www.filfak.ni.ac.rs
ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ
Универзитет у Нишу
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Na pravom ste putu!
ИНФО
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ
Декан
Проф. др Горан Максимовић
Продекани
Проф. др Тања Пауновић
Проф. др Снежана Милосављевић Милић
Проф. др Бојана Димитријевић
Aдреса
Ћирила и Методија 2
18000 Ниш
Република Србија
[email protected]
http://www.filfak.ni.ac.rs/
Контакт телефони
Централа
(018) 514-312
514-313
514-244
527-649
Деканат
(018) 514-311
514-243
Факс
(018) 514-310
Добродошли
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
WWW.FILFAK.NI.AC.RS
www.filfak.ni.ac.rs
1
РЕЧ ДЕКАНА
Велика је привилегија бити студент Филозофског факултета, зато што је то
наставно-научна институција која Вам може понудити најшира знања, подарити највећу културу и отворити Вам најзначајније сазнајне видике. Студирање на
Филозофском факултету није само повлашћено мјесто, то је и огромна обавеза
да оправдате Ваше присуство у овој институцији и одговорите на многе големе
постављене циљеве. Из таквог јединства лепог и корисног бићете у прилици да
остварите Ваше тренутне жеље, али и важне дугорочне планове да радите посао
који волите и који ће Вам пружати задовољство. Због тога Вам желим да се лепо
осећате у данима и годинама које ћете провести на Филозофском факултету и да
се једнога дана поносите тиме што сте студирали и дипломирали у овој институцији.
У последње две и по године ниједан факултет се није тако интензивно развијао
и мењао. Филозофски факултет је административно унапређен кроз оснивање
посебне службе за мастер и докторске студије, центра за образовање наставника
и професионалну оријентацију, центра за српски језик за странце, кроз покретање
издавачког центра, који је постао за кратко време лидер у области академског
издаваштва, кроз покретање центра за контролу квалитета, акредитацију и међународну сарадњу. Технички је унапређен кроз опремање свих учионица за извођење наставе кроз видео-презентацију, кроз израду веома квалитетног факултетског сајта, кроз увођење бежичног интернет приступа у целокупној згради Факултета, кроз припрему програма за електронску пријаву испита, кроз опремање
нове интернет учионице за мултимедијално извођење наставе, кроз набавку
веома квалитетних компјутера и сервера који убрзавају и олакшавају електронску комуникацију свих наставника, сарадника и студената. Наставно је унапређен
кроз покретање шест нових студијских програма, по два на сва три нивоа студија,
тако да Факултет сада има 23 студијска програма у понуди, а само ове године биће
уписано 90 студената више на основним академским студијама, 50 студената на
мастер академским студијама и 13 студената на докторским академским студијама. На Филозофском факултету је гостовало и одржало предавања више од 50
истакнутих професора из земље и иностранства.
Филозофски факултет има одлично организовану студентску организацију,
која је само у новије време реализовала више од тридесет трибинских програма,
велики број екскурзија, као и одлазака студената на стручне скупове, семинаре и
усавршавања у земљи и иностранству.
Са најлепшим жељама,
Проф. др Горан Максимовић
2
www.filfak.ni.ac.rs
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
МОЖЕТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Филозофије
Историје
Социологије
Психологије
Педагогије
Новинарства
Комуницирања и односа с јавношћу
Србистике
Англистике
Руског језика и књижевности
Француског језика и књижевности
ЗАШТО ДА СТУДИРАТЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ?
• Нуди најшира знања, даје највећу културу и отвара најзначајније сазнајне видике
• Велики број предмета на студијским програмима је изборни, па можете сами моделовати садржај
својих знања
• Има 11 департмана, а сви постојећи студијски програми на нивоу основних, мастер и докторских
студија су акредитовани
• Диплома Филозофског факултета призната је у земљи и иностранству
• Најбољи студенти могу студирати бесплатно на терет буџета Републике Србије
• Самофинансирајући студенти могу школарину плаћати на више рата
• Ово је факултет са традицијом дужом од четири деценије
• Зграда факултета лоцирана је у најужем центру града
• Факултет располаже великим и вредним библиотечким фондом
• Рачунарска учионица доступна је свим студентима факултета
• Све учионице, сале и амфитеатри су квалитетно технички опремљени
• Има одлично организовану Студентску организацију која нуди разноврстан репертоар ненаставних
активности
www.filfak.ni.ac.rs
3
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА
Студент има право на:
- упис, квалитетно школовање и објективно
оцењивање;
- благовремено и тачно информисање о свим
питањима која се односе на студије;
- активно учествовање у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом;
- самоорганизовање и изражавање сопственог
мишљења;
- повластице које произилазе из статуса студента;
- подједнако квалитетне услове студија за све
студенте;
- образовање на језику националне мањине у складу са Законом и Статутом;
- различитост и заштита од дискриминација;
- да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Уноверзитета, односно факултета на коме студира.
Студент је дужан да:
- испуњава наставне и предиспитне обавезе;
- поштује опште акте Универзитета односно факултета на коме студира;
- поштује права других студената и запослених у
високошколској установи;
- учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом.
4
www.filfak.ni.ac.rs
ПОЈМОВИ, НОВИ ЗА СТУДЕНТЕ
АКАДЕМСКЕ И СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Академске студије оспособљавају студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа, а струковне
за примену знања и вештина у оквиру радних процеса. На свим факултетима Универзитета у Нишу изводе се сви нивоу академских студија, а Медицински,
Електронски и Факултет спорта и физичког васпитања
изводе и неке нивое струковних студија.
АКРЕДИТАЦИЈА – Неопходан услов за извођење и
постизање квалитета наставе јесте сертификовање
високошколских установа и студијских програма од
стране националног акредитационог тела (Комисије за акредитацију и проверу квалитета – КАПК), које
обезбеђује усаглашавање вредновања студијских
програма на различитим уноверзитетима.
БОДОВИ (ЕСПБ)/КРЕДИТИ (ECTS) – Европски систем
преноса бодова (ЕСПБ) представља јединствени начин вредновања уложеног рада студента у стицање
знања предвиђених, како студијским програмом, тако
и сваким предметом у оквиру тог програма понаособ.
Они нису оцене, нити их замењују. Они су нека врста заједничке „валуте“ у јединственом образовном
простору. Бодовима се вреднује укупно оптерећење
студената, које се састоји од похађања предавања и
вежби, консултација, припрема за наставу, семинарских радова, пројеката, мастер рада и сличног, где
један бод вреди око 25 до 30 уложеног рада. Укупан
број бодова износи 30 у једном семестру, односно 60
бодова у једној години студија.
БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС И БОЛОЊСКА ДЕКЛАРАЦИЈА –
Последњих десетак година, високо школство у Европи пролази кроз велике промене, у које је укључено
5600 високошколских институција са око 16 милиона
студената. Иницијални документ који је покренуо овај
www.filfak.ni.ac.rs
„тектонски поремећај“ и дефинисао циљеве трансформације широм Европе, зове се Болоњска декларација. Она, заједно са документима који су настали
кроз процес њене имплементације и реформе система високог образовања, чини Болоњски процес.
Болоњска декларација потписана је 1999. године, од
стране министара просвете неколико европских земаља. До данас је Болоњску декларацију потписало
45 земаља Европе. Основни циљ Болоњског процеса
је да успостави јединствену европску зону високог образовања, која је предуслов за препознавање образовних профила и наставних садржаја широм Европе, али
и позиционирање националних образовних институција и изражавање националних специфичности сваке
земље. На тај начин се тежи стварању флексибилнијег
и ефикаснијег образовног система, конкурентног на тржишту знања и усмереног на пружање што квалитетније услуге својим корисницима студентима.
Србија се, стављањем потписа на Болоњску декларацију, 18. сепптембра 2003. године, обавезала на њену
имплементацију у свој систем. Најзначајнији акт те
имплементације је доношење Закона о високом образовању из 2005. године.
ВЕЖБЕ – Облик наставе који изводе асистенти и сарадници у настави. Требало би да буду увежбавање
оног градива које се научи на предавањима, али могу
да буду и само теоретисање и понављање предавања.
Најбоље резултате показују на техничко-технолошким
и и природно-математичким факултетима.
ДОДАТАК ДИПЛОМИ (SUPPLEMENT) – Званични документ који студент, поред дипломе, добија по завршетку студија. Овај стандардизовани документ садржи
опис природе, нивоа, садржаја и статуса студија на које
се диплома односи. Додатак дипломи представља веома важан документ са аспекта мобилности студената,
5
јер поред звања наведеног у дипломи даје и комплетан преглед садржаја савладаног студијског програма.
ИСПИТ – На испит може изаћи студент који је испунио
све предвиђене предиспитне обавезе утврђене планом извођења наставе. Испити могу бити теоријски и
практични, а полажу се усменим или писменим путем.
Постоји шест редовних испитних рокова у току школске
године, чији распоред и трајање одређује сам факултет
уз претходно прибављање мишљења студентског парламента. Исти испит студент може полагати највише три
пута у току једне школске године. Изузетак је када је студенту преостао само један неположени испит из програма, и он се може положити накнадно у испитном року
до почетка наредне школске године.
ИСПИТНА ПИТАЊА – Питања која вам могу бити постављена на испиту, а која је припремио професор. Учите
према њима! На испиту извлачите картице на којима
су та испитна питања. Већина професора их користи!
КОЛОКВИЈУМ – Слично као контролни. Нека врста
провере знања пред прави испит. Може да буде ослобађајући, да део градива који сте положили на њему
не полажете на испиту, али не мора да буде.
КОНСУЛТАЦИЈЕ – Облик наставе који пружа могућност
студентима да разјасне све недоумице које се тичу градива. Консултације држе наставници и сарадници у терминима унапред одређеним за тај облик наставе. На
њима можеш да поставиш конкретно питање, распиташ
се о додатној литератури, добијеш корисне информације везане за рад који пишеш или погледаш свој колоквијум у случају да ниси задовољан оценом. Добра ствар
везана за консултације је то што ће професори ценити
твој додатни ангажман и упамтиће те као вредног и посвећеног студента.
6
МИРОВАЊЕ – Студенту се, на његов захтев, одобрава
мировање права и обавеза у случају: теже болести,
упућивања на стручну праксу у трајању од најмање
шест месеци, одслужења или дослужења војног рока,
неге властитог детета до годину дана живота, одржавања трудноће и других случајева предвиђених
општим актом. Студент који је био спречен да полаже
испит због болести или одсуства због стручног усавршавања од најмање три месеца, може полагати испит
у првом наредном року.
МОБИЛНОСТ – Међууниверзитетска покретљивост
студената, наставника, сарадника и истраживача у
земљи и иностранству, без обзира на то да ли се ради
о само једном делу студија (семестар) или о наставку студија (на нови ниво студија). Може се рећи да је
већина мера које доноси Болоњски процес усмерена
управо на омогућавање мобилности студената и наставника.
ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – У сваком студијском
програму одређени су обавезни предмети, које студент
мора да савлада током студија. Поред њих, студијски програм предвиђа и изборне предмете које студент може
да изабере према својим склоностима. Изборни предмети морају чинити најмање 20% укупног броја ЕСПБ на
студијским програмима основних студија и 30% на студијским програмима мастер студија.
ОВЕРА СЕМЕСТРА – Потврда од стране надлежне
службе на факултету да сте испунили све обавезе у
претходном семестру.
ОЦЕНЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ – Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент може да
оствари највише 100 поена. Предиспитне обавезе
www.filfak.ni.ac.rs
учествују у укупном збиру са најмање 30 а највише 70
поена. Успех на испиту изражава се оценом од 5 (није
положио) до 10 (одличан).
ПОТПИСИ – Да бисте оверили семестар, потребно је
да у индекс сакупите потписе свих предавача, којима
они потврђују да сте редовно присуствовали њиховим предавањима и вежбама. Недостатак сваког потписа, скупо се плаћа!
ПРИГОВОР НА ОЦЕНУ (ПОНИШТАЈ ИСПИТА) – У случају нарушавања својих законских права у вези са
испитом, студент може поднети жалбу у складу са
Статутом. Студент има право да поднесе приговор на
добијену оцену у року од 36 часова од добијања оцене, уколико сматра да испит није спроведен у складу
са Законом и Статутом. Након 24 часа од подношења
приговора, надлежни орган доноси одлуку. Уколико
се приговор усвоји, студент у року од три дана поново
полаже испит.
ПРИЈАВА ИСПИТА – Сваки испит који студент има намеру да полаже, мора се прво пријавити на посебном
обрасцу факултета. Од рока у коме полаже, статуса и
факултета на коме сте, зависи да ли ћете пријаву испита платити.
СЕМЕСТАР – Нешто као полугодиште у средњој школи.
Школска година траје 12 месеци и има 42 несеље (30
настваних и 12 недеља за конскултације, припрему
испита и испите), распоређене у два семестра, зимски и летњи.
СКРИПТЕ – Скраћене верзије градива. Из неких се
може добро спремити испит за ниже прелазне оцене,
али не из свих!
www.filfak.ni.ac.rs
СТАТУС СТУДЕНТА – Студент може бити у статусу који подразумева финансирање из буџета Републике или у статусу самофинансирајућег студента. На почетку школске
године, студент се опредељује за одређени број предмета који носе најмање 37 ЕСПБ бодова (за самофинансирајуће студије), односно 60 бодова (за студије из буџета).
Буџетски студент остаје у истом статусу само уколико у
току једне школске године оствари 60 бодова, иначе прелази на самофинансирајући статус. Самофинансирајући
студент који у току године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године може у наредној да пређе у буџетски статус,
уколико се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената. Статус студента престаје: исписивањем са студија,
завршетком студија, неуписивањем школске године, незавршавањем студија у двоструко дужем року него што је
предвиђено или искључивањем са студија.
СТЕПЕН СТУДИЈА: ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ – Студије првог
степена су основне струковне и основне академске студије. Студије другог степена су специјалистичке струковне, мастер академске и специјалистичке академске, док су студије трећег степена докторске академске
студије. Тростепени студијски програми на свим универзитетима омогућују компатибилност студија и мобилност студената. Након завршеног првог степена студија у трајању од три године, студент стиче академско
звање bachelor, а након завршених основних студија у
трајању од четири године звање дипломорани. Звање
дипломирани може стећи и студент који оствари 240
ЕСПБ на основним и делу мастер студија. Завршене
студије првог степена студенту омогућују да се запосли
или да настави даље студије. Наставак студија је могућ
и након неког времена проведеног на пракси. Други
степен студија представљају мастер студије у трајању
од једне, после завршеног четворогодишњег, односно
две, после завршеног трогодишњег студијског програма. Докторске студије трају три године и носе 180 ЕСПБ.
7
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА – Сваки предмет у оквиру студијског
програма носи одговарајући број бодова, чијим се збором означава укупан обим студија. Збир од намање 60
ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у току једне школске године, под којим се подразумевају све активности повезане са наставом, самосталним учењем, колоквијумима, испитима и сл. Основне
академске студије имају 180 или 240 бодова. Мастер
академске студије имају 60 или 120 ЕСПБ, у зависности
од обима основних академских студија. Потребно је
остварити најмање 360 ЕСПБ бодова на основним и
мастер студијама заједно. Изузетак су програми из области медицинских наука, код којих су основне и мастер академске студије интегрисане, а укупан обим бодова не прелази 360 ЕСПБ.
УПИС СТУДИЈА – Кандидат који има средње образовање и конкурише за упис на прву годину основних
студија полаже пријемни испит, односно испит за
проверу склоности и способности, у складу са општим
актом који доноси Сенат Универзитета на предлог
факултета. Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог током средњошколског
образовања и резултата постигнутих на пријемном
испиту. Кандидат са положеном општом матуром, по
правилу, неће полагати пријемни испит.
УСЛОВ – Минималан број испита (укупан број ЕСПБ)
које студент мора да има у трентку уписа у следећу
академску годину. Остале може пренети у следећу.
Владица Маричић
8
www.filfak.ni.ac.rs
КАКО УСПЕШНО ПРАТИТИ НАСТАВУ
И СПРЕМИТИ ИСПИТ
Прелаз из средње школе у систем високог образовања представља важан корак у животу сваког младог
човека, али и велику промену у начину рада и учења,
организацији времена, као и у односу према обавезама и одговорности за своје даље образовање. Многи
студенти се, на почетку студирања, осећају помало изгубљено и уплашено, јер највише плаше ствари о којима се не зна пуно. Зато је битно да прикупите информације о томе шта вас очекује. Много је боље питати
него ћутати из страха да ћете испасти незналица – нико
о вама неће мислити ништа лоше ако љубазно тражите
одговоре на питања која вас занимају. Многе ће вам
колеге бити и захвалне ако сазнате нешто што и њих
занима и то поделите с њима.
Информације се могу прикупити из различитих
извора. Као прво, сви факултети имају интернет странице на којима се налази распоред предавања, вежби и семинара, садржаји предавања, услови за упис
семестра, распоред испита, термини за консултације,
радно време студентске службе, скриптарнице и сл.
На интернет страници Филозофског факултета у Нишу
такође можете наћи низ корисних информација попут
Правилника о студирању на основним и мастер студијама, Статут Филозофског факултета и сл. Уз то, на
интернету се можете прикључити и студентским форумима на којима такође можете сазнати пуно корисних информација о студирању.
Не морају увек на интернету бити присутне све информације које су вам потребне, а понекад (посебно
на форумима) могу бити и погрешне. Зато је јако битно да тражите помоћ од професора и асистената, запослених у студентској служби, својих колега са године, као и старијих студената који су били у ситуацији у
којој сте ви сада. Већини њих је драго да поделе своја
искуства са млађим колегама.
На уводном предавању самог предмета пажљиво
забележите обавезе које професор очекује од студе-
www.filfak.ni.ac.rs
ната, термине и садржај колоквијума и испита. Трудите се да ефикасно проведете време на предавањима
и вежбама, јер ћете касније мање морати да учите.
Потрудите се да дођете на предавања одморни и не
допустите да вам мисли лутају, већ активно пратите о
чему предавач говори.
Врло је корисно да се ментално припремите пре
наставе за тему о којој ће бити речи, већ пре самог
предавања. Запитајте се колико имате предзнања о
тој теми или шта вас све занима у вези са њом. Затим
прочитајте литературу о тој теми или бар прелистајте
поглавље о њој како бисте добили општу идеју о чему
је реч. У бележницу запишите кључне речи, битне
стручне изразе које пре тога нисте знали, као и евентуална питања.
Вођење бележака за време наставе је корисно
јер омогућује чување информација за касније коришћење, помаже нашој концентрацији, али уме и да
одвуче пажњу са предавања, што не значи да их не
треба водити. Док бележите, не дозволите да вам мисли одлутају и да бележите механички. Усмерите се
на оно што предавач говори и трудите се да бележите својим речима, како бисте учили са разумевањем.
Корисно је писати кратке реченице с битним фразама
и кључним речима. За речи које се често понављају,
користите скраћенице. Такође, истакните битне информације подвлачењем или различитим бојама.
Многи предавачи својим студентима дају своје презентације.
Ако предавач наводи примере којима објашњава
неке апстрактније идеје, врло је корисно записати их.
Такође ће вам градиво бити јасније кад га будете учили, а и помоћи ће вам да осмислите сопствене примере.
Код бележења је битно да јасно пратите структуру предавања. Користите наслове и поднаслове, како
бисте их лакше организовали. Врло је корисно пре-
9
гледати и допунити белешке непосредно након наставе, док вам је градиво још свеже у памћењу, јер већ
након 24 часа заборављамо већину информација које
смо чули, ако их не поновимо.
Оно што су белешке за предвања, то је план организације времена за припремање испита. Неколико
месеци пре испита, направите план рада по данима и
недељама, па онда бележите колико сте дневно градива прешли. Ако код куће не можете несметано да
учите, потражите одговарајући простор у читаоници.
Не заборавите да при учењу правите кратке паузе, након сваких сат–сат и по времена.
План не напуштајте ако сте неки дан морали да
одустанете од њега, већ распоредите „остатке“, тако
да их у наредних пар дана надокнадите. Већ направљен план прилагођавајте тренутно установљеним
потребама. Установите ли да вам предвиђено време
није довољно за савладавање одређеног броја странице, продужите време рада. Исто, ако нешто већ
добро знате, убрзајте темпо рада јер ћете наићи и на
делове за које ће вам требати више времена!
Ако имате испитна питања, радите према њима.
Две до три недеље пре испита додатно прорадите
оно што вам још „запиње“. Ако је потребно, потражите помоћ професора или колега. Затим поновите још
једном цело испитно градиво.
На недељу дана пре испита, погледајте још једном
примере питања, као и све вежбе и белешке којима
располажете. Ако имате колегу који се спрема за исти
испит, можете се међусобно преиспитивати. Не заборавите на одмор, физичку рекреацију и опуштање.
Током учења, проверавајте своје знање. Многима
се дешава да им се током учења чини да све знају
чим погледају у књигу и да им је све познато, али када
дођу на испит, схвате да им је знање тек на нивоу препознавања, а да сами о градиву не могу рећи готово
ништа. Зато је битно да током учења стално сами про-
10
веравате своје знање. Након сваког краћег дела градива, пробајте да га препричате својим речима. Таквим активним учењем лакше ћете и одржати пажњу
на градиву.
Ако вам се догађа да вам је тешко да почнете са
учењем, и да га стално одлажете уместо да напокон
почнете учити, онда имате проблем. Ако желите успех на факултету, морате наћи начин да спречите
одлагање учења. Ако сте направили план учења и
излазака на испите, већ сте направили велики корак.
Поставите те планове на видно место како бисте их се
што доследније држали.
Кад почињете с учењем, крените од неког лакшег
дела како бисте добили самопоуздање и мотивисали
сами себе за наставак учења. Добро је и да награђујете себе за успешно учење. Не допустите да вам ометања других постану оправдање за одлагање учења
– искључите телефон, објасните пријатељима да је то
ваше време за учење и да ћете им се посветити касније.
