BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
na dan 31.12.2010. godine
Sarajevo, juni 2011
1
SADRŽAJ
1 PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR .............................................................................................. 3
2 KRETANJE DUGA PO GODINAMA .................................................................................................. 5
3 VANJSKI DUG FEDERACIJE BIH...................................................................................................... 7
4 UNUTARNJI DUG FEDERACIJE BIH ............................................................................................ 154
4.1 Neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane za robe, materijale i
usluge ............................................................................................................................................. 17
4.2 Obaveze po osnovu neisplaćenih plaća i dodataka bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i
Vojske Federacije BiH ................................................................................................................... 18
4.3 Stara devizna štednja ................................................................................................................... 199
4.4 Potraživanja nastala u ratu ili tokom neposredne ratne opasnosti ................................................. 21
5 DUG U FEDERACIJI .......................................................................................................................... 23
5.1 Dug kantona ................................................................................................................................. 255
5.2 Dug općina i gradova ................................................................................................................... 277
5.3 Dug javnih preduzeća i ostalih korisnika ....................................................................................... 29
6 MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE ............................................................................................ 299
PRILOZI...................................................................................................................................................33
2
1 PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR
Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH («Službene novine Federacije
BiH», br: 86/07, 24/09 i 44/10 – u daljem tekstu: Zakon o dugu) i Zakonom o budžetima u Federaciji
BiH (u daljem tekstu: Zakon o budžetima) uspostavljen je pravni okvir za upravljanje dugom u
Federaciji BiH, čime se definiraju pitanja koja se odnose na upravljanje, nadgledanje postojećih i
planiranje novih zaduženja, kao i provođenje procedura zaduživanja i upravljanja dugom, uz poštivanje
utvrđenih ograničenja zaduživanja (uključujući i izdavanje garancija).
Dugom se, prema definiciji iz Zakona o Budžetima u Federaciji BiH («Službene novine
Federacije BiH» br: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), smatraju finansijske
obaveze preuzete u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom i drugim
propisima, a može biti u obliku zajma, izdavanja vrijednosnih papira ili evidentiranja u knjizi računa.
Vanjski dug je nastao zaduživanjem Bosne i Herzegovine, odnosno Federacije Bosne i
Hercegovine kod različitih bilaterlanih i multilateralnih ino-kreditora.
Unutarnji dug Federacije BiH predstavljaju obaveze Federacije BiH prema fizičkim i pravnim
licima, utvrđene zakonom i obaveze nastale zaduživanjem u zemlji.
O visini zaduživanja Federacije BiH, na prijedlog Vlade, odlučuje Parlament Federacije BiH
donošenjem zakona o izvršenju budžeta, koji se, uz budžet, donosi svake godine.
Ograničenja utvrđena Zakonom o dugu vezuju se za godišnje iznose servisiranja dugoročnog i
kratkoročnog duga. Servisiranje duga Federacije limitirano je na 18% konsolidiranih prihoda
Federacije i kantona ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, dok su obaveze servisiranja duga za
kantone, gradove i općine ograničene na 10% njihovih prihoda iz prethodne fiskalne godine.
U upravljanju dugovima u Federaciji BiH, Federacija i kantoni, u skladu sa članom 4. Zakona o
dugu, zajedno dogovaraju i određuju gornji nivo konsolidiranog duga Federacije.
Zaduživanje Federacije može nastati radi finansiranje budžetskog deficita, za finansiranje
kapitalnih investicija, za otplatu duga Federacije, za izmirenje dospjelih obaveza u vezi sa
garancijama Federacije, u potpunosti ili djelimično, u slučaju da zajmoprimac ne ispuni svoje
finansijske obaveze.
Nivo duga u Federaciji BiH direktno je povezan sa početnim nivoom duga, nastalim alokacijom
tzv. starog duga, odnosno preuzimanjem dijela duga bivše Jugoslavije, kao i preuzimanjem obaveza
nastalih po osnovu stare devizne štednje i ratnih potraživanja, kao i obaveza nastalih na osnovu
neisplaćenih invalidnina i penzija, neisplaćenih naknada prema dobavljačima za robe, materijale i
usluge, te obaveza nastalih na osnovu neisplaćenih plaća i dodataka.
U skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na izvještavanja, u Informaciji je prikazana
zaduženost Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2010. godine, a na osnovu podataka kojima
raspolaže Federalno ministarstvo finansija- financija.
Iako nominalni iznos ukupnog duga u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2010.
godine nije previsok, trend rasta, pogoršana ročna struktura uzrokovana povlačenjem sredstava od
MMF-a i namjena zaduživanja u posljednje dvije godine koja se prije svega odnosila na finansiranje
budžetskog deficita, upućuje na posebnu pažnju.
Osim podataka o stanju zaduženosti Federacije BiH, ovom informacijom se pokušava skrenuti
pažnja na projekciju duga u periodu 2011-2014. godina, te plan servisiranja obaveza u istom periodu.
Podaci o ukupnom dugu Federacije BiH razlikuju se ovisno o tome da li se unutanji dug
posmatra u odnosu na Zakonom utvrđene obaveze ili u odnosu na verifikovane obaveze.
Ukupan dug u Federaciji BiH, utvrđen Zakonom, sa stanjem na dan 31.12.2010. godine iznosi
5.325,40 mil. KM, od čega se na vanjski dug odnosi 3.865,84 mil KM i na unutrašnji dug (procijenjeni)
1.459,56 mil. KM, što je za 483,63 mil. KM više nego 2009. godine i odraz je povećanja vanjskog
duga za 557,34 mil. KM uz istovremeno smanjenje unutrašnjeg duga za 73,71 mil. KM.
3
Table Stanje duga Federacije BiH na dan 31.12.2010. godine u mil. KM
Unutarnji dug
(Zakonom
utvrđen)
Unutarnji dug
(verificirani)
2.848,97
1.459,56
741,76
1.016,87
3.865,84
1.459,56
741,76
Dužnik
Vanjski dug
1
2
Federacija BiH (nosilac obaveze)
Dug prenesen na krajnje korisnike
(iz osnova vanjskog duga)
UKUPNO
3
Iznos
zaduženja (po
zakonu)
4
Iznos
zaduženja (po
verifikaciji)
5 (2+3)
6 (2+4)
4.308,53
3.590,73
1.016,87
5.325,40
1.016,87
4.607,60
Učešće vanjskog u ukupnom dugu se konstantno povećava, tako da je od 31.12.2006. godine
kada je iznosilo 55,69%, tokom godina rastao, da bi na kraju ovog izvještajnog perioda iznosi 72,59%
ukupnog duga u Federaciji.
Obzirom da se značajan dio vanjskog duga supsidijarno prenosi na krajnje korisnike, vanjski
dug Federacije BiH iznosi 2.848,97 mil. KM, te je ukupan dug Federacije 4.308,53 mil. KM (uzimajući u
obzir visinu unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom).
Ukupan dug Federacije BiH, posmatrano u odnosu na verifikovane obaveze, iznosi 4.607,60
mil. KM, od čega se na unutarnji dug odnosi 741,76 mil. KM. Kako određene kategorije unutarnjeg
duga podliježu verifikaciji, kao posljedica nove verifikacije stare devizne štednje, stanje verificiranog
unutarnjeg duga je, u odnosu na stanje u prethodnom izvještajnom periodu (30.06.2010. godine), veće
za 15,02 mil. KM i iznosi 741,76 mil. KM, dok je u odnosu na 31.12.2009. godine veće za 166,80 mil.
KM .
Tako posmatrano, učešće vanjskog u ukupnom dugu na dan 31.12.2010. godine iznosi
83,90%.
Sve obaveze po vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH i u 2010. godini redovno se
servisiraju i po tom osnovu ukupno je plaćeno 287,80 miliona KM. Od navedenog iznosa na servis
vanjskog duga odnosi se 195,74 miliona KM (glavnica 134,08 mil. KM i kamata 61,66 mil. KM), a na
servis unutrašnjeg duga 92,06 miliona KM 1 (glavnica 73,71 mil. KM i kamata 18,35 mil. KM).
Kretanje učešća vanjskog duga u
ukupnom dugu FBiH po godinam a
59,97%
64,61%
68,33%
Kretanje učešća vanjskog duga u ukupnom
dugu FBiH po godinam a
(u odnosu na verificirane obaveze)
72,59%
55,69%
85,19%
83,90%
77,13%
2008.
2006.
2007.
2008.
2009.
2009.
2010.
2010.
u okviru 92,06 mil. KM sadržana su plaćanja glavnice i kamate i to po osnovu obaveza prema: dobavljačima (0,030 mil. KM), uposlenicima
bivšeg FMO i Vojske FBiH za plaće i naknade (0,952 mil. KM) i obaveze po osnovu stare devizne štednje (87,043 mil KM). U plaćene
obaveze po osnovu računa stare devizne štednje uključene su gotovinske isplate do 1.000 KM, plaćanje po osnovu emitiranih obveznica i
potraživanja preostala nakon I i II emisije obveznica u iznosu manjem od 100 KM.
1
4
2 KRETANJE DUGA PO GODINAMA
Nakon smanjenja unutarnjeg duga Federacije u 2009. godini, uzrokovanog izmjenama Zakona
o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH, i njegovog pozitivnog utjecaja na ukupnu
zaduženost, nastavljen je trend rasta vanjskog duga (na kraju 2010. godine iznosio je 3.865,84 mil
KM) i u značajnoj mjeri povećva ukupnu zaduženost (na 5.325,40 mil KM) 2.
Povećanje vanjskog duga u odnosu na 2009. godinu, prije svega, uzrokovano je povlačenjem
tranši po III Stand-by aranžamanu sa MMF-om, u iznosu od 236,75 mil. KM, te kredita Svjetske banke
za budžetsku podršku u iznosu od 94,53 mil. KM i kredita EBRD-a i EIB-a u iznosu od 130,71 mil. KM.
Obzirom da neke kategorije unutarnjeg duga (stara devizna štednja i ratne tražbine) podliježu
procesu verifikacije, stanje duga, posmatrano s aspekta verifikovanih obaveza, je nešto manje. Tako
posmatrano, stanje duga 31.12.2010. godine iznosilo je 4.607,61 mil. KM.
Table Stanje duga na dan 31.12.2010. godine (u mil. KM)
Stanje duga (u odnosu na verifikovane
obaveze)
Stanje duga (prema Zakonu)
31.12.2010
17.760
3.865,84
1.459,56
5.325,40
Učešće
vanjskog
u
ukupnom
dugu
72,59%
29,99%
21,77%
8,22%
741,76
4.607,60
31.12.2009
17.479
3.308,50
1.533,27
4.841,77
68,33%
27,70%
18,93%
8,77%
584,90
3.893,40
84,98%
30.06.2008
16.569
2.901,64
1.589,41
4.491,05
64,61%
27,11%
17,51%
9,59%
722,68
3.624,32
80,06%
30.06.2007
14.885
2.456,71
1.639,58
4.096,29
59,97%
27,52%
16,50%
11,01%
Godina
BDP
Vanjski
dug
Unutarnji
dug
Ukupno
Odnos duga prema BDP
Ukupno
Vanjski
dug
Unutarnji
dug
Unutarnji dug)
Ukupno
Učešće
vanjskog u
ukupnom dugu
83,90%
I pored povećanja ukupne zaduženosti Federacije BiH, odnos duga prema (projiciranom) BDP
nema tendenciju rasta i sa 28,48%, nešto je niži nego u isto vrijeme 2009. godine. 3
Ograničenje zaduživanja u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom o dugu, vezuje se za odnos
iznosa potrebnog za servisiranje duga i ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Federacija se može
dugoročno zadužiti ukoliko iznos servisiranja koji dospijeva u svakoj narednoj godini (uključujući i
servisiranje za sve predložene nove zajmove i garancije) zajedno sa ograničenjima iznosa duga
kantona ne prelazi 18% konsolidiranih prihoda Federacije i kantona ostvarenih u prethodnoj godini
(servisiranje duga kantona ograničeno je na 10% prihoda kantona ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj
godini). Po tom osnovu, uzimajući u obzir ostvareni prihod Federacije i kantona u 2010. godini
(konsolidirani prihod je iznosio 3.397,23 mil KM), i dozvoljeni limit za servisiranje duga kantona
(187,54 mil KM, odnosno 10% od prihoda kantona), maksimalan servis duga Federacije bi mogao
iznositi 423,96 mil KM. Kako se obaveze koje dospijevaju u 2011. godini iz Budžeta Federacije
izmiruju u iznosu od 290,29 mil. KM , servis duga Federacije je u okviru ograničenja iz člana 7. Zakona
o dugu. Međutim, ukoliko izostane planirani rast budžetskih prihoda u naredne dvije godine, obzirom
na ročnost povučenih sredstava od MMF-a, već 2013. godine servisiranje duga moglo bi premašiti
navedeni limit:
Table Projekcija otplate vanjskog i unutarnjeg duga u periodu 2011.-2014.godine (u mil. KM)
VANJSKI DUG
UNUTARNJI DUG
UKUPNO
Dug Budžeta FBiH
Glavnica
168,91
102,50
271,41
210,56
2011.
Kamata
82,89
18,72
101,61
79,73
Ukupno
251,80
121,22
373,02
290,29
Glavnica
206,17
126,28
332,45
255,55
2012.
Kamata
89,03
20,68
109,71
82,72
Ukupno
295,20
146,96
442,16
338,27
Glavnica
413,61
117,75
531,36
386,87
2013.
Kamata
87,83
18,10
105,93
79,50
Ukupno
501,44
135,85
637,29
466,37
Glavnica
493,54
111,90
605,44
446,95
2014.
Kamata
91,40
15,93
107,33
82,51
Ukupno
584,94
127,83
712,77
529,46
2
Obzirom da su obaveze po nekim ino kreditima supsidijarno prenesene na krajnje korisnike, realno stanje duga Federacije je manje od
prikazanog za ukupan dug krajnjih korisnika po tako prenesenim kreditima. Stanje duga krajnjih korisnika po supsidaijarno prenesenim
kreditima na dan 31.12.2010. godine iznosi 942.494.100 KM
3 31.12.2009. godine ovaj odnos duga prema (projiciranom) GDP iznosio je 30,29%.
5
Table Amortizacija po vrstama duga
2011.
OTPLATE:
2012.
2013.
2014.
