude těmto
uživatelům srozumitelná. Kurzy budou
zaměřeny také na metody a způsoby
využití odborné angličtiny pro výzkumné pracovníky s cílem přenosu
zahraničních zkušeností s popularizací
přírodních a technických věd do výuky
základních a středních škol.
Hřbitov nejsou jen hroby.
3D TISKÁRNY – POTENCIÁL JEJICH VYUŽITÍ
PRO VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Hřbitovy a pohřebiště dříve a nyní.
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Exkurze pro žáky ZŠ a studenty SŠ
LIDSKÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ A KONČÍ
Prosinec 2014 www.tajemstvi-vedy.cz
www.tajemstvi-vedy.cz
Datamining
Využití 3D modelů v Geografických informačních systémech
Nové trendy v Geoinformatice a její uplatnění v běžném životě
Vědecko výzkumná instituce ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
KDY: 24. – 26. února 2015
KDE: 1. den – výzkumníci si předají vzájemné zkušenosti
2. den – výzkumníci se budou věnovat pedagogům
3. den – výzkumníci přijedou za vámi a vašimi dětmi do škol
Těšíme se na Vás
a Váš zájem o informační
technologie
Jaroslav Slezák
[email protected]
774 115 475
Download

stáhnout časpois do počítače (pdf verze)