Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
ИЗВОЂАЧКИ ПЛАНОВИ НАСТАВЕ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНА
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
зимски семестар 2014/15. школске године
I година/I семестар
Обавезни
1. Социологија образовања
2. Савремени српски језик
3. Општа педагогија
4. Психологија развоја личности
5. Информатика са рачунарством
6. Телесни развој и здравст. васпитање
Предметни наставник
Др Мира Видаковић
Др Анђелка Лазић
Мр Мира Јовановић
Мр Бранка Павловић
Мр Татјана Бајић
Др Нада Ђурић
Сарадник у настави
II година/III семестар
Обавезни
1. Методика васпитно-образовног рада 2
2. Методологија педагошких истраживања
3. Породична психологија
Изборни (бира се за 12 бодова)
1. Страни језик 2
2. Култура говора и комуникације
3. Медијска и визуелна култура
4. Музичка радионица
5. Рано учење и афективно везивање
6. Здравствена нега са педијатријом
Предметни наставник
Др Љиљана Станков
Др Љиљана Станков
Мр Бранка Павловић
Предметни наставник
Мр Сања Вулетић
Др Мирјана Марковић
Мр Петар Гајић
Мр Марина Апелић
Мр Бранка Павловић
Др Светлана Карић
Сарадник у настави
Кристина Крстић
Татјана Станковић
III година/V семестар
Обавезни
1. Методика развоја говора 2
2. Методика упознавања околине 2
3. Нега и васпитање деце јасленог узраста
4. Развојне сметње деце јасленог узраста
5. Методика физичког васпитања 1
6. Методика ликовног васпитања 1
Предметни наставник
Др Ружица Јовановић
Др Љиљана Станков
Др Светлана Карић
Мр Бранка Павловић
Др Сава Максимовић
Мр Коста Катић
Сарадник у настави
Татјана Станковић
Сарадник у настави
Т.Станковић, М.Вулетић
Драгана Дрљачић
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Први семестар
Социологија образовања
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Наставни предмет
Семестар
Наставник
Сарадник
Извођач наставе
Облици наставе
Предавања
30 Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Др Мира Видаковић, ванредни професор
Х
45 Семестар
Семинарски
Усмено
Остало
Програми
Пис/усм
Испит
Х
Остало
Садржај предмета
Упознавање студената са предметом: Место социологије у систему
наука; развој социологије (образовања) као науке
Основни социолошки појмови
Масовно друштво и образовање
Избор градива из фонетике са фонологијом
Образовање, наслеђе и традиција
Образовање и социјална мобилност
Друштво и образовање
Савремене социјалне институције и образовање
Развоја институција образовања
Образовање, професије и професионална оријентација
Модернизација и образовање
Образовање и културас
Образовање и глобализација
Социологија личности студентата
Различити погледи (идеологије) на образовање
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Х
1
174
Основна:
1. Видаковић, М. (2012) Социологија образовања, Висока
школа струковних студија за васпитаче, Шабац
2. Милошевић, З. (2011) Социологија са социологијом
1
Х
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
образовања, Институт за политичке студије, Београд.
3. Коковић, Драган, (1994) Социологија образовања, Матица
Српска, Нови Сад.
4. Кецмановић, Ненад: Социологија образовања,
Хрестоматија
5. Вујевић, Мирослав: Увод у социологију образовања,
Информатор, Загреб 1991.
Допунска:
1. Мод Барлоу и Хедер-Џејн Робертсон, Хомогенизација
школства;
2. Хелена Норберг-Хоџ, Притисак да се изврши
модернизација и глобализација
3. Иван Илич: Доле школе, Дуга, Београд, 1972.
4. Lesourne, J: Образовање и друштво, Едука, Загреб, 1993.
5. Е. Диркем, Образовање и социологија, Социетас, Загреб,
1996.
Посебне напомене
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
до 70
Завршни испит
обавезе
активност у току
писмени испит
до 20
предавања
практична настава
усмени испит
до 10
семинарски рад
практични испит
до 15
колоквијуми - вежбе
до 25
2
до 30
до 30
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Савремени српски језик
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
САВРЕМЕНИ СРПСКИ ЈЕЗИК
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Наставни предмет
Семестар
Наставник
Др Анђелка Лазић, професор струковних
студија
-
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Начин полагања испита Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
30 Вежбе
Х
45 Семестар
Семинарски
Х
Усмено
Остало
1
Програми
Пис/усм
Испит
Х
Х
Остало
Садржај предмета
Упознавање студената са предметом: Улога матерњег језика у
формирању идентитета појединца и у националној култури
Лингвистичке науке – темељ језичког образовања (општа лингвистика,
социолингвистика, етнолингвистика, психолингвистика)
Место граматике, правописа и речника у стандардном језику и
савременом образовању
Избор градива из фонетике са фонологијом
Функције морфолошке норме, као средишњег дела граматике, у
комуникацији и уметничком говору
Нестандардни облици променљивих речи у идиому средине и дечјем
говору
Синхрони и дијахрони аспекти семантике лексике (лингвистички,
естетски и социјални чиниоци значења)
Савремена синтакса
Речи и њихови облици у реченици – анализа реченице
Лексика и лексичка норма – речници српског језика
Компаративно сагледавање актуелне и старије правописне норме –
диференцијални задаци
Колоквијум: Практична примена знања из граматике и правописа
Уметнички говор поезије, прозе, дијалошких текстова – квалитети
говорништва и средства којима се остварују
Усмена и писана култура говора – Други тест знања/ колоквијум –
повезивање знања из књижевности и граматике у целину
Стохастички процеси у језику (вештина одређивања тачности)
Припреме за Завршни испит – језик је средство и циљ.
3
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Посебне напомене
174
Основна:
1. Бугарски, Р. (2003) Увод у општу лингвистику, Чигоја
штампа, Библиотека XX век, Београд.
2. Станојчић, Живојин, Поповић, Љубомир (2004)
Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд.
3. Клајн, И. (2002) Прилози граматици српскога језика II
Творба речи у савременом српском језику, Други део,
Суфиксација и конверзија, Завод за уџбенике и наставна
средства, Институт за српски језик, САНУ, Матица
српска, Београд-Нови Сад.
Допунска:
1. Клајн, И. (2002б) Речник језичких недоумица, Четврто,
прерађено и допуњено издање, Чигоја штампа, Београд.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика I, II (19711976) МС, МХ, 1967, III, IV, V, VI, Нови Сад, Загреб.
3. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 116, (1959-2009) Институт за српскохрватски
језик, САНУ, Београд.
4. Речник српског књижевног језика (2008) Матица српска,
1967, Нови Сад.
5. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 1994
(са овогодишњим допунама).
6. Лазић, А. (2008) Грађа за речник говора Мачве, Културни
центар, Шабац.
7. Лазић, А. (2013) Мачванска имена у првим крштеницама
Милошева времена, Културни центар, Шабац.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
до 50 Завршни испит
обавезе
активност у току
до 10 писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
семинарски рад
до 20 практични испит
колоквијуми - вежбе
до 20
4
до 50
до 20
до 30
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Општа педагогија
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ОПШТА ПЕДАГОГИЈА
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
30
Вежбе
60
Семестар
1
Остало
Начин провере знања
Колоквијум
да
Семинар.
да
Програми
не
Испит
Начин полагања
испита
Писмено
Пис/усм
не
Остало
Мр Мира Јовановић, предавач
Татјана Станковић
да
Усмено
не
да
Наставна
Садржај предмета
недеља
Појам педагогије. Педагогија наука о васпитању.
I
Друштвено - историјска димензија педагогије. Развој идеја о васпитању.
II
Систем педагошких дисциплина. Однос педагогије с другим наукама.
III
Утицај наслеђа и друштвене средине на васпитање. Васпитање и образовање
IV
чиниоци развоја.
Детерминанте и циљеви васпитања. Васпитање и рад. Демократизација
V
васпитања и образовања.
Интелектуално васпитање. Морално васпитање. Радно васпитање. Физичко и
здравствено васпитање. Еколошко васпитање. Појам и улога:самообразовања,
VI
самоваспитања, преваспитавања
VII
I парцијални испит-колоквијум
Систем васпитања и образовања у Србији. Дечји вртић. Школа. Медији. Групе
VIII
вршњака.
Предшколско васпитање, васпитање у слободном времену.
IX
Општи принципи васпитаног рада
X
Методе и средства васпитног рада.
XI
Деца са сметњама у развоју.
XII
Личност васпитаника. Познавање васпитаника.
XIII
Личност и компетенције васпитача.
XIV
Припрема за завршни испит и завршни испит
XV
Број студената за
које је наставник
/сарадник задужен
Око 160 студента на предавањима, на вежбама подељени у четири
групе по 40 студената.
5
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Основна
литература
Посебне напомене
1. Bakovljev, M. (1997): Osnovi pedagogije, VŠOV, Vršаc
2. Trnavac, N. & Đorđević, J. (1992): Pedagogija, Naučna knjiga,
Beograd.
3. Giesecke H. (1993): Uvod u pedagogiju, Educa, Zagreb.
Студент је обавезан да оствари предиспитне обавезе у износу од 30
бодова како би изашао на испит.
6
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Психологија развоја личности
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ПСИХОЛОГИЈА РАЗВОЈА ЛИЧНОСТИ
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Наставни предмет
Семестар
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
30
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
Х
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Х
Усмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
60 Семестар
Х
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
Х
Садржај предмета
Појам личности.
Појмови значајни за разумевање личности: темперамент, карактер, црта
личности, мотивација, ставови и вредности.
Чиниоци развоја личности и појам животног циклуса
Методе и технике проучавања личности.
Теорије личности
Главни правци проучавања и тумачења личности: психоаналитички,
психосоцијални, хуманистички, когнитивистички, бихејвиорални итд. и
њихови главни представници.
Личност детета предшколског узраста.
Појам и врсте развојних криза.
Фрустрација, стрес и личност.
Механизми одбране.
Појам и значај интерперсоналних односа.
Карактеристике вербалне и невербалне комуникације
Карактеристике успешне интерперсоналне комуникцације
Завршна разматрања о садржају предмета.
Колоквијум.
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
мр Бранка Павловић, предавач
-/-
180
[1] Кондић, К. и Левков, Љ. (1994): Првих десет година – развојни и
психоаналитичко-развојни приступ. Београд: Савез друштава
психолога Србије.
[2] Требјешанин, Ж. (2002): Речник психологије. Београд: Стубови
7
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
културе.
[3] Виготски, Л. (1996): Проблеми развоја психе. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
[4] Креч, Д. и Крачфилд, Р. (1976): Елементи психологије. Београд:
Научна књига. (Поглавља: IX Емоције код човека; X Човекови
мотиви; XI Задовољење и фрустрација; XXIII Личност; XXIV
Конфликт и прилагођавање)
[5] Пек, Д. и Витлоу Д. (1978): Теорије личности. Београд: Нолит.
[6] Роџерс, К. (1985): Како постати личност. Београд: Нолит.
[7] Хол, К. И Линдзи, Г. (1983): Теорије личности. Београд:
Нолит.мотиви; XI Задовољење и фрустрација; XXIII
Личност; XXIV Конфликт и прилагођавање)
[8] Пек, Д. и Витлоу Д. (1978): Теорије личности. Београд:
Нолит.
[9] Роџерс, К. (1985): Како постати личност. Београд: Нолит.
Хол, К. И Линдзи, Г. (1983): Теорије личности. Београд: Нолит.
Препоручена, додатна
литература
Рот, Н. (2010 или новије издање): Психологија личности.
Београд: Научна књига.
Оцењивање постигнућа студента (максимални број поена 100):
Предиспитне обавезе
Посебне
напомене
Укупно 60
Завршни испит
Укупно 40
Активности у току предавања
15
Писмени испит
40
Практична настава - вежбе
20
Усмени испит
-
Семинарски рад
5
Практични испит
-
Колоквијум
20
8
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Информатика са рачунарством
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ИНФОРМАТИКА СА РАЧУНАРСТВОМ
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Наставни предмет
Семестар
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
15
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
×
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Мр Татјана Бајић, предавач
-
Усмено
225
×
Семестар
1
Програми
Пис/усм
×
Остало
X
Испит
×
Остало
×
Садржај предмета
Упознавање студената са предметом и обавезама. Информација у
савременом друштву. Рачунар – симбол информатичког друштва.
Дефиниција информације. Основни појмови Шенонове теорије
информација. Информација и податак. Проблем чувања, преноса и
обраде информација. Информациона технологија и информациони
системи. Информатика- дефиниција. Информатика и васпитнообразовни систем.