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
168,91
82,89
251,80
206,17
89,03
295,20
413,61
87,83
501,44
493,54
91,40
584,94
VD-postojeći
168,91
82,18
251,09
206,17
88,70
294,87
413,61
87,39
501,00
493,54
90,96
584,50
VD novi
u okviru vanjskog
duga
0
0,71
0,71
0
0,33
0,33
0
0,44
0,44
0
0,45
0,45
Relevantni dug
165,45
68,64
234,09
169,28
75,61
244,89
208,29
75,86
284,15
232,63
82,86
315,49
Direktni dug
3,46
3,03
6,49
3,20
2,83
6,03
3,20
2,75
5,95
3,20
2,68
5,88
MMF
2. Od toga: obaveza iz
Budžeta FBiH
-
11,22
11,22
33,69
10,59
44,28
202,12
9,22
211,34
257,71
5,86
263,57
108,06
Vanjski dug-UKUPNO
61,01
169,07
129,27
62,04
191,31
269,12
61,40
330,52
335,05
66,58
401,63
Krajnji korisnici
Unutarnji dugUKUPNO
60,85
21,88
82,73
76,90
26,99
103,89
144,49
26,43
170,92
158,49
24,82
183,31
102,50
18,72
121,22
126,28
20,68
146,96
117,75
18,10
135,85
111,90
15,93
127,83
Opće obaveze
3,00
0,95
3,95
0,50
0,15
0,65
0,00
0,00
0,00
1,50
0,37
1,87
0,50
0,15
0,65
115,78
12,02
127,80
107,75
9,60
117,35
96,90
5,90
102,80
-Vojničke plaće
-Dobavljači FMO
Stara devizna štednja
Ratna potraživanja
UKUPNO, od čega:
Dug Budžeta FBiH
1,50
0,45
1,95
94,50
11,40
105,90
5,00
6,50
11,50
10,00
8,50
18,50
10,00
8,500
18,50
15,00
10,03
25,03
271,41
210,56
101,61
79,73
373,02
290,29
332,45
255,55
109,71
82,72
442,16
338,27
531,36
386,87
105,93
79,50
637,29
466,37
605,44
446,95
107,33
82,51
712,77
529,46
Zavisno od toga da li se stanje duga posmatra u odnosu na Zakonom utvrđene ili verifikovane
obaveze valutna struktura je sljedeća:
U valutnoj strukturi ukupnog duga, sa aspekta Zakonom utvrđenih obaveza Federacije BiH,
prevladava dug u KM sa 35,05% (1.866,56 mil. KM),u SDR sa 29,31% (u protuvrijednosti 1.560,87 mil.
KM), te u EUR sa 20,80% (u protuvrijednosti 1.107,85 mil. KM).
Zastupljenost ostalih valuta (USD, JPY, CPU, CHF, KD, SR, KRW, CAD, GBP, SEK i DKK) je
14,83%.
Table Valutna struktura ukupnog duga, Zakonom utvrđene obaveze Federacije BiH
Valuta zaduženja
KM
SDR (specijalna prava vučenja) 4
EUR
ostale valute
Procenat u odnosu na ukupano
zaduženje
35,05%
29,31%
20,80%
14,83%
Protuvrijednost zaduženja u KM
1.866.560.000
1.560.870.887
1.107.846.163
790.000
U valutnoj strukturi ukupnog duga Federacije BiH, posmatrano prema verificiranim obavezama,
najznačajnije je učešće duga ugovorenog u SDR sa 33,88% (protuvrijednost 1.560,87 mil. KM), u KM
sa 24,94% (1.149,00 mil. KM), te u EUR sa 24,05% (protuvrijednost 1.107,85 mil. KM).
Table Valutna struktura verifikovanih obaveza Federacije BiH
Valuta zaduženja
Procenat u odnosu na ukupano
zaduženje
SDR
KM
EUR
USD
CPU
JPY
ostale valute
33,88%
24,94%
24,05%
9,55%
3,04%
1,24%
3,31%
Protuvrijednost zaduženja u KM
1.560.870.887,00
1.149.000.000,00
1.107.846.163,00
439.963.045
139.987.540
57.091.589,00
152.638.105
4
SDR- Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi IMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih
finansijskih institucija. Sastoji se od košare valuta koju sačinjavaju (Dolar 41,9 %, Euro 37,4 %, japanski Yen 9,4 % i britanska
Funta 11,3 %)
6
U valutnoj strukturi vanjskog duga najznačajnije učešće ima SDR (40,38%), EUR (28,66%),
USD (11,38%) i DEM odnosno KM (10,54%) 5.
Table Valutna struktura vanjskog duga Federacije BiH
Valuta zaduženja
SDR
EUR
USD
KM
CPU
JPY
ostale valute
Procenat u odnosu na ukupno
zaduženje
40,38%
28,66%
11,38%
10,54%
3,62%
1,48%
3,95%
Protuvrijednost zaduženja u KM
1.560.870.887
1.107.846.163
439.963.045
407.446.503
139.987.540
57.091.589
152.638.105
U ročnoj strukturi vanjskog duga Federacije BiH, prevladava dug sa rokom otplate od 30-39
godina 35,77% (44 kredita), od 20-29 godina 32,52% (40 kredita), od 10-19 godina 22,76 % (28
kredita), od 40 godina 8,14% (10 kredita), te sa rokom otplate od 5 godina 0,81% (1 kredit).
Table Ročna struktura vanjskog duga Federacije BiH
Rok otplate kredita
Broj kredita
% od ukupnog broja kredita
od 30-39 godina
od 20-29 godina
od 10-19 godina
40 godina
5 godina
44
40
28
10
1
35,77%
32,52%
22,76%
8,13%
0,81%
Prema kamatnoj strukturi vanjskog duga Federacije BiH, najveći broj kredita je sa kamatnom
stopom od 0,10-0,75%, 68 kredita (55,29% od ukupnog broja kredita), kamatnu stopu 6-mjesečni
Euribor od +0,412 do + 1%, ima 17 kredita (13,82%), kamatnu stopu od 0,75-2%, ima 12 kredita
(9,75%), dok je bez kamate 10 kredita (8,13%). Zastupljenost ostalih kamatnih stopa (Usd Libor, Eur
Libor, 2-3%, 3-4%, 4-5% i preko 5%) je kod 16 kredita (13,01% od ukupnog broja kredita).
Table Kamatna struktura vanjskog duga Federacije BiH
Kamatna stopa
Broj kredita
% od ukupnog broja kredita
0,10-0,75%
Euribor
0,75-2%
bez kamate
Eur Libor
Usd Libor
2-3%
3-4%
4-5%
preko 5%
68
17
12
10
4
3
3
2
3
1
55,29
13,81
9,75
8,14
3,25
2,44
2,44
1,63
2,44
0,81
3 VANJSKI DUG FEDERACIJE BIH
Vanjski dug Federacije BiH nastao je zaduživanjem Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije
BiH kod različitih bilateralnih i multilateralnih ino-kreditora, te preuzimanjem dijela duga bivše
Jugoslavije ( Prilog 1.). Vanjski dug Federacije, uključujući dugove krajnjih korisnika na koje su
5
Odnos valuta u kojima su nominirani krediti prema KM: USD = 1,511227 KM; SDR = 2,221021 KM; CPU = 22530,115 KM;
EUR =1,95583 KM; GBP = 2,110988 KM; CHF = 1,276068 KM; KD = 5,2661 KM; SAR = 0,404662 KM; KRW = 0,0010 KM
7
supsidijarno prenesene obaveze izmirenja kredirnog zaduženja, na dan 31.12.2010.godine iznosi
3.865,84 mil. KM
Vanjski dug se po strukturi nastanka dijeli na stari dug i novi dug. Prema stanju duga na dan
31.12.2010. godine stari dug (1.237.149.366 KM) u ukupnom dugu učestvuje sa 32%, dok je učešće
novog duga 68%, odnosno 2.848.975.617 KM.
Millions
Vanjski dug Federacije BiH
3.000,00
2.848,98
2.500,00
2.000,00
2.231,18
2.429,92
1.930,03
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2007.
2008.
2009.
2010.
Stari dug je dug Federacije nastao prije 02.04.1992.godine i na dan 31.12.2010. godine čine ga
krediti Svjetske banke (IBRD) (275,72 mil. KM), Eurofime (5,23 mil. KM), Pariškog (565,28 mil. KM) i
Londonskog kluba (390,92 mil. KM).
Učešće starog duga u ukupnom vanjskom dugu opada (sa 38,15% na kraju 2009. godine na
32,00%), a najveće učešće u starom dugu i dalje ima Pariški klub sa blagim rastom učešća u starom
dugu u odnosu na 31.12.2009. godine (sa 44,18% 2009. godine, na 46,69% 2010. godine). Iako je
učešće Svjetske banke u starom dugu u odnosu na prethodni izvještajni period smanjeno (kada je bilo
23,04%) u odnosu na 31.12.2009. godine (21,46%), na kraju 2010. godine iznosi 22,29%, dok se
učeće ostalih kreditora u starom dugu smanjuje (Londonski klub sa 33,67% na 31,60% i Eurofima sa
0,69% na 0,42%).
Novi dug Federacije BiH dug nastao je nakon 14.12.1995. godine i na dan 31.12.2010. godine
iznosi 2.848,97 mil. KM i, veći je nego u isto vrijeme 2009. godine za 557.348.785 KM i, najvećim
dijelom posljedica je povlačenja II i III tranše Stand-by aranžamana, kredita Svjetske banke za
budžetsku podršku, te kredita EBRD-a i EIB-a.
Krediti Svjetske banke, MMF-a, EBRD-a i EIB-a čine 82,12% novih kredita, dok je učešće svih
ostalih kreditora 17,88%.
8
Stanje duga po osnovu kredita Svjetske banke u ukupnom iznosu od 1.183.132.477 KM čini
45,53% duga po osnovu novih kredita, od čega sa na kredite pod IDA uvjetima odnosi 1.141.406.653
KM ili 43,42% i na kredite pod IBRD uvjetima 41.725.824 KM ili 1,59%. Učešće kredita Međunarodnog
monetarnog fonda u novom zaduženju je 19,58%, EBRD-a (9,06%) i EIB-a (8,47%). Pojedinačno
učešće Vlade Portugala, Vlade Španije, Vlade Japana i Evropske Komisije je oko 2%, IFAD-a,
Kuvajtskog Fonda i Vlade Koreje oko 1%, i svih ostalih kreditora ispod 1%.
Učešće kredita svih kreditora, izuzev MMF-a, u novom dugu se smanuje u odnosu na
30.06.2009. godine. Kao posljedica povlačenja tranši Stand-by aranžmana dug Federacije BiH prema
MMFu je za 255.767.958 KM veći nego 31.12.2009. godine, čime je njegovo učešće u ukupnom
novom dugu poraslo za 6,93% (sa 12,65% na19,58%). Istovremeno učešće Svjetske banke manje je
za 3,44%, EBRDa za 0,47%, EIBa za 0,43% i ostalih za 2,58%. , dok je učešće MMF-a poraslo za
6,78% (sa 12,65%).
Vanjski dug Federacije, uključujući dugove krajnjih korisnika na koje su supsidijarno prenesene
obaveze izmirenja kredirnog zaduženja, na dan 31.12.2010.godine iznosi 3.865,84 mil. KM i odnosi se
na relevantni i direktni dug. Relevantni dug Federacije BiH, nastao zaduživanjem Bosne i Hercegovine
i supsidijarnim prenosom obaveza po osnovu ugovorenih kredita na Federaciju BiH, iznosi 3.761,76
mil KM. Direktni dug Federacije iznosi 104,08 mil. KM, a nastao je po osnovu kredita koje je direktno
sa kreditorom ugovorila Federacija BiH prije stupanja na snagu Zakona o dugu, zaduživanju i
garancijama.
Stanje vanjskog duga rezultat je angažovanih (povučenih) kreditnih sredstava u iznosu
4.840,68 mil. KM, umanjenih za ukupno otplaćene glavnice u iznosu 974,84 mil. KM.
Table Stanje vanjskog duga na dan 31.12.2010. godine (u KM)
Ugovoreni
vanjski dug
Relevantni dug
Direktni dug
U k u p n o:
6.173.308.670
139.210.083
6.312.518.753
Povučena
sredstva
4.701.489.586
139.194.436
4.840.684.022
Nepovučena
Sredstva
Otplaćene
glavnice
1.471.819.084
15.647
1.471.834.731
939.724.679
35.115.511
974.840.190
Stanje duga
31.12.2010.
3.761.764.907
104.078.925
3.865.843.832
Izuzmu li se krediti po kojima je obaveza vraćanja duga sa Federacije BiH prenesena na
krajnje korisnike, vanjski dug Federacije na dan 31.12.2010. godine iznosi 2.848,97 mil. KM.
Plan otplate obaveza po vanjskom dugu Federacije BiH za 2010.godinu, izrađen je na bazi
obaveza proisteklih iz zaključenih međunarodnih sporazuma (ugovora) sa kreditorima, koje je
zaključila Bosna i Hercegovina za relevantni i Federacija Bosne i Hercegovine za direktni dug.
Otplata obaveza Federacije BiH po vanjskom dugu u 2010.godini, planirana je u iznosu od
239,27 mil.KM, a odnosi se na plaćanje rate kredita (glavnice) prema utvrđenom otplatnom planu iz
ugovora i kamate na kredite čija visina zavisi od kamatnih uslova koje određuje svaki pojedini kreditor.
9
Table Otplata vanjskog duga u 2010. godini (u KM)
Relevanti dug
Korektivni faktor 5%
Ukupni relevantni dug
Direktni dug
Korektivni faktor 5%
Ukupni direktni dug
UKUPNO 6
Glavnica
140,93
7,04
147,97
3,10
0,16
3,26
151,23
Kamata
80,84
4,04
84,88
3,01
0,15
3,16
88,04
Ukupno
221,77
11,08
232,85
6,11
0,31
6,42
239,27
Način izmirenja obaveza po osnovu vanjskog duga Bosne i Hercegovine kao i način osiguranja
prihoda za servisiranje vanjskog duga propisan je Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i
raspodjeli prihoda i Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu vanjskog duga osigurava Federacija Bosne i
Hercegovine. Sredstva se osiguravaju rasporedom prihoda (na podračun za servisiranje vanjskog
duga Federacije BiH u korist Budžeta BiH) iz pripadajućeg dijela bruto prihoda od indirektnih poreza za
Federaciju BiH ili, za direktne obaveze Federacije BiH po vanjskom dugu, uplatom sa Jedinstvenog
računa Trezora, iz Budžeta Federacije BiH.
Obaveze Federacije BiH za otplatu vanjskog duga u 2010. godini planirane su u iznosu 227,88
mil. KM od čega se 144,03 mil. KM odnosi na glavnicu i 83,85 mil. KM na kamatu. U istom periodu
realizirano je 195,74 mil. KM ili 85,90% planiranih obaveza 7.
Plan za izmirenje glavnice je realiziran sa 93,09%, dok je plan po osnovu kamata 8 realiziran sa
73,54%.
Neispunjenje plana posljedica je činjenice da se plan izmirenja obaveza po osnovu vanjskog duga
bazira na pretpostavljenom povlačenju, odnosno realizaciji projekata koji se finansiraju iz ino-kredita.