Ако вам у току учења из било ког разлога „падне“
мотивација, присетите се због чега сте одабрали факултет и који су вам краткорочни и дугорочни циљеви, па замислите како ћете се осећати кад положите
тај испит. Ако вам се испит чини тешким, сетите се да
су га и други положили пре вас, и да у својим проценама тежине испита често претерамо, што нам онда
непотребно смањује мотивацију.
www.filfak.ni.ac.rs
ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ВАЖАН
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Према закону о високом образовању, студенти
имају примарно место у систему високог образовања,
као равноправни партнери у наставном процесу и
спровођењу реформе високог образовања. Студентима је, кроз институцију Студентског парламента, дата
могућност да активно учествују у одлучивању на факултетском и универзитетском нивоу, везано за питања квалитета наставног процеса, висина школарина,
вредновања педагошког рада наставника и сарадника,
услова рада и осталих значајних питања за студентску
популацију.
Свој партнерски однос и примарно место у систему
високог образовања, студенти могу да остваре на два
начина: непосредно и посредно. Непосредно га остварују кроз попуњавање анкета о педагошком раду наставника и сарадника, кроз коментаре упућене директно предавачима или пригворе и жалбе упућене органима факултета. Овај начин, уз све предности које доноси
непосредност, има и једну велику ману. Као и све иницијативе засноване искључиво на снази и утицају појединца, ректо кад даје жељене резултате. Други начин
остваривања права и заштите њихових интереса, које
је Закон загарантовао студентима, јесте институционални, посредством Студентског парламента. Због тога није
свеједно какав нам је Студентски парламент, како функционише и, уосталом, ко га сачињава.
Право да бира и да буде биран (пасивно и активно бирачко право), за члана Студентског парламента, има сваки студент, без обзира на степен студија
на ком се налази (основне, мастер или докторске).
Информације о томе на који начин може да оствари
своја законска права да буде биран за члана Студентског парламента, студент треба, пре свега, да потражи
у актима који то регулишу: Закону о високом образовању (чл. 56), Статуту матичне високошколске установе, Пословнику о раду Студентског парламента и Правилнику о изборима за Студентски парламент.
www.filfak.ni.ac.rs
Према Закону, једини легитимни представник студената је управо Студентски парламент. Избори за Студентски парламент се одржавају сваке године (мандат
студентских представника траје годину дана) и Законом
је прописано да се морају одржати у априлу. Веома је
важно да што већи број студената узме учешће (активно
и пасивно) у изборима за Студентски парламент, као и
да се кандидују и у Студентски парламент буду изабрани студенти који ће на најбољи начин обављати дужност која им је поверена. Учешће студентске популације
у раду Студентског парламента не сме да се сведе само
на једна дан у години и сам чин гласања, већ мора да
представља целогодишње ангажовање, кроз стално
праћење рада студентских представника и самог Студентског парламента. Да би студентски представници
могли да одговоре на задатке које пред њих постављају
студенти и сама њихова функција, морају поседовати одређене квалитете, пре свега моралне и интелектуалне.
Под моралним квалитетима студентских представника
подразумева се да они заступају интересе студената, а
не своје личне или интересе пословодства факултета,
када су они супротстављени интересима студената. Они,
такође, морају одговорно да се односе према интересима студената и самој улози студентских представника.
То се посебно односи на оне које је Студентски парламент делегирао у друге органе високошколске установе.
Основни интелектуални квалитет студентских представника треба да буде поседовање знања из ове области,
као и жеља и могућност да се она даље проширују. Још
пре кандидовања за члана Студентског парламента,
потребно је да познају одредбе Закона и Статута високошколске установе којима су дефинисане ингеренције
и могућности које Студентски парламент има, како би
стекли оквирну слику о томе шта представља Студентски парламент, као и Пословник о раду и Правилник о
изборима свог Студентског парламента.
11
СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТ
СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ И СТИПЕНДИЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ – Студенти чије се школовање стипендира из
буџета Србије, а немају више од једне изгубљене године студирања, имају право да конкуришу за студентски
кредит. Конкурс објављује Министарство просвете Републике Србије, а отворен је од 1. до 31. октобра. Предност имају студенти који по основу три критеријума (година студија, постигнути успех у студирању и просечни
приход по члану породице) остваре већи број бодова.
За студентску стипендију студенти могу конкурисати
тек од друге године студија.
СТИПЕНДИЈА ГРАДСКОГ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ СТУДЕНТЕ – Ова стипендија намењена је посебно
способним и талентованим студентима који постижу
изузетне резултате у разним областима образовања,
науке и културно-уметничког стваралаштва оличене у
званичним признањима и наградама, уз услов да су у
току студирања имали највећу оцену из предмета за
који показују нарочити таленат и просечну оцену на
студијама не мању од 9.
СТИПЕНДИЈА РЕПУБЛИЧКЕ ФОНДАЦИЈЕ РА ЗАЗВОЈ
НАУЧНОГ И УМЕТНИЧКОГ ПОДМЛАТКА – Овај вид студирања има за циљ систематско подстицање на научни и уметнички рад обдарених ученика и студената основних и постдипломских студија са територије
Републике Србије. Конкурс за доделу ове стипендије
отворен је за: студенте који уписују трећу или неку
вишу годину студија, уколико су у претходним годинама остварили просечну оцену 9 и више, студенте на
постдипломским студијама са просечном оценом најмање 9 и склоностима за бављење научно-истраживачким, односно уметничким радом, што се доказује
препоруком ментора.
ERASMUS MUNDUS (BASILEUS И EM2-STEM) – Универзитет у Нишу је од 2008. године укључен у External
Cooperation Window програм размене студената и наставника као партнер у пројекту BASILEUS, који обухва-
12
та осам европских универзитета и дванаест универзитета из региона Западног Балкана – представља први
пројекат мобилности у региону овог обима. Овај пројекат обезбеђује финансирање академске мобилности
из земаља Западног Балкана у земље ЕУ и обрнуто,
кроз стипендије за основне, мастер и докторске студије, постдокторско усавршавање и боравак наставног
особља. Програм EM2-STEM и BASILEUS омогућују одлазак на размену студентима на свим нивоима студија,
али није отворен за све области студирања, већ за дисциплине које припадају инжењерским, природним и
технолошким наукама у предузетништву и науци.
COCA-COLA СТИПЕНДИЈЕ – Компанија Coca-Cola
Hellenic сваке године стипендира седам студената
који имају потенцијала да постану млади менаџери.
Coca-Cola талентима, поред организованих обука и
праксе, компанија даје стипендију од 2000 евра годишње, по години студија, уз могућност запослења
у Компанији након завршених студија. Намењена је
студентима са условом за упис треће године студија,
са просечном оценом не мањом од 8,5, који одлично
говоре енглески језик и користе рачунар.
САЈТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ – На сајту www.ni.ac.
rs, уз помоћ фондације King Baudouin, отворена је посебна секција намењена стипендијама и мобилности
студената. У исту сврху, ангажован је стручни сарадник за мобилност студената при Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Нишу, уз финансијску помоћ Фондације.
STUDENT AWARDS – Student awards нуди људима
широм света бесплатну помоћ у проналажењу стипендија и других облика финансијске помоћи. Ово се
односи, како на свршене средњошколце и редовне
студенте, тако и на постдипломце, ванредне студенте,
па и неке друге облике студирања.
IEFA – Сајт који пружа све потребне информације
и услуге студентима широм света који желе да студи-
www.filfak.ni.ac.rs
рају у некој страној земљи, а за то му је потребна финансијска помоћ.
WISE – Worldwide International Student Exchange
је непрофитна организација чијих пет програма
омогућује одлазак студената и младих у САД. То су:
Academic Year in America (један семестар или једна
гоидна у америчким школама, уз живот у америчкој
породици), Homestay Program (гостовање код једне
америчке породице на неколико недеља, ради учења
енглеског језика) Work, Travel and Internship Program
(рад у америчкој фирми), Farm and Ranchstay Program
(живит на америчким ранчевима) и Volunteer Program
(гостовање у једној америчкој породици и бављење
добровољним радом у заједници).
REWIEW – Сајт који ће вам помоћи у проналажењу
стипендија за разне потребе: College Scholarskip,
Bisiness Schollarship, Law Schollarship, Medical
Schollarship, Grad Schollarship. Број понуда за стипендије на овом сајту је веома велики, а све понуде су
изузетно ажурне.
INTERNATIONAL SCHOOLARSHIPS – Сајт који се бави
пружањем информација о свим облицима стипендирања студената за студирање у страној земљи. На
сајту се налазе понуде стипендија, форум са доста корисних информација, као и пуно корисних линкова.
www.filfak.ni.ac.rs
13
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документа потребна за пријављивање на конкурс за полагање пријемног испита
1. Пријавни лист (купује се на факултету)
2. Извод из матичне књиге рођених (доставља се неоверена фотокопија, а оригинал се даје на увид)
3. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (достављају се неоверене фотокопије, а
оригинали се дају на увид)
4. Диплома о завршеној средњој школи (доставља се неоверена фотокопија, а оригинал се даје на
увид)
5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
Документа потребна за упис кандидата који су примљени на конкурс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14
Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (оригинали)
Диплома о завршеној средњој школи (оригинал)
ШВ образац (купује се на факултету)
Две фотографије
Индекс (купује се на факултету)
Доказ о уплати накнаде за осигурање
Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте)
www.filfak.ni.ac.rs
WWW.FILFAK.NI.AC.RS
ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО?
У непосредној близини
Општинског суда у Нишу.
Ћирила и Методија бр. 2
18000
Ниш
www.filfak.ni.ac.rs
15
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани филозоф
том. Остали услови регулисани су
Законом о високом образовању.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe Пријемни испит састоји се из двaдела:
Обим студија: 240 ЕСПБ
1. Тест знања из филозофије. МакЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
симални број поена је 40.
Ове студије развијају способности 2. Тест опште информисаности.
критичког и доказима поткрепљеМаксимални број поена је 20.
ног мишљења. Такве способности
могу дати најпре средњошколске
професоре филозофије, логике и
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
осталих филозофских дисциплина
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
као и грађанског васпитања. ПоПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
ред тога, ове способности могу се
СТУДИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ
користити у различитим подручјима као што су медији, маркетинг, I семестар
менаџмент, јавна управа и велике Увод у филозофију I
орагнизације.
Историја античке филозофије I
Увод у логику I
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Основне студије треба да дају ши- Страни језик Iа
роки профил хуманистичке усме- Предмет изборног блока 1
рености и оспособљавање за рад Страни језик Iа:
у различитим доменима хуманис- Енглески језик I
тичких делатности.
Француски језик I
Као широки профил хуманистичке Немачки језик I
усмерености, студије филозофије Руски језик I
омогућавају наставак мастер сту- Предмети изборног блока 1:
дија многих хуманистичких дисци- Старогрчки језик I
плина.