Рачунар. Појам алгоритма. Алгоритам и рачунарски програм.
Рачунарство. Информатика и рачунарство.
Историја развоја рачунара. Увод у Кибернетику.
Рачунарски систем – основне компоненте и логички концепт рада
рачунара. Организација података на рачунару. Графичко оријентисани
оперативни системи.
Интернет и World Wide Web. Web-читачи. Претрага Web-а.
Рачунар у васпитно-образовном процесу. Формална структура текста.
Мултимедијалне слајд презентације – намена и значај.
Колоквијум
Значење појма статистике. Популација, узорак и варијабла. Подела
статистике.
Прикупљање и сређивање података. Процентни рачун. Апсолутне и
релативне фреквенције.
Табеларно представљање података
Графичко представљање података
Мере централне тенденције – аритметичка средина, медијана и мода.
Појам функције. Примена унапред дефинисаних функција.
Евалуација рада студената
9
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
148 студената прве године и студенти старијих генерација који
нису положили овај испит.
1. Т. Бајић, MS - Word 2007 кроз практичне вежбе, Висока школа
струковних студија за васпитаче, Шабац, 2012
2. Ј. Cox, Ј. Preppernau, Windows 7 - корак по корак, CET (издавач
оригинала: Microsoft Press), 2010.
3. Ј. Cox, Ј. Preppernau, MS - Word 2007 - корак по корак, CET
(издавач оригинала: Microsoft Press), 2007.
4. Ј. Cox, Ј. Preppernau, Microsoft Office Power Point 2007 корак по
корак, CET (издавач оригинала: Microsoft Press), 2007.
5. P. S. Mann, Introductory Statistics (превод са енглеског), 6th
Edition International Student Version, John Wiley and Sons, 2007.
6. Н. Парезановић, Основи рачунарских система, Издавачко
предузеће Наука, Београд, 1995.
7. D. Frye Curtis, Microsoft Office Excel 2007 корак по корак, CET
(издавач оригинала Microsoft Press), Београд, 2007.
8. Т. Бајић: Интерни материјал
9. Web извори
Начин оцењивања
Коначна оцена се формира на основу укупног броја поена стечених на
предиспитним обавезама и завршном испиту.
1 Предиспитне обавезе (до 50 поена)
Да би студент могао да приступи финалном испиту, потребно је да
сакупи минимум 30 поена на предиспитним обавезама од 50 могућих.
У противном студент нема права изласка на испит.
Посебне напомене
1.1 Активности на предавањима и вежбама (до 10 поена)
1.2 Колоквијум (минимално 10 поена од 20 могућих)
1.3 Практична настава (минимално 10 поена од 20 могућих)
2. Завршни испит (до 50 поена)
2.1 Писмени испит (минимално 8 поена од 15 могућих поена)
2.2 Практични део испита (минимално 10 поена од 20 могућих)
2.3. Усмени део испита (до 15 поена)
10
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Телесни развој и здравствено васпитање
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
зимски
I семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 5
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
45
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
*
Семинарски
Начин полагања испита Писмено
Наставна
недеља
Др сци. мед. Светлана Карић
Др Нада Ђурић
*
15 Семестар
*
Усмено
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
Садржај предмета
Упознавање студената са садржајем предмета и начином оцењивања
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
в. Физиологија антенаталног и постнаталног развоја детета (оплођење,
интраутерини развој плода и његове особености)
п. Теоријски концепт здравља и здравственог васпитања; Понашање и здравље;
Фактори ризика који су одговорни за настанак најчешћих обољења; Значај
промоције здравља у предшколској установи
в.Основне карактеристике раста и развоја; периодизација детињства
п. Промоција здравља и Фактори ризика - Алкохолизам
в Психомоторни развој новорођенчета (анатомске карактеристике; урођене
мане); Припрема услова за смештај и негу новорођенчета у кући
п.Промоција здравља и Фактори ризика – Физичка неактивност
в Психомоторни развој одојчета
Промоција здравља - превенција болести зависности
в Психомоторни развој малог детета
п.Значај првилне исхране (састав хране; значај природне исхране у заштити
здравља детета и мајке)
в Психомоторни развој предшколског детета
п. Последице неправилне исхране; Принципи правилне исхране
в Методе и облици контроле развоја и стања здравља деце у предшколском
узрасту; Календар вакцинација
п. Заразне болести – цревне, респираторне, паразитарне и др.
в Најчешћи поремећаји у расту и развоју деце предшколског узраста
п. Најчешће заразне болести код деце и превенција болести прљавих руку
в Најчешће незаразне болести код деце
п. Репродуктивно здравље младих и превенција сексуално преносивих болести
11
*
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
в Најчешће повреде у дечијем узрасту и указивање прве помоћи од васпитача
Колоквијум
в.Основи личне хигијене (коже, одеће и обуће) Одмор сан и игра
п. Методе здравствњено васпитноог рада; Најчешћи сдаржаји здравствено–
васпитног рада у предшколској установи,
Колоквијум
п. Улога васпитача у препознавању и превенцији превентабилних болести
Семинарски радови
п. Улога и значај предшколске установе у унапређењу здравља деце
(програмски рад предшколских и здравствених установа на реализацији
програма – здрав вртић и календар здравља).
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
174
Основна литература
Литература
1. С Карић: Телесни развој и здравствено васпитање, Висока
школа струковних студија за васпитаче, Шабац, 2013.
2. М. Марковић: Телесни развој и здравствено васпитање, Виша
школа за образовање васпитача, Шабац, 2001.
3. Викторија Цуцић: Социјална медицина (поглавља – Здравље,
Мерење здравља, Заштита здравља, Васпитање за здравље).
Медицински факултет. Савремена администрација, Београд,
2000.
4. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије.
Примарна здравствена заштита мајке и детета. Београд, 1997.