Usporenom implementacijom projekata na koje se krediti odnose ne stvaraju se obaveze po
ugovorenoj dinamici, tako da su npr. po kreditu EBRD 35418 (Željeznice II) plaćene obaveze u iznosu
od 1.227.252 KM umjesto planiranih 7.593.285 KM, po kreditu EBRD 38716 (Koridor Vc) plaćeno je
1.864.632 KM umjesto planiranih 5.426.770 KM.
Korektivni faktor: Za pokrivanje neplaniranih troškova do kojih može doći usljed novih zaduženja, nepovoljnog kretanja kursa valuta,
porasta kamatnih stopa i drugih troškova u konačnu procjenu uključena je rezerva-korektivni faktor od 5% na ukupno planirana sredstva za
otplatu duga
7
Kamatne stope: U procjeni kretanja kamatnih stopa u 2010.godini, uzeta je procjena EURIBOR-a i LIBOR-a, referentnih kamatnih stopa
na međubankarskom tržištu kapitala. U 2010.godini došlo je do značajnog pada kamatnih stopa u odnosu na period iz prethodnih godina.
Procijenjeni iznos EURIBOR-a u planu za 2010.godinu iznosi 2,569% za šestomjesećni period, a LIBOR iznosi 1,955% za šestomjesećni
period. U izradi plana otplate korištena je kursna lista Centralne banke BiH, od 18.03.2009.godine, koja je najpribližnija očekivanom kretanju
kurseva valuta u 2010.godini i usaglašena je sa Ministarstvom finansija i trezora BiH
6
8
u okviru iznosa od 61.655.906 KM na ime realiziranih kamata , osim redovne kamate od 58.831.611 KM, sadržana je i taksa na
nepovučena sredstva u iznosu od 2.980.953 KM, kao i ostali troškovi
10
Zbog pada kamatne stope manja je i realizacija kod IBRD konsolidiranog zajma B u odnosu na
planirane obaveze za 4.990.421 KM (realizacija u iznosu od 13.211.733 KM u odnosu na planiranih
18.202.154 KM), kao i kod obaveza po Londonskom klubu za 9.605.359 KM (plaćeno 41.544.654 KM,
a planirano 51.150.013 KM).
Ostale uštede nastale su zbog nižeg kursa valuta u odnosu na planirani.
Istovremeno, za neke kredite, zavisno od kreditora 9, obračunava se taksa na nepovučena sredstva
(sredstva na raspolaganju, a nisu implementirana). Na visinu ovih troškova, koji se obračunavaju po
stopi od 0,05% do 0,50% godišnje, direktno utječe dinamika implementacije projekta na koji se kredit
odnosi. Troškovi nastali po tom osnovu, plaćeni u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine, iznose
2.980.953 KM, od čega se 1.756.984 KM odnosi na obavezu koja se izmiruje na teret Budžeta
Federacije BiH (za projekat Koridor Vc po kreditu EBRD-a 38716 10), a 1.223.969 KM predstavlja
obavezu krajnjih korisnika:
Krediti po kreditorima, prihvaćeni u 2010.godini, prikazani grafički:
U periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine Parlament FBiH odobrio je ino-kredite u iznosu od
634.380.484 od čega najviše kredita Svjetske banke (32,88%, odnosno 208.574.406 KM) za projekte:
Prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju, Podrška mrežama socijalne sigurnosti i
zapošljavanja, Projekat za otpadne vode u Sarajevu i Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća.
Od ukupnog iznosa kredita Svjetske banke odobrenih u 2010. godini dio kredita je odobren pod IDA
9
EBRD, Vlada Kraljevine Španije, KfW, Raiffeisen Bank Austrija, UniCredit Bank Austrija
Ukupan kredit za Federaciju iznosi 180.000.000 EURa. Iz kredita je povučeno 4% sredstava (50,70 mil. EUR) od čega 1%
na ime jednokratne provizije, koju banka naplaćuje za odobravanje kredita .
10
11
uvjetima (10,97%), a dio (21,91%) pod IBRD uvjetima. Odobreni kredit KfW-a u iznosu od 138.863.930
KM učestvuje sa 21,89% i odnosi se na Projekat Izgradnja vjetroparka Mesihovina. Učešće Evropske
investicione banke u odobrenim kreditima iznosi 23,12% i odnosi se na kredit za Projekat Koridor Vc prva faza sjever u iznosu od 146.687.250 KM. Kredit EBRDa za Projekat gasifikacije
Srednjebosanskog kantona u iznosu od 33.249.110 KM učesvuje sa 5,24%, kredit Kuvajtskog fonda
za Projekat izgradnje autoputa Kakanj-Donja Gračanica u iznosu od 54.213.600 KM sa 8,55%, kredit
Saudijskog fonda za Projekat dovršenja i opremanje četiri bolnice u iznosu od 36.984.375 KM sa
5,83%, te krediti IFADa i OPEC fonda za Projekat poboljšanje životnih uslova na selu u iznosu od
15.807.813 KM sa 1,13%, odnosno 1,36%.
U navedenom periodu, posmatrano po valutama, najviše kredita ugovoreno je u valuti EUR
72,16%, (protuvrijednost od 457,78 mil. KM), zatim SDR 12,10% (76,78 mil. KM), KD 8,55% (54,21
mil. KM), SR 5,83% (36,98 mil. KM) i USD 1,36% (8,62 mil. KM).
Table Pregled odobrenih projekata u 2010. godini
Kreditor
Projekat
U originalnoj valuti
u KM
Svjetska banka-IDA
Svjetska banka-IBRD
Zajam za razvoj javne potrošnje
Zajam za razvoj javne potrošnje
25.320.000 SDR
18.780.000 EUR
56.860.212
36.730.487
Svjetska banka-IBRD
Svjetska banka-IBRD
Projekat za otpadne vode u Sarajevu
Finansiranje malih i srednjih preduzeća
SSNESP-Projekat podrške mrežama socijalne
sigurnosti i zapošljavanja
Projekat gasifikacije Srednjebosanskog kantona
Koridor Vc – Prva faza-Sjever
Dovršenje i opremanje četiri bolnica
Izgradnja autoputa Kakanj-Donja Gračanica
Poboljšanje životnih uslova na selu
Vjetropark Mesihovina
Unaprijeđenje uvjeta života na selu
23.600.000 EUR
28.680.000 EUR
46.157.588
56.093.204
5.670.000 SDR
17.000.000 EUR
75.000.000 EUR
93.750.000 SR
10.500.000 KD
3.200.000 SDR
71.000.000 EUR
6.000.000 USD
12.732.915
33.249.110
146.687.250
36.984.375
54.213.600
7.186.125
138.863.930
8.621.688
Svjetska banka IDA
EBRD
EIB
Saudijski fond
Kuvajtski fond
IFAD
KfW Njemačka
OFID-Opec fond za
UKUPNO
Efektivan
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
NE
634.380.484
Vanjski dug krajnjih korisnika kredita sastavni je dio ukupnog vanjskog duga Federacije BiH
i odnosi se na one kredite čije je korištenje, potpisivanjem supsidijarnih sporazuma, Federacija BiH
odobrila krajnjim korisnicima, i za koje su krajnji korisnici preuzeli obavezu vraćanja.
Stanje vanjskog duga krajnjih korisnika na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.016.868.215 KM
što je za 260.089.534 KM više nego u isto vrijeme prethodne godine.
Od ukupno angažovanih (povučenih) kreditnih sredstava u iznosu 1.186.295.048 KM do
31.12.2010. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 169.426.833 KM. Nepovučena sredstva iznose
708.147.860 KM.
STAND-BY ARANŽMAN III (MMF)
Bosna i Hercegovina i Međunarodni monetarni fond (MMF) zaključili su Stand-by aranžman III
u iznosu od 676.400.000 SDR, za podršku budžetima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, od čega
se na Federaciju BiH odnosi 2/3 od ovog iznosa.
Dana 26.03.2010.godine, odobreno je povlačenje druge i treće tranše Stand-by aranžmana III
u iznosu 81.166.667 SDR (185.284.589 KM), a 19.10.2010. godine povučena je i četvrta tranša u
iznosu od 22.546.666,67 SDR (51.468.787 KM). Ukupno zaduženje Federacije po ovom osnovu iznosi
225.466.667 SDR (514.687.866 KM).
Table Zaduženje Federacije po Stand by aranžmanu III
Datum
I tranša
II i III tranša
IV tranša
UKUPNO:
10.07.2009.
26.03.2010.
19.10.2010.
BiH
182.630.000 SDR
121.750.000 SDR
33.820.000 SDR
338.200.000 SDR
Federacija BiH
FBiH u KM
121.753.333 SDR
81.166.667 SDR
22.546.667 SDR
225.466.667 SDR
277.934.490 KM
185.284.589 KM
51.468.787 KM
514.687.866 KM
12
Odlukom Vlade Federacije BiH o kreditnom zaduženju kantona u FBiH po Stand-by aranžmanu
III («Sl.novine FBiH», broj: 67/09), dio iznosa prve i druge tranše za Federaciju BiH od 126.000.000
KM preneseno je kantonima u Federaciji BiH, uz uslov da skupštine kantona donesu rebalanse
budžeta za tekuću godinu čime bi ostvarili ciljeve koje je postavio MMF.
Nakon što su ispunjeni svi preduslovi koji su im bili postavljeni, Kantonima su prenesena
sredstva u iznosu od 126.000.000 KM.
Table Prenesena sredstva po kantonima
Naziv kantona
Kanton Sarajevo
Tuzlanski Kanton
Zeničko-dobojski
Srednjobosanski
Posavski
Zapadnohercegovački
Hercegovačko-neretvanski
Kanton 10
Unsko-sanski
Bosansko-podrinjski
UKUPNO:
Dodijeljena sredstva
49.900.000 KM
17.600.000 KM
15.000.000 KM
6.000.000 KM
4.500.000 KM
2.700.000 KM
5.100.000 KM
4.000.000 KM
12.500.000 KM
8.700.000 KM
126.000.000 KM
Na osnovu zaključenih ugovora između Federalnog ministarstva finansija i deset kantona u
Federaciji BiH, sačinjeni su obračuni pripadajućih troškova po prispjelim kamatama. Kantoni na koje
se ovi troškovi odnose su izmirili svoje obaveze u visini pripadajućih troškova, osim Bosanskopodrinjskog kantona, koji je u više navrata tokom 2010.godine, ukazivao na nemogućnost otplate
svojih obaveza.
S tim u vezi, Vlada Federacije BiH je na 158. sjednici održanoj 02.12.2010.godine, donijela
Zaključke V broj: 896/2010, kojim se zadužuju kantoni da sve obaveze po osnovu ugovora o prijenosu
kreditnih sredstava po III stand-by aranžmanu MMF-a, izmiruju u skladu sa odredbama predmetnih
ugovora.
Federalno ministarstvo finansija zaključilo je ugovore sa deset kantona u Federaciji BiH, na
osnovu kojih su sačinjeni obračuni pripadajućih troškova.
SREDSTVA U REVOLVINGU
Kreditni zavod za obnovu (KfW) za finansiranje projekta Rehabilitacija vodoopskrbe grada
Kaknja osigurao je 7.500.000 KM kao nepovratni doprinos za Federaciju, ali korisnik ima obavezu
vraćanja sredstava. Sredstva koja se vraćaju od krajnjeg korisnika JP „Vodovod i kanalizacija“ Kakanj,
prema uslovima supsidijarnog sporazuma, Federacija BiH može koristiti isključivo za finansiranje
drugih rehabilitacijskih projekata u sektoru vodovoda Zeničko-dobojskog kantona ili područja bazena
rijeke Bosne.
U julu 2007.godine potpisan je Dodatak na glavni sporazum po navedenom kreditu između
KfW - Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva finansija- financija i Općine Kakanj, prema kome
se iznos od 801.828,63 EUR-a od navedenog kredita (kontribucija za sprovođenje konsultantskih
usluga), kao nepovratni grant, proslijedio Agenciji za izvođenje projekta (Općina Kakanj), a prema
Zasebnom finansijskom sporazumu. Ukupno zaduženje po ovom kreditu iznosi 5.931.759,51 KM.
Kako krajnji korisnik JP „Vodovod i kanalizacija“ Kakanj ne izmiruje obaveze po ovom sporazumu od
marta 2008.godine (ukupne dospjele neizmirene obaveze iznose 1.608.517,39 KM), Općina Kakanj,
kao sudužnik po ovom kreditu, bila je u obavezi osigurati sredstva za izmirenje neplaćenih obaveza i
o tome izvijestiti Federalno ministarstvo finansija.
Općinsko vijeće Kaknja je, na osnovu donesenih zaključaka, usvojilo prijedlog Plana otplate
obaveza po ovom kreditu u periodu od 2010. do 2042.godine, koji, zbog dugog roka za izmirenje, nije
prihvaćen.
Općina Kakanj je u periodu 01.01.-31.12.2010.godine, izvršila uplatu iznosa od 48.000 KM na
ime izmirenja duga.
Stanje sredstava na podračunu (revolving sredstva) na dan 31.12.2010.godine iznosi
1.081.607,48 KM koja će se investirati u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH (Zaključak Vlade
Federacije BiH V broj: 769/2009 sa 120.sjednice održane 21.10.2009. godine), za finansiranje
rehabilitacijskih projekata u sektoru vodovoda Zeničko-dobojskog kantona ili područja bazena rijeke
13
Bosne. S tim u vezi 24.02.2010.godine potpisan je Ugovor sa o investiranju prikupljenih sredstava
Revolving fonda od 1.000.000 KM u vodozahvatne projekte u Općini Visoko.
14
4 UNUTARNJI DUG FEDERACIJE BIH
Unutarnji dug Federacije BiH, osim Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br: 86/07, 24/09 i 44/10), reguliran je i Zakonom o utvrđivanju i
načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 66/04,
49/05, 35/06, 31/08, 32/09 i 65/09), Zakonom o izmirenju obveza po osnovu stare devizne štednje
(„Službeni glasnik BiH“, br: 28/06, 76/06 i 72/07), Zakonom o izmirenju obveza po osnovu stare
devizne štednje u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/09) i Zakonom o
utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 43/01)
Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH procijenjen je
unutarnji dug Federacije prema pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 1465,1 mil. KM, i to kao:
• opće obaveze (954,1 mil. KM)
o
obaveze po osnovu neisplaćenih invalidnina,
o
obaveze na osnovu neisplaćenih mirovina,
o
obaveze po osnovu neisplaćenih naknada dobavljačima za robe, materijale i usluge (25 mil.
