BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU,
ADAPTACIJU I SANACIJU STAMBENIH OBJEKATA
Broj: _______/2014.godine.
Kakanj: 31.10.2014.godine.
Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i prioriteta za dodjelu
sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom
nesrećom („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 10/14) u skladu sa članom 2. Rješenja o
imenovanju Komisije za raspodjelu sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju
stambenih objekata Općinskog vijeća broj: 01/1-382/14 od 10.09.2014 godine, Komisija za
raspodjelu sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata d o n o s i
ODLUKU
o raspodjeli novčanih sredstva za sanaciju stambenih objekata sa djelimičnom štetom
ugroženih prirodnom nesrećom na području Općine Kakanj
I
Ovom Odlukom vrši se raspodjela novčanih sredstva Federalnog Fonda za pomoć
nastradalim područjima u iznosu od 215.890,31 KM u (omjeru od ¼ ) za sanaciju stambenih
objekata vlasnicima ili posjednicima sa djelimičnom štetom ugroženih prirodnom nesrećom
na području Općine Kakanj kako slijedi:
1. Vlasnicima ili posjednicima objekata sa utvrđenom djelimičnom štetom na stambenim
objektima od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM dodjeljuje se iznos od 300,00 KM, i to:
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prezime i Ime
Mjesna zajednica
Delić Safeta
Husejnovski Salif
Čolak Biba
Mioč Salih
Ljubović Zihnija
Bešić Sulejman
Smaka Edin
Hadžić Nermina
Sabljaković Refija
Hadžić Zumra
Mehanović Salih
Beganović Arifa
Beganović Azra
Vlajić Kata
Doboj
Povezice
Doboj
Donji Kakanj
Povezice
Donji Kakanj
Povezice
Doboj
Povezice
Doboj
Kakanj II
Povezice
Donji Kakanj
Doboj
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Mehić Nedžada
Šljivo Safet
Bajramović Sejfo
Kadrija Mustafa
Tokalić Alen
Smaka Saliha
Tokić Milanka
Čeliković Osman
Mašić Ševko
Mujagić Vezir
Doboj
Donji Kakanj
Povezice
Doboj
Bilješevo
Povezice
Povezice
Doboj
Doboj
Povezice
Mujagić Mustafa
Delibašić Munir
Škulj Asim
Delić Amir
Šljivo Mehmed
Čajo Halida
Grabovica Asim
Mehanović Muharem
Torlaković Emir
Petrović Niko
Delibašić Esad
Trako Husein
Čeliković Advija
Trako Said
Šljivo Ferid
Sejdić Šemso
Džafić Omer
Karalić Haris
Kulović Nura
Kovač Šaban
Kokić Razija
Kulović Šefkija
Mahmić Dževad
Vulić Milan
Hadžić Uzeir
Cvijić Branko
Smolo Edin
Delić Šerif
Povezice
Donji Kakanj
Doboj
Doboj
Donji Kakanj
Brnj
Povezice
Kakanj II
Doboj
Povezice
Povezice
Povezice
Doboj
Doboj
Donji Kakanj
Povezice
Doboj
Povezice
Doboj
Donji Kakanj
Povezice
Doboj
Povezice
Povezice
Doboj
Povezice
Brežani
Doboj
Delibašić Tahir
Brkić Sakiba
Merdić Dževad
Tolovski Alija
Šljivo Ševal
Jašarspahić Nihad
Gačić Fahrudin
Omerović Zahit
Povezice
Povezice
Povezice
Povezice
Donji Kakanj
Doboj
Povezice
Povezice
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Fejzić Senad
Zuder Gordana
Lepić Edhem
Bilješevo
Povezice
Doboj
Maroš Zdenko-Helja Zdenka
Jašarspahić Sabit
Vila Enver
Muratović Enver-Ševket
Kovačević Juso
Muflizović Šefko
Škulj Mirsad
Mandžuka Šaban
Smaka Munib
