STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN
Informace o studiu
2014/2015
Adresa školy: tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
Telefony: spojovatelka 577 005 311
sekretariát 577 005 313
ředitel
577 005 312
Fax: 577 005 333
E-mail: [email protected]
http://www.spszl.cz
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 22. listopadu 2013 od 10.00 do 17.00 hodin
Sobota 23. listopadu 2013 od 9.00 do 13.00 hodin
Úterý 14. ledna 2014 od 13.30 do 17.00 hodin
Úterý 18. února 2014 od 13.30 do 17.00 hodin
Vážení zájemci o studium, vážení rodiče,
dostáváte do rukou informační materiál Střední průmyslové školy Zlín, školy s dlouholetou
tradicí ve výchově a vzdělávání, která připravila do života tisíce svých absolventů. A připravila
je opravdu velmi dobře. Svědčí o tom značné množství našich absolventů s vysokoškolským
vzděláním, kteří se skvěle uplatnili v praktickém životě i v náročných řídících a manažerských
funkcích. Jsou mezi nimi desítky učitelů středních i vysokých škol, řada vědeckých pracovníků
i těch, kteří se uplatnili ve veřejném i politickém životě naší společnosti.
Od samého založení školy v roce 1933 firmou Baťa platilo a platí dodnes, že technicky
vzdělaní absolventi vždy našli snadno dobré uplatnění nejen ve svém oboru, ale i v oborech
příbuzných, a dokonce i v oborech zdánlivě velmi vzdálených. Studium technických oborů
je vybaví schopnostmi logicky uvažovat, dojít k podstatě věci, orientovat se v odborných
informacích, být pečlivý a důsledný. A to jsou samozřejmě ty nejlepší předpoklady pro úspěšnou profesní dráhu. Proto je i naším cílem vychovávat budoucí absolventy k cílevědomosti,
samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti – to vše podepřené
aktivní znalostí cizích jazyků a počítačovou gramotností.
Nehodláme však předstírat, že studium technických oborů je jednoduchou záležitostí.
Víme, že ten, kdo se pro ně rozhodne, volí tu náročnější cestu. Přesto doufáme, že ji volí
s vědomím a přesvědčením, že přinese odpovídající kvalitní výsledek v podobě hodnotného
vzdělání. To, že naše škola připravuje své absolventy na vysoké úrovni, se potvrdilo ze zveřejněných výsledků společné části maturitních zkoušek. Ve školním roce
2010/11 obsadila SPŠ Zlín první místo mezi odbornými školami Zlínského kraje
a i v loňském školním roce jsme patřili mezi školy s nejvyšším počtem úspěšných
maturantů v našem kraji (97% úspěšnost našich maturantů u státní maturitní zkoušky).
Tyto výsledky ještě umocňuje fakt, že jsme škola s nejvyšším počtem maturantů ve
Zlínském kraji.
Vaše případné rozhodnutí ucházet se o vzdělávání na Střední průmyslové škole Zlín znamená zcela jistě volit náročnou cestu, ale zároveň jistotu kvalitního vzdělání s dobrým předpokladem úspěšného zvládnutí studia bez obav ze státní části maturitní zkoušky. Jedná se
o důležité rozhodnutí, kterého jistě nebudete litovat, neboť vystudujete technický obor, o jehož
absolventy je a v budoucnosti bude na trhu práce zájem. To je deviza, která se neodmítá.
VYBAVENÍ ŠKOLY
Komplex budov s optimální kapacitou pro 1200 žáků denního studia představuje jednu z největších středních průmyslových škol u nás. Technickým vybavením patří naše
škola mezi absolutní špičku mezi středními školami v České republice. Vedle velmi dobře zařízených odborných učeben jsou nejmodernější projekční a didaktickou technikou
vybaveny i učebny výpočetní techniky, posluchárna a laboratoř fyziky a chemie, přednášková místnost pro 100 posluchačů a informační centrum, jehož součástí je knihovna,
studovna, čítárna a internetové středisko.
Samozřejmostí je využívání internetu jako součásti moderní výuky a masivní nasazení počítačů do odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.
Sportovní hala, posilovna, nový atletický stadion a sál pro gymnastiku dotvářejí prostředí, v němž mohou naši žáci získat velmi kvalitní vzdělání.
K prohloubení a zdokonalení znalostí a dovedností v rámci zvoleného oboru je určena bohatá nabídka zájmových kroužků, mezi které patří např. jazykové kurzy (angličtina
a němčina), počítačové kurzy (tvorba webových stránek, počítačová grafika, psaní na
PC, automatizace a mikroprocesorová technika), příprava k přijímacím zkouškám na
vysoké školy, tvořivé psaní a široká nabídka sportovních aktivit. Pro zájemce z řad žáků
devátých tříd jsou určeny přípravné kurzy na přijímací zkoušky.