Латински језик I
УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ
II семестар
ПРОГРАМ
У прву годину студија могу се упи- Увод у филозофију II
сати лица са завршеном средњом Историја античке филозофије II
школом у трајању од четири годи- Увод у логику II
не и положеним пријемним испи- Страни језик Iб
16
Предмет изборног блока 2
Страни језик Iб:
Енглески језик II
Француски језик II
Немачки језик II
Руски језик II
Предмети изборног блока 2:
Старогрчки језик II
Латински језик II
III семестар
Историја средњевековне
филозофије I
Историја етике I
Историја естетике I
Логика I
Предмет изборног блока 3
Предмети изборног блока 3:
Педагогија
Античка филозофска
терминологија
IV семестар
Историја средњевековне
филозофије II
Историја етике II
Историја естетике II
Логика II
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Основи социологије
Информатика
www.filfak.ni.ac.rs
V семестар
Историја нововековне филозофије I
Систематска етика I
Систематска естетика I
Гносеологија I
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Психологија I
Филозофија науке
Онтологија II
Методика наставе филозофије II
Завршни рад
ФИЛОЗОФИЈА
VI семестар
Историја нововековне филозофије I
Систематска етика II
Систематска естетика II
Гносеологија II
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 6:
Филозофска антропологија
Филозофија васпитања
Психологија II
VII семестар
Историја савремене филозофије I
Методологија I
Онтологија I
Методика наставе филозиофије I
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 7:
Филозофија религије
Филозофија језика
V III семестар
Историја савремене филозофије II
Методологија II
www.filfak.ni.ac.rs
17
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани историчар
су библиотеке, музеји, архиви, културни центри.
УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe ПРОГРАМ
У прву годину студија могу се упиОбим студија: 240 ЕСПБ
сати лица са завршеном средњом
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: школом у трајању од четири године
Оспособити студента за примену и положеним пријемним испитом.
стручних достигнућа из области ис- Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.
торије.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Студенти који стекну звање историча- Пријемни испит састоји се из два дела:
ра стичу целовиту слику о непрекину- 1. Тест знања из историје. Максимални број поена је 40.
том развоју људске цивилизације од
2.
Тест опште информисаности.
почетака човечанства до савременог
Максимални број поена је 20.
доба, оспособљавају се да разумеју
сложене друштвене процесе који су
се одвијали у прошлости, да самосталРАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
но и базирано на научним основама
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
тумаче не само поједине историјске
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
епизоде већ и догађаје који се у истоСТУДИЈА ИСТОРИЈЕ
ријској науци често дефинишу и термином «појаве дугог трајања». Поред I семестар
намере да студенти који се определе
за овај студијски програм упознају Историја старог Истока
за дипломатском, политичком и вој- ИсторијастареГрчкеихеленистичкогсвета
ном историјом његов значајан део Историјска географија 1
заузима и разматрање историје мате- Помоћне историјске науке 1
ријалне и писане културе и духовне
Увод у историјске студије са
баштине смештене у оквире европске
методологијом 1
и светске цивилизације. У зависности
од одабира изборних предмета након Предмет изборног блока 1
завршетка овог образовног периода Предмет изборног блока 2
квалификовани су за рад у наставном Предмети изборног блока 1:
процесу у основном и средњошкол- Латински језик 1
ском образовању, затим у научно-ис- Старогрчки језик 1
траживачким институцијама као што Старословенски језик 1
18
Предмети изборног блока 2:
Информатика и рачунарство
Психологија
II семестар
Историја старог Рима
Историјска географија 2
Помоћне историјске науке 2
Увод у историјске студије са
методологијом 2
Предмет изборног блока 3
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 3:
Латински језик 2
Старогрчки језик 2
Старословенски језик 2
Предмети изборног блока 4:
Педагогија
Основи социологије
III семестар
Историја Византије од 4. до 11. века
Историја Срба до краја 11. века
Општаисторијараногсредњегвека
Увод у историјске студије са
методологијом 2
Предмет изборног блока 5
Предмет 1 изборног блока 6
Предмет 2 изборног блока 6
Предмети изборног блока 5:
Енглески језик 1
Немачки језик 1
Француски језик 1
Руски језик 1
Грчки језик 1
www.filfak.ni.ac.rs
Предмети изборног блока 6:
Културна историја старе Грчке
Српска средњовековна
хералдика
Трговина и саобраћај у Српским
средњовековним земљама
Српска црква у средњем веку
IV семестар
ИсторијаВизантијеод11.до15.века
Историја Срба у 12. и 13. веку
Општаисторијапозногсредњегвека
Предмет изборног блока 7
Предмет 1 изборног блока 8
Предмет 2 изборног блока 8
Предмети изборног блока 7:
Енглески језик 2
Немачки језик 2
Француски језик 2
Руски језик 2
Грчки језик 2
Предмети изборног блока 8:
Западноевропски град у
средњем веку
Историја Срба у Млетачкој
републици
Историја Срба у Хабзбуршкој
републици
Културне прилике у Југославији
између два светска рата
V семестар
Историја Срба од 1300. до 1391.
Општа историја од 1492. до 1650.
Општа историја од 1789. до 1871.
Општа историја позног средњег века
Историја Срба од 1459. до 1606.
Историја народа Балкана 19. века
www.filfak.ni.ac.rs
VI семестар
Историја Срба од 1391. до 1459.
Општа историја од 1650. до 1789.
Општа историја од 1871. до 1918.
Општа историја позног средњег
века
Историја Срба од 1606. до 1800.
Историја народа Балкана 20.века
VII семестар
Историја Срба од 1800. до 1878.
Општа савремена историја до
1939.
Историја Југославије до 1941.
Методологија наставе историје 1
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 9:
Историјска социологија
Филозофија историје
VIII семестар
Историја Срба од 1878. до 1918.
Општа савремена историја од
1939.
Историја Југославије од 1941.
Методологија наставе историје 2
Методичка пракса
Завршни рад
ИСТОРИЈА
19
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИОЛОГИЈЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани социолог
Дужина трајања студија:
8 семестaра/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Стицање потребних теоријских и
практичних знања из области социологије.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Овладавање основним теоријским
и методолошким знањима неопходним за самостално проучавање
и праћење друштвених процеса.
Након завршених студија студент
треба да усвоји знања о предмету
и методама социологије, о развоју
и актуелном статусу социологије
као науке и струке, да овлада социолошким појмовима и теоријским
системима; да стекне способност за
критичко истраживање друштвених процеса, за истраживање одређених области живота и рада у
фабрикама и привреди; за учешће
у програмима и пословима које
сама привреда предложи; да се
оспособи за социолошко истраживање свих облика образовања,
начина и облика политичког организовања, културног живота, мултирелигиозног и мултикултурног
друштва, социјалне структуре, породице, јавног мњења, да се оспособи за истраживање села и града, итд.
20
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА:
У прву годину студија могу се уписати сва лица са завршеном средњом
школом у трајању од четири године.
Кандидати за упис полажу пријемни испит. Коначна ранг-листа кандидата за упис формира се на основу њиховог постигнутог успеха у
средњој школи и на основу резултата пријемног испита.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из два дела:
1. Тест знања из социологије. Максимални број поена је 40.
2. Тест опште информисаности. Максимални број поена је 20.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
СТУДИЈА СОЦИОЛОГИЈЕ
I семестар
Увод у социологију
Античкеисредњовековнесоцијалне
теорије
Социокултурна антролопогија
Посматрањеимерењеусоциологији
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Енглески језик 1
Немачки језик 1
Француски језик 1
Руски језик 1
Предмети изборног блока 2:
Филозофија историје
Информатика
Увод у психологију (или
Психологија 1)
II семестар
Општа социологија
Модерне социјалне теорије
Социјална демографија
Увод у анализу података
Предмет изборног блока 3
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 3:
Енглески језик 2
Немачки језик 2
Француски језик 2
Руски језик 2
Предмети изборног блока 4:
Академско писање
Увод у педагогију (или Педагогија)
III семестар
Савремене социолошке теорије
Научни метод у социологији
Културологија
Социологија сазнања
Социјална психологија
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Социологија транзиције српског
друштва
Социјална историја рада
Социологија филмске
комуникације
www.filfak.ni.ac.rs
Предмети изборног блока 6:
Етичке групе и нације
Европски град
Социологија друштвене промене
Предмети изборног блока 7:
Социјална патологија
Етнокултура Срба
Историјска социологија
Кич култура
V семестар
Социологија политике
Социологија морала
Социологија породице
Социологија села
Институција модерног друштва
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 8:
Увод у светске религије
Социјалне неједнакости и
сиромаштво
Друштвена конструкција
девијација
Социологија омладине
www.filfak.ni.ac.rs
VI семестар
Политичка култура и културне
претпоставке савремене
политике
Социологија права
Социологија односа међу
половима
Српско село и сељаштво
Социјална политика
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 9:
Методика наставе социологије 1
Методика наставе грађанског
васпитања 1
VII семестар
Социологија религије
Социологија васпитања и
образовања
Социологија масовног
комуницирања
Економска социологија
Социологија града
VIII семестар
Религија у савременом друштву
Образовање и социјална
селекција
Медијско образовање
Социологија рада
Стручна пракса из ППМ предмета
Модул 1
Предмет изборног блока 10
Предмет изборног блока 11
Модул 2
Завршни рад
Предмети изборног блока 10:
Методика наставе социологије 2
Методика наставе грађанског
васпитања 2
Предмети изборног блока 11:
Педагогија (или Педагогија 2)
Псохологија (или психологија 2)
СОЦИОЛОГИЈА
IV семестар
Социјална стратификација
Основни истраживачки нацрти
Социологија културе
Социологија науке
Предмет изборног блока 6
Предмет изборног блока 7
21
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани психолог
Дужина трајања студија:
8 семестaра/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљеви студијског програма психологије су да се студенти упознају са:
1. предметом, основним методама
и развојем психологије, као фундаменталне и примењене науке;
2. основним психолошким појмовима и теоријским системима;
3. основним карактеристикама, принципима и факторима психичког живота човека;
4. примењеним психолошким дисциплинама.
Циљеви овог програма су да се студенти оспособе за:
1. коришћење различитих психолошких техника и метода за прикупљање података;
2. примену статистичких метода
и знања из методологије емпиријских истраживања у припреми и спровођењу истраживања;
3. коришћење стручне литературе;
4. тимски рад у пословима где се
могу применити основна знања
из психологије;
5. даље студирање и усавршавање.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
По завршетку основних академских
студија из области психологије очекује се да студент покаже:
22
1. свеобухватно знање и разумевање предмета, основних метода, развоја и актуелног статуса психологије као науке и
струке;
2. разумевање психолошких појмова, ширих и ужих теоријских
система;
3. познавање и разумевање принципа и фактора психичког развоја
човека кao и познавање области
примењених грана психологије и
њиховог односа са психологијом
као науком;
4. познавање основних инструмената и техника научног истраживања у психологији;
5. познавање основних психометријских принципа;
6. познавање статистичких процедура и разумевање улоге статистике у психологији.
Такође, од студента се очекује да
разуме резултате истраживања
објављених у стручној литератури,
да самостално прати и евалуира
свој рад у складу са професионалним етичким кодексом, да препознаје потребу за континуираном
едукацијом, да остварује тимску комуникацију.
