Православни богословски факултет
Универзитета у Београду
Силабуси
Дипломске студије богословља (master)
Предмет : Савремено црквено законодавство и процес
секуларизације
Група : изборни предмет
Бодови :
Фонд часова : 1 семестар (2+2)
Испит : усмени
Садржај : Анализа настанка и развоја процеса секуларизације као
централног феномена модерног света и последице које је секуларизација оставила
на живот Цркве. Идеја о посвећености у историји Цркве на Истоку.
Посветовњачење лаика и њихова улога сагласно савременом законодавству
Цркве у Србији.
Циљ : доћи до предлога за ново теолошко вредновање
секуларизације у светлости постмодерног друштва
Предуслови : уписан први семестар master студија
Облик
наставе
:
предавања,
вежбе,
семинарски
рад
и
консултације
Обавезе студената : похађање предавања и вежби уз претходну
припрему. Редовне консултације са професором.
Начин оцењивања рада и резултата : активно учествовање на
часовима – 10 поена, семинарски рад – 20 поена, завршни испит – 70 поена
План курса/предмета
1. недеља
Феномен секуларизације
2. недеља
Премодерне форме секуларизације
3. недеља
Узроци и основне карактеристике секуларизације
4. недеље
Узроци и основне карактеристике секуларизације
1
5. недеља
Секуларизација у Европи и свету
6. недеља
Секуларизација у Европи и свету
7. недеља
Религија у сфери приватности
8. недеља
Постмодерно и плуралистичко друштво и секуларизација
9. недеља
Теологија секуларизације на Западу
10. недеља
Теологија секуларизације на Западу; Фридрих Гогартен, Харвеј
Кокс
11. недеља
Настанак идеје о посвећености
12. недеља
Историјски развој утицаја идеје о посвећености на службу лаика у
Цркви
13. недеља
Историјски контекст настанка Устава СПЦ
14. недеља
Институција црквене општине и секуларизација
15. недеља
Лаик као центар црквене општине
16. недеља
Ново теолошко вредновање процеса секуларизације и могућности
превазилажења раскорака између Устава СПЦ и Канонског
предања Цркве
17. недеља
Рекапитулација
Литература
Паненберг Волфарт, „Како размишљати о секуларизму“, Логос,
Београд 2006., 206-219
Gibelini Rosino, Teologija dvadesetog stoljeca, Zagreb 1999., 121-151
Giddens Anthony, “Religija”, Sociologija, Zagreb 2007., 528-568
2
Крстић Зоран, „Актуелни црквени Устав и процес секуларизације“,
Каленић 3-4, Крагујевац 2003., 13-17.
Троицки Сергије, „О устројству црквених општина у Српској
патријаршији“, Светосавље, новембар-децембар 1939
Гардашевић Благота, „Организационо устројство и законодавство
Православне цркве између два светска рата“, Избор црквеноправних радова, Београд 2002.
3
Download

Савремено црквено законодавство и процес секуларизације