EKSPROPRIJACIJA NA TRASI KORIDORA Vc
Obezbjeđuju se uslovi za ubrzanu gradnju Koridora Vc
JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar kao korisnik eksproprijacije nosilac je poslova
eksproprijacije zemljišta na kompletnoj trasi Koridora V c. Postupak eksproprijacije
nekretnina provodi se u cjelosti u skladu sa važećim Zakonom o eksproprijaciji Federacije
Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH br. 70/07, 36/10,25/12).
Trenutno u JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar postupci
sljedećim dionicama:
eksproprijacije provode se na
1. na dionici Svilaj - Odžak u Općini Odžaku, u dužini 10.762,50 m + petlja dužine 2,5 km
2. na dionici Donja Gračanica- Klopče u Općini Zenica, za poddionicu Donja GračanicaKlopče dužini 2,98 i poddionicu Klopče- Donja Gračanica 5,5 km
3. na dionici Tarčin –Konjic odnosno poddionici Tarčin- Zukići u dužini 5 km, u Općini
Hadžići
4. na Lot-u 3 sarajevske obilaznice u dužini 3.600m u Općinama Novi Grad i Općini Ilidža
5. na Dionici Vlakovo-Tarčin u dužini 20 km u Općini Ilidža, Općini Hadžići i Općini
Kiseljak.
Tokom 2010-2012 JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar završilo je kompletan postupak
eksproprijacije nekretnina u saradnji sa Općinama Ljubuški i Čapljina na dionici PočiteljBijača odnosno poddionica Bijača -Zvirovići, u Općini Kakanj na podionicama Kakanj –
Bilješevo, Gorica – Bilješevo,Drivuša-Gorica i dionici Vlakovo-Tarčin.
Pored niza evidentnih problema na koje se nailazi i nailazilo u postupku eksproprijacije
nekretnina
osobito
prilikom
rješavanja imovinsko- pravnih odnosa kao što su:
neusklađenosti stvarnog posjeda i vlasništva, neprovođenja rješenja o ostavinama,
neprovođenje kupoprodajnih ugovora, bespravno sagrađeni stambeni i pomoćni objekti,
pitanje statusa preostalog neeksproprisanog zemljišta, za pohvaliti je činjenica da su
svi stanovnici odnosno vlasnici nekretnina u područjima zahvaćenim eksproprijacijom dali
svoju punu podršku ovom izuzetno važnom i značajnom državnom projektu izgradnje
Koridora V c.
Izuzetan angažman pravnog tima JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar, izuzetno organizovan
pristup kompletnom postupku eksproprijacije uprave JP Autoceste F BiH, zatim podrška i
odlična saradnja sa nadležnim općinama rezultirala je činjenicom da je postupak
eksproprijacije u završnoj fazi u Općini Odžak na dionici Svilaj-Odžak i na Lot – u 3
sarajevske obilaznice. Na navedenim dionicama očekuje se završetak kompletnog postupka
eksproprijacije krajem oktobra 2012.
Provođenje postupka eksproprijaciju na Koridoru Vc finansira se sredstvima od naplate
cestarine i akciza. Isplata novca
ranijim vlasnicima nekretnina nakon zaključenog
sporazuma doznačava se na njihove račune otvorene kod poslovnih banaka u roku od 30
dana od dana zaključenja .
Ovako organiziranim pristupom postupku eksproprijacije u JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar
obezbjeđuju se uslovi za ubrzanu gradnju Koridora V c.
JP Autoceste F BiH d.o.o Mostar trenutno kao „prioritet prioriteta“ u provođenju postupka
eksproprijacije akcenat stavlja na eksproprijaciju nekretnina na području Općine Zenica
obzirom da su sredstva za izgradnju trase Koridora V c Donja-Gračanica- Klopće u dužini od
cc 8 km obezbijeđena kreditom Kuvajtskog razvojnog fonda.
DIREKTOR
Mr. sci Ensad Karić
Download

EKSPROPRIJACIJA NA TRASI KORIDORA Vc Obezbjeđuju se