По завршетку студија студент поседује
способност анализирања проблема, појава и задатака из различитих
психолошко-теоријских перс пектива, примењује статистичке процедуре у области хуманистичких наука и
друштвених делатности и учествује у
пројектовању и реализацији различитих психо-социјалних програма.
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА:
У прву годину Основних академских
студија психологије може се уписати лице које:
1. има завршену средњу школу у
четворогодишњем трајању, што
документује одговарајућом дипломом и сведочанствима о завршене све четири године средње
школе,
2. положи пријемни испит, који се
састоји из два теста: теста опште
информисаности и теста знања.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из два
дела:
1. Тест знања из психологије. Максимални број поена је 30.
2. Тест опште информисаности.
Максимални број поена је 30.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
СТУДИЈА ПСИХОЛОГИЈЕ
I семестар
Сензорни процеси
Основе психолошке статистике
www.filfak.ni.ac.rs
Физиолошке основе психичких
процеса 1
Увод у психологију
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Увод у филозофију
Основи Социологије
Педагогија
Информатика
Предмети изборног блока 2:
Енглески језик 1
Француски језик 1
Немачки језик 1
Руски језик 1
II семестар
Перцепција
Историја психологије
Физиолошке основе психичких
процеса 2
Мултиваријантна статистика
Методологија психолошких
истраживања 1
Предмет изборног блока 3
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 3:
Социологија образовања
Породична педагогија
Социологија морала
Предмети изборног блока 4:
Енглески језик 2
Француски језик 2
Немачки језик 2
Руски језик 2
www.filfak.ni.ac.rs
III семестар
Мотивација и емоције
Психологија учења 1
Теорије когнитивног развоја
Општа психопатологија
Психометрија
Основе психологије личности
IV семестар
Психологија учења 2
Теорије емоционалног развоја
Теорије личности
Психопатологија- посебни део
Предмет изборног блока 5
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 5:
Принципи психолошког
тестирања
Кроскултурална адаптација
психолошких мерних
интрумената
VI семестар
Социјална перцепција
Квалитативна истраживања у
психологији
Психолошко саветовање
Психологија рада
Теорије развојне
психопатологије
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 8:
Психологија у заједници
Психологија морала
Психологија стреса
Невербална комуникација
Предмети изборног блока 6:
Културно-историјска психологија
Академско писање у психологији
V семестар
Методологија психолошких
истраживања 2
Основи педагошке психологије
Увод у клиничку психологију
Основи социјалне психологије
Психологија менталног здравља
Предмет изборног блока 7
23
VII семестар
Психопатологија детињства и
младости
Клиничка психодијагностика
Увод у психотерапију
Психологија маркетинга
Психологија породице
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 9:
Методика наставе друштвено
хуманистичких наука
Психологија стваралаштва
Музика и медији
Методе истраживања тржишта
Форензичкапсихологијасасудском
психијатријом
Здравствена психологија
Психодијагностика деце
Неуропсихологија
Психологија медија
Психолингвистика
Психологија партнерских веза
Психологија сексуалности
ПСИХОЛОГИЈА
VIII семестар
Психофизиологија рада
Психологија менаџмента
Психологија наставе
Психологија одраслог доба и
старења
Предмет изборног блока 10
Стручна пракса
Предмети изборног блока 10:
Подручја примене трансакционе
анализе
Психологија религије
Психологија деце са сметњама и
тешкоћама
Основи саветодавног рада са
децом и адолесцентима
Психолошке интервенције у
кризи
24
www.filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
25
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани педагог
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
4.
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљ основних студија педагогије јесте
постизање компетенција и академских вештина: овладавања основним
педагошким знањима, принципима и
законитостима; анализирања и про- 5.
цењивања ефеката примењиваних
поступака, облика и метода, уведених
иновација, за сагледавање њихових
позитивних страна и недостатака; самосталног практичног рада у свим врстама васпитно-образовних установа 6.
у својству стручног сарадника; самосталног и стваралачког истраживања
васпитно-образовних проблема; планирања, анализирања и унапређивања
васпитно-образовног процеса.
По завршетку основних студија очекује се да дипломирани студент педагогије научи, евалуира и демонстрира
разумевање и буде у стању да:
1. објасни основне чињенице, именује и саопшти принципе и законитости васпитно-образовног процеса;
7.
2. наведе и опише сложеност образовне установе као дела система
васпитања, разликује врсте улога,
утврди сложеност и међузависност
социјалних интеракција у њој;
3. конструише и даје квалификоване
предлоге за побољшање рада на-
26
ставника и других актера у школи/
предшколској установи и установама социјалне заштите, на начин
који је прихватљив за њих;
критички промишља релевантне
проблеме у васпитању и образовању, идентификује проблеме
чије решавање превазилази његове професионалне компетенције,
процени и организује решавање
проблема од стране одговарајућих
институција или професионалаца;
компетентно прати, дизајнира,
евалуира и унапређује сопствени
рад и ради на сопственом професионалном усавршавању узимајући у обзир најновија научна и
стручна достигнућа;
осмисли, испланира, процени, измери параметре неопходне за реализацију самосталног практичног
рада у свим врстама образовних
установа (предшколске установе,
основне и средње школе, специјалне школе, установе за образовање
одраслих, посебно профилисане
образовне институције) у својству
школског/предшколског педагога,
односно да креативно и стваралачки трага за решењима у васпитној
стварности;
прецизно конципира, анализира и
упоређује налазе својих и других
истраживања, компетентно их демонстрира и активно примењује у
свом раду.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Савладавањем студијског програма
студент стиче следеће опште способности:
• разумевања, анализирања, примене и евалуације најзначајнијих
педагошких сазнања и идеја;
• познавања и разумевања принципа и законитости васпитно-образовног процеса;
• учествовања у тимском раду и
другим кооперативним облицима рада;
• критичког промишљања релевантних проблема у васпитању и
образовању;
• подстицања,
развијања
и
унапређивања квалитетне интеракције између учесника васпитно-образовног процеса;
• показивања сензибилности за
етичке и интеркултуралне проблеме;
• учествовања у стручним дискусијама које се тичу унапређивања струке;
• прецизно конципирање налаза својих и других истраживања
и компетентног презентовања
утврђених резултата;
• активног и одговорног односа
према сопственом професионалном развоју у смислу укључивања у процес континуираног
образовања и самообразовања;
Савладавањем студијског програма
студент стиче следеће предметноспецифичне способности:
www.filfak.ni.ac.rs
•
темељно познавање и разумевање
основних поставки педагошких
дисциплина;
• разумевање сложености образовне установе као дела система васпитања, врсте улога, комплексност
и међузависност социјалних интеракција у њој;
• креирање квалификованих предлога за побољшање рада наставника и
других актера васпитно-образовних
процеса;
• идентификовање проблема чије
решавање превазилази његове
професионалне компетенције и
упућивање на одговарајуће институције или професионалце;
• праћење, евалуација и унапређивање сопственог рада и професионално усавршавање у складу са најновијим научним и стручним достигнућима;
• примена стечених знања у непосредној васпитно-образовној пракси и решавања конкретних проблема употребом релевантних педагошко-дидактичко-методичких
поступака;
• креативно и стваралачко трагање за
иновацијама и њихова непосредна
примена у педагошкој стварности
употребом савремених информационих технологија;
• интердисциплинарно приступање
проблемима васпитања и образовања.
www.filfak.ni.ac.rs
Услови за упис:
У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом
школом у трајању од четири године и
положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о
високом образовању.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из Tеста
знања из пeдагогије. Максимални
број поена је 60.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА СТУДИЈА
ПЕДАГОГИЈЕ
I семестар
Увод у педагогију
Историја педагогије 1
Општа психологија
Теорије когнитивног развоја
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Енглески језик 1
Француски језик1
Немачки језик 1
Руски језик 1
Грчки језик 1
Предмети изборног блока 2:
Увод у филозофију
Увод у професију
II семестар
Основи педагогије
Историја педагогије 2
Психологија личности
Теорије емоционалног развоја
Основи социологије
Предмет изборног блока 3
Предмети изборног блока 3:
Енглески језик 2
Француски језик2
Немачки језик 2
Руски језик 2
Грчки језик 2
III семестар
Општа педагогија
Методологија педагогије
Теорије интелектуалног
васпитања
Социологија васпитања и
образовања
Педагошка психологија
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Етика
Информатика
IVсеместар
Детињство, култура и васпитање
Истраживања у педагогији
Теорија моралног васпитања
Образовање и социјална
селекција
Педагошка статистика
27
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Ментална хигијена
Компјутерски програми за
обраду података
Педагогија родитељства
Методика рада педагога у
предшколским установама
Савремени педагошки правци
Предмет изборног блока 8
Vсеместар
Дидактика 1
Предшколска педагогија
Школска педагогија
Мултимедијални системи у
образовању
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 6:
Развој говора и стваралаштва
предшколске деце
Теорија курикулума
Предмети изборног блока 8:
Педагошка превенција
поремећаја у понашању
Настава грађанског васпитања
VI семестар
Дидактика 2
Програми предшколског
васпитања
Школски систем
Породична педагогија
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 7:
Породична педагогија
Рад са децом са потребом
за посебном друштвеном
подршком
VII семестар
Методика рада школског
психолога
28
VIII семестар
Андрагогија
Социологија наставника
Образовна технологија
Стручна пракса
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 9:
Социологија омладине
Образовање за треће доба
ПЕДАГОГИЈА
www.filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
29
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НОВИНАРСТВА
Aкадемски назив:
Дипломирани журналиста
Обим студија: 240 ЕСПБ
ција у складу са захтевима и могућностима медија у којима раде
3. Овладавање теоријским знањима која су неопходан темељ за
даље студирање и усавршавање.
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљеви студијскиг програма основних академских студија новинарства су:
1. Овладавање одговарајућим академским и стручним знањима,
вештинама и техникама, развој
креативних способности у складу
са сврхом студијског програма и
оспособљавање за компетентно
бављење новинарском професијом. Академска знања којима
студенти на основним академским студијама треба да овладају
односе се на следећа подручја:
академско-општеобразовни
предмети, теоријско-методолошки предмети, научно, односно
уметничко стручни и стручно
апликативни предмети.