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
1.ročník – adaptační kurzy pořádáme v průběhu měsíce září pro všechny třídy prvních
ročníků naší školy ve spolupráci s o. s. Atmosféra.
2.ročník – lyžařské výcvikové kurzy jsou zařazeny do školních vzdělávacích programů
a tvoří nedílnou součást vyučování. V současné době jezdíme do lyžařského střediska Karlov v Jeseníkách a Vranča v Beskydech.
3.ročník – SPŠ Zlín realizuje každoročně v měsíci dubnu (již od roku 1998) vzájemné
výměny žáků se střední školou obdobného zaměření v belgickém městě Izegem, které je zároveň partnerským městem Zlína. Vzájemná spolupráce, která je založena na
pobytech žáků v partnerských školách s ubytováním v rodinách, vede ke zdokonalení
jazykových i odborných dovedností.
Na konci školního roku organizujeme sportovní vyžití našich žáků ve formě vodáckých a cyklistických kurzů.
4.ročník – v měsících září a říjen probíhají poznávací a kulturní výlety jednotlivých tříd
do Prahy. Poslední akcí je pro mnohé žáky výběrový lyžařský kurz, který škola pořádá
obvykle během prosince v lyžařském středisku Santa Caterina v Itálii.
Mezi další akce, kterými škola doplňuje výukový proces, patří pravidelné předvánoční
výlety do Vídně, poznávací zájezd do Londýna, poznávací zájezd do Německa a Rakouska, zdravotně-preventivní pobyt u moře v Itálii, školní liga ve fotbalu, f loorbalu, turnaj
smíšených družstev ve volejbalu a další.
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Škola sídlí poblíž centra města v místě s dobrou dopravní obslužností. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být ubytováni v Domově mládeže při Střední průmyslové škole
polytechnické, tel.: 577 314 017. Stravování pro všechny je zajištěno ve školní jídelně
SPŠ Zlín, v provozu je i školní bufet.
OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICH ZAMĚŘENÍ A POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
Střední průmyslová škola Zlín je školou s promyšlenou vzdělávací koncepcí, v níž dominují obory technického zaměření (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a technické
lyceum). Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné
vzdělání s maturitou. Učební plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby absolventi
mohli pokračovat ve studiu na VŠ nebo našli uplatnění v praxi.
Strojírenství 23 – 41 – M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Obor připravuje žáky pro nasazení do různých pozic v průmyslové výrobě, ve výuce
je samozřejmostí využívání počítačové techniky, používání nejmodernějších grafických
programů a technologií.
V rámci tohoto oboru nabízíme školní vzdělávací program:
•Strojírenství se zaměřením Počítačová grafika nabízí komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby s využitím výkonných
CAD-CAM systémů a programování CNC obráběcích strojů.
Elektrotechnika 26 – 41 – M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Poskytuje ucelený přehled o slaboproudé elektrotechnice s velmi dobrou průpravou pro
konstrukční a projekční činnost v oblasti řídicích systémů, IT technologií a počítačových
sítí. Návrh plošných spojů, simulace elektronických obvodů, programování jednočipových mikropočítačů, programovatelných automatů atd.
V rámci tohoto oboru nabízíme dvě zaměření, která si žáci volí na konci druhého ročníku:
•Aplikace počítačů v automatizaci a robotice
•Elektronické zabezpečovací systémy
Stavebnictví 36 – 47 – M/01 – 3 třídy, 90 žáků
Připravuje absolventy k uplatnění na různých pozicích v procesu investiční výstavby od specifikování stavebního záměru, přes projektovou a rozpočtovou přípravu až
k vlastní realizaci stavebního díla a jeho ekonomického zhodnocení.
V rámci oboru nabízíme dva školní vzdělávací programy:
•Pozemní stavitelství umožňuje komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční
a technologické přípravy a realizace staveb s využitím výkonných CAD systémů pro
architektonický návrh a tvorbu výkresové dokumentace.
•Ekonomika ve stavebnictví nabízí odborné technické vzdělání s rozšířenou výukou
ekonomických předmětů, činností studentských společností a výukou dvou cizích jazyků.
Technické lyceum 78 – 42 –M/01 – 1 třída, 30 žáků
Připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom
poskytuje střední odborné vzdělání technického zaměření. Možnost výběru volitelných
předmětů se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví a informační
technologie. Obor preferuje předměty matematicko-přírodovědné, základy odborného
technického vzdělání a znalost dvou cizích jazyků.
Download

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Střední průmyslová škola Zlín