Посебне напомене
12
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Трећи семестар
Методика васпитно-образовног рада 2
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МЕТОДИКА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 2
зимски
III семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставник
Др Љиљана Станков
професор струковних студија
Кристина Крстић
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Начин полагања испита
Писмено
30
Вежбе
Семинарски
X Усмено
120 Семестар
Х
Програми
Пис/усм
1
Остало
Испит
Остало
Наставна недеља
Садржај предмета
Упознавање са садржајем предмета и договор о раду
I
Развој способности детета предшколског узраста
II
Методе рада и развој психомоторних и перцептивних способности деце
III
Когнитивни развој детета предшколског узраста
IV
Карактеристике мишљења детета предшколског узраста
V
Савремена схватања о интелигенцији (Гарднер, Големан, Бузан)
VI
Методе рада и развој емоционалне интелигенције деце
VII
Методе рада и развој социјалне интелигенције
VIII
Однос васпитача и деце; индивидуализација приступа. Педагошка
IX
докуметација у вртићу.
X- XII
Студенти су на стручно-педагошкој пракси.
Позитивна дисциплина у предшколској установи
XIII
Бонтон и развој правила лепог понашања деце. Улога васпитача.
XVI
Развојне карактеристике предшколског детета и задаци за одраслог.
XV
Евалуација тимског рада студената
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
150 студената
13
X
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Основна литература
Обавезна:
1. Манојловић, А. и Младеновић, У. (2001): Психологија
предшколског детета, Центар за примењену
психологију, Београд.
2. Савовић, Б. (2011): Анализа дискурса, Задужбина
Андрејевић, Београд (стр. 30-63)
3. Ивић, Иван и сарадници (2007): Развојна мапа, Београд:
Креативни центар
4. Марковић, М. и сар.(2002): Корак по корак 2, Креативни
центар, Београд. (стране: 137-183).
5. Шаин, Мара и Чарапић, Славица (2012): Корак по корак
3, Београд: Креативни центар
6. Бонтон, било које издање.
7. Нелсен, Џ.(2007): Позитивна дисциплина за предшколце,
Лео Комерц (Leo Commerce), Београд.
8. Станков, Љ. (2014): Интерни материјали.
Допунска литература се формира у договору са студентима, и
зависи од интересовања конкретног студента.
Посебне напомене
Предиспитне
40 поена
обавезе
Активност у току
10
предавања
Практична настава
20
Семинарски рад
10
Максимални број поена
14
Завршни
испит
60 поена
Писмени испит
60
100
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Методологија педагошких истраживања
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
зимски
III семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Наставник
Др Љиљана Станков
професор струковних студија
Татјана Станковић
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
30
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
да
Семинарски
Програми
Испит
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
Пис/усм
Остало
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X- XII
XIII
да
60 Семестар
1
Остало
да
Садржај предмета
Упознавање са садржајем наставног предмета и договор о раду.
Појам и задаци методологије педагогије; методологија педагошких
истраживања у систему педагошких дисциплина; границе и могућности
педагошких истраживања.
Врсте педагошких истраживања - теоријска и емпиријска;
фундаментална,
оперативна
и
развојна;
трансферзална
и
лонгитудинална истраживања; историјска педагошка истраживања;
компаративна проучавања у педагогији.
Врсте педагошких истраживања – квалитативна истраживања у
педагогији (студија случаја, етнографски приступ, акциона
истраживања, анализа дискурса)
Kолоквијум
Етапе педагошких истраживања – избор проблема истраживања; израда
пројекта истраживања (идејни, студијски, технички).
Методе педагошких истраживања – дескриптивна и каузална метода;
историјска метода; систематско неекспериментално проучавање
педагошких појава; ex post facto истраживања.
Методе педагошких истраживања – карактеристике и могућности
примене експеримента у педагошким истраживањима; модели
експерименталних поступака.
Популација и узорак - репрезентативност, величина; врсте (случајни и
неслучајни узорак).
Технике и инструменти, метријске карактеристике; анализа садржаја,
систематско посматрање, интервјуисање.
Студенти су на стручно-педагошкој пракси.
Технике и инструменти – анкетирање, скалирање, тестирање,
социометрија.
15
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
XIV
XV
Основни статистички поступци. Етапе статистичке анализе. Мере
средње вредности; мере дисперзије; мере корелације.
Извештај о обављеном истраживању – структура извештаја, култура
писања, библиографски подаци; објављивање и примена резултата у
пракси.
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Допунска литература
150 студенaта на предавањима; на вежбама су подељени у четири
групе
1. Bakovljev, Milan (1997): Osnovi metodologije pedagoških
istraživanja, Beograd
2. Банђур, Вељко и Поткоњак, Никола (1999): Методологија
педагогије, Београд
3. Pešić, Mirjana i saradnici (2004): Pedagogija u akciji –
metodološki priručnik, Beograd, 19-29; 32-55; 58-73; 95-112
4. Шевкушић, Славица (2011): Квалитативна истраживања у
педагогији, Београд, 120-167; 183-203
5. Станков, Љ. Интерни материјал
1. Gojkov, Grozdanka i saradnici (2005): Leksikon pedagoške
metodologije, Vršac
2. Mužić, Vladimir (1979): Metodologija pedagoškog istraživanja,
Sarajevo
3. Savović, Branka (2011): Analiza diskursa. Metodološki osvrt na
primenu u pedagogiji, Beograd
Часописи и интернет извори:. Домаћи и страни научни и
стручни часописи и интернет извори у којима се расправља о
проблемима проучавања и истраживања образовања и васпитања.
Начин оцењивања
Коначна оцена се формира на основу укупног броја поена
стечених на предиспитним обавезама и завршном испиту.
Студент је обавезан да оствари предиспитне обавезе у износу од
најмање 30 бодова, како би изашао на испит.
Посебне напомене
Предиспитне обавезе
50
активност у току
предавања и вежби
колоквијум
истраживачки рад
Максимални број поена
16
10
20
20
Завршни испит
50
писмени испит
50
100
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Породична психологија
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ПОРОДИЧНА ПСИХОЛОГИЈА
зимски
III семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
24
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
X
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
X
Усмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI - XIII
XIV
XV
12
X
Семестар
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
X
Садржај предмета
Различите теоријске оријентације у проучавању породице и породичних
односа
Схватање о породици и њеној васпитној улози кроз историју
Савремена парадигма породичног живота
Основне функције породице и динамика породичних односа
Животни стил породице и васпитање
Породичне интеракције, различите врсте и квалитет интеракција
родитељ-дете
Непотпуна породица – развојне импликације
Занемаривање и злостављање детета у породици
Насиље у породици и рани развој детета
Различити облици друштвено-организаоване подршке продици у
остваривању њене улоге и алтернативни овлици породичне бриге
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Образовање за породични живот
Породична психотерапија и рани развој детета
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Мр Бранка Павловић, предавач
-/-
50
1. Екерман, Н., (1987): Психодинамика породичног живота.