2. Овладавање одговарајућим способностима и вештинама неопходним за бављење новинарском професијом: способношћу
да уоче (а често и предвиде)
догађај од јавног интереса, разумеју и истраже његове узроке
и предвиде последице и алтернативе, вероватноћу одређених
последица, као и овладавање
вештином објективног и неселективног преношења информа-
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
По завршетку основних академских
студија, односно савладавањем студијског програма, студенти стичу
следеће опште компетенције:
yy основна теоријска знања из области комуниколошких наука и
новинарства
yy основна знања о методама и техникама савременог новинарства
yy способност примене стечених
теоријских и стручних знања у
новинарској пракси
yy способност критичког мишљења
при извештавању и у истраживачком процесу
yy способност разумевања, излагања, критичке анализе, синтезе
и решавања проблема у области
комуниколошких наука и у новинарској пракси
yy способност примене теоријскометодолошких и научно-стручних знања у пракси
yy способност комуникације и сарадње са ужим и ширим окружењем
Савладавањем студијског програма
студенти стичу и специфичне компетенције:
yy разумевање основних појмова,
термина и категорија из неколи-
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe
30
ко друштвених и хуманистичких
наука
yy способност разумевања и комуницирања на једном страном језику на нивоу Б2.
yy овладавање матерњим језиком (фонолошки, граматички и
лексички)
yy способност примене информационих технологија у овладавању знањима из области комуниколошких наука
yy способност коришћења извора
различитог типа
yy способност праћења и примене
новина у струци
yy способност примене стечених
знања у професионалној делатности
Савладавањем општих и специфичних компетенција студент је оспособљен за обављање следећих професионалних делатности:
yy новинар у штампаним медијима
yy новинар у електронским медијима
yy новинар у деску
yy новинар у другим редакцијама/
рубрикама
yy новинар у информативним гласилима
yy новинар у специјализованим
гласилима
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
Пријемни испит састоји се из два
дела:
1. Тест знања из српског језика.
Максимални број поена је 30.
www.filfak.ni.ac.rs
НОВИНАРСТВО
2. Тест опште информисаности.
Максимални број поена је 30.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
СТУДИЈА НОВИНАРСТВА
I семестар
Наука о комуницирању
Увод у новинарство
Савремени српски језик
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Енглески језик 1
Француски језик 1
Немачки језик 1
Руски језик 1
Предмети изборног блока 2:
Религије савременог света
Социокултурна антропологија
II семестар
Правопис српског језика
Новинарски жанрови
Основи социологије
Информатика
Предмет изборног блока 3
Предмети изборног блока 3:
Енглески језик 2
Француски језик 2
Немачки језик 2
Руски језик 2
www.filfak.ni.ac.rs
III семестар
Савремене медијске технологије
Реторика
Радијско новинарство
Политички систем
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Енглески језик 3
Француски језик 3
Немачки језик 3
Руски језик 3
IV семестар
Новинарство у штампаним
медијима
Новинарска етика
Новинарска стилистика
Социологија морала
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Енглески језик 4
Француски језик 4
Немачки језик 4
Руски језик 4
V семестар
Методологија медијског
истраживања
Агенцијско новинарство
Социологија масовних
комуникација
Историја новинарства
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 6:
Музика и медији
Заштита менталног здравља
VI семестар
Телевизијско новинарство
Савремени медијски системи
Теорија јавног мњења
Савремена политика
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 7:
Психологија личности
Историја новог века
VII семестар
Истраживачко новинарство
Међукултурно комуницирање и
медији
Социјална психологија
Деонтологија медија
Предмет изборног блока 8
Пракса у медијима
Предмети изборног блока 8:
Увод у књижевност
Лингвистика
VIII семестар
Теорија медија
Култура комуницирања
Психологија медија
Нови медији
Предмет изборног блока 9
Пракса у медијима 2
Предмети изборног блока 8:
Европски град
Невербална комуникација
31
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОМУНИЦИРАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
образовање за послове и задатке
Aкадемски назив:
Дипломирани КОМУНИКОЛОГ (ПР) који захтевају познавање професионалних стандарда у придобијању
Дужина трајања студија:
пажње јавности;
8 семестара/4 академскe годинe
оспособљавање студената за послове
анализе, истраживања и предвиђања,
Обим студија: 240 ЕСПБ
друштвено релевантних догађаја и
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: процеса. Поред информатичког обМодерно конципиран и компаратив- разовања, од студената се очекује
но прилагођен програм Комуници- да овладају различитим медијским
рање и односи с јавношћу нуди те- технологијама, како би постали коммељито упознавање основа, теорија петентни субјекти информационои техника настајања јавности, иден- комуникационих система;
тификовања, креирања, моделовања стицање општих и посебних знања
и дистрибуције информација, уз из комуниколошких, културолошких,
примену савремених масмедијских историјских, правних, социолошких,
алатки и уважавање јавности као уметничких и других научних области,
неопходног чиниоца демократиза- која ће им омогућити да стручно и комције. То подразумева примену нових петентно обављају активности ПР метехника и метода креирања догађаја наџера или друге послове у оквирима
и процеса, промену садржаја пред- служби за односе с јавношћу;
мета уопште, али и примену нових
начела у поступцима валоризовања ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
студентског рада. Наставни процес Концепт студија Комуницирање и одфокусиран је на изучавање модер- носи с јавношћу заснован је на низу
них теоријских садржаја науке о јав- општих и специфичних комуниколошности, с паралелним изучавањем ме- ких компетенција кандидата, како би
тода и техника ПР комуницирања и били спремни да одговоре изазовима
управљања информацијама. Циљеви масмедијских промена, али и препопрограма укључују постизање адек- знавању и каналисању комуникациоватних компетенција и метода кому- них токова и структура. Опште спониколога (ПР-ова), као и овладавање собности подређене су квалитетном и
специфичним вештинама.
аутономном обављању комуниколошстварање компетентних комунико- ке делатности (ПР-а), а као најважније
лога (ПР-ова), са способношћу ди- издвајају се:
ректног идентификовања, креирања,
дистрибуције и презентације инфор- формирање комуниколога (ПР струмација у свим медијским формама и чњака) способних да примене стечена знања и вештине у домаћој и
каналима;
32
међународној комуниколошко-културолошкој пракси;
да их пренесу на друге и подстакну
развој професионално стандардизованог и етичког управљања јавношћу;
развијају сопствену ПР каријеру,
непрекидно се образујући уз рад у
службама за односе с јавношћу или
сличним организацијама;
идентификовање, обликовање, презентације и дистрибуције информација ка јавности;
способност истраживања, анализирања, предвиђања и објављивања
одређених информација,
битних за шири друштвени интерес
или интерес клијената;
самосталност у стручном раду и
доношењу одлука битних за придобијање публицитета;
развој комуникационих способности и вештина;
колегијалност и лојалност према
послодавцима и јавности, смисао за
сарадњу и
прихватање критике;
разумевање и поштовање професионалних стандарда.
способност друштвене интеракције
и квалитетне тимске сарадње.
Остваривањем циљева програма
студент стиче предметно-специфичне способности:
темељно познавање и разумевање
процеса идентификовања, стварања,
обликовања и дистрибуирања информација;
решавање конкретних ПР проблема,
www.filfak.ni.ac.rs
КОМУНИЦИРАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
уз употребу теоријских и стручних
метода;
коректно
владање
основним
знањем из комуниколошких наука, уз повезивање са вештинама из
стручно-апликативних предмета, са
циљем управљања јавним простором;
способност истраживања у литератури, медијима и пракси, као и
пласирања информација у одговарајући жанровски оквир;
адекватна примена информацијско-комуникационе технологије и
информационих система, који ће се
у највећој мери утицати на ефекте
комуникације.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
КОМУНИЦИРАЊЕ
И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
I семестар
Комуникологија
Односи с јавношћу
Менаџмент људских ресурса
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Српски језик и правопис
Увод у новинарство
Предмети изборног блока 2:
Страни језици
www.filfak.ni.ac.rs
II семестар
Уметност у медијима
Идентитети и студије рода
Информатика
Новинарски жанрови
Предмет изборног блока 3
Предмети изборног блока 3:
Страни језици
III семестар
Реторика
Пропаганда и јавност
Менаџмент у медијима
Новинарство у штампаним
медијима
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Страни језици
IV семестар
Радијско новинарство
Визуелна култура
Реклама и медији
Новинарска етика
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Страни језици
V семестар
Методологија медијског
истраживања
Маркетинг и јавност
Медијско право
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 6:
Телевизијско новинарство
Социјална психологија
VI семестар
Теорија јавног мњења
Право интелектуалне својине
Верске заједнице и медији
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 7:
Новинарска стилистика
Савремени медијски системи
VII семестар
Међукултурно комуницирање и
медији
Лобирање, брендирање и
технике ПР кампања
Пословно комуницирање
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 8:
Деонтологија медија
Социологија масовних
комуникација
VIII семестар
Нови медији
Политичко комуницирање
Креативне индустрије
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 9:
Теорија медија
Култура комуницирања
33
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СРБИСТИКЕ
Aкадемски назив:
Дипломирани филолог
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студенти се оспособљавају за стицање теоријских и практичних знања
и вештина из српског језика и књижевности. Након реализације студијског програма они познају базичне
нивое науке о језику, тј. фонолошки,
морфолошки, синтаксички и семантички аспект српског језика. Студенти
стичу одговарајућа знања из науке о
књижевности – књижевноисторијска,
теоријска и методолошка, чиме се
оспособљавају за тумачење и вредновање књижевних дела, као и за
њихову методичку интерпретацију у
наставном процесу.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА
Сврха студијског програма Oсновних
академских студија србистике јесте
образовање студената за филологе србисте. Научне, стручне и практичне компетенције које студенти
стичу на студијама првог степена
омогућиће им да буду наставници
српског језика и књижевности посвећени образовању и васпитању ученика, способни да подстичу њихов
интелектуални, културни и духовни
развој. Студијски програм реализује
се кроз избалансирану сарадњу наставника и студената, и конципиран
34
је тако да на целовит и продубљени
начин оспособљава студенте како за
просветну делатност у школама, тако
и за послове професионалних лектора, библиотекара, новинара, уредника у издавачким кућама и за послове
у другим институцијама културе.
УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
У прву годину Основних академских
студија србистике може се уписати
лице које:
1. има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, што документује одговарајућом дипломом
и сведочанствима о завршене све
четири године средње школе;
2. положи пријемни испит, који се
састоји од теста из српског језика
и теста из књижевности.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из два
дела:
1. Тест знања из српског језика.
Максимални број поена је 30.
2. Тест знања из књижевности.