KM),
o
obaveze na osnovu neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva odbrane i Vojske
Federacije BiH (37,5 mil. KM) i
o
ostale obaveze

uzajamne obaveze fondova penzionog osiguranja i fondova zdravstvenog osiguranja

potraživanja Federalnog zavoda za PIO na osnovu umanjenja stope doprinosa za
rudarska poduzeća, a na osnovu odluka Vlade

obaveze budžetskih korisnika koje nije prihvatio Ured za reviziju Budžeta FBiH
• obaveze na osnovu kredita komercijalnih banaka (9 mil. KM),
• obaveze za tražbine nastale u ratu ili tokom neposredne ratne opasnosti (500 mil. KM).
U odnosu na navedeno u cjelosti su izmirene opće obaveze po osnovu neisplaćenih invalidnina
(28 miliona KM) i obaveze na osnovu neisplaćenih mirovina (129 miliona KM), kao i obaveze po
osnovu kredita komercijalnih banaka (9 miliona KM).
Tokom 2010. godine izmirivane su sljedeće obaveze:
• po osnovu neisplaćenih naknada dobavljačima za robe, materijale, (31.492 KM – na ime glavnice)
• iz osnova neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH (688.592
mil. KM-na ime glavnice)
• gotovinske isplate po osnovu verificirane stare devizne štednje (15,19 mil. KM), kao i isplate za
vlasnike računa stare devizne štednje čija su potraživanja manja od 100 KM. (0,003 mil. KM na ime
glavnice)
• isplate po osnovu dospjelih obveznica BiH vlasnicima računa stare devizne štednje 57,78 mil. KMna ime glavnice)
Do kraja 2010. godine izmirene su obaveze u ukupnom iznosu od 252,96 miliona KM
(isključujući već ranije izmirene obaveze po osnovu neisplaćenih invalidnina -28 miliona KM, obaveze
na osnovu neisplaćenih mirovina -129 miliona KM, kao i obaveze po osnovu kredita komercijalnih
banaka -9 miliona KM), i to:
•
obaveze po osnovu neisplaćenih naknada dobavljačima za robe, materijale i usluge (17,62 mil.
KM)
•
obaveze na osnovu neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva odbrane i Vojske
Federacije BiH (31,73 miliona KM)
•
obaveze po osnovu stare devizne štednje (203,61 mil KM)
Procijenjene obveze po osnovu potraživanja za staru deviznu štednju u Federaciji iznose oko
1.150 mil. KM, dok se konačan iznos potraživanja utvrđuje u postupku verifikacije za svakog
pojedinačnog vlasnika računa stare devizne štednje.
Obzirom da potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje i ratna potraživanja podliježu
procesu verifikacije, do 31.12.2010. godine verificirano je 922,27 mil KM, od čega 715,34 mil. KM stare
devizne štednje i 216,87 mil. KM ratnih potraživanja.
15
Obaveze po osnovu ratnih tražbina se, po završetku postupka verifikacije, registriraju na
osnovu izvršnih sudskih odluka radi namirenja u skladu sa Zakonom.
Najveće učešće u ukupnom unutarnjem dugu (zakonom utvrđenom) ima potraživanje po
osnovu računa stare devizne štednje (1.150 mil. KM ili 67,15%) i po osnovu ratnih tražbina (500 mil.
KM ili 29,20%).
Stanje unutarnjeg duga, bazirano na zakonom utvrđenim obavezama, na dan 31.12.2010.
godine iznosi 1.459,56 mil. KM.
Do 31.12.2010. godine izmireno je 252,94 mil KM, od čega u 2010. godini 73,71 mil. KM.
Odnos zakonom utvrđenih (1.712,50 mil. KM) i neizmirenih obaveza (1.459,56 mil. KM),
grafički prikazan po kategorijama unutarnjeg duga.
Dobavljači
Ukupne obaveze
Plaće i
naknade
500,00
500,00
930,19
5,77
37,50
7,38
25,00
1.150,00
Stanje unutarnjeg duga (utvrđeno Zakonom) na dan
31.12.2010. godine (u mil. KM)
Stara devizna
štednja
Ratna
potraživanja
Neizmirene obaveze
Sa aspekta verificiranih potraživanja (932,21 mil. KM), neizmirene obaveze na dan 31.12.2010.
godine iznose 741,76 mil. KM, od čega se na staru deviznu štednju odnosi 511,73 mil. KM, na
verificirana ratna potraživanja 216,87 mil. KM, dok su neizmirene obaveze po osnovu neisplaćenih
plaća i naknada uposlenicima bivšeg FMO i VFBiH 5,77 mil. KM i po osnovu dobavljača bivšeg FMO i
VFBiH 7,39 mil. KM.
16
Table Početno stanje unutarnjeg duga Federacije na dan 31.12.2010.godine (u mil. KM)
Obaveze po osnovu unutarnjeg
duga
Opće obveze , od čega
Dobavljači
Plaće i naknade
pripadnika bivšeg FMO i VF
Stara devizna štednja
Ratna potraživanja
Ukupno
Ukupne
obveze po
zakonu
Potraživanja potvrđena u
postupku verifikacije/sudske
presude
Ukupno
izmireno
Neizmirene
verificirane
obveze 11
Neizmirene
obaveze
(zakon)
62,5
62,50
49,33
13,16
13,16
31,72
5,77
715,34
216,87
994,71
203,61
511,73
216,87
741,76
25
37,5
1.150,00
500
1712,50
17,61
252,94
7,39
7,39
5,77
946,39
500
1.459,54
4.1 Neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane za
robe, materijale i usluge
Do 2007. godine obveze prema dobavljačima izmirivane su samo na temelju rješenja o
izvršenju i po tom osnovu je isplaćeno 4,54 mil. KM.
Nakon izvršene verifikacije od strane Komisije 12, Federalno ministarstvo finansija je, u skladu
sa Odlukom o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutarnjeg duga iz temelja neisplaćenih
plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2007. godini
(„Službene novine Federacije BiH“, br: 37/07 i 80/07), počelo sa isplatama ovih obaveza temeljem
javnog poziva, s ciljem smanjenja troškova (kamata i sudskih troškova), te je, do 31.12.2008. godine
izmireno ukupno 17,43 mil. KM.
U skladu sa Zakonom, obaveze po ovom osnovu mogle su se izmiriti do 31.12.2008. godine, a
nakon navedenog datuma izmiruju se isključivo po izvršnim sudskim odlukama. Na teret Budžeta za
2009. godinu izmirena je glavnica u iznosu od 154.537 KM, a 246.697 KM je plaćeno na ime kamate.
U 2010. godini plaćena je glavnica u iznosu od 24.073 KM i kamata u iznosu od 5.895 KM.
11
12
Postupku verificiranja podliježe stara devizna štednja i ratna potraživanja
Komisija za pojedinačno i konačno verificiranje obveza prema dobavljačima prijašnjeg Fedralnog ministarstva obrane, stvorenih u periodu
od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine (imenovana 28.12.2006. godine od strane Vlade FBiH sa zadatkom konačnog utvrđivanja i
verificiranja neizmirenih obveza prema dobavljačima, prijavljenih na OBK obrascima) i Komisija za verifikaciju neisplaćenih obveza prema
dobavljačima za robe, materijale i usluge bivšeg Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996.
godine do 31.12.2005. godine (imenovana 27.08.2008. godine od strane Vlade FBiH), verificirali su obveze prema dobavljačima u iznosu od
14,80 mil. KM.
17
Table Plaćene obaveze po osnovu naknada dobavljačima za robe, materijale i usluge do 31.12.2010. godine (u
KM)
Ukupan dug
25.000.000
Način
plaćanja
presude
po pozivu
UKUPNO
Plaćeno po godinama
do 2006
4.536.446
0
4.536.446
2007
561.486
7.964.423
8.525.909
2008
524.338
3.843.049
4.367.387
2009
154.537
154.537
2010
8.048
16.025
24.073
Plaćeno
ukupno
5.784.855
11.823.497
17.608.352
Nerealizirano
(do 31.12.2010)
7.391.648
Od ukupno izmirenih 17,61 mil. KM obaveza prema dobavljačima do 31.12.2010. godine, po
javnom pozivu izmireno je 11,82 mil. KM, odnosno 67,15%, dok se na izmirenje obaveza po osnovu
izvršnih sudskih presuda odnosi 32,85%.
U Budžetu FBiH za 2010. godinu predviđeno je 2,00 mil. KM na ime obaveza prema
dobavljačima i one se izmiruju u skladu sa dinamikom dostavljanja izvršnih sudskih odluka. Međutim, u
2010. godini je po ovom osnovu plaćeno samo 8.048 KM. Zakonski rok za izmirenje obaveza prema
dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane je bio 31.12.2008. godine. Obzirom da, usprkos
nastojanjima 13, navedene obaveze nije bilo moguće izmiriti do isteka zakonskog roka bez aktivne
uloge tražilaca, Izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza
Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“,broj: 32/09), propisano je da se kamate na izvršne
sudske odluke po ovom osnovu obračunavaju kao i do 31.12.2008. godine 14, čime se troškovi po tom
osnovu (kamate) ne povećavaju po isteku navedenog perioda.
4.2 Obaveze po osnovu neisplaćenih plaća i dodataka bivšeg Federalnog
ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH
Odlukom o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutarnjeg duga iz temelja
neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i
usluge u 2008. godini („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/08 ) utvrđeni su dinamika i kriteriji
prioriteta isplate dijela obaveza unutarnjeg duga koji se odnose na neisplaćene neto plaće i naknade
uposlenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH, a sredstva za isplatu
obaveza po tom osnovu planirana su godišnjim Budžetom Federacije BiH.
Od 2007. godine, do kada su obaveze prema uposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva
odbrane/ odbrane i pripadnicima Vojske Federacije FBiH izmirivane samo na temelju rješenja o
izvršenju, počelo se i sa isplatama ovih obaveza temeljem javnog poziva, s ciljem smanjenja troškova
(kamata i sudskih troškova). Iako je do 2007. godine temeljem sudskih presuda isplaćeno 9,50 mil. KM
za 7.000 osoba, izmirenje obaveza na osnovu javnog poziva u ukupno plaćenim obavezama učestvuje
sa 46,54%.
Plaćanjem obaveza uposlenicima bivšeg FMO i Vojske FBiH po javnom pozivu tokom 2007.
godine i u 2008. godini, ispunjen je osnovni cilj javnog poziva - smanjenje kamata i sudskih troškova.
Zahvaljujući velikom odzivu na javni poziv, u 2007. godini na taj način je izmireno preko 50% ukupno
izmirenih obaveza po osnovu potraživanja za plaće i naknade.
Do 31.12.2010. godine izmirene su obaveze u ukupnom iznosu od 31,73 mil KM (prema 25.980
osoba), od čega do 31.12.2009. godine 31,05 mil. KM (prema 25.314 osoba), a u periodu od 01.01. do
31.12.2010. godine 0,68 mil. KM (prema 666 osoba).
plaćanje po dostavljenim izvršnim sudskim rješenjima, poziv potražiocima da dostave odgovarajuću dokumentaciju u cilju
izmirenja obaveza bez sudskih troškova i kamata),
14
otpisuje se od dana stupanja na snagu ovog zakona-28.11.2004.-do konačne isplate, izuzetno od dana izvršnosti odluke
do konačne isplate se plaća po stopi od 2,5%
13
18
Table Plaćene obaveze po osnovu neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH
do 31.12.2010. godine (u KM):
Ukupan
dug
37.500.000
Broj
vojnika
29.668
Plaćeno po godinama
Ukupno
Način
plaćanja
2006
2007
2008
2009
2010
presude
9.500.000
3.655.332
2.107.957
1.041.952
654.408
16.959.649
24.455
14.764.560
678.863
31.724.209
javni poziv
UKUPNO
9.500.000
12.978.288
1.761.817
16.633.620
3.869.774
1.041.952
Nerealizirano
5.775.791
Table Broj tražilaca prema kojima su izmirene obveze po osnovu neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog
ministarstva odbrane i Vojske FBiH do 31.12.2010. godine
Ukupan dug
Broj vojnika
Način plaćanja
37.500.000
29.668
presude
Plaćeno po godinama
2006
7.000
javni poziv
UKUPNO
7.000
2007
2008
2.870
2.125
10.888
1.542
13.758
3.667
2009
889
889
2010
Ukupno
646
13.530
20
12.450
666
25.980
Nerealizirano
3.688
U Budžetu Federacije BiH za 2010. godinu planirano je 3,00 mil. KM za izmirenje obveza
prema uposlenicima bivšeg FMO i Vojske FBiH po osnovu izvršnih sudskih odluka.
Na teret Budžeta za 2010. godinu (do 31.12.), izmireno je potraživanje u iznosu od 678.863 KM
(za 666 vojnika).
Kamate na izvršne sudske odluke po osnovu potraživanja za neisplaćene neto plaće i
naknade, sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza
Federacije BiH, obračunavaju se kao i kod dobavljača 15 i u 2010. godini je po tom osnovu za kamate
plaćeno 273.411 KM.
4.3 Stara devizna štednja
Za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, temeljem Zakona o izmirenju
obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH“, br: 28/06, 76/06 i 72/07)
odgovorna je Bosna i Hercegovina, dok sredstva za izmirenje obaveza za štednju deponiranu u
bankama na teritoriji Federacije osigurava Federacija BiH.
Obaveze Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu računa stare devizne štednje,
procijenjene navedenim zakonom, iznose 1.150.000.000 KM, dok će se tačan iznos utvrditi nakon
završetka postupka verifikacije potraživanja. Postupak verifikacije predstavlja preduvjet za izmirenje
obaveza po ovom osnovu i neophodan je postupak za identificiranje tražilaca, provjeru iznosa računa
stare devizne štednje svakog tražioca i registraciju svih potraživanja po osnovu računa stare devizne
štednje.
Postupak, način i rokovi verificiranja tražbina, kao i postupak i rokovi gotovinskih isplata u
Federaciji Bosne i Hercegovine uređuju se Uredbom o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih
isplata po osnovu računa stare devizne štednje (“Službene novine Federacije BiH”, br: 33/06, 66/06,
5/07, 65/07, 7/09 i 4/10), koja je donesena na osnovu navedenog zakona.
Do 31.12.2010. godine ukupno je verificirano 715,34 mil. KM, od čega u redovnom postupku
verifikacije 624,86 mil. KM (za 70.824 vlasnika računa stare devizne štednje) i pozitivno riješenim
žalbama u drugostepenom postupku 90.48 mil. KM (8.809 pozitivno riješenih žalbi od ukupno 12.615
riješenih).