Подгорица: "Побједа"
2. Милић, А. (2001): Социологија породице – критика и
изазови. Београд: „Чигоја“
3. Стефановић-Станојловић, Т., Михић, И. и Ханак, Н.(2011):
Афективно везивање и породични односи – развој и значај.
Београд: Друштво психолога Србије, Центар за примењену
психологију
17
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Посебне напомене
-/-
18
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Страни језик 2
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
СТРАНИ ЈЕЗИК 2
зимски
III семестар обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
9
Семинарски
Програми
Испит
Начин полагања испита
Писмено
9
Усмено
Пис/усм
Остало
Мр Сања Вулетић, предавач
30
Вежбе
15 Семестар
1
Остало
9
Наставна недеља
Садржај предмета
Conditionals/Text Analysis: The Mixture which is British, Universities and
I
Colleges, Fear in the Classroom
Passive/ Text Analysis: Learning is an Individual Activity, Exams should be
II
abolished, School systems
Infinitives/ Text Analysis: 101 ways to avoid studying, The Happiest Days of
III
Your Life, I started as a secretary, The £349 housewife
Gerund/ Day Care, The Boy Who Was Taught to Talk by Dolphins, The Secret
IV
Diary of Adrian Mole
Relative clauses/ Nepal, Would you get involved
V
Sequences of tenses and Reported Speech/ Keith, Family Rows, Open House:
VI
The Chiappi Family, The Gibson Family, The Rights of the Child
Personal pronouns/ Nursery Rhymes and Songs, Life before Birth
VII
Teaching English to Children - Introduction
Teaching English to Children - Developing Speaking and Listening Skills
VIII
Колоквијум
IX
X - XII
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Relative pronouns/ Television comes to St Helena, Are you hooked, Television
XIII
Ration Box
Time sentences/ Why do we risk it
XIV
Word order/ Why laughter is the best medicine
XV
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
50
19
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
1.
2.
3.
4.
Основна литература
5.
6.
Посебне напомене
Аутентичан материјал из различитих извора
Collins Cobuild English Dictionary
Collins Cobuild English Grammar
Boris Hlebec, Englesko-srpski rečnik, Srpsko-engleski rečnik,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge
University Press, 2007.
Scott, W. A. And L. Ytreberg, Teaching English to Children,
Longman, 1990.
20
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Култура говора и комуникације
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
КУЛТУРА ГОВОРА И КОМУНИКАЦИЈЕ
зимски
III семестар
изборни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Др Мирјана Марковић
професор струковних студија
-
Наставник
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
30
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
+
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X- XII
XIII
XIV
XV
-
Усмено
1
Остало
-
Програми
-
Испит
+
+
Пис/усм
-
Остало
-
Садржај предмета
Уводне теме: Упознавање са програмским садржајима и литературом;
Појам културе говора; Значај КГ у васпитно-образовном раду;
Лингвистички, естетски и социјални аспекти КГ; Темељи КГ;
Опште особине доброг говора;
КГ и граматичке норме;
Језик и говор; Говорни и писани језик;
Социјални слојеви језика: књижевни језик и народни говори, жаргон, и
др.
Нивои КГ; Појам и одлике култивисаног говора;
Однос: говорник – слушаоци;
Активно слушање;
Вербално и невербално споразумевање; Гест у говору;
Појам и елементи информације и комуникације;
Појам функционалног стила и врсте;
Студенти су на стручно-педагошкој пракси.
КГ и стил: појам стила у говору;
Стил и личност говорника;
Облици и врсте говора;
Колоквијум
Евалуација рада студената и потписи
Број студената за које је наставник/сарадник задужен
Основна литература
15 Семестар
65
1. Живан Лукић, Мирјана Марковић: Култура говора,3.изд,
Ваљево, Интелекта, 2007.
21
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
2. Живан Лукић, Мирјана Марковић: Култура говора:
практикум за вежбе (скрипта). Шабац, 2014.
Посебне напомене
22
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Медијска и визуелна култура
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
Mедијска и визуелна култура
зимски
III семестар
изборни предмет, ЕСПБ 4
Наставник
Мр Петар Гајић
професор струковних студија
-
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
30
Вежбе
15 Семестар
x
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
x
x
Наставна недеља
Садржај предмета
Значај медијске и визуелне културе
I
Однос виђења и делања
II
Аморфне и еманциповане форме
III
Архетипске форме, њихово значење и значај
IV
Схватање простора у визуелној култури
V
Боја у визуелној култури
VI
Савремено схватање форме
VII
Појам лице у визуелној култури
VIII
Појам род у визуелној култури
IX
Студенти су на стручно-педагошкој пракси.
X - XII
Појам количина у визуелној култури. Сублимација визуелног исказа
XIII
Утицај савремених медија: радио, тв, фотографија, филм, видео, и др.
XIV
Појава савремених информационих технологија и њихова примена
Утицај медија на сазнајне функције
XV
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Oкo 40 студената.
Основна:
1. Митровић, М., Форма и обликовање, Научна књига, Београд,
1987 (стр. 54 - 64, 75 - 134)
2. Богдановић, К., Увод у визуелну културу, ЗУНС, Београд,
2005 (48-71)
3. Томас, К., Мали лексикон уметности 20. века, Издавачки
23
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
завод Југославија, Београд, 1973. (према избору)
Допунска:
1. Јонсон, Х.В., Историја уметности, Просвета, Београд, 1989
(према избору)
2. Богдановић, К., Свест о облику 1, Музеј савремене уметности,
Београд, 1988.
3. Хаџи-Јованчић, Н., Визуелне уметности за младе, Klett,
Београд, 2009.
4. Драгићевић Шешић, М., Уметност и алтернатива, Клио,
Београд, 2012.
5. Челант, Ђ., Артмикс, Хеспериа-еду, Београд, 2011.