Karamuja Rusmir-Zehrid
Alajbegović Edin
Salković Adem
Marušić Ivo
Đokić Arijeta
Medara Rasim
Maroš Mirjana
Mujagić Mubera
Smajić Šefik
Šišić Ramiz
Merdić Edin
Omić Jasminko
Martić Vojislav
Povezice
Doboj
Povezice
Povezice
Povezice
Povezice
Donji Kakanj
Doboj
Dumanac
Povezice
Donji Kakanj
Bilješevo
Povezice
Donji Kakanj
Doboj
Povezice
Povezice
Donji Kakanj
Donji Kakanj
Pope
Povezice
Povezice
2. Vlasnici ma ili posjednicima objekata sa utvrđenom djelimičnom štetom na stambenim
objektima od 3.000,00 KM do 5.000, 00 KM, dodjeljuje se iznos od 500,00 KM, i to:
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Prezime i Ime
Mjesna zajednica
Puljić Sarafina
Čivić Nusreta
Berbić Zahid
Husić Edin
Omić Senka
Mandžuka Zahid
Hajdarević Medžida
Delibašić Abdulah
Jašarspahić Rakib
Omić Refija
Delić Esada
Škulj Refik
Kulović Hafiza
Varada
Povezice
Brežani
Bilješevo
Povezice
Krševac
Doboj
Donji Kakanj
Povezice
Povezice
Donji Kakanj
Donji Kakanj
Doboj
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Alajbegović Osman
Delibašić Hilmija
Hajduković Osman
Šahman Abdulah
Duraković Sadik
Duraković Adem
Muratović Nermin
Piljug Muharem
Tursum Sulejman
Delić Mirnes
Donji Kakanj
Povezice
Povezice
Krševac
Brnjic
Brnjic
Povezice
Krševac
Bijele Vode
Donji Kakanj
3. Vlasnicima ili posjednicima objekata sa utvrđenom djelimičnom štetom na stambenim
objektima od 5.000,00 KM do 10.000, 00 KM, dodjeljuje se iznos od 1.000,00 KM, i to:
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prezime i Ime
Mjesna zajednica
Alajbegović Redžib
Čeliković Asim
Alajbegović Sabahudin
Koščić Marijan
Bajramović Senad
Erović Muhamed
Merdić Mehmed
Fejzić Vehbija-Elvis
Dugonjić Hasnija i Begić Omer
Pejić Agneza
Donji Kakanj
Tršće
Donji Kakanj
Zgošća
Povezice
Donji Kakanj
Brnjic
Tršće
Bilješevo
Kraljeva Sutjeska
4. Vlasnicima ili posjednicima objekata sa utvrđenom djelimičnom štetom na stambenim
objektima preko 10.000, 00 KM, dodjeljuje se iznos od 2.000,00 KM
Redni broj
1
2
3
Prezime i Ime
Mjesna zajednica
Aždajić Augustin
Škorić Zubejda
Škorić Sadeta
Kraljeva Sutjeska
Kakanj II
Kakanj II
II
Raspodjela sredstava iz tačke I. ove Odluke izvršena je na osnovu posebnih kriterija za
određivanje prioriteta propisanih Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i prioriteta za
dodjelu sredstava za adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 10/14), vlasnicima ili posjednicima stambenih
objekata koji su od strane Komisije za procjenu šteta općine Kakanj utvrđeni sa djelimičnom
štetom isključivo na stambenim objektima.
III
Visina pojedinačnih novčanih iznosa licima iz stava I. ove Odluke utvrđena je srazmjerno
visine procijenjene štete od strane Komisije za procjenu šteta općine Kakanj.
IV
Sa licima iz tačke I. ove Odluke Općina Kakanj i Federalni Fond za pomoć nastradalim
područjima zaključit će tripartitni ugovor.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči općine Kakanj.
DOSTAVLJENO:
1. Općinsko Vijeće,
2. Općinski načelnik,
3. Oglasna ploča,
4. a/a.
PREDSJEDNIK KOMSIJE
_____________________
Nurudin Hrusto
Download

klikom ovdje