Kako bi se omogućilo ostvarivanje prava po osnovu računa stare devizne štednje i spriječile
negativne posljedice po Federaciju BiH, Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o
postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH
(4/10), kojom je, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv
Bosne i Hercegovine, utvrđen rok za verifikaciju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u
2010. godini u trajanju od 6 mjeseci (od 03.02. do 03.08.2010. godine).
otpisuju se od dana stupanja na snagu ovog zakona-28.11.2004.-do konačne isplate, izuzetno od dana izvršnosti odluke
do konačne isplate se plaća po stopi od 2,5%
15
19
U navedenom roku za verifikaciju, do 03.08.2010. godine verificirano je 213,64 mil. KM za
14.544 vlasnika računa, dok je u drugostepenom postupku u periodu od 01.01.2010. godine do
31.12.2010. godine pozitivno riješeno 1.540 žalbi u iznosu od 16,93 mil. KM (od ukupno 2,133
riješenih u navedenom periodu).
Obzirom da, i pored činjenice što je Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare
devizne štednje („Službeni glasnik BiH“, br. 28/06, 76/06 i 72/07) i odlukama 16 jasno preciziran rok za
emisiju obveznica po osnovu računa stare devizne štednje (31.03.2008. godine), Bosna i Hercegovina
nije emitirala obveznice za Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH 17, Federacija je donijela Zakon o
izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 62/09) s ciljem da se devizne štediše, koje su verificirale staru
deviznu štednju na teritoriji Federacije BiH, ne dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na štediše u
Republici Srpskoj.
Izmirenje dijela obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje do 31.12.2010.
godine vršeno je gotovinskim isplatama i emisijom obveznica. Osim isplate maksimalnog iznosa od
1.000,00 KM ili ukupnog iznosa do 1.000,00 KM po jednom vlasniku računa, do 31.12.2010. godine,
gotovinski su plaćene i obaveze prema onim vlasnicima računa stare devizne štednje (3.706) čija su
ukupna potraživanja prilikom emisija obveznica bila manja od 100 KM (prema njima su obaveze
izmirene u cjelosti), te obaveze po osnovu neemitiranih obveznica u 2008. godini u iznosu od 30,20
mil. KM (kamata i glavnica) za 32.673 vlasnika računa stare devizne štednje. Do 31.12.2010. godine
gotovinski (do 1.000 KM i do 100 KM) plaćeno je 65,39 mil. KM.
Nakon donošenja Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u
Federaciji Bosne i Hercegovine Federacija je, u cilju izmirenja obaveza prema štedišama, emitirala
obveznice. U skladu sa odlukama o emisiji obveznica Federacije za izmirenje obaveza po ovom
osnovu do 31.12.2010. godine izvršene su dvije emisije. Iznos I emisije je 346,52 mil. KM, sa rokom
dospijeća do 30.09.2014. godine, godišnjom isplatom glavnice (30.09. svake godine izuzev 2009.
godine, kada je glavnica dospjela 31.12.2009. godine) i polugodišnjim dospijećem kamate. Iznos
druge emisije obveznica je 42,07 mil. KM sa rokom dospijeća do 30.09.2015. godine, godišnjom
isplatom glavnice (30.09. svake godine) i polugodišnjim dospijećem kamate (30.03. i 30.09).
Prvom emisijom obveznica obuhvaćeno je 27.310 vlasnika računa stare devizne štednje. Prvim
dospijećem glavnice (31.12.2009. godine) svakom vlasniku obveznica isplaćeno je 2.247,00 KM
(uvećano za obračunate kamate na ostatak duga) ili manje zavisno od toga da li su ukupna
potraživanja bila manja od 2.247,00 KM. Time su prema 9.388 vlasnika obveznica (ili 34,38%) u
potpunosti izmirena sva potraživanja iz osnova stare devizne štednje. Po drugom dospijeću
(30.09.2010. godine) i isplati glavnice u potpunosti će se izmiriti obaveze prema još 6.624 vlasnika,
čime će biti izmireno 58,63 vlasnika obveznica po prvoj emisiji.
Drugom emisijom obveznica obuhvaćeno je 4.428 vlasnika računa stare devizne štednje.
Prvim dospijećem glavnice (30.09.2010. godine) svakom vlasniku obveznica isplaćeno je do 1.673,00
KM (uvećano za obračunate kamate na ostatak duga). Time su prema 1.668 vlasnika obveznica (ili
37,90%) sva potraživanja iz osnova stare devizne štednje u potpunosti izmirena.
Do 31.12.2010. godine, od ukupno verificiranih 715,34 mil KM, izmirene su obaveze (glavnica)
u ukupnom iznosu od 203,61 mil KM, od čega u 2006. godini 6,17 mil. KM ili 3,03%, u 2007. godini
35,98 mil. KM ili 17,67%, u 2008.godni 32,04 mil. KM ili 15,74%, u 2009. godini 56,41 mil. KM ili
27,71% i u 2010.godini 73,01 mil. KM ili 35,86%.
16
Odluka o postupku izdavanja i načinu postupanja s obveznicama Bosne i Hercegovine koje se izdaju radi izmirenja obveza
po osnovu računa stare devizne štednje /„Službeni glasnik BiH“, broj 28/08/ i Odluka o rasporedu po godinama dospijeća
obveznica Bosne i Hercegovine koje se izdaju radi izmirenja obveza po osnovi računa stare devizne štednje za Federaciju
Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, na koju je Vlada Federacije BiH dala suglasnost na svojoj 48.
sjednici održanoj 12.03.2008. godine /„Službene novine Federacije BiH“, broj 59/08
17
Republika Srpska ranije donijela Zakon o uslovima i načinu izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje
emisijom obveznica u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/08.
20
Ukupno plaćene obaveze po osnovu stare devizne štednje do 31.12.2010. godine, prikazane
tabelarno i grafički po godinama:
Table Isplata stare devizne štednje
Isplate po
godinama
isplata do 1.000 KM
Iznos (u
KM)
Broj
štedisa
Po odluci Vlade
glavnica
isplata po osnovu obveznica
Broj
štedisa
kamata
glavnica
isplata do 100 KM
Broj
štedisa
kamata
Iznos
(u KM)
Ukupnoglavnica
Izvršne sudske odluke
Broj
štedi
sa
kamat
a
glavnica
Sveukupno
Iznos (u
KM)
2006
6.973
6.168.813
6.168.813
6.168.813
2007
41.934
35.980.495
35.980.495
35.980.495
2008*
1.867
1.662.152
32.673
30.198.206*
2009**
6.923
6.132.416
27.294
50.224.612
2.165.658
2010
15.194.663
12.232
3.602
57.777.547
14.028.633
UKUPNO
65.138.539
12.232
3.602
138.200.365
16.194.291
2.880
177.658
32.038.016
32.038.016
826
55.035
56.412.063
58.577.721
73.009.341
203.608.72
8
87.043.195
219.808.24
0
3.138
3.706
*Odnosi se na isplatu po osnovu neemitiranih obveznica 2008. godine
1
235.831
21.761
1.619
21.761
1.619
Na teret Budžeta za 2010. godinu (do 31.12.) izvršena su sljedeća plaćanja:
- gotovinska isplata do 1.000 KM u iznosu od 15.194.663 KM i 3.138 KM na ime iznosa preostalih
nakon gotovinske isplate u iznosu manjem od 100 KM,
- dospjele glavnice i kamate po I i II emisiji obveznica (glavnica u iznosu od 57.777.547 KM i kamata u
iznosu od 14.028.633 KM). Plaćenim kamatama obuhvaćene su kamate za 2009. godinu po osnovu
neemitiranih obveznica 2008. godine u iznosu od 7.973.616 KM, čiju isplatu je nalozio Evropski sud
za ljudska prava,
- po izvršnim sudskim odlukama u iznosu od 21.761 KM, te
- po Odluci Vlade Federacije BiH u iznosu od 12.232 KM.
U skladu za odredbama Zakona, za izmirenje potraživanja verificiranih do 31.12.2010. godine,
preostalih nakon gotovinske isplate od 1.000,00 KM, izvršiće se nova emisija obveznica do
31.03.2011. godine.
Table Amortizacija obveznica emitovanih za staru deviznu štednju, za period 2011.- 2016. godine
4,46
70,29
51,97
2,82
54,79
60,69
1,52
62,21
IIemisija
8,83
0,90
9,74
5,05
0,68
5,73
5,05
0,56
5,60
5,05
0,43
5,48
12,20
0,31
12,51
0
2,84
2,84
24,90
5,37
30,27
30,73
4,67
35,40
31,10
3,90
35,00
50,74
2,88
53,62
89,65
1,12
90,77
74,65
9,85
84,51
95,78
10,51
106,29
87,75
8,05
95,79
96,84
5,85
102,69
62,94
3,19
66,13
89,65
1,12
223,02
III emisija
Ukupno
Ukupno
Ukupno
65,83
Kamata
Kamata
71,93
Glavnica
Ukupno
6,11
Kamata
Kamata
65,82
Glavnica
Glavnica
I emisija
Glavnica
Stara
devizna
štednja obveznice
Ukupno
2016.
Kamata
2015.
Glavnica
2014.
Ukupno
2013.
Kamata
2012.
Glavnica
2011.
259,22
39,06
4.4 Potraživanja nastala u ratu ili tokom neposredne ratne opasnosti
Potraživanja pravnih i fizičkih lica nastala temeljem mobiliziranih ili ustupljenih materijalno
tehničkih sredstava i opreme, isporuke materijala, proizvoda, roba i izvršenih usluga za potrebe
odbrane, te ustupljenih novčanih sredstava, nastalih u razdoblju od 08.04.1992. godine do
23.12.1996. godine registrirale su se i verifikovale u skladu sa odredbama Zakona o utvrđivanju i
ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti ("Službene
novine Federacije BiH”, broj:43/01), te Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br: 66/04, 49/05, 35/06, 31/08,
32/09 i 65/09).
21
Zakonom je predviđeno da se izmirenje ovog duga vrši emisijom vrijednosnih papira, koji će se
amortizirati do 2027. godine (umjesto ranije utvrđenog roka do 2047. godine). S tim u vezi Federacija
je u 2009. godini, za izmirenje verifikovanih obaveza izvršila emisiju obveznica 18.
Obzirom da prvom emisijom nisu bila obuhvaćena sva potraživanja (emisijom su obuhvaćena
potraživanja u iznosu od 190,67 mil. KM, koliko je bilo podobno zbog postojanja podataka potrebnih
za emisiju obveznica), za ostatak verificiranih poraživanja kao i sva izvršna sudska rješenja
(uključujući i ona dostavljena nakon prestanka rada Komisije) propisano je da izmirenje emisijom
obveznica kroz više tranši.
Međutim, presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Čolić protiv BiH, osim
obaveze Republike Srpske da izmiri materijalnu i nematerijalnu štetu po osnovu ratnih potraživanja
prema podnosiocima, i Federaciji Bosne i Hercegovine nameće obavezu da izvrši navedenu presudu u
dijelu koji se odnosi na primjenu generalnih mjera, a koja se odnosi na izvršne sudske odluke.
Pronalazeći pravni osnov u presudi Evropskog suda za ljudska prava u navedenom predmetu, i
Ustavni sud BiH je usvojio apelacije zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih odluka od strane Vlade
Federacije BiH i donio odluke (AP-1307/08 od 09.07.2010. godine i broj: AP-1537/08 od 14.09.2010.
godine) iz osnova ratnih potraživanja. Navedenim presudama Ustavnog suda BiH Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine naloženo je da izvrši svoje ustavne obaveze i osigura poštivanje ljudskih prava
tako što će preduzeti odgovarajuće zakonske mjere s ciljem da svi povjerioci koji posjeduju izvršne
sudske odluke na teret budžetskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine naplate svoja
potraživanja u što kraćem roku.
U cilju implementacije navedene presude Evropskog suda za ljudska prava, prema kojoj je
28.12.2010. godine istekao rok za dostavljanje Akcionog plana izvršenja presude Komitetu ministara,
Federalno ministarstvo finansija je sačinilo preliminarnu analizu obaveza iz osnova ratnih potraživanja,
nastalih temeljem izvršnih sudskih presuda, koja predstavlja osnov Vlada FBiH za donošenje Odluke o
usvajanju Akcionog plana za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja
(„Službene novine Federacije BiH”, broj 2/11).
Prema raspoloživim podacima, ukupan iznos do sada registrovanih izvršnih sudskih presuda
po osnovu ratnih potraživanja je 17,51 mil. KM (za 265 tražilaca izvršenja).
Na osnovu Odluke o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih
potraživanja fizičkih i pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, broj 47/09), u emisiju obveznica
uključeno 11,82 mil. KM (za 127 tražilaca izvršenja) od čega se na fizička lica odnosi 2,16 mil. KM (za
115 tražilaca) i na pravna lica 9,20 mil. KM (za 12 tražilaca).
Kako bi se implementirala presuda Evropskog suda za ljudska prava potrebno je sagledati
stvarno stanje, dodatno utvrditi ukupan broj i iznos pravosnažnih sudskih presuda za koje sudovi još
nisu donijeli izvršna rješenja, utvrditi prijedlog dinamičkog plana izmirenja izvršnih sudskih odluka po
osnovu ratnih potraživanja, što je predmet Akcionog plana, te u Budžetu Federacije Bosne i
Hercegovine planirati odgovarajuća sredstva za njihovo izvršenje u skladu sa Akcionim planom.
Osnov za emisiju obveznica je bio iznos ratnih potraživanja, koji je utvrdila Komisija za konačnu verifikaciju ratnih
potraživanja. Navedenu Komisiju je osnovala Vlada FBiH.
18
22
Za izmirenje ratnih potraživanja po osnovu izvršnih sudskih presuda u Budžetu Federacije za
2011. godinu planirano je 5 mil. KM.
U međuvremenu, do izmirenja izvršnih sudskih odluka Federalno ministarstvo finansija će u
skladu sa Odlukom o emisiji obveznica vršiti plaćanje dospjelih kamata u skladu sa otplatnim
planom. 19
5 DUG U FEDERACIJI
U skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, a u cilju
upravljanja dugom u Federaciji BiH, u Federalnom ministastvu finansija/ financija, uspostavljena je
evidencija o dugu i izdanim garancijama. Shodno odredbama Zakona i odgovarajućih podzakonskih
akata (Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Federaciji BiH, Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u
Federaciji BiH i Pravilnik o evidenciji garancija u Federaciji BiH - Službene novine Federacije BiH,
broj:14/08), kantoni, gradovi i općine su također dužni uspostaviti i voditi odgovarajuću evidenciju duga
i garancija.
Evidencija u Federalnom ministarstvu finansija/financija je uspostavljena na osnovu podataka
kojima raspolaže Federalno ministarstvo finansija, kao i dokumentacije i podataka dostavljenih od
drugih nadležnih federalnih institucija, kao i od kantona, gradova i općina. Da bi odražavala aktuelno
stanje uspostavljena evidencija se ažurira kvartalno na osnovu dostavljenih podataka. Međutim, niži
nivoi vlasti, bez obzira na obavezu da kvartalne podatke dostavljaju 20 dana po isteku kvartala,
navedene podatke ne dostavljaju redovno.