Посебне напомене
24
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Музичка радионица
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МУЗИЧКА РАДИОНОЦА
Зимски
III семестар
изборни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
30
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
Х
Семинарски
Програми
Испит
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
Пис/усм
Остало
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X - XII
XIII
XIV
XV
Х
15 Семестар
1
Остало
Х
Садржај предмета
Радионица као облик рада са децом предшколског узраста; примена у
области музичког васпитања
Музичка перцепција – опажање звукова, шумова, тонова, боја
инструмената
Ритам – бројалице, тапшалице, игре прстима
Примена Орфових ритмичких инструмената у музичким радионицама
Музичке игре
Слушање музике
Опажање музичке форме и разликовање музичких жанрова
Покрет уз музику
Употреба мултимедијалних средстава и интердисциплинарни приступ
креирању музичких квизова
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Прављење музичких инструмената са децом
Израда музичких радних листова
Специфичне активности у подстицању музичког доживљаја и
изражавања
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Мр Марина Апелић, предавач
-
51
1. Апић, М., Шуклар, Д.: Музичка научилица, Аидт Пиком,
Нови Сад, 2009.
2. Beaumont, E., Pimont, M.: L'imagerie de la musique, Fleurus,
Paris, 1996.
3. Billioud, J.: La musique, Nathan, France, 2007.
25
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
4. Васиљевић, З.: Музички буквар, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2003.
5. Вукашиновић, Н.: Растимо с песмом, II проширено издање,
Дечје новине, Г. Милановац, 1984.
6. Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце
предшколског узраста, Виша школа за образовање васпитача,
Шабац, 1998. (стр. 139-201)
7. Јабланов, Н.: Народне песме и игре, Креативни центар,
Београд, 2005.
8. Јабланов, Н.: Заиграјмо весело, народне игре с певањем,
Креативни центар, Београд, 2009.
9. Марковић, Г., Милисављевић, Г.: Славуј Славко, радна свеска
из музичке културе, Пчелица, Чачак, 2009.
10. Симикић, Љ.: Дечје игре некад и сад, Креативни центар,
Београд, 2008.
Посебне напомене
26
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Рано учење и афективно везивање
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Струковни васпитач деце јасленог узраста
РАНО УЧЕЊЕ И АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ
зимски
III семестар
изборни предмет, ЕСПБ 4
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
24
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
X
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI - XIII
XIV
XV
Мр Бранка Павловић, предавач
-/-
X
Усмено
12 Семестар
X
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
X
Садржај предмета
Појам раног учења и афективног везивања (1)
Појам раног учења и афективног везивања (2)
Различите теоријске концепције о раном учењу и афективном везивању (1)
Различите теоријске концепције о раном учењу и афективном везивању (2)
Афективно лишавање и последице по развој детета
Улога и утицај одвајања детета од примарног објекта и из породичне
средине
Подршка детету у разрешавању краткотрајног одвајања
Породични односи и афективно везивање/лишавање
Значај раног учења – различите теоријске концепције
Стимулативна и нестимулативна средина за рано учење
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Улога васпитача и јаслица у стицању раних искустава детета (1)
Улога васпитача и јаслица у стицању раних искустава детета (2)
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
10
1. Вудхед, М. (2012): Различите перспективе о раном детињству:
теорија, истраживање и политика. Београд: Центар за
интерактивну педагогију (поглавља: 1. Развојна перспектива; 2.
Политичка и економска перспектива; 3. Социјално-културна перспектива)
Основна литература
2. Бауцел, А. (уредник) (2012):Стандарди за развој у учење деце
раних узраста у Србији. Београд: Универзитет у Београду,
Филозофски факултет, Институт за психологију
(Стандарди за развој деце раних узраста - поглавље: 2. Емоционални и социјални
развој; Средина за развој деце раних узраста – поглавље 1. Учење и развој на
раним узрастима; поглавље 3. Односи на раним узрастима)
27
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
3. Половина, Н. (2007): Осећајно везивање – теорија,
истраживања и пракса. Београд: Институт за педагошка
истраживања.
4. Развојна психологија I. Београд: Универзитет Сингидунум, Беч:
Универзитет Сигмунд Фројд (други део: Теоријски приступи развоју,
Етолошки приступ развоју: Болбијева теорија афективног везивања)
5. Стојић О., Дивљан, С. И Аврамов, Н. (2010): Адаптација деце
јасленог узраста у контексту теорије афективне везаности:
искуства
предшколских
установа
Срема,
Примењена
психологија 2010/4, (357-376)
Посебне напомене
Због малог броја студената који наставу похађају редовно (од
понедељка до петка) на овом студијском програму, у договору са
директорком Школе, настава из овог предмета се обавља као блокнастава, редовно сваке друге седмице.
28
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Здравствена нега са педијатријом
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Струковни васпитач деце јасленог узраста
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СА ПЕДИЈАТРИЈОМ
зимски
III семестар
изборни предмет, ЕСПБ 4
Наставник
Др Светлана Карић
професор струковних студија
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Семинарски
Програми
Испит
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
Пис/усм
Остало
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X- XII
XIII
XIV
XV
30
Вежбе
15 Семестар
1
Остало
Садржај предмета
Општи принципи и фактори раста и развоја деце
Раст и психосоматки развој по периодима дечијег узраста
Нега детета, Испитивање и процена психомоторног развоја деце
Здравствено - васпитни ефекти исхране деце (принципи правилне
исхране, последице неправилне исхране);
Болести органа и система код деце, Инфекције дисајних органа,
Болести органа за варење;
Хируршка обољења; Болести мокраћних и полних органа; Болести
жлезда са унутрашњим лучењем;
Нервне и психичке промене у деце; Кожна обољења; Алергијске
болести;
Дечје заразне болести, Заштита од заразних болести - имунизација
Колоквијум
Студенти су на стручно-педагошкој пракси.
Наставне теме за вежбе Најчешће повреде у дечијем узрасту и
указивање прве помоћи од васпитача (врсте рана: главе, лица и других
делова тела; крварење и начин заустављања; практично демонстрирање
и оспосовљавање студената у пружању прве помоћи;
Повреде коштаног система, примена имобилизације екстремитета и др
Семинарски радови
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
29
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Основна литература
Литература
1. Јовановић В. Приручник за родитеље о развоју, нези, исхрани
и болестима деце. Веларта Београд, 2002.
2. Павловић Д., и сар. Приручник за родитеље и оне који воде
рачуна о деци - Незгоде се дешавају. УНИЦЕФ, 2001.
3. Стојимировић, Е., и сар. Педијатрија, уџбеник за студенте
медицине, Савремена администрација Београд, 1992.