Максимални број поена је 30.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА СТУДИЈА
СРБИСТИКЕ
I семестар
Старословенски језик 1
Увод у општу лингвистику
Теорија књижевности
Стара српска књижевност
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмет изборног блока 3
Предмети изборног блока 1:
Правопис
Основе академског писања
Предмети изборног блока 2:
Енглески језик 1
Француски језик1
Немачки језик 1
Руски језик 1
Грчки језик 1
Предмети изборног блока 3:
Бугарски језик 1
Македонски језик 1
Руски језик-почетни курс 1
Вук Караџић и народна
књижевност
Рецепција библијске и
светоотачке књижевности
II семестар
Старословенски језик 2
Фонетика
Тумачење књижевног дела
Усмена народна лирика и проза
Предмет изборног блока 4
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 4:
Енглески језик 2
Француски језик 2
Немачки језик 2
www.filfak.ni.ac.rs
Руски језик 2
Грчки језик 2
Предмети изборног блока 5:
Бугарски језик 1
Македонски језик 1
Руски језик-почетни курс 2
Поетика старе српске
кљижевности
Народни еп о Марку Краљевићу
убалканском контексту
III семестар
Увод у дијалектологију
Фонологија
Епска народна поезија
Књижевност од ренесансе до
рационализма
Предмет изборног блока 6
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 6:
Енглески језик 3
Француски језик 3
Немачки језик 3
Руски језик 3
Грчки језик 3
Предмети изборног блока 7:
Правци у лингвистици
Лингвистичка географија
Марин Држић и дубровачка
комедија
Љубав у старој српској
књижевности
IV семестар
Акцентологија
www.filfak.ni.ac.rs
Историја језика 1
Српски предромантизам
Преглед српских дијалеката
Предмет изборног блока 8
Предмет изборног блока 9
Предмети изборног блока 8:
Енглески језик 4
Француски језик 4
Немачки језик 4
Руски језик 4
Грчки језик 4
Предмети изборног блока 9:
Дијалекатска лексикографија
Психологија
Сатира у књижевности старог
Дубровника
Реторика
V семестар
Морфологија 1
Историја језика 2
Српски романтизам
Упоредно проучавање
јужнословенских књижевности
Предмет изборног блока 10
Предмет изборног блока 11
Предмети изборног блока 10:
Лектура и коректура
Педагогија
Предмети изборног блока 11:
Префиксација
Ономастика српског језика
Креативно писање
Наратологија
VI семестар
Морфологија 2
Српски реализам
Општа књижевност од сумерске
књижевности до ренесансе
Српска књижевност 20. века-проза
Историја културе српског народа
Предмет изборног блока 12
Предмети изборног блока 12:
Славеносрпски
Суфиксација
Српска комедија 19. века
Савремена македонска драма
VII семестар
Синтакса 1
Општа књижевност од ренесансе
до реализма
Српска књижевност 20.векапоезија
Увод у методику и методика
наставе српског језика
Предмет изборног блока 13
Предмет изборног блока 14
Предмети изборног блока 13:
Историја новог века
Методичка примена теоријских
појмова у настави
Предмети изборног блока 14:
Љубав, брак и прељуба у
књижевностиод класицизма до
модернизма
Епски свет и модерна драмска
свест
35
Норма српског језика
Сунтакса српског језика у
формалном кључу
VIII семестар
Синтакса 2
Општа књижевност од
симболизма до постмодернизма
Методика наставе књижевности
Књижевност за децу
Српска драма 20. века – критика
и драма
Предмет изборног блока 15
Предмет изборног блока 16
Методичка пракса
Предмети изборног блока 15:
Синтакса просте реченице
Интернет, хипертекст
и хипермедија у
наставикњижевности и језика
Предмет изборног блока 15
Предмет изборног блока 16
Методичка пракса
Предмети изборног блока 15:
Синтакса просте реченице
Интернет, хипертекст
и хипермедија у
наставикњижевности и језика
Предмети изборног блока 16:
Синтакса сложене реченице
Теорија читања и интерпретације
Предмети изборног блока 16:
Синтакса сложене реченице
Теорија читања и интерпретације
VIII семестар
Синтакса 2
Општа књижевност од
симболизма до постмодернизма
Методика наставе књижевности
Књижевност за децу
Српска драма 20. века – критика
и драма
36
СРБИСТИКА
www.filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
37
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АНГЛИСТИКА
Aкадемски назив:
Дипломирани филолог
петенције у најширем смислу, уз
седује знања и вештине које му
разумевање различитих језичких
омогућавају разумевање, анастилова и варијетета;
лизу и вредновање књижевних
Дужина трајања студија:
3. развијање вештине критичког
дела;
8 семестара/4 академскe годинe
мишљења, аналитичности, син- 4. студент је упознат са културама
тетичког закључивања и актианглофоних земаља и способан
Обим студија: 240 ЕСПБ
вног односа према себи и друје да их разуме, анализира и поЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ИЗВОДИ
гима у процесу образовања и
реди са другим културама;
НАСТАВА:
сарадње са другима; и
5. студент поседује неопходна знања
енглески, српски (и француски/ не- 4. развијање свих индивидуалних
из области педагогије, психоломачки/ руски/ грчки за други страни
квалитета и способности студегије и методике наставе енглеског
језик по избору)
ната које могу допринети њихојезика које га оспособљавају за обвом квалитетнијем професиоразвоно-васпитни рад, односно,
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
налном раду у будућности.
које му омогућују да обавља посао
Студијски програм има за циљ да
наставника енглеског језика на
омогући студентима да стекну неосвим нивоима образовног систепходна знања и вештине, и да их ос- ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
ма, примењујући сопствена стечепособи да стечена знања и вештине Након реализације студијског прона знања и вештине како у самоспримењују у практичном раду. Циљ грама,
1. студент је стекао знања и вештиталној аналитичко-методолошкој
студијског програма јесте
не из енглеског језика на нивоу
припреми за наставу, тако и у
1. свестрано образовање сваког
Ц1/Ц2 Заједничког европског
практичном раду са ученицима, у
студента, стицање основних теоквира за језике;
развијању њихове компетенције
оријско-методолошких, научних
2.
студент
је
упознат
са
основним
у енглеском језику, али и у рази стручних знања из области
теоријским и методолошким оквивијању њихових вештина у ширем
англистичке лингвистике, књиром језичке анализе на свим лингсмислу - креативности, критичког
жевности, културе и методике
вистичким нивоима (фонолошком,
мишљења и кооперативности;
наставе;
морфолошком, синтаксичком, се- 6. студент поседује знања и вешти2. развијање језичких вештина и коммантичком), као и са детаљнијим
не из још једног страног језика
петенција студената у енглеском
и специфичнијим лингвистичким
(француски, немачки, руски, грчкао страном језику до нивоа Ц1/
и примењено-лингвистичким диски), најмање на нивоу компетенЦ2 (Самостални ниво или комциплинама као што су когнитивна
ције Б2 Заједничког европског
петенција ефективне оперативлингвистика,
наука
о
превођењу,
оквира за језике;
ности/ „Mastery or proficiency”),
или коришћење компјутерских 7. студент поседује способност саукључујући не само компетенције
технологија.
моевалуације и ауторефлексије,
у домену изговора, граматике, вокао и свест о неопходности некабулара, разумевања, говорења, 3. студент темељно познаје историјски развој, жанровску струкпрекидног интелектуалног и
читања и писања, већ и употребе
туру и стилске специфичности
професионалног усавршавања
језика, прагматске и комуникативанглофоних књижевности и потоком професионалне каријере;
не компетенције, те културне ком-
38
www.filfak.ni.ac.rs
8. студент је оспособљен за даље
образовање кроз дипломске
и докторске студије, односно,
за даље стручно усавршавање
кроз специјалистичке студије и
пројекте за професионално усавршавање.
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА:
У први семестар студијског програма Англистика могу се уписати сва
лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године.
Кандидати за упис полажу пријемни испит у облику писменог теста
из енглеског језика. Рангирање кандидата врши се на основу успеха из
средње школе и постигнутог успеха
на пријемном испиту.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из теста
знања из енглеског језика у трајању
од 120 минута. Максимални број поена је 60.
Распоред предмета по
семестрима за студијски
програм првог нивоа
студија АНГЛИСТИКЕ
I семестар
Савремени енглески језик 1
Средњевековна енглеска
књижевност
Увод у студије енглеског језика
www.filfak.ni.ac.rs
Студије британске културе
Предмет изборног блока 1
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 1:
Француски језик 1
Немачки језик 1
Руски језик 1
Грчки језик 1
Предмети изборног блока 2:
Педагогија
Психологија
II семестар
Савремени енглески језик 2
Ренесансна енглеска
књижевност
Фонетика и фонологија
Српски језик
Предмет изборног блока 3
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 3:
Британска култура: визуелни
приступ
Теорија књижевности
Предмети изборног блока 4:
Француски језик 2
Немачки језик 2
Руски језик 2
Грчки језик 2
III семестар
Савремени енглески језик 3
Песништво енглеског
романтизма
Морфологија енглеског језика
Америчке студије
Предмет изборног блока 5
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 5:
Фонологија у говорни језик
Енглески језик кроз дебату
Предмети изборног блока 6:
Француски језик 3
Немачки језик 3
Руски језик 3
Грчки језик 3
IV семестар
Савремени енглески језик 4
Књижевност викторијанског доба
Синтакса
Студије канадске културе
Предмет изборног блока 7
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 7:
Дескриптивна гранатике
Америчке студије- филм
Предмети изборног блока 8:
Француски језик 4
Немачки језик 4
Руски језик 4
Грчки језик 4
VI семестар
Савремени енглески језик 6
Америчка књижевност - драма
Методика наставе енглеског
језика 2
39
Увод у когнитивну лингвистику
Предмет изборног блока 10
Предмети изборног блока 10:
Наука о превођењу 2
Лексикологија
Готска имагинација
Форма и садржина
VII семестар
Савремени енглески језик 7
Англоамеричка књижевност 1
Семантика именовања
Шекспир- специјални курс 1
Предмет изборног блока 11
Предмети изборног блока 11:
Канадска прича
Лингвистика у когнитивним
наукама
Ирске студије
VIII семестар
Савремени енглески језик 8
Англоамеричка књижевност 2
Когнитивна семантика
Предмет изборног блока 12
Предмет изборног блока 13
Предмети изборног блока 12:
Фонологија у учењу среаног
језика
Шекспир – специјални курс 2
Учење језика уз помоћ рачунара
Предмети изборног блока 13:
Увод у филозофију
Социологија културе
40
АНГЛИСТИКА
www.filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
41
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Aкадемски назив:
Дипломирани филолог
Дужина трајања студија:
8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ИЗВОДИ НАСТАВА:
Руски, српски (и француски/немачки/ грчки за други страни језик по
избору)
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Стицање потребних теоријских и
практичних знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности; упознавање са предметом и основним лингвистичко-теоријским и књижевно-теоријским
методама у настави руског језика
као страног, стицање комуникативне компетенције на руском језику, оспособљавање за примену
стечених знања у животу, струци
и настави, овладавање основним
лингвистичким, књижевним и методичким појмовима и теоријским
системима из области русистике и славистике, оспособљавање
студената за примену научних и
стручних достигнућа из области
руског језика и књижевности. Један од циљева је да формирају
етички суд о појавама којима се
баве, да остварују тимску комуникацију и имају смисла за сарадњу
са стручњацима из сродних области.
42
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
Овладавање основним теоријским и
методолошким знањима неопходним ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА СТУДИЈА
за самостално проучавање језика и РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
књижевности. Током студија студент
треба да усвоји знања о предмету и I семестар
методама лингвистичких и књижев- Фонетика руског језика
них истраживања, о развоју и актуелРуска народна и стара
ном статусу руског језика као науке
књижевност
и струке, да овлада лингвистичким и
књижевним појмовима и теоријским Увод у славистику
системима. Студенти треба да се ос- Бугарски језик 1
пособе за стручни и самостални про- Предмет изборног блока 1
фесионални рад и да стекну трајна
систематска знања из дисциплине Предмети изборног блока 1:
коју су изабрали и стекну потребу за Правопис руског језика
континуираном едукацијом и својим Култура старе Русије
даљим стручним, професионалним
усавршавањем, а самим тим да се
II семестар
служе руском литературом из области лингвистичких, књижевних и Фонологија руског језика
Руски класици и романтизам
друштвених наука.
прве половине 19.века
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ
Старословенски језик
ПРОГРАМА:
У прву годину студија могу се уписа- Бугарски језик 2
ти сва лица са завршеном средњом Предмет изборног блока 2
школом у трајању од четири године.
Предмети изборног блока 2:
Кандидати за упис полажу пријемни
Психолингвистика
испит.
Информатика
Коначна ранг-листа кандидата за упис
формира се на основу њиховог постигнутог успеха у средњој школи и на ос- III семестар
нову резултата пријемног испита.
Творба речи руског језика
Руски романтизам
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит се састоји из теста Теорија књижевности
знања из руског језика. Максимални Српски језик 1
број поена је 60.
Предмет изборног блока 3
www.filfak.ni.ac.rs
IVсеместар
Морфологија именских речи
руског језика
Руски реализам
Упоредна граматика словенских
језика
Српски језик 2
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Бугарски језик 4
Историја руске културе
V семестар
Морфологија глаголских речи
руског језика
Руски реализам и
предромантизам
Конфронтациона анализа руског
и српског језика
Историја руског језика 1
Предмет изборног блока 5
Предмети изборног блока 5:
Бугарски језик 5
Психологија
Савремени грчки језик 1
VI семестар
Лексикологија руског језика
Руски модернизам
www.filfak.ni.ac.rs
Лингвокултурологија
Историја руског језика 2
Предмет изборног блока 6
Предмети изборног блока 6:
Бугарски језик 6
Педагогија
Савремени грчки језик 2
VII семестар
Основи синтаксе руског језика
Методика наставе руског језика 1
Руска књижевност друге
половине 20.века
Техника превођења
Предмет изборног блока 7
Предмети изборног блока 7:
Енглески језик 1
Француски језик 1
Немачки језик 1
Савремени грчки језик 3
VIII семестар
Синтакса руског језика
Савремена руска књижевност
Стилистика руског језика
Лингвистика и поетика
превођења
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 8:
Енглески језик 2
Француски језик 2
Немачки језик 2
Савремени грчки језик 4
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Предмети изборног блока 3:
Бугарски језик 3
Симултано и консекутивно
превођење
43
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Академски назив:
Дипломирани филолог за
француски језик и књижевност
3. Развијање вештине критичког
је с културама франкофоних земишљења, аналитичности, синмаља, и способан је да их разуме,
те-тичког закључивања и актианализира и пореди међусобно,
вног односа према себи и друкао и са другим културама.
Дужина трајања студија:
гима у процесу образовања и 5. Студент поседује неопходна
8 семестра/4 академске године
сарадње са другима.
знања из области дидактике,
4. Развијање свих индивидуалних
педагогије и психологије које
Обим студија: 240 ЕСПБ
квалитета и способности студега оспособљавају за образовноЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
ната које могу допринети њихо-васпитни рад, односно, које му
Студијски програм Француског јевом квалитетнијем професиоомогућују да обавља посао назика и књижевности има за циљ да
налном раду у будућности.
ставника француског језика на
омогући студентима да стекну неопсвим нивоима образовног сисходна знања и вештине, и да их ос- ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
тема, примењујући сопствена
пособи да стечена знања и вештине Након реализације студијског простечена знања и вештине како
примењују у практичном раду. Циљ грама:
у самосталној аналитичко-ме1. Студент је стекао знања и вештистудијског програма јесте:
тодолошкој припреми за настане из француског језика на ни1. Свестрано образовање сваког
ву, тако и у практичном раду са
воу Ц1/Ц2 Заједничког европстудента, стицање основних теученицима, у развијању њихове
ског оквира за језике.
оријско-методолошких, научних
компетенције у француском јеи стручних знања из области 2. Студент је упознат са основним
зику, али и у развијању њихових
теоријским и методолошким оклингвистике француског језика,
вештина у ширем смислу – кревиром језичке анализе на свим
књижевности, културе и метоативности, критичког мишљења
лингвистичким нивоима (фонодике наставе – дидактике франи кооперативности.
лошком, морфолошком, синтакцуског језика и књижевности.
6. Студент поседује знања и вештисичком, семантичком), као и са
2. Развијање језичких вештина и
не из још једног страног језика
детаљнијим и специфичнијим
компетенција студената у фран(енглески, немачки, руски, грчлингвистичким и примењеноцуском као страном језику до
ки), најмање на нивоу компетенлингвистичким дисциплинама.
нивоа Ц1/Ц2 (Самостални ниво
ције Б2 Заједничког европског
или компетенција ефективне 3. Студент темељно познаје истооквира за језике.
ријски развој, жанровску струкоперативности), укључујући не
7. Студент поседује способност сатуру и стилске специфичности
само компетенције у домену измоевалуације и ауторефлексије,
француске књижевности, посеговора, граматике, вокабулара,
као и свест о неопходности недује добар увид у књижевности
разумевања, говорења, читања
прекидног интелектуалног и
франкофоних земаља, и располаи писања, већ и употребе језипрофесионалног усавршавања
же знањем и вештинама коjе му
ка, прагматске и комуникативне
током професионалне каријере.
омогућавају разумевање, анализу
компетенције, те културне ком8. Студент је оспособљен за даље
и вредновање књижевних дела.
петенције у најширем смислу, уз
образовање на мастер и докразумевање различитих језич- 4. Студент поседује темељно познаторским студијама, односно, за
вање француске културе, упознат
ких стилова и варијетета.
даље стручно усавршавање на
44
www.filfak.ni.ac.rs
специјалистичким студијама и у
пројектима за професионално
усавршавање.
УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом
школом у трајању од четири године
и положеним пријемним испитом.
Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
Пријемни испит састоји се из теста
знања из француског језика. Максимални број поена је 60.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО
СЕМЕСТРИМА ЗА СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ПРВОГ НИВОА
СТУДИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ
(ако студијски програм има изборна
подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати комплетан
план студија за све године студија, и
обавезно Блок табелу 5. која приказује везу између
изборних подручја-модула)
I семестар
Савремени француски језик 1
Фонетика и фонологија
француског језика 1
Теорија књижевности
Француска култура 1
Латински језик 1
Предмет изборног блока 1
www.filfak.ni.ac.rs
Предмети изборног блока 1:
Енглески језик 1
Немачки језик 1
Грчки језик 1
Руски језик 1
Предмети изборног блока 3:
Енглески језик 3
Немачки језик 3
Грчки језик 3
Руски језик 3
II семестар
Савремени француски језик 2
IV семестар
Фонетика и фонологија
француског језика 2
Француски језик средњег века и
ренесанса
Француска култура 2
Латински језик 2
Психологија
Предмет изборног блока 2
Предмети изборног блока 2:
Енглески језик 2
Немачки језик 2
Грчки језик 2
Руски језик 2
III семестар
Савремени француски језик 3синтакса просте реченице
Граматичка морфологија
Савремени француски језик 4синтакса просте реченице
Лексичка морфологија
морфологија
Француска књижевност
просветитељства
Српски језик
Методика наставе француског
језика 2
Предмет изборног блока 4
Предмети изборног блока 4:
Енглески језик 4
Немачки језик 4
Грчки језик 4
Руски језик 4
V семестар
Савремени француски језик 5синтакса сложене реченице
Француски језик средњег
барокаи класицизма
Историја француског језика
Семантика француског језика
Дидактика и методика у настави
француског језика 1
Педагогија
Предмет изборног блока 3
Француска књижевност
романтизма
Предмет изборног блока 5
Предмет изборног блока 6
45
Предмети изборног блока 6:
Језик струке – економски и
пословни француски
Методика наставе француског
језика 3- језичке вештине
Молијерова комика
VI семестар
Савремени француски језик 6синтакса сложене реченице
Француски роман реализма и
натурализма
Француска поезија од Бодлера
до Малармеа
Академско писање
Предмет изборног блока 7
Предмет изборног блока 8
Предмети изборног блока 7:
Енглески језик 7
Немачки језик 7
Грчки језик 7
Руски језик 7
Предмети изборног блока 8:
Стручни француски: француски
међународних односа- УН, ЕУ
Методика наставе француског
језика 4 – писање
Прича и новела у Француској у
19.веку
46
VII семестар
Савремени француски језик 7 –
анализа дискурса 1
Прагматика франсуског језика
Француска књижевност прве
половине 20.века
Писмено и усмено превођење
Предмети изборног блока 9
(студент бира 2 предмета)
Предмети изборног блока 9:
Методика наставе језика струке
и универзитетског француског 1
Нове технологије у настави
(ТИЦЕ)
Савремено позориште 20.века
Франкофона књижевност
VIII семестар
Савремени француски језик 8 –
анализа дискурса 2
Контрастивна лингвистика
Савремена француска
књижевност
Стручна пракса
Предмети изборног блока 10
(студент бира 2 предмета)
Предмети изборног блока 10:
Методика наставе језика струке
и универзитетског француског 2
Превођење књижевног текста
Настанак модерног романа
Увод у француску књижевну
критику
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Предмети изборног блока 5:
Енглески језик 5
Немачки језик 5
Грчки језик 5
Руски језик 5
www.filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
47
Универзитет у Нишу
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Hvala na ukazanom poverewu!
48
www.filfak.ni.ac.rs
ВОДИЧ ЗА УПИС
Издавач
Филозофски факултет
Универзитета у Нишу
За издавача
Проф. др Горан Максимовић, декан
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бојана Димитријевић
Лектор
Маја Д. Стојковић
Ликовно уређење
Дарко Јовановић
Техничко уређење
Милан Д. Ранђеловић
Формат
20х20
Штампа
SCERO PRINT
Тираж
1000 примерака
ISBN 978-86-7379-282-8
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
378.6:8(497.11)(036)
ФИЛОЛОШКИ факултет (Ниш)
Водич за бруцоше / Филолошки факултет ;
[главни и одговорни уредник Бојана
Димитријевић]. - Ниш : Филолошки факултет,
2013 (Ниш : Scero print). - 48 стр. :
илустр. ; 20 x 20 cm
Кор. насл. - На врху насл. стр. Универзитет
у Нишу. - Тираж 1.000. - Стр. 3: Реч декана /
Горан Максимовић. - Стр. 5-8: Појмови, нови
за студенте / Владица Марчић.
ISBN 978-86-7379-282-8
a) Филолошки факултет (Ниш) - Водичи
COBISS.SR-ID 197852172
WWW.FILFAK.NI.AC.RS
Издавачки центар
Филозофског факултета
је добитник награде
ИНИЦИЈАЛ за дело које
афирмише књигу.
Из­да­ња Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у
Ни­шу се мо­гу ку­пи­ти пре­ко књи­жа­
ре „TR UNI­GRAF X COPY“ на Фи­ло­
зоф­ском фа­кул­те­т у у Ни­шу. Кон­такт
те­ле­фон књи­жа­ре је 018/514-243 ло­
кал 143 или 018/514-311 ло­кал 143.
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
Download

Водич за бруцоше 2013 - Филозофски факултет у Нишу