Konsolidovani dug u Federaciji BiH na dan 31.12.2010. godine iznosi 4.862,10 mil. KM od čega
se na konsolidirani unutarnji dug odnosi 996,26 mil. KM a na konsolidirani vanjski dug 3.865,84 mil.
KM.
Konsolidirani dug u Federaciji BiH
6.000,00
4.862,10
5.000,00
Millions
4.000,00
4.008,66
3.727,32
2.908,02
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2007.
2008.
2009.
2010.
Unutarnji dug u Federaciji BiH iznosi 857,64 mil. KM od čega dug Federacije BiH 741,76 mil.
KM, kantona 80,44 mil. KM, gradova i općina 35,44 mil. KM.
Vanjski dug u FBiH iznosi 3.865,84 mil. KM od čega dug Federacije BiH 2.848,98 mil. KM,
kantona 154,90 mil. KM, gradova i općina 36,24 mil. KM i dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
825,27 mil. KM. Garancije u FBiH iznose 138,62 mil. KM.
Zakonom utvrđeni grace period za emitirane obveznice je 9 godina od datuma emisije (uračunat u rok otplate).
Dospijeće prve emitirane tranše (190,67 mil KM) će biti 14 godina, uz kamatu na ostatak duga od 2,5% godišnje.
Planirano dospijeće glavnice (počev od 2019. do 2023. godine) po godinama je: 45,75 mil. KM, 39,81 mil. KM, 34,99
mil. KM, 34,99 mil. KM i 35,14 mil. KM.
Obveznice emitirane u skladu sa Zakonom uvrštene su na službeno berzansko tržište SASE, s tim da Federacija može
otkupiti obveznice, pod uvjetom da javna ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. Kamata po osnovu
emitiranih obveznica dospijeva na plaćanje 30.06. svake godine do izmirenja ukupne obaveze.
19
23
Struktura vanjskog duga u FBiH 31.12.2010.
24%
1%
6%
69%
Vanjski dug Federacije BiH
Vanjski dug kantona
Vanjski dug općina i gradova
Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
Struktura vanjskog duga u FBiH, po godinama
3.000,00
2.500,00
Millions
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2007.
2008.
2009.
2010.
Vanjski dug Federacije BiH
Vanjski dug kantona
Vanjski dug opć ina i gradova
Vanjski dug javnih preduzeć a i ostalih korisnika
Table Konsolidovani dug u Federaciji Bosne i Hercegovine
JAVNI DUG U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE na kraju razdoblja, u KM
1. Unutarnji dug u Federaciji BiH
1.1. Unutarnji dug Federacije BiH
a) Obveznice
Obveznice-stara devizne štednja
Obveznice-ratna potraživanja
b) Krediti banaka
c) Obaveze bivšeg FMO
d) Verifikovani unutarnji dug za koji nisu
emitovane obveznice
d-1)stara devizna štednja
d-2)ratna potraživanja
d-3)ratna potraživanja sudske presude
1.2. Unutarnji dug vanbudžetskih fondova
Krediti
Ostalo
1.3. Unutarnji dug kantona
Obveznice
Krediti
Ostalo
1.4. Unutarnji dug općina i gradova
2007.
2008.
412.026.381,20
358.963.322,00
0,00
780.479.033,31
722.680.953,00
0,00
0,00
23.304.025,00
2009.
2010.
153.980.000,00
15.066.864,00
646.260.383,03
584.902.589,00
486.956.307,00
296.290.659,00
190.665.648,00
0,00
13.870.375,00
857.639.531,00
741.759.531,00
471.164.517,00
280.498.869
190.665.648,00
0,00
13.157.710,00
335.659.297,00
335.659.297,00
553.634.089,00
346.704.089,00
206.930.000,00
84.075.907,00
57.871.555,00
26.204.352,00
0,00
0,00
0,00
41.415.997,22
0,00
0,00
0,00
36.607.454,62
0,00
0,00
0,00
40.566.977,34
257.437.304,00
231.232.952,00
24.658.701,00
1.545.651,00
0,00
0,00
0,00
80.440.000,00
41.415.997,22
36.607.454,62
40.566.977,34
80.440.000,00
11.647.061,98
21.190.625,69
20.790.816,69
35.440.000,00
24
Obveznice
Krediti banaka
Ostalo
Vanjski dug u Federaciji BiH
Vanjski dug Federacije BiH
Prijeratni dug-naslijeđen od SFRJ
Novi krediti (bez krajnjih korisnika)
Vanjski dug kantona
Krediti
Ostalo
Vanjski dug općina i gradova
Krediti
Ostalo
Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
Javnih preduzeća u vlasništvu Federacije
Javnih preduzeća u vlasništvu kantona
Javnih preduzeća u vlasništvu općina i gradova
Ostalih korisnika
UKUPAN UNUT. I VANJSKI DUG U FBiH
11.647.061,98
21.190.625,69
20.790.816,69
35.440.000,00
2.456.712.077,00
1.930.027.561,57
1.359.539.918,00
570.487.643,57
9.630.493,00
9.630.493,00
2.901.636.737,00
2.231.183.586,43
1.337.231.618,00
893.951.968,43
30.317.356,00
30.317.356,00
3.308.495.047,00
2.429.922.625,59
1.262.078.515,00
1.167.844.110,59
154.643.142,00
154.643.142,00
3.865.843.832,00
2.848.975.617,00
1.237.149.366,00
1.611.826.251,00
154.896.647,00
154.896.647,00
17.313.111,00
17.313.111,00
23.263.898,00
23.263.898,00
35.428.564,00
35.428.564,00
36.244.689,00
36.244.689,00
499.740.911,43
374.410.841,00
11.469.964,00
15.566.542,00
98.293.564,43
616.871.896,57
493.212.994,00
11.362.194,00
20.365.376,00
91.931.332,57
688.500.715,41
572.637.661,00
11.133.493,00
25.697.277,00
79.032.284,41
825.726.879,00
683.354.714,00
11.742.260,00
34.582.203,00
96.047.702,00
2.868.738.458,20
3.682.115.770,31
3.954.755.430,03
4.723.483.363,00
Struktura konsolidiranog duga u Federaciji BiH
31.12.2010.
Konsolidirani
unutarnji dug
20%
Konsolidirani
vanjski dug
80%
Ukupan dug kantona, gradova i općina u Federaciji BiH, nastao na osnovu kreditnog
zaduženja, iznosi 317,11 mil. KM, od čega se na unutarnji dug odnosi 115,88 mil. KM i na vanjski
191,23 mil. KM. Dug kantona u iznosu od 235,34 mil. KM sastoji se od 80,44 mil. KM unutarnjeg i
154,99 mil. KM vanjskog duga. Zaduženost općina I gradova iznosi 71,68 mil. KM od čega je po
osnovu unutarnjeg duga 35,44 mil. KM i vanjskog duga 36,24 mil. KM 20, dok se dug Grada Mostara
/14,14 mil. KM/ u cjelosti odnosi na vanjsko zaduženje i u ukupnom dugu nižih nivoa vlasti učestvuje
sa 3,33%.
5.1 Dug kantona
Stanje duga kantona 21 u Federaciji BiH po osnovu kreditnog zaduženja iznosi 235,37 mil. KM,
od čega se na unutanji dug odnosi 80,44 mil. KM, a na vanjski dug 154,90mil. KM. Potencijalne
obaveze po osnovu izdanih garancija 30,57 mil. KM i uglavnom se odnose na unutarnji dug. Garancije
su izdali: Tuzlanski kanton (na iznos od 12,71 mil. KM za unutarnje zaduženje), Zapadnohercegovacki (na iznos od 21,27 mil. KM za unutarnje zaduženje), Srednjebosanski kanton (na iznos
od 9,77 KM za unutarnje zaduženje) i Kanton 10 (na iznos od 1,28 mil. KM, od čega je po osnovu
unutarnjeg duga 1,23 mil. KM).
20
Dug Grada Mostara u iznosu od 14,14 mil. KM u cjelosti se odnosi na vanjsko zaduženje s tim da, obzirom da Grad Mostar nije dostavio
podatke o dugu koji ima po osnovu kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj broj 535, taj dug nije uključen u Informaciju. Stanje
duga po Kuvajtskom kreditu na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.950.000 KWD (10.189.335 KM).
21
Stanje duga kantona odnosi se na dug po osnovu povučenih kredita.
25
Millions
Vanjski dug kantona
180,00
160,00
154,90
154,64
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
30,32
9,63
2007.
2008.
2009.
2010.
Imajući u vidu ugovorene kredite najveće učešće u kreditnom zaduženju kantona imaju Kanton
Sarajevo (53,36%) sa 169,69 mil. KM, Tuzlanski kanton (14,56%) sa 46,30 mil. KM, Hercegovačkoneretvanski kanton (10,20%) sa 32,42 mil. KM, Unsko-sanski kanton (5,41 %) sa 17,23 mil. KM,
Zenicko-dobojski kanton (5,89%) sa 18,72 mil. KM, Zapadno-hercegovački kanton (4,45%) sa 14,11
mil. KM, dok najmanje učešće imaju Srednjebosanski kanton (1,88%) sa 6,00 mil. KM, Posavski
kanton (1,59 %) sa 5,05 mil. KM, Kanton 10 (1,54%) sa 4,90 mil. KM i Bosansko-podrinjski kanton
1,11% (sa 3,54 mil. KM),
U strukturi duga, po osnovu unutarnjeg duga najveće učešće imaju Kanton Sarajevo (42,03%),
Hercegovačko-neretvanski kanton (33,96%) i Zapadno-hercegovački kanton (14,18%), dok su po
osnovu vanjskog duga najzaduženiji Kanton Sarajevo (57,21%) i Tuzlanski kanton (19,49 %).
Table Dug po kantonima u FBiH, u odnosu na ugovorene kredite, na dan 31.12.2010. godine (u mil. KM):
Red
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kanton -dužnik
2
Unsko-sanski
Posavski
Tuzlanski
Zenicko-dobojski
Bosansko-podrinjski
Srednjebosanski
Hercegovacko-neretvanski
Zapadno-hercegovacki
Sarajevo
Kanton 10
UKUPNO
Stanje duga po kreditima, od čega po osnovu
Ukupno po
kreditima
3
17,23
5,05
46,30
18,72
3,54
6,00
32,42
14,11
169,69
4,90
317,96
unutarnjeg
duga
4
0,00
0,00
0,00
1,17
0,33
6,00
27,32
11,41
33,81
0,40
80,44
vanjskog
duga
5
17,23
5,05
46,30
17,55
3,21
0,00
5,10
2,70
135,88
4,50
237,52
Potencijalne obaveze po garancijama, od
čega po osnovu
Ukupno po
unutarnjeg
vanjskog
garancijama
duga
duga
6
7
8
0,00
0,00
12,71
0,00
0,00
9,77
0,00
21,27
0,00
1,28
45,03
0,00
0,00
12,71
0,00
0,00
0,00
0,00
21,27
0,00
1,23
35,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,77
0,00
0,00
0,00
0,05
9,82
Sveukupno
9 (3+6)
17,23
5,05
59,01
18,72
3,54
15,77
32,42
35,38
169,69
6,18
362,99
Datum
izvješavanja
10
30.06.2010
31.12.2010
30.06.2010
30.09.2009
30.09.2009
30.09.2010
30.06.2010
30.09.2010
30.09.2010
31.12.2010
Na osnovu raspoloživih podataka, a u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u
Federaciji BiH, Komisija za dug, koju čine federalni i kantonalni ministri finansija, donijela je Odluku o
visini novih zaduženja i servisiranja duga u FBiH za 2010. godinu (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 2/10). U skladu sa navedenom odlukom, utvrđen je ukupan mogući dug Federacije BiH i kantona
po osnovu zaduženja u 2010. godini u iznosu od 785,2 mil KM, od čega se na novo zaduženje
Federacije BiH odnosi 335,00 mil KM, i 450,21 mil. KM na novo zaduženje kantona. Ukupan iznos
servisiranja duga Federacije BiH i kantona po osnovu novog zaduženja i starog duga je 262,57 mil.
KM, od čega se 239,23 mil. KM odnosi na Federaciju i 23,34 mil. KM na kantone.
26
Table Servis duga po kantonima u 2010 . godini , utvrđen Odlukom Komisije za dug, u KM
Kanton
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Novo zaduženje u 2010.
Servisiranje duga u 2010.
39.500.000
8.500.000
42.000.000
50.000.000
15.769.662
8.700.000
15.000.000
15.000.000
249.675.573
6.066.543
450.211.778
Unsko-sanski
Posavski
Tuzlanski
Zenicko-dobojski
Srednjebosanski
Bosansko-podrinjski
Hercegovacko-neretvanski
Zapadno-hercegovacki
Sarajevo
Kanton 10
UKUPNO
620.000
79.000
3.205.967
266.000
0
445.000
274.658
3.190.000
14.816.561
443.480
23.340.666
Učešće u kreditnom zaduženju po kantonima
Zapadnohercegovački;
4,45%
Sarajevo; 53,36%
Kanton 10; 1,54%
Hercegovačkoneretvanski;
10,20%
Unsko-sanski;
5,41%
Srednjebosanski;
1,88%
Bosanskopodrinjski; 1,11%
Zeničkodobojski; 5,89%
Tuzlanski;
14,56%
Posavski; 1,59%
5.2 Dug općina i gradova
Stanje duga općina i gradova u Federaciji BiH po osnovu povučenih kreditnih sredstava iznosi
71,68 mil. KM, od čega se na unutanji dug odnosi 35,44 mil. KM, a na vanjski dug 36,24 mil. KM.
Potencijalne obaveze po osnovu izdanih garancija 35,74 mil. KM.
27
Millions
Vanjski dug općina i gradova
40,00
36,24
35,43
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
23,26
17,31
10,00
5,00
0,00
2007.
2008.
2009.
2010.
Dug i potencijalne obaveze po općinama u Federaciji BiH na dan 31.12.2010. godine
uključujući ugovorena a nepovučena kreditna sredstva (prema posljednjim dostavljenim podacima) 22
iznosi 128,19 mil. KM, od čega se na dug po osnovu kredita odnosi 92,44 mil. KM ili 72,10%, a na
potencijalne obaveze po osnovu izdanih garancija 35,75 mil. KM ili 27,90%. Na kredite po osnovu
vanjskog zaduženja odnosi se 56,99 mil. KM ili 61,65%, dok je 68,48% garancija dato za unutarnje
zaduženje. Ino garancije iznose 11,26 mil. KM. U ukupnom zaduženju općina u Federaciji BiH 8
općina (Posušje, Cazin, Grude, Bihać, Kakanj, Livno, Tuzla i Srebrenik) učestvuju sa 67,43 mil KM
odnosno 62,60%. Stanje duga navedenih općina po osnovu kredita je 36,32 mil. KM (39,30% u
odnosu na stanje duga svih općina u Federaciji BiH po osnovu kredita), dok potencijalne obaveze po
osnovu garancija pet općina (Cazin, Kakanj, Tuzla, Posušje i Zenica) iznose 32,29 mil KM, odnosno
90,30%.