Посебне напомене
30
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Пети семестар
Методика развоја говора 2
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2
Зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Наставник
др Ружица Јовановић
професор струковних студија
-
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
24
Вежбе
144 Семестар
Начин провере знања
Колоквијум
Семинарски
Програми
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
Пис/усм
Наставна
недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X- XII
XIII
XIV
XV
1
Остало
Испит
Х
Остало
Х
Садржај предмета
Функција језика
Фазе дечијег говора. Неговање гласовне културе
Упознавање књижевности
Методе и начини рада при усмереној говорној активности
Избор текстова, анализа и дискусија. Општи методички поступак приликом
рада на тексту
Тумачење прозног текста, анализа и дискусија
Стваралачки приступ обради текста, анализа и искусија
Методичка трансформација књижевног текста, анализа и дискусија
Невербалне игре и активности, анализа и дискусија
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
В ербалне игре и активности, фонетске игре, анализа и дискусија
Вербалне игре и активности, лексичке игре, анализа и дискусија
Вербалне игре и активности, анализа и дискусија
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
125
31
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
1.
2.
Основна литература
3.
4.
Посебне напомене
Миланка Маљковић, Методика развоја говора, Кинђа,
Кикинда 2013.
Милорад Наумовић, Методика развоја говора,Школа за
образовање васпитача у Пироту, Пирот 2000.
Вук Милатовић, Методика развоја говора, Учитељски
факултет Београд, Београд 2009.
Ружица Јовановић, Приручник за методику развоја говора
са дневником активности, Висока школа струковних
студија за васпитаче Шабац, Шабац 2014.
Максималан број поена 100
Практична настава до 55, практичан испит до 45
32
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Методика упознавања околине 2
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2
Зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Наставник
Др Љиљана Станков
професор струковних студија
Марица Вулетић и Татјана Станковић
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X - XII
XIII
XIV
XV наставних
недеља
24
*
Вежбе
144 Семестар
Семинарски
Усмено
*
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
*
*
Садржај предмета
Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине
Програмирање и планирање дечјих активности и њихова подела на
усмерене, комбиноване и слободне.
Избор садржаја за упознавање природне и друштвене средине с циљем
схватања њихове повезаности и условљености
Структуирање и организација дидактичких игара са посебним
нагласком на игре у кутићима с циљем дечјег упознавања околине
Програмирање и планирање у методици упознавања околине
Израда различитих врста планова рада у области упознавања околине
Израда плана организације дневних активности, с доминацијом
упознавања околине, током једног месеца на основу одређене групе
тема и тематским приступом у планирању
Избор, примена и вредновање појединих метода васпитно-образовног
рада у области упознавања околине.
Колоквијум. Избор садржаја активности на задату тему с циљем дечјег
схватања њихове повезаности и условљености.
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Израда предлога коришћења најпродуктивнијих средстава васпитнообразовног рада на задату тему
Различити нивои припрема у области упознавања околине: писане
припреме и скице организације дневних активности.
Извори знања и активности одвијају се према Програму вртића у
договору са васпитачима – практична реализација – анализа своје и
туђих одржаних активности
33
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Посебне напомене
146 студената
1. Бојовић, В. (1982): Истаживачке активности у којима
деца откривају физичке појаве, Београд: Завод за
унпређивање васпитања и образовања
2. Смирнова, Е. (1974): Развијање способности посматрања у
процесу упознавања деце са природом, Предшколско дете,
Београд: IV/4
3. Марјановић, А.(1972): Наука и образовање предшколског
детета, Предшколско дете, Београд: II/4
4. Марковић, М. и сар.(2002): Корак по корак 2, Креативни
центар, Београд.
5. Радојковић, Балог, Панић (2009): Упознавање околине приручник за васпитаче. Нови Сад: Стилос, Нови Сад.
6. Шаин, М. и С. Чарапић (2012): Корак по корак 3, Београд:
Креативни центар
7. Штамбук, М. и сарадници (1996): Свако дете може да учи,
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
8. Одговарајући сајтови са Интернета о савременим
кретањима у предшколском и основном образовању.
Предиспитне
обавезе
активност у току
предавања
практична настава
55 поена
Завршни
испит
45 поена
15
усмени испит
45
30
10
колоквијум
Максимални број поена
34
100
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Нега и васпитање деце јасленог узраста
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Струковни васпитач деце јасленог узраста
НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
Зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставник
Др Светлана Карић
професор струковних студија
-
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Семинарски
Програми
Начин полагања испита
Писмено
Усмено
Пис/усм
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X - XII
XIII
XIV
XV
30
Вежбе
30
Семестар
1
Остало
Испит
Х
Остало
Садржај предмета
Психомоторни развој у детињству - раст и развој у првим годинама
живота; општа законитост развоја; Фактори раста и развоја
Раст и развој детета од рођења до треће године
Нега и васпитање деце раног узраста; Нега детета; Исхрана у првим
годинама живота
Развој моторике и препоруке за подстицање моторног развоја.
Препоруке за подстицање развоја чулне осетљивости и запажања
Емоционално-социјални развој и препоруке за његово јачање.
Развој сазнајних функција – интелектуалне активности и подстицање
интелектуалних функција.
Развој говора и препоруке за подстицање говора.
Игра и њен значај
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Циљ и задаци васпитања деце раног узраста. Распоред дневног
живљења. Улога васпитача
Стрес и реакција деце на стрес - интервенције у кризним стањима.
Злостављање и занемаривање деце - помоћ и помагачи.
Безбедност деце раног узраста; Најчешће повреде у дечијем узрасту и
указивање прве помоћи.
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
С Карић: Нега и васпитање раног узраста, Висока школа
струковних студија за васпитаче, Шабац, 2014.
35
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Посебне напомене
36
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Развојне сметње деце јасленог узраста
Студијски програм
Наставни предмет
Семестар
Струковни васпитач деце јасленог узраста
РАЗВОЈНЕ СМЕТЊЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
24
Вежбе
Начин провере знања
Колоквијум
Х
Семинарски
Начин полагања испита
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х
XI - XIII
XIV
XV
Х
Усмено
12
Х
Семестар
1
Остало
Програми
Испит
Пис/усм
Остало
Х
Садржај предмета
Основи елементи раног психофизичког развоја детета – различите
концепције и поставке.
Основи елементи раног психофизичког развоја детета – различите
концепције и поставке.
Појам развојних сметњи (сметњи у развоју) на раном узрасту.
Медицински и социјални модел развојних сметњи.
Социјална инклузија - појам, поставке, значај за децу раног узраста са
развојним сметњама.
Однос родитеља према детету са сметњама у развоју
Однос социјалног окружења према детету са сметњама у развоју –
стереотипи и предрасуде
Потребе детета са сметњама у развоју и његове породице (1)
Потребе детета са сметњама у развоју и његове породице (2)
Појам додатне подршке детету раног узраста са развојним сметњама и
његовој породици.
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Улога васпитача и вртића у обезбеђивању додатне подршке детету
јасленог узраста са развојним сметњама.
Улога вршњачке групе и развоју детета јасленог узраста са равојним
сметњама.
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Мр Бранка Павловић, предавач
-/-
15
1. Жиропађа, Љ. И Миочиновић, Љ. (2007): Развојна
психологија. Београд: Чигоја.
2. Јерковић, И. и Зотовић, М. (2010): Развојна психологија.
Нови Сад: Футура.
3. Тадић, Н. (2006): Психијатрија детињства и младости.
Београд: Научна КМД.
37
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Посебне напомене
-/-
38
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Методика физичког васпитања 1
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1
зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Наставник
Др Сава Максимовић
професор струковних студија
Драгана Дрљачић, асистент
Извођач наставе
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Начин полагања испита
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
IX - XII
XIII
XIV
XV
Колоквијум
Писмено
Вежбе
30
#
120 Семестар
Семинарски
Усмено
#
#
Програми
Пис/усм
1
Остало
Испит
#
Практично
Садржај предмета
Појам, дефиниција, циљ и структура методике физичког васпитања
предшколског детета; Специфичност физичког васпитања деце раних
узраста;
Принципи васпитно-образовног рада у физичком васпитању
предшколског детета;
Примена специфичних метода у васпитно-образовном раду.
Кинезиолшки оператори;
Моторичке способности, њихово подстицање и развој код деце
предшколског узраста;
Вежбе за развој појединих мишићних група и њихова примена;
Карактеристике развоја деце; Моторни развој; Улога физичког
васпитања у програму васпитно-образовног рада;
Садржаји и активности којима се доприноси остварењу циљева физичког
васпитања предшколског детета;
Организациони облици рада – активности деце у предшколским
установама: јутарње вежбање, усмерена моторна активност;
Моторичке активности у процесу физичког васпитања – природни
облици кретања;Покретне игре, шетње, излети, слободне активности;
Ритмика и плес, приредбе, зимовања и летовања;
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Услови за реализацију програма физичког васпитања – просторни,
опрема, справе, уређаји и реквизити;
Кретања блиска спортским играма, изражавање кроз покрет, покретне
игре и друге моторичке активности као што су: вожња тротинета,
бицикла, ролера;
Процена и контрола ефеката физичког васпитања предшколског детета.
39
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
Основна литература
Посебне напомене
Оквирно око 120 студената
1. Ђурковић, З. (1995): Методика физичког васпитања деце
предшколског узраста, Виша школа за образовање
васпитача – Шабац, Шабац (стр.9-11, 15-19, 35-41, 51-53,
55-56, 57-61, 119-131, 161-169);
2. Благајац, С. (1995): Игра ми је храна – методика
физичког васпитања деце предшколског узраста,
Асоцијација „Спорт за све“, Београд (57-61);
3. Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање
предшколског детета, САИ, Београд (40-60);
4. Финдак, В. (1995): Методика тјелесне и здравствене
културе у предшколском одгоју, Школска књига – Загреб,
Загреб ( 90-97);
5. Максимовић, С. (2005) Практикум за методику физичког
васпитања, ИКП Заслон, Шабац, (10-15);
6. Максимовић, С. (2009): Методика физичког васпитања,
графика Шабац, Шабац.
7. Херлок, Е. (1970): Развој детета, Завод за издавање
уџбеника Републике Србије, Београд (146-166);
8. Пештерац, А. (1994): Физичко васпитање у предшколским
установама за васпитање и образовање деце Београда и
Србије, Физичка култура, Београд, бр. 2 (стр. 155-160).
Предавања прате одговарајуће вежбе.
40
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Методика ликовног васпитања 1
Студијски програм
Образовање струковних васпитача предшколске деце
Струковни васпитач деце јасленог узраста
MЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1
зимски
V семестар
обавезни предмет, ЕСПБ 4
Наставни предмет
Семестар
Извођач наставе
Наставник
Сарадник
Облици наставе
Предавања
Начин провере знања
Колоквијум
Писмено
Наставна недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X - XII
XIII
XIV
XV
Мр Коста Катић, предавач
30
Вежбе
Семинарски
x
Усмено
120 Семестар
x
Програми
Пис/усм
1
x
Остало
x
Испит
Остало
x
Садржај предмета
Дефиниција, предмет и задаци МЛВ
Место МЛВ у систему педагошких научних дисциплина
Историја теорије и праксе ликовног васпитања
Значај ликовног васпитања:друштвене, естетске и психолошкопедагошке основе
Развој дечјег ликовног изражавања кроз ступњеве. Ликовни типови
деце у паровима
Методе и принципи ликовног васпитања. Значај ликовних тема и
техника
Васпитач и дете као субјекти васпитног процеса
Повезивање ликовног васпитања са осталим областима в.о. рада
Способност доживљавања уметничких дела код деце. Задаци ликовног
васпитања у предшколском узрасту
Студенти су на стручно-педагошкој пракси
Специфичност рада на ликовном васпитању предшколске деце
Глобално и оперативно планирање ликовних садржаја
Изложбе дечјих ликовних радова
Број студената за које је
наставник/сарадник
задужен
140
41
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Основна литература
1. Карлаварис Б., Келбли Ј. и Станојевић И.: Методика ликовног
васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986 (стр. 570).
2. Арнхајм Р.: Уметност и визуелно опажање, Универзитет
уметности, Београд, 1986 (стр. 147-184).
3. Карлаварис Б.: Методика ликовног васпитања (трећи део),
Универзитет уметности у Београду, Београд, 1978 (стр. 1133).
Допунска
4. Група аутора: Опћа повијест уметности, Мозаик књига,
Загреб, 2003.
Посебне напомене
42
Download

Извођачки план наставе за зимски семестар школске 2014/15