Zaduženost općina
(u mil. KM)
92,
krediti
44
35,
75
garancije
Prema raspoloživim podacima, uključujući ugovorena a nepovučena kreditna sredstva, dug i
potencijalne obaveze gradova u Federaciji BiH iznose 20,54 mil. KM i u cjelosti se odnosi na dug
Grada Mostara. Na vanjsko kreditno zaduženje odnosi se 14,14 mil. KM i na ino garanciju 6,40 mil.
KM (prilog 4.) 23.
22
Prilog 2
U iznos nije uračunat dug koji grad Mostar ima po osnovu kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj broj 535. Stanje duga po
Kuvajtskom kreditu na dan 31.12.2010. godine iznosu 1.950.000 KWD (10.189.335 KM).
23
28
5.3 Dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika u FBiH na dan 31.12.2010. godine iznosi
825,73 mil. KM, od čega se na dug javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije BiH
(Prilog 5.) odnosi 683,35 mil. KM, na dug javnih preduzeća u vlasništvu kantona 11,74 mil. KM, na dug
javnih preduzeća u vlasništvu općina i gradova 34,58 mil. KM, dok dug ostalih korisnika iznosi 90,05
mil. KM.
Najzaduženiji su JP Željeznice FBiH sa 218,23 mil. KM, JP Direkcija cesta FBiH sa 171,57 mil.
KM, JP Elektroprivreda BiH sa 135,23 mil. KM, JP Elektroprivreda HZHB sa 110,92 mil. KM, dok dug
svih ostalih poduzeća iznosi 47,39 mil. KM i odnosi se na RU Kreka, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU
Banovići, JP BH Telecom, JP Aerodrom Sarajevo, HT Mostar i RMU Đurđevik.
Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
900,00
800,00
825,73
700,00
688,50
616,87
Millions
600,00
500,00
499,74
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2007.
2008.
2009.
2010.
6 MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE
U skladu sa tendencijom rasta vanjskog i unutarnjeg duga, i odnos duga prema BDP je u
laganom porastu.
Prema stanju vanjskog (3,86 milijardi KM) i unutarnjeg (1,46 milijarde KM) duga, posmatrano s
aspekta Zakonom utvrđenih unutarnjih obaveza, ukupan dug Federacije BiH na dan 31.12.2010.
godine (5,32 milijardi KM) u odnosu na projicirani BDP iznosi 29,99 %. Odnos duga prema BDP-u je
prethodnih godina imao tendenciju pada te je sa 48,09% (2005. godine), opadao do 27,52% (2007.
godine), da bi na kraju 2008. godine imao blagi pad (na 27,11%), te ponovni rast 31.12.2009. godine
(na 27,70%) i 31.12.2010. godine na 29,99%.
Table Stanje duga Federacije BiH na dan 31.12.2010. godine (u mil. KM):
Stanje duga (prema Zakonu)
Godina
31.12.2010.
31.12.2009.
30.06.2008.
30.06.2007.
BDP
Odnos duga prema BDP
Stanje duga (po
verifikaciji)
Unutarnji
dug
Ukupno
(verificirane
obaveze)
Vanjski
dug
Unutarnji
dug
(Zakon)
Ukupno
Ukupno
Vanjski
dug
Unutarnji
dug
1
2
3
4 (2+3)
5 (4:1)
6 (2:1)
7 (3:1)
8
9 (2+8)
17.760
17.479
16.569
14.885
3.865,84
3.308,50
2.901,64
2.456,71
1.459,56
1.533,27
1.589,41
1.639,58
5.325,40
4.841,77
4.491,05
4.096,29
29,99%
27,70%
27,11%
27,52%
21,77%
18,93%
17,51%
16,50%
8,22%
8,77%
9,59%
11,01%
741,76
4.607,60
584,90
3.893,40
722,68
3.624,32
29
Ovakvo stanje duga Federacije uključuje i dug koji je supsidijarno prenesen na krajnje
korisnike. Izuzme li se dug krajnjih korisnika, koji imaju obavezu plaćanja po osnovu kreditnog
zaduženja, stanje duga Federacije BiH na dan 31.12.2010. godine (u mil. KM) je :
Table Stanje duga Federacije BiH, umanjeno za obaveze prenesene krajnjim korisnicima, na dan 31.12.2010.
godine (u mil. KM):
Stanje duga
Godina
31.12.2010.
31.12.2009.
30.06.2008
Odnos duga prema BDP
Vanjski dug FBiH
(bez duga krajnjih
korisnika)
Unutarnji dug
(Zakon)
Ukupno
Ukupno
Vanjski dug
Unutarnji dug
1
2
3
4 (2+3)
5 (4:1)
6 (2:1)
7 (3:1)
17.760
17.479
16.569
2.848,97
2.551,72
2.344,50
1.459,56
1.533,27
1639,58
4.308,53
4.084,99
3.984,08
24,26%
23,37%
24,05%
16,04%
14,60%
14,15%
8,22%
8,77%
9,90%
BDP
Međutim, obzirom da neke od kategorija unutarnjeg duga podliježu procesu verifikacije, i da je
realno očekivati da će unutanji dug biti manji od zakonom utvrđenog, i odnos duga prema BDP-u bi
mogao biti povoljniji. Prema verificiranim obavezama do 31.12.2010. godine, bez duga krajnjih
korisnika stanje duga Federacije BiH prikazano je u tabeli:
Table Stanje verificiranog duga Federacije BiH, umanjeno za obaveze prenesene krajnjim korisnicima, na dan
31.12.2010. godine (u mil. KM):
Stanje duga (po verifikaciji i bez duga
prenesenog krajnjim korisnicima)
Odnos duga prema BDP
Godina
BDP
Vanjski dug
FBiH (bez
duga KK)
Unutarnji dug
(verificirane
obaveze)
Ukupno
Ukupno
Vanjski dug
Unutarnji dug
31.12.2010.
31.12.2009.
30.06.2008
1
17.760
17.479
16.569
8
2.848,97
2.551,72
2.344,50
9
741,76
584,90
722,68
10 (8+9)
3.590,74
3.711,58
3.927,48
5 (10:1)
20,22%
20,90%
22,47%
6 (8:1)
16,04%
14,60%
14,15%
7 (9:1)
4,18%
3,29%
4,13%
Iako ograničenja propisana Zkonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH
trenutno daju mogućnost novih zaduženja, a da, pri tom, servis duga Federacije BiH u 2011. godini i
2012. godini bude u okviru, Zakonom o dugu, utvrđenih ograničenja, već sa postojećim kreditima i
garancijama, servis duga Federacije u 2013. i 2014. godini probija zakonska ograničenja.
Prema projekcijama, servis duga u 2013. godini je iznad zakonskog ograničenja za 42,41 mil.
KM, odnosno 10%, a u 2014. godini za 105,50 mil. KM, ili 24,88%. Obzirom da neki krajnji korisnici, na
koje je supsidijarno prenesena obaveza servisiranja duga, ne izmiruju svoje obveze u rokovima
dospijeća ili ih ne izmiruju nikako (Željeznice FBiH), realno je očekivati da procenat prekoračenja
ograničenja u servisiranju duga u 2013. i 2014 godini, za koji se sredstva osiguravaju u budžetu
Federcije BiH, bude i veći.
Istovremeno, servis duga Federacije u odnosu na prihod Budžeta FBiH iz 2010. godine po
godinama bi iznosio: 2011. godine - 19,07%, 2012. godine - 22,23%, 2013. godine - 30,64% i 2013.
godine - 34,79%.
Table Projekcija otplate vanjskog i unutarnjeg duga u periodu 2011.-2014.godine (u mil. KM)
2011.
OTPLATE:
2012.
2013.
2014.
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
Glavnica
Kamata
Ukupno
Vanjski dug-UKUPNO
168,91
82,89
251,80
206,17
89,03
295,20
413,61
87,83
501,44
493,54
91,40
584,94
Unutarnji dug-UKUPNO
UKUPNO unutarnji i
vanjski dug Federacije,
Od toga:Dug budžeta
FBiH
102,50
18,72
121,22
126,28
20,68
146,96
117,75
18,10
135,85
111,90
15,93
127,83
271,41
101,61
373,02
332,45
109,71
442,16
531,36
105,93
637,29
605,44
107,33
712,77
210,56
79,73
290,29
255,55
82,72
338,27
386,87
79,50
466,37
446,95
82,51
529,46
30
Table Servisiranje duga u FBiH (u mil. KM)
2008.
2009.
2010.
BDP (mil KM)
16.569
17.479
Vanjski dug 24
2.902
Unutarnji dug
Ukupan dug FBiH (verifikovane
obaveze)
Ukupan dug/BDP
Vanjski dug/BDP
Unutarnji dug/BDP
Prihodi FBiH (u mil KM)
Servis vanjskog duga FBIH
Servis unutarnjeg dug FBiH
Servis ukupnog duga FBiH
Servis ukupnog duga/Prihodi
Servis vanjskog duga/BDP
Servis ukupnog duga/BDP
ver. SDŠ u
2011
(procjena)
2011.
2012.
2013.
2014.
17.760
18.648
19.580
20.559
21.587
3.308
3.866
3.697
3.491
3.077
2.584
693
858
742
889
763
645
533
3.594
4.167
4.608
23.234
23.834
24.282
24.704
21,69%
17,51%
4,18%
1.170
23,84%
18,93%
4,91%
1.126
25,94%
21,77%
4,18%
1.284
124,59%
19,82%
4,77%
1.300
252
121
373
28,68%
1,35%
2,00%
121,72%
17,83%
3,90%
1.388
295
147
442
31,85%
1,51%
2,26%
118,11%
14,97%
3,14%
1.521
501
136
637
41,89%
2,44%
3,10%
114,44%
11,97%
2,47%
1.631
585
128
713
43,70%
2,71%
3,30%
250
Akumulirani deficit budžeta FBiH iz 2008., 2009., i 2010. godine 25 dijelom je finansiran
kreditnim zaduženjem. Navedeno upučuje na zaključak da je rast javnog duga u proteklim godinama
rezultat deficita ostvarenog u tom periodu.
Ugovoreni aranžmani sa MMF-om i Svjetskom bankom počivali su na uštedama koje su trebale
biti ostvarene provedbom strukturalnih reformi. Imajući u vidu ročnost kreditnih sredstava MMF-a, rizik
održivosti duga u periodu otplate kredita prema MMF-u u direktnoj je ovisnosti od stepena uspješnosti
provedbe ugovorenih reformi. Zastoj u provedbi reformi onemogućio je planiranu stabilizaciju javnih
finansija i pogoršao ročnu strukturu vanjskog duga zbog čega će obaveze po osnovu servisiranja
vanjskog duga u periodu 2011-2014. značajno porasti. Pored navedenog, teret servisiranja duga u
narednom periodu dodatno se može pogoršati usljed nemogućnosti značajnog smanjenja javne
potrošnje i s tim povezanog nivoa budžetskog deficita, rasta kamatnih stopa, usporenog rasta BDP-a,
kao i visine potencijalnih obaveza po osnovu neizmirenih obaveza prema uposlenima i korisnicima
boračko invalidske zaštite i dr. Zabrinjavajuće može djelovati i pogoršanje finansijske discipline kod
otplate vanjskog duga od strane krajnih korisnika, odnosno javnih preduzeća, kao i Razvojne banke
FBiH čija je obaveza da prikupljena sredstva po osnovu komisionih poslova uplaćuje u budžet. Ipak,
najveću opasnost za dalji rast i održivost javnog duga u Federaciji BiH u narednom periodu
predstavlja visina budžetskog deficita koji je zbog odgađanja reformi sve izgledniji i u narednom
periodu.
Ipak, dugoročno posmatrano dug Federacije BiH se čini održivim uz ispunjenje određenih
pretpostavki kao što su povećanje neto prihoda, efikasnije ubiranje poreza, privatizacijom kompanija u
državnom vlasništvu, te provedba adekvatnih fiskalnih mjera dogovorenih u aranžmanu sa MMF-om,
Evropskom komisijom i Svjetskom bankom. Kako bi se osigurala održivost duga strategija novog
zaduživanja treba biti zasnovana na koncesionim uvjetima novih kredita, finansiranju prioritetnih
investicija, prenošenju zaduživanja na krajnje korisnike uz obavezu vraćanja kredita iz vlastitih
prihoda. Pri donošenju odluka o novom zaduživanju, osim o namjeni novih kredita, potrebno voditi
računa i o njihovoj ročnosti, te valutnoj i kamatnoj strukturi uz redovnu analizu i praćenje postojećeg
vanjskog duga. U budućim politikama zaduživanja od izuzetnog je značaja osigurati ravnomjeran teret
otplate duga, posebno u periodu 2011-2014 godine, što se može postići orijentacijom zaduživanja na
domaćem tržištu kapitala putem izdavanja kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira. Pored toga
što su takva sredstva za budžet izvjesnija u odnosu na ona koja se ugovaraju sa međunarodnim
Moguće novo vanjsko zaduženje bi bilo kod međunarodnih finansijskih institucija pod koncesionim uslovima (niska
kamatna stopa, duži rok otplate i grace period od 4-6 godina) što znači da se servisiranje duga do 2014. godine ne bi
povećavalo.
25
Prema godišnjim izještajima o izvršenju budžeta deficit po godinama je iznosio: 2008.-337,77 mil. KM; 2009.-123,82
MIL. KM i 2010. godine 56,32 mil. KM.
24
31
finansijskim institucija, ujedno bi se smanjila i ovisnost o pomoći međunarodnih finansijskih institucija i
s tim povezano učešće vanjskog duga u ukupnom javnom dugu.
Buduće potrebe za zaduživanjem ovisit će, u prvom redu o usješnosti provođenja započetih
strukturalnih reformi odnosno o budućim kretanjima primarnog fiskalnog salda (suficit ili deficit)i, od
visine zaduživanja za kapitale projekte, visine postojećeg duga koji dospijeva na otplatu, procesu
privatizacije budući da se prihodi od privatizacije mogu koristiti za finansiranje deficita ili bi isti umanjili
potrebu za zaduživanje u svrhu realizacije kapitalnih projekata, realizaciji prioritetnih projekata putem
javno privatnog partnerstva i koncesija.
32
Prilog 1.
Pregled stanja vanjskog duga FBiH na dan 31.12.2010. godine
Kreditor
1.
2.
3.
4.
STARI DUG
IBRD - Svjetska banka
Pariški klub
Londonski klub
Eurofima
Ukupno stari dug
Stanje duga
31.12.2009.
% od
ukupnog
duga
270.818.707 8,19 %
557.588.634 16,85 %
424.906.541 12,84 %
8.764.633 0,26 %
1.262.078.515 38,14%
Stanje duga
31.12.2010.
% od
ukupnog
duga
275.723.254 7,13 %
565.277.561 14,62 %
390.921.629 10,11 %
5.226.922 0,13 %
1.237.149.366
32,00%
NOVI DUG
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
IDA - Svjetska banka
IBRD-Svjetska banka
EBRD
EIB
CEB
MMF
IFAD
Evropska komisija
Saudi fond
Opec fond
Kuvajtski fond
KfW Njemačka
Vlada Španije
Vlada Portugala
Vlada Belgije
Vlada Japana
Vlada Republike Koreje
Fortis Bank
UniCredit Bank Austria
Raiffeisen Zentralbank
BAWAG P.S.K. Bank
Ukupno novi dug
Ukupan dug FBiH
991.528.266 29,97 %
1.141.406.653 29,53 %
41.725.824 1,08%
195.111.977 5,90 %
238.191.061 6,16 %
5,51
%
182.232.926
222.649.376 5,76 %
17.071.368 0,51 %
19.044.008 0,49 %
258.919.907 7,83 %
514.687.865 13,31 %
33.049.530 0,99 %
36.297.126 0,94 %
48.895.750 1,48 %
46.939.920 1,21 %
0,63
%
20.822.717
24.395.701 0,63 %
20.559.267 0,62 %
23.718.761 0,61 %
0,89
%
29.381.450
30.462.880 0,79 %
2.521.579 0,07 %
3.911.576 0,10 %
50.960.506 1,54 %
57.730.236 1,49 %
62.570.913 1,89 %
62.570.913 1,62 %
1.162.483 0,04 %
1.097.900 0,03 %
1,46
%
48.357.546
57.091.589 1,47 %
12.855.329 0,39 %
32.602.325 0,84 %
0,78
%
25.996.846
22.938.394 0,59 %
16.790.847 0,51 %
18.237.094 0,47 %
10.417.253 0,31 %
15.455.073 0,40 %
17.210.070 0,52 %
17.540.187 0,45 %
2.046.416.530 61,86% 2.628.694.462 68,00%
3.308.495.047 100%
3.865.843.832
100%
33
Prilog 2.
Stanje duga po općinama u Federaciji BiH na dan 31.12.2010.godine (u mil. KM)
OPĆINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Banovići
Bihać
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac
Bosansko Grahovo
Breza
Bugojno
Busovača
Bužim
Centar Sarajevo
Cazin
Čapljina
Čelić
Čitluk
Doboj Istok
Doboj Jug
Dobretići
Domaljevac-Šamac
Donji Vakuf
Drvar
Foča-Ustikolina
Fojnica
Glamoč
Goražde
Gornji Vakuf-Uskoplje
Gračanica
Gradačac
Grude
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Jablanica
Jajce
Kakanj
Kalesija
Kiseljak
Kladanj
Ključ
Konjic
Kreševo
Kupres
Livno
Lukavac
Ljubuški
Maglaj
Neum
Novi Travnik
Novi Grad Sarajevo
Novo Sarajevo
Odžak
Olovo
Orašje
Pale-Prača
Posušje
Prozor-Rama
Ravno
Sanski Most
Sapna
Dug po
kreditima
Vanjski
krediti
Unutarnji
krediti
1,07
10,59
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,47
0,00
4,39
0,08
0,04
4,10
0,00
0,01
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
2,47
0,16
0,00
0,00
1,31
1,52
5,49
0,00
0,00
0,20
1,98
0,97
0,00
0,00
10,21
0,00
0,50
3,84
0,78
0,33
6,08
0,00
2,42
0,00
0,31
0,18
0,00
0,00
0,63
4,20
0,00
0,00
5,64
0,25
0,00
1,81
0,16
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,47
0,00
4,39
0,08
0,00
0,79
0,00
0,01
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
2,47
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4,49
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
10,10
0,00
0,27
1,98
0,78
0,33
6,08
0,00
1,06
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
0,49
4,20
0,00
0,00
4,89
0,25
0,00
1,81
0,00
0,00
10,59
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
3,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31
1,52
1,00
0,00
0,00
0,20
1,76
0,97
0,00
0,00
0,11
0,00
0,23
1,86
0,00
0,00
0,00
0,00
1,36
0,00
0,04
0,18
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,16
Dug po
izdatim
garancijama
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
6,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
0,00
0,00
0,00
0,50
Vanjske
garancije
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Unutarnje
garancije
UKUPNO
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
6,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,07
10,59
0,31
0,04
0,00
0,00
0,00
0,17
0,47
0,00
8,04
0,08
0,63
4,10
0,00
0,01
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
2,47
0,16
0,00
0,00
1,91
1,52
5,49
0,00
0,00
0,20
2,20
0,97
6,84
0,00
10,21
0,00
0,50
3,84
0,78
0,33
6,08
0,00
2,42
0,00
0,31
0,18
0,00
0,00
0,63
4,20
0,00
0,00
10,84
0,25
0,00
1,81
0,66
Datum izvještavanja
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
30.09.2008
31.03.2010
ne dostavlja dokumentaciju
30.06.2010
31.03.2010
31.12.2010
30.09.2008.
30.09.2010
31.03.2010
31.12.2010
31.12.2010
30.06.2010
31.03.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
27.10.2008
30.06.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
30.06.2010
30.06.2010
31.12.2010
31.03.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.09.2008
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
31.03.2010
30.09.2010
31.12.2010
09.12.2010
31.03.2010
30.06.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010.
31.12.2010
31.03.2010
31.12.2010
30.06.2010
31.03.2010
31.12.2010
31.12.2009
ne dostavlja dokumentaciju
31.03.2010
30.06.2010
34
59
60
Srebrenik
Stari Grad Sarajevo
OPĆINA
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Stolac
Široki Brijeg
Teočak
Tešanj
Tomislavgrad
Travnik
Trnovo (FBiH)
Tuzla
Usora
Vareš
Velika Kladuša
Visoko
Vitez
Vogošća
Zavidovići
Zenica
Žepče
Živinice
UKUPNO
3,41
0,00
3,41
0,00
0,00
0,00
Dug po
kreditima
Vanjski
krediti
Unutarnji
krediti
0,10
2,25
0,01
0,00
0,68
4,83
0,00
0,51
0,00
0,00
2,48
0,23
0,00
0,00
0,27
1,50
2,70
0,00
92,44
0,10
2,25
0,00
0,00
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2,70
0,00
56,99
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
4,83
0,00
0,51
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
0,00
0,27
1,50
0,00
0,00
35,44
0,23
0,00
Dug po
izdatim
garancijama
0,50
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
15,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
0,60
35,75
0,00
0,00
Vanjske
garancije
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
6,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,26
0,23
0,00
3,64
0,00
Unutarnje
garancije
UKUPNO
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
0,60
24,49
0,60
2,25
0,19
0,00
0,68
4,83
0,00
15,91
0,00
0,00
2,48
0,23
0,00
0,00
0,27
2,70
2,70
0,60
128,19
31.12.2010
27.10.2008.
Datum izvještavanja
31.12.2010
31.12.2010
30.06.2010
30.06.2010
31.12.2010
30.06.2010
30.06.2010
31.12.2010
30.06.2010
ne dostavlja dokumentaciju
31.12.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
31.12.2010
31.12.2009
30.06.2010
35
Prilog 4.
Stanje duga gradova u Federaciji BiH na dan 31.12.2010. godine (u mil. KM).
Redni
broj
Grad
Dug po
kreditima
2
3(4+5)
0,00
1
Unutarnji
krediti
Dug po
izdatima
garancijama
4
5
6(7+8)
0,00
0,00
0,00
Vanjski
krediti
Vanjske
garancije
Unutarnje
garancije
UKUPNO
Datum
izvještavanja
7
8
9(3+6)
10
0,00
0,00
0,00
1
Sarajevo
2
Mostar
14,14*
14,14
0,00
6,40
6,40
0,00
20,54
UKUPNO:
14,14
14,14
0,00
6,40
6,40
0,00
20,54
31.12.2010
* U iznos nije uračunat dug koji grad Mostar ima po osnovu kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj broj 535.
Stanje duga po Kuvajtskom kreditu na dan 31.12.2010. godine iznosu 1.950.000 KWD (10.189.335 KM).
36
Prilog 5.
Stanje vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu
Vlade Federacije BiH na dan 31.12.2010. godine
NAZIV
KREDITORA
NAZIV KREDITA
BROJ
KREDITA
VALUTA
ZADUŽENJA
UGOVORENI
IZNOS
ANGAŽOVANI
IZNOS
STANJE
DUGA NA DAN
31.12.2010
U KM
STANJE
DUGA*
31.12.2010.
JP Elektroprivreda BiH
EBRD
Struja 1
599
KM
12.342.859
12.342.859
1.851.429
1.851.429
EBRD
Struja 3
891
EUR
28.971.619
18.019.249
4.862.559
9.510.339
EBRD
Obnova
elektrodistribucija
35806
EUR
19.000.000
13.800.795
12.344.443
24.143.631
EIB
Struja 3
20785
EUR
15.516.433
15.516.433
10.344.289
20.231.671
EIB
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Obnova el.energ.II
23871
EUR
32.900.000
0
0
0
Grijanje
38970
USD
3.768.772
3.768.772
1.381.883
2.035.188
Struja 1
29030
SDR
18.562.476
18.562.476
6.806.241
15.537.063
Struja 2
30710
SDR
8.302.223
8.302.223
7.679.559
17.530.643
Struja 3
35340
SDR
8.833.331
8.833.331
8.833.331
20.164.435
Struja 4
41970
SDR
11.180.000
2.548.247
2.548.247
5.817.053
Vlada Japana
Podrška rudarstvu
BH-P1
JPY
1.110.183.667
1.110.183.667
1.019.184.992
18.415.654
UKUPNO ELEKTROPRIVREDA BiH
135.237.106
JP Elektroprivreda HZ HB
EBRD
Struja 1
599
KM
6.348.462
6.348.462
952.269
952.269
EBRD
Struja 3
891
EUR
12.582.563
5.417.596
635.136
1.242.217
EBRD
Obnova
elektrodistribucija
35806
EUR
19.000.000
18.997.877
16.623.143
32.512.041
EIB
Struja 3
20785
EUR
18.000.000
18.000.000
12.000.000
23.469.960
EIB
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Svjetska bankaIDA
Obnova el.energ.II
23871
EUR
19.900.000
16.919.000
13.744.000
26.880.928
Struja 2
30710
SDR
4.581.573
4.581.573
4.237.955
9.674.265
Struja 3
35340
SDR
6.763.574
6.763.574
6.763.574
15.439.664
Struja 4
41970
SDR
600.000
326.260
326.260
744.776
-
EUR
10.000.000
0
0
0
-
EUR
71.000.000
0
0
0
UKUPNO ELEKTROPRIVREDA HZHB
110.916.120
KfW Njemačka
KfW Njemačka
Obnova
Hidrelektrane Rama
Proj.Vjetroelektrane
Mesihovina
JP Željeznice FBiH*
Projekat nagibnih
vozova TALGO
-
EUR
67.627.058
25.989.087
25.989.087
50.830.236
EBRD*
Željeznice I
944
EUR
12.542.358
12.542.358
12.542.358
24.530.720
EBRD
Željeznice II
35418
EUR
42.000.000
9.259.215
9.259.215
18.109.451
EIB*
Željeznice I
Vlada Španije
EIB
Vlada Portugala
Željeznice II
Projekat modern.
željezn. transporta
21127
EUR
24.000.000
24.000.000
24.000.000
46.939.920
23.376
(BA)
EUR
50.000.000
7.800.000
7.800.000
15.255.474
-
EUR
32.000.000
31.992.000
31.992.000
62.570.913
UKUPNO ŽELJEZNICE FBiH
218.236.714
JP BH Telecom
EBRD
Telekomunikacije
676
KM
14.363.652
14.363.652
2.154.548
2.154.548
UKUPNO BHTELECOM
2.154.548
6.771.169
1.015.675
UKUPNO HT MOSTAR
1.015.675
1.015.675
HT Mostar
EBRD
Telekomunikacije
676
KM
6.771.169
37
JP Aerodrom Sarajevo
EBRD
Transport
474
USD
9.339.941
9.339.941
768.481
UKUPNO AERODROM
1.131.791
1.131.791
EBRD
Razvoj puteva
31788
EUR
38.592.100
25.526.964
25.526.964
49.926.402
EBRD
Rehabilitacija
puteva
37543
EUR
45.000.000
25.881.909
25.881.909
50.620.614
EIB
Sanacija puteva u
Federaciji BiH
23.924
(BA)
EUR
50.000.000
29.500.000
29.500.000
57.696.985
Svjetska bankaIDA
Cestovna infrastrukt.
i sigurn.
43710
SDR
8.200.000
5.838.610
5.838.610
13.328.187
UKUPNO DIREKCIJA CESTA
171.572.188
JP Direkcija cesta FBiH
RMU "Banovići"
Svjetska bankaIDA
Struja 1
29030
SDR
903.049
903.049
331.118
755.866
Vlada Japana
Podrška rudarstvu
BH-P1
JPY
318.280.594
318.280.594
292.192.040
5.279.618
UKUPNO RMU "BANOVIĆI"
6.035.484
RU "Kreka"
Svjetska bankaIDA
Struja 1
29030
SDR
2.203.219
2.203.219
896.681
2.046.914
Vlada Japana
Podrška rudarstvu
BH-P1
JPY
762.697.684
762.697.684
724.799.982
13.096.411
UKUPNO RU "KREKA"
15.143.325
535.060
196.189
UKUPNO RMU "ĐURĐEVIK"
447.853
447.853
RMU "Đurđevik"
Svjetska bankaIDA
Struja 1
29030
SDR
535.060
Podrška rudarstvu
BH-P1
JPY
478.962.787
RMU "Breza"
Vlada Japana
478.962.787
466.855.359
8.435.609
UKUPNO RMU "BREZA"
8.435.609
RMU "Kakanj"
Vlada Japana
Podrška rudarstvu
BH-P1
JPY
771.692.218
771.692.218
721.030.563
13.028.301
UKUPNO RMU "KAKANJ"
13.028.301
UKUPAN VANJSKI DUG JAVNIH PREDUZEĆA
683.354.714
38
Download

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU