A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterska bb
Broj: 724/2012
Datum: 29.06.2012.godine
ZAPISNIK
sa redovne Skupštine akcionara A.D. „Podunavlje“ Čelarevo
ul. Proleterska bb, koja je održana 29.06.2012.godine
Dana 29.06.2012.godine, sa početkom u 9,00 časova, u sedištu AD „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska bb (u daljem
tekstu: Društvo), održana je godišnja Skupština akcionara Društva.
Sednici godišnje Skupštine akcionara prisustvovali su:
- Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku akcionara
„Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 12, mat. broj 20236434, sa pravom na 150.846 glasova
- Nikola Milićević, generalni direktor i član Upravnog odbora
- Milan Morača, predsednik Komisije za glasanje
- Milica Rađenović, član Komisije za glasanje
- Sonja Nikolašević, član Komisije za glasanje
- Branka Rađenović, zapisničar
Za sednicu godišnje Skupštine predložen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2011
godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i Izveštaja
revizora za 2011. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora
13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora
14. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012.godinu
15. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.
Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
1
S obzirom da osim Dragice Kralj, punomoćnika akcionara „Delta Agrar“, sednici Skupštine nije prisustvovao niko od
akcionara, odnosno punomoćnika akcionara, tako da je punomoćnik Dragica Kralj bila jedini mogući kandidat za
predsednika redovne Skupštine, pristupilo se glasanju da se ona izabere za predsednika Skupštine.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je:. 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Skupština je jednoglasno donela sledeću
ODLUKU
o izboru Predsednika redovne Skupštine Društva
1. Za Predsednika redovne Skupštine Društva, koja je sazvana za dan 29.06.2012. godine bira se – Dragica Kralj iz Bačke
Palanke, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine, Dragica Kralj donela je sledeću
ODLUKU
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
1. Na redovnoj Skupštini A.D. „Podunavlje“ iz Čelareva, ul. Proleterska bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za
29.06.2012.godine, imenuju se:
1) Za zapisničara:
- Branka Rađenović, administrator u Društvu;
2) U Komisiju za glasanje:
- Milan Morača, predsedavajući
- Milica Rađenović, član
- Sonja Nikolašević, član
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 2. Verifikacija mandata
Komisija za glasanje utvrdila je:
- spisak akcionara i punomoćnika akcionara, koji prisustvuju sednici,
- da punomoćnik Dragica Kralj zastupa akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beogradu, ul. Milentija Popovića 7b
- da je ukupan broj glasova 215.449
- da punomoćnik Dragica Kralj ima 150.846 glasova
- da je punomoćje Dragice Kralj valjano
Komisija je preložila da se verifikuje mandat Dragici Kralj, punomoćniku akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul.
Milentija Popovića 7b.
Skupština je glasala o predlogu Komisije za glasanje za verifikaciju mandata. Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
2
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o verifikaciji mandata
1. Verifikuje se mandat za učešće u radu i glasanje na redovnoj Skupštini A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul.
Proleterska bb, koja je sazvana za 29.06.2012.godine sledećem licu:
1) Dragici Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku
akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića , mat. broj 20236434, sa pravom na 150.846
glasova.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
Dragica Kralj, predsednik godišnje Skupštine akcionara pročitala je predlog dnevnog reda iz Odluke Upravnog odbora o
sazivanju godišnje Skupštine akciona i konstatovala da niko od ovlašćenih predlagača nije dao predlog za izmenu ili
dopunu dnevnog reda godišnje Skupštine.
Za raspravu o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda niko od ovlašćenih učesnika nije se javio za reč.
Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda. Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda
1. Usvaja se dnevni red redovne Skupštine A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska bb (u daljem tekstu: Društvo), u
svemu prema predlogu iz Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 556/2012
od 24.05.2012.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 4.
Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
akcionara održane dana 27.06.2011 godine
Dragica Kralj, predsednik redovne skupštine otvorila je rasparavu o predlogu Odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje
Skupštine akcionara održane 27.06.2011.godine.
Niko od ovlašćenih učesnika na Skupštini nije se prijavio za učešće u raspravi, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke
o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 27.06.2011.godine.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
3
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju Zapisnika sa godišnje skupštine akcionara
održane 27.06.2011.godine
1. Usvaja se Zapisnik br. 573/2011 sa godišnje Skupštine akcionara Društva, koja je održana 27.06.2011.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja
o poslovanju za 2011. godinu i Izveštaja revizora za 2011.godinu
Predsednik godišnje Skupštine akcionara, Dragica Kralj napomenula je da je svaki akcionar imao pravo uvida u finansijski
izveštaj, izveštaj o poslovanju i izveštaj revizor društva, kao i da je finansijski izveštaj objavljen na sajtu APR, a izveštaj o
poslovanju na sajtu Društva, te je otvorila raspravu o predlogu Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011.godinu,
Izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu i Izveštaj Revizora za 2011.godinu.
Niko od ovlašćenih učesnika nije se prijavio za raspravu, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o usvajanju
finansijskog izveštaja za 2011.godinu, izveštaja o poslovanju za 2011.godinu i Izveštaja Revizora za 2011.godinu.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2011.godinu, izveštaja o poslovanju
Društva za 2011. godine i Izveštaja revizora za 2011. godinu
1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu, Izveštaj o poslovanju Društva za 2011.godinu i Izveštaj
revizora za 2011. godinu, u tekstovima koji su sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je godišnjoj Skupštini akcionara dostavljen predlog Odluke o
raspoređivanju dobitka, prema kojem bi dobitak, odnosno dobit Društva iz 2011.godine u iznosu 116.473.518,87 dinara
u celosti ostati neraspoređena.
Niko se od ovlašćenih učesnika nije prijavo za raspravu o predlogu Odluke o raspoređivanju dobitka, nakon čega se
pristupilo glasanju o predlogu navedene Odluke.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
4
ODLUKU
o raspoređivanju dobiti
1. Dobit koju je A.D. “Podunavlje” Čelarevo ostvarilo u 2011. godini u iznosu 116.473.518,87 dinara u celosti ostaje
neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
Dragica Kralj, predsednik godišnje Skupštine je izložila da je Upravni odbor Društva pripremio i dostavio Skupštini na
usvajanje izveštaj o svom radu, koji sadrži pregled odluka i drugih akata, koje je doneo Upravni odbor između dva
godišnja zasedanja Skupštine akcionara, nakon čega je otvorila raspravu o navedenom izveštaju i predlogu odluke o
njegovom usvajanju.
Niko od ovlašćenih učesnika godišnje Skupštine nije se prijavio za raspravu, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o
usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
1. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 8.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
Dragica Kralj, predsednik godišnje Skupštine je navela je da je godišnjoj Skupštini akcionara dostavljen Izveštaj
nadzornog odbora Društva sa predlogom odluke Upravnog odbora Društva o usvajanju tog Izveštaja, nakon čega je
otvorila raspravu o Izveštaju i predlogu odluke o njegovom usvajanju.
Niko od ovlašćenih učesnika godišnje Skupštine nije se prijavio za raspravu, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o
usvajanju izveštaja nadzornog odbora Društva.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
5
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva
Dragica Kralj, predsednik Skupštine navela je da utvrđen predlog Osnivačkog akta Društva, kako bi se organizacija i
osnovna statusna pitanja Društva uskladila sa novim Zakonom o privrednim društvima. Nakon toga otvorila je raspravu o
predlogu Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.
Niko od ovlašćenih učesnike nije prijavio za učešće u raspravi, predsednik Skupštine je dala na glasanje predlog Odluke o
usvajanju Osnivačkog akta društva.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju Osnivačkog akta društva
1. Usvaja se Osnivački akt društva PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim
društvima, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)
Skupština akcionara „Podunavlje“ A.d. Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine
donosi
Odluku radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)
PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO – OSNIVAČKI AKT
sledeće sadržine:
UVODNE ODREDBE
1. Ovim ugovorom se uređuje:
•
•
•
•
•
poslovno ime i sedište društva,
pretežna delatnost društva,
iznos osnovnog kapitala društva,
ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
vrste i klase emitovanih akcija.
POSLOVNO IME I SEDIŠTE
2. Društvo će poslovati pod nazivom: AKCIONARSKO DRUŠTVO “PODUNAVLJE” ČELAREVO.
Skraćeno poslovno ime je: PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO
6
Sedište Društva se nalazi na adresi: Čelarevo, ul. Proleterska bb.
PROMENA POSLOVNOG IMENA I SKRAĆENOG POSLOVNOG IMENA
3. Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi Odbor direktora Društva.
PROMENA SEDIŠTA
4. Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora Društva.
DELATNOST
5. Pretežna delatnost Društva je 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.
Društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene i ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.
Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.
PROMENA PRETEŽNE DELATNOSTI
6. Odluku o promeni pretežne delatnosti društva donosi Odbor direktora Društva.
OSNOVNI KAPITAL
7. Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 646.347.000,00 dinara, podeljen na 215.449 običnih akcija
nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.
Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi:
646.347.000,00 dinara (slovima : šestotinačetrdesetšestmilionatristotinečetrdesetsedamhiljada) .
Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prenos vlasništva na akcijama nije ograničen i iste su u potpunosti uplaćene i
registrovane u Centralnom registru dana 05.04.2005.godine ISIN: RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR.
STUPANJE NA SNAGU
8. Ova Odluka o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društiva Akcionarskog
društva „Podunavlje“ Čelarevo br. 844/06 od 28.06.2006.godine, sa svim Izmenama i dopunama.
Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše i overi ovaj Osnivački akt.
Tačka 10.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva
7
Dragica Kralj, predsednik Skupštine navela je da se novi Statut društva donosi zbog potrebe usaglašavanja statusnih
pitanja društva sa novim Zakonom o privrednim društvima. Predsednik Skupštine je otvorila raspravu o predlogu Odluke
o usvajanju Statuta društva i predlogu samog Statuta.
Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR javila se za reč i ukazala da je novim Statutom, kao organ upravljanja
društvom, umesto upravnog odbora predviđen Odbor direktora, da nadzorni odbor više nije predviđen kao organ
nadzora društva, da je sada organ nadzora komisija za reviziju. Takođe je ukazala da sada privredno društvo mora imati
zaposleno lice, koje će rukovoditi poslovima unutrašnjeg nadzora.
Kako se više niko od ovlašćenih učesnike nije prijavio za učešće u raspravi, predsednik Skupštine je dala na glasaje
predlog Odluke o usvajanju Statuta društva.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju Statuta društva
1. Usvaja se Statut društva PODUNAVLJE AD ČELAREVO, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u
tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011),
Skupština akcionara Društva „Podunavlje“ a.d. Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana
29.06.2012. godine donosi
S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ''PODUNAVLJE'', ČELAREVO
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Akcionarsko društvo „Podunavlje“, Čelarevo, ul. Proleterska bb koje je registrovano kod Agencije za privredne registre i
upisano pod registarskim brojem BD 54360/2005, matični broj Društva: 08684936, ovim Statutom vrši usaglašavanje
organa, kao i svojih opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 36/2011 i
99/2011) koji je stupio na snagu 04.06.2011.godine, a u primeni je od 01.02.2012.godine (dalje: Zakon).
Član 2.
Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:
I.
poslovno ime i sedište Društva,
II.
delatnosti Društva,
III.
pečat i štambilj
IV.
iznos osnovnog kapitala Društva,
V.
nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija,
VI.
povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva,
VII.
prava akcionara,
8
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti,
organi Društva i organizacija upravljanja Društvom,
akti i dokumenti društva,
poslovna tajna,
trajanje i prestanak Društva,
promena pravne forme Društva,
statusne promene Društva
zaštita životne sredine,
postupak izmene statuta,
prelazne i završne odredbe.
I POSLOVNO IME I SEDIŠTE
Član 3.
Društvo posluje pod poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.
Poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo »Podunavlje«Čelarevo.
Skraćeno poslovno ime Društva je: „Podunavlje„ a.d. Čelarevo.
Član 4.
Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi Odbor direktora Društva.
Član 5.
Sedište Društva nalazi se na na adresi: Čelarevo, ul. Proleterska bb.
Član 6.
Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora Društva.
II DELATNOSTI DRUŠTVA
Član 7.
Pretežna delatnost Društva je 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.
Pored pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:
− 0113 Gajenje povrća, bostana, korenastog i krtolastog bilja
− 0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
− 0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
− 0130 Gajenje sadnog materijala
− 0142 Uzgoj drugih goveda i bivola
− 0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
− 0210 Gajenje šuma i ostale šumske delatnosti
− 5210 Skladištenje
Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.
Član 8.
9
Društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene i ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.
O promeni pretežne delatnosti Društva odnosno uvođenje novih, napuštanje pojedinih delatnosti i slično, odlučuje
Odbor direktora Društva
III PEČAT I ŠTAMBILJ
Član 9.
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika pri čijem spoljnom obodu je naznačeno: Akcionarsko društvo Čelarevo, a u sredini pečata je
Podunavlje.
Štambilj je četvrtastog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime Društva, kao i mesto za broj i datum akta koji se zavodi.
Odluku o promeni pečata i štambilja Društva donosi Odbor direktora.
IV IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Član 10.
Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 14.07.2008.godine iznosi 646.347.000,00 dinara, koji se sastoji od
novčanog kapitala upisanog i uplaćenog u iznosu od 646.347.000,00 dinara.
V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA
Član 11.
Društvo je ukupno izdalo 215.449 običnih acija (broj akcija) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara (slovima: trihiljade
dinara).
Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 05.04.2005.godine,
ISIN: RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR.
Član 12.
Akcije Društva su obične (redovne) akcije.
Član 13.
Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje:
Centralni registar).
Akcije Društva
Član 14.
Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije, akcije s pravom glasa i akcije bez prava glasa.
Akcije se mogu emitovati u različitim klasama i različitim pravima, što se bliže reguliše Odlukom o emisiji.
Društvo može da emituje i druge vrste hartija od vrednosti koje se po Zakonu, a u skladu sa Odlukom o emisiji mogu
konvertovati u akcije Društva.
Član 15.
10
Na predlog odbora direktora, Skupština Društva može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom.
VI POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
Član 16.
Osnovni kapital može se povećati Odlukom Skupštine i to novim ulozima; uslovno (ostvarivanjem prava imalaca
zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva, ostvarivanjem prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva,
ostvarivanjem prava zaposlenih i direktora na kupovinu akcija Društva); iz neraspoređene dobiti i rezervi društva
raspoloživih za te namene i kao rezultat statusne promene.
Pri povećanju osnovnog kapitala društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih
akcija.
Član 17.
Osnovni kapital Društva se može smanjiti:
- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne
vrednosti.
VII PRAVA AKCIONARA
Član 18.
Sve akcije Društva daju akcionarima sledeća prava:
 pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
 pravo na isplatu dividende;
 pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka u slučaju prestanka Društva ili stečajne mase u skladu sa
zakonom kojim se uređuje stečaj;
 pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih
emisija;
 druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Član 19.
Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u
momentu izdavanja.
Član 20.
Akcije Društva se mogu slobodno prenositi.
VIII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI
Član 21.
Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:
1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
11
3) za dividendu.
Član 22.
Akcionar Društva ima pravo na plaćanje dividende u skladu sa odlukom Skupštine usvojenoj na redovnoj sednici.
Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:
 iznos dividendi,
 dan dividende na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu.
Član 23.
Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana
od dana donošenja te odluke.
Član 24.
Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.
Član 25.
Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama društva:
 takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši,
 svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.
Član 26.
Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine, između redovnih sednica Skupštine, pod uslovom da:
 izveštaji o poslovanju i finansijski rezultati Društva sačinjeni za tu namenu pokazuju da je Društvo u periodu za
koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje međudividende;
 iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne
godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu
koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve, u skladu sa
posebnim zakonom.
Član 27.
Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi za druge namene u skladu sa Zakonom.
VII ORGANI DRUŠTVA I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA
Član 28.
Upravljanje Društvom je jednodomno.
Organi društva su:
 Skupština,
 Odbor direktora
Skupština
Sastav i prava akcionara
Član 29.
12
Skupštinu čine svi akcionari Društva, koji poseduju akcije sa pravom glasa.
Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova
klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i
poslovnikom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu
Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.
Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 2. ovog člana ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu
Skupštine lično ili putem punomoćnika.
Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa
zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu
dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o
elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.
Akcionar ili punomoćnik moraju obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, dostavljanjem
kopije punomoćja sa podacima neophodnim za identifikaciju akcionara (kopija ličnog dokumenta) i utvrđivanje sadržine
punomoćja za glasanje.
Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati ili izmeniti u bilo koje vreme do dana održavanja sednice Skupštine
pisanim putem dostavljenim Društvu i punomoćniku ili, prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.
Član 30.
Skupština se održava po pravilu u sedištu Društva, ukoliko Odbor direktora svojom odlukom ne odluči drugačije radi
lakše organizacije sednice Skupštine.
Delokrug
Član 31.
Skupština odlučuje o:
1) izmenama statuta;
2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3) broju odobrenih akcija;
4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9) usvajanju izveštaja odbora direktora,
10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u
akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11) imenovanju i razrešenju direktora;
12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.
Sednice Skupštine
Član 32.
Sednica Skupštine može biti redovna ili vanredna.
13
Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Vanredna sednica se održava po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.
U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi
da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala
društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora da bude naveden razlog
sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno
predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i
sazvana.
Dan akcionara
Član 33.
Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na
deseti dan pre dana održavnja sednice. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije
akcionara Centralnog registra. Odbor direktora je dužan da dostavi svakom akcionaru spisak akcionara pisanim ili
elektronskim putem, na njegov pisani ili elektronski zahtev najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva.
Sazivanje sednice i poziv za sednicu
Član 34.
Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora, upućivanjem poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu
sednice Skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.
Redovnoj sednici prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori Društva. Na sednicu se poziva i revizor Društva.
Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i
informacije:
1) Finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna;
2) Predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3) Tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4) Tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5) Detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom i izjašnjenjem Odbora direktora;
6) Izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani
godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
7) druga dokumenta za koja Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.
Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5%
osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po
tačkama dnevnog reda koji se predlaže.
Odbor direktora je u obavezi da za vanrednu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i
informacije:
tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
3) glasački listić;
4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.
Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.
Član 35.
Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o
sazivanju Skupštine:
14
1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja
preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pisanu
saglasnost za takav način slanja
ili
2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata i na
3) internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije
Društva.
Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan
objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.
Član 36.
Poziv za sednicu Skupštine obavezno sadrži: dan slanja poziva, vreme i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda
sednice Skupštine, obaveštenje kako se mogu preuzeti materijali za sednicu, pouku o pravima akcionara u vezi sa
učešćem u radu skupštine, obaveštenje o danu akcionara.
Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu da preuzmu lično ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno
radno vreme ili na internet stranici Društva.
Dnevni red
Član 37.
Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine.
Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda ima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom
glasa.
Predlog iz stava 2. ovog člana dostavlja se pisanim putem sa obrazloženjem ili tekstom odluke koja se predlaže, a
upućuje se Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dan pre održavanja
vanredne sednice Skupštine.
Predlog se podnosi Odboru direktora, a Društvo je dužno da predlog iz stava 2. ovog člana objavi na internet stranici
najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.
Ukoliko Odbor direktora prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja
dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.
Ako Odbor direktora propusti da odgovori na predlog akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana ili takav predlog odbije,
svaki akcionar ima pravo da traži od suda, u vanparničnom postupku, da se njihov predlog usvoji.
Kvorum
Član 38.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom
pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Sopstvene akcije date
klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.
Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine
Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da
se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica). Poziv za
ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.
15
Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po
predmetnom pitanju.
Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i
održava nova sednica Skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta.
Predsednik Skupštine i glasanje
Član 39.
Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na početku svake sednice.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.
Član 40.
Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara lično ili
zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada je Zakonom za pojedina pitanja
određen veći broj glasova.
Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva
tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.
Na ponovljenoj sednici Skupštine odluke se donose većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog
broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
Glasanje može biti javno ili tajno, a način glasanja se određuje na početku sednice odlukom Skupštine i važi samo za tu
sednicu.
Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine kada je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno
da glasaju posebne klase akcionara.
Član 41.
Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja ima 3 člana.
Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik. Zapisničar vodi zapisnik, a Predsednik Skupštine je odgovoran za uredno
sačinjavanje zapisnika.
Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog održavanja.
Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.
Predsednik Skupštine je u obavezi da potpisan zapisnik dostavi svim akcionarima ili ga objavi na internet stranici društva
ili internet stranici registra privrednih subjekata u roku od tri dana od dana isteka roka u skladu sa stavom 2. ovog člana,
u trajanju od najmanje 30 dana.
Kodeks korporativnog upravljanja
Član 42.
Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži:
16
 Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje, kao i mesto na kojem je njegov tekst
javno dostupan;
 Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito
propisane zakonom;
 Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja, ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta
odstupanja.
Godišnji izveštaj
Član 43.
Godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj Društvo je u obavezi da objavi u skladu sa zakonom kojim
se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Usvajanje godišnjih ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ukoliko se pokaže da su ti izveštaji bili netačni.
Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako izveštaji nisu
usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi
odluku o raspodeli međudividende.
Odbor direktora
Član 44.
Društvo ima Odbor direktora koji se sastoji od tri direktora.
Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.
Direktore imenuje Skupština, a predlog kandidata može dati komisija za imenovanje, ako je obrazovana, i akcionari koji
imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.
Mandat direktora traje najduže 4 godine sa pravom na ponovni izbor.
Mandat direktora automatski prestaje ako Skupština društva ne usvoji finansijske izveštaje u roku koji je predviđen za
održavanje redovne sednice Skupštine.
Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.
Društvo ima 2 neizvršna direktora i 1 izvršnog direktora.
Izvršni direktor
Član 45.
Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.
Odlikom Odbora direktora izvršni direktor se može ograničiti u zastupanju društva i supotpisom prokuriste.
Generalni direktor
Član 46.
Odbor direktora može imenovati izvršnog direktora za Generalnog direktora društva.
Generalni direktor Društva zastupa Društvo bez ograničenja i organizuje poslovanje društva.
Odlukom Skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora da ispunjava da bi mogao biti imenovan za generalnog
direktora.
Član 47.
Nadležnosti generalnog direktora su:
1. Zastupa Društvo,
17
2. Predlaže program i plan rada Društva i opšte akte,
3. Podnosi izveštaje o poslovanju,
4. Stara se o izvršenju odluka Skupštine i Odbora direktora
5. Predlaže organizaciju Društva,
6. Donosi odluke o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Društvu,
7. Zaključuje ugovore i donosi opšta akta Društva radnopravnog karaktera,
8. Zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru poslovanja Društva,
9. Obavlja druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost Skupštine ili Odbora direktora u skladu sa Zakonom.
Neizvršni direktori
Član 48.
Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
Neizvršni direktor je lice koje nije zaposleno u društvu. Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je
istovremeno i nezavisni direktor.
Nadležnost i odgovornost Odbora direktora
Član 49.
Odbor direktora:
1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4) ustanovljava poslovne politike društva i politike upravljanja rizicima;
5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7) daje i opoziva prokuru;
8) imenuje ostale zastupnike Društva;
9) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
10) izdaje odobrene akcije, ako je za to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
11) utvrđuje emisionu cenu akcija u skaldu sa članom 260. stav 4. i 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
12) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skaldu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
13) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
14) izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru
ovlašćenja koja su mu data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
15) donosi odluku o raspodeli međudividendi;
16) predlaže skupšini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju
direktora po drugom osnovu;
17) izvršava odluke Skupštine;
18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odluka Skupštine.
Član 50.
Na redovnoj sednici Skupštine Odbor direktora podnosi izveštaje o:
 Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava (ako postoje);
 Usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
 Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo ukoliko su finansijski izveštaji bili predmet
revizije;
 Ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana.
Predsednik Odbora direktora
Član 51.
18
Odbor direktora bira jednog od direktora za predsednika odbora i on je neizvršni direktor.
Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje
zapisnika sa sednica odbora.
Odbor direktora može, bez navođenja razloga, da razreši i izabere novog Predsednika odbora u bilo koje vreme.
U slučaju odsutnosti predsednika odbora svaki od direktora može sazvati sednicu odbora i za predsedavajućeg se
većinom glasova na početku bira jedan od neizvršnih direktora za predsedavajućeg.
Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom Skupštine ili
jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.
Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
Sednice odbora direktora i sazivanje
Član 52.
Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.
Pozivi za sednicu su u pisanom obliku sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu, i dostavlja se svim
direktorima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice.
Svi direktori se mogu saglasiti da se poziv za sednicu dostavlja i u kraćem roku u odnosu na rok naveden u prethodnom
stavu ovog člana, a u posebno hitnim slučajevima sednica se može održati i bez dostavljanja poziva, ukoliko istoj
prisustvuju svi direktori koji čine Odbor direktora i saglasni su sa ovakvim načinom održavanja sednice.
Kvorum za rad sednice Odbora direktora čini većina od ukupnog broja direktora.
Sednicama Odbora direktora mogu osim direktora prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ukoliko su na
dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.
Na sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima obavezno prisustvuje revizor Društva.
Sednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i druga stručna lica, čije je prisustvo potrebno za raspravljanje o
pojedinim pitanjima dnevnog reda.
Odbor direktora je u obavezi da na prvoj sednici donese poslovnik o radu odbora direktora.
Odlučivanje
Član 53.
Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.
Ukoliko su glasovi jednako podeljeni odlučujući glas je glas Predsednika odbora direktora.
Zapisnik
Član 54.
Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje Predsednik odbora direktora odnosno lice koje je
predsedavalo sednicom, u slučaju odsutnosti Predsednika odbora direktora.
Zapisnik se od strane Predsednika odbora direktora dostavlja svim direktorima u roku od osam dana od dana održane
sednice.
Komisije odbora direktora
Komisija za reviziju
Član 55.
19
Odbor direktora Društva obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja:
1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2) daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u
Društvu;
3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih
izveštaja;
5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj
stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora
sa revizorom Društva;
8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i
proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.
Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih su dva člana neizvršni direktori.
Jedan član Komisije za reviziju je ovlašćeni revizor odnosno lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti
finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u skladu sa Zakonom.
Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni direktor.
Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jednom
godišnje. Odbora direktora može odlukom da odredi da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim
vremenskim intervalima.
Unutrašnji nadzor
Član 56.
Način sprovođenja, organizaciju rada i uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu
profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu uređuju se Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom
kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor,
a imenuje ga Odbor direktora na predlog komisije za reviziju.
Član 57.
Unutrašnji nadzor naročito obuhvata:
1) kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5) vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.
Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava
Komisiju za reviziju.
Spoljni nadzor
Revizija finansijskih izveštaja
Član 58.
20
Predmet revizije obavezno su godišnji finansijski izveštaji društva.
Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme
trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju dostavi pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva i obaveštenje o
svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.
X AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA
Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva
Član 59.
Društvo je dužno je da dokumenta i akte čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim
direktorima.
Društvo čuva:
1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) statut i sve njegove izmene i dopune;
4) opšte akte društva;
5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
8) zapisnike sa sednica odbora direktora;
9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10) izveštaje odbora direktora;
11) evidenciju o adresama direktora;
12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.
Član 60.
Osnivački akt, rešenje o registraciji osnivanja Društva, statut i sve njegove izmene i dopune, opšte akte Društva, zapisnike sa
sednica Skupštine i odluke Skupštine, zapisnike sa sednica Odbora direktora, godišnje izveštaje o poslovanju Društva i
konsolidovane godišnje izveštaje, ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica, zaključili sa Društvom, Društvo čuva
trajno, a ostala dokumenta i akte najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.
Član 61.
Odbor direktora je dužan da akte i dokumenta, u skladu sa Zakonom, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, na njegov
pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.
Akcionar je dužan da u zahtevu iz prethodnog stava ovog člana navede:
• svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara Društva;
• dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
• svrhu radi koje se traži uvid;
• podatke o trećim licima kojima akcionar koji traži uvid, namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako
postoji takva namera.
Odbor direktora je dužan da razmotri zahtev iz stava 1. ovog člana bez odlaganja.
Ukoliko je dokument koga akcionar traži na uvid objavljen na internet stranici Društva tako da njegov sadržaj može da se
preuzme, smatraće se da je Društvo omogućilo uvid u taj document, a Odbor direktora je dužan da akcionara –
podnosioca zahteva, u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva, pismeno obavesti o tome i uputi ga internet
stranicu sa koje može preuzeti dokument.
Ukoliko traženi akt nije objavljen na internet stranici Društva, Odbor direktora je dužan da utvrdi da li su ispunjeni uslovi
iz stava 1. i 2. ovog člana za pristup traženom dokumentu i ukoliko je zahtev osnovan, da najkasnije u roku od 5 dana od
dana prijema zahteva, pismeno obavesti podnosioca o vremenu kada može da izvrši uvid u traženi dokument.
U obaveštenju o vremenu vršenja uvida iz prethodnog stava ovog člana, Odbor direktora će obavestiti podnosioca
zahteva da je dužan da akte koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu i da je odgovoran za štetu koja je naneta
Društvu korišćenjem akata suprotno svrsi navedenoj u zahtevu, saopštavnjem licima koja nisu navedena u zahtevu ili
objavljivanjem akata na način kojim bi Društvu ili njegovom ugledu bila naneta šteta.
Uvid u dokumente i akte Društva u skladu sa ovim članom Statuta se vrši u radno vreme Društva.
21
XI POSLOVNA TAJNA
Član 62.
Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom ili pravilnikom koji donosi Odbor direktora
Društva kao poslovna tajna, a čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podaci koji imaju ili
mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opštepoznati, niti lako dostupni trećim licima koja bi njihovim
korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist. čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno
poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.
Akcionari koji poseduju značajno učešće u kapitalu, akcionar koji je kontrolni akcionar Društva, direktori, zastupnici,
prokuristi, kao i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva, a takva dužnost traje i posle prestanka
tog svojstva odnosno statusa zaposlenog u Društvu u periodu od pet godina od dana prestanka tog svojstva.
XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA
Član 63.
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.
XIII PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA
Član 64.
Ako Društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani
zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.
Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.
Društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom
kojim se uređuje stečaj.
XIV STATUSNE PROMENE
Član 65.
Društvo se može reorganizovati tako što će na drugo društvo preneti imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom
društvu stiču udele, odnosno akcije.
Društvo se, u skladu sa postupkom propisanim Zakonom, može:
-
spojiti sa drugim društvom;
-
pripojiti drugom društvu;
-
podeliti na dva ili više novoosnovanih društava (podela uz osnivanje), preneti svoju celokupnu imovinu i obaveze
na dva ili više postojećih društava (podela uz pripajanja) odnosno na jedno ili više novoosnovanih društava i
jedno ili više postojećih društava (mešovita podela);
-
izdvojiti i preneti deo svoje imovine i obaveza na jedno ili više novoosnovanih društava (izdvajanje uz osnivanje),
jedno ili više postojećih društava (izdvajanje uz pripajanje) odnosno jedno ili više novoosnovanih društava i
jedno ili više postojećih društava (mešovito izdvajanje).
XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Član 66.
22
Organi Društva i zaposleni dužni su da organizuju obavljanje delatnosti na način kojim se osigurava zaštita životne
sredine i primenjuju svi zakonski i podzakonski propisi vezani za zaštitu životne sredine.
Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da sprovode mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine, kao i mere za
uklanjanje posledica koje ugrožavaju prirodne vrednosti životne sredine.
XVI POSTUPAK IZMENE STATUTA
Član 67.
O izmenama i dopunama Statuta, Skupština donosi odluku običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.
Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.
Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka o visini
upisanog i uplaćnenog kapitala, o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija (ako postoje) i podataka o
bitnim elementima izdatih akcija svake vrste i klase, ukoliko je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.
Izmene Statuta registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 68.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, iz razloga hitnosti.
Član 69.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.
Član 70.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva od 28.06.2006. godine sa svim izmenama i
dopunama.
Član 71.
Ovaj Statut je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka.
Tačka 11.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
društva
Dragica Kralj, predsednik Skupštine navela je da je obaveza Skupštine da donese poslovnik o svom radu, te da je Upravni
odbor utvrdio predlog Poslovnika, koji je dostavljen Skupštini na usvajanje. Niko od ovlašćenih predstavnika nije se
prijavio da učestuje u raspravi, nakon čega je predsednik Skupštine dala predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu
Skupštine društva na glasanje.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva
23
1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu
koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 25) a u vezi sa članom 334. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.
36/11 i 99/11) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 31. Statuta „Podunavlje" a.d. Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo),
Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donosi:
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
PODUNAVLJE AD ČELAREVO
Uvodne odredbe
Član 1
Ovim poslovnikom uređuju se pravila postupka i načina rada Skupštine akcionara "Podunavlje" a.d. Čelarevo (u daljem
tekstu: Skupština), i to:
1) sastav, sazivanje Skupštine i prava akcionara;
2) razmatranje dnevnog reda Skupštine;
3) održavanje i tok rada na sednici;
4) glasanje na Skupštini;
5) odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine;
6) zapisnik o radu Skupštine i
7) završne odredbe.
Primena odredaba o Skupštini
Član 2
Ovaj Poslovnik primenjuje se na sve akcionare društva koji prisustvuju sednici Skupštine, punomoćnike akcionara u
Skupštini, kao i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici Skupštine.
Sastav Skupštine i prava akcionara
Član 3
Skupštinu čine svi akcionari društva.
Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija
odgovarajuće klase, što podrazumeva:
1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga,
postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i
poslovnikom skupštine.
Akcionar koji ne poseduje navedeni broj akcija iz prethodnog stava ovog člana ima pravo da učestvuje u radu Skupštine
preko zajedničkog punomoćnika.
Vrste sednica
24
Član 4
Sednice skupštine mogu da budu redovne i vanredne.
Redovna sednica održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.
Dan akcionara
Član 5
Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na
deseti dan pre dana održavanja te sednice.
Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da
učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.
Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može da
bude poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi
taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.
Mesto održavanja sednice
Član 6
Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.
Odbor direktora može da odluči da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane
organizacije sednice Skupštine.
Sazivanje sednice i poziv za sednicu
Član 7
Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.
Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.
Redovnoj sednici po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.
Vanrednu sednicu saziva odbor direktora:
1) na osnovu svoje odluke;
2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje
5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.
Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.
U slučaju iz stava 4. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu
dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.
Materijali za sednicu
Član 8
25
Odbor direktora je u obavezi da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i
informacije:
1) finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora;
2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;
6) izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom
kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i
poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
(konsolidovani godišnji izveštaj skupštine;
7) druga dokumenta za koja Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.
Odbor direktora je u obavezi da za vanrednu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i
informacije:
tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
6) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
7) glasački listić;
8) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.
Predsednik Skupštine
Član 9
Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine.
Predsednika skupštine bira Skupština na početku svake sednice.
Predsednik Skupštine je fizičko lice koje je član Skupštine.
Predsednik Skupštine otvara sednicu Skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno
odlučivanje.
Predsednik Skupštine na početku svake sednice vrši identifikaciju akcionara i njihovih punomoćnika u skladu sa
Zakonom.
Predsednik Skupštine u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati Skupštini.
Predsednik Skupštine može da oduzme reč članu Skupštine, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom
ometa rad Skupštine.
U toku trajanja sednice Predsednik može da napravi jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.
Predsednik može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su
članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.
Predsednik Skupštine može da udalji člana sa sednice (ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da
vrši povrede, ako omalovažava druge članove ili remeti rad Skupštine).
Predsednik Skupštine nema zamenika.
Predsednik Skupštine potpisuje akte koje donosi Skupština.
Izuzetno, sednicom Skupštine predsedava lice koje sud odredi u slučaju održavanja sednice Skupštine po nalogu suda.
26
Komisija za glasanje
Član 10
Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.
Komisija za glasanje se sastoji od 3 člana.
Komisija za glasanje:
1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice;
2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje
kvoruma za rad skupštine;
3) utvrđuje valjanost punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4) broji glasove;
5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje.
Članovi komisije za glasanje ne mogu da budu direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.
Punomoćje za glasanje
Član 11
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući
i pravo da u njegovo ime glasa.
Punomoćje se dostavlja Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice.
Akcionar ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu akcije.
Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava kao u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je
ovlastio.
Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za
glasanje.
Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika po ovlašćenju istog akcionara, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti
lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.
Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži:
 identifikacione podatke o akcionaru (za akcionara fizičko lice: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište
odnosno broj pasoša ako je akcionar strano fizičko lice, odnosno ako je akcionar pravno lice: poslovno ime,
matični broj odnosno identifikacioni broj i sedište );
 identifikacione podatke iz prethodne tačke o punomoćniku, s tim što ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo
glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član
organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni;
 Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje
Pored podataka navedenih u prethodnom stavu, ako se punomoćje daje za jednu sednicu Skupštine, isto obavezno
sadrži i označenje sednice Skupštine za koju se daje, sa vremenom i mesom održavanja, kao i instrukcije za glasanje po
svakoj tački dnevnog reda.
27
Punomoćje za glasanje može da se da i elektronskim putem na mail adresu Sekretara Društva navedenu u pozivu za tu
sednicu Skupštine i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski
potpis.
Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu
dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje
tog akcionara kao potpisnika punomoćja.
Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.
Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu, važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva,
odnosno do isteka perioda na koje je dato.
Punomoćje za glasanje nije prenosivo.
Punomoćnik je dužan da glasa u najboljem interesu akcionara. Ukoliko ne postupi po uputstvima akcionara za glasanje
punomoćnik je odgovoran za štetu.
Po okončanju sednice punomoćnik je u obavezi da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao.
Ko može biti punomoćnik
Član 12
Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice.
Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno
ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.
Punomoćnik akcionara ne može da bude:
1) kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu
koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
4) lice koje se, u skladu sa Zakonom, smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka 1. do 3 ovog stava,
5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje
je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
Izmena ili opoziv punomoćja
Član 13
Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod
uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.
Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.
Kvorum za održavanje sednice
Član 14
Skupštinu akcionara otvara predstavnik sazivača, preliminarno utvrdjuje kvorum i rukovodi radom Skupštine do izbora
Predsednika.
Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje Komisija za glasanje pre početka rada Skupštine.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom
pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.
28
Većina za odlučivanje
Član 15
Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju,
osim kada je Zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.
Rezultati glasanja
Član 16
Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su
učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i
protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.
Izuzetno, Predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke
ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.
Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete
odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.
Informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.
Društvo koje ne postupi u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije u
roku od osam dana od dana prijema zahteva.
Način glasanja
Član 17
Glasanje može da bude javno ili tajno.
Način glasanja se određuje na početku sednice odlukom Skupštine i važi samo za tu sednicu.
U slučaju tajnog glasanja, glasački listići će biti sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.
Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na
punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.
Predsednik Skupštine poziva akcionare da se izjasne o predlogu za koji se glasa i to sledećim redom: "ZA", "PROTIV",
"UZDRŽAN".
Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.
Prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, Komisija za glasanje uračunava i glasove dobijene pismenim putem.
Pravo glasa na osnovu založenih akcija
Član 18
Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalogodavac.
Isključenje prava glasa
Član 19
Akcionar kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:
1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.
29
Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora
Član 20
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke
dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni
za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Ako se na sednici Skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na
postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski
izveštaj.
Odbor direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.
Odgovor iz ovog člana može se uskratiti u tri slučaja ako:
1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom
licu;
2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam
dana pre dana održavanja sednice.
Akcionar je dužan da pitanje iz stava 1 i 2 ovog člana postavi pismeno i dostavi Društvu blagovremeno, a najkasnije 3
dana pre održavanje sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor.
Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.
Direktor Društva je dužan da prilikom davanja odgovora upozori na obavezu čuvanja poslovne tajne i poslovnih interesa
društva, ukoliko postavljeno pitanje iziskuje otkrivanje takvih informacija.
Ukoliko direktor odbije da odgovori na postavljeno pitanje, ta činjenica će se uneti u zapisnik.
Tok sednice
Član 21
Postupak po svakoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara sastoji se iz razmatranja predloga odluke, odnosno pitanja
koja su na dnevnom redu i odlučivanja o istom. Na glasanje se prvo stavljaju predlozi dati u materijalu, a potom predlozi
dati na samoj skupštini, po redosledu kako su davani.
Pre stavljanja na glasanje Predsednik Skupštine formuliše predlog Odluke ili akta.
Predsednik Skupštine daje reč po redu prijavljivanja, sem u slučaju dopunskih objašnjenja. Razmatranje traje dok svi
prijavljeni učesnici ne završe svoje izlaganje. Skupština može, na predlog Predsednika, odlučiti da razmatranje pojedine
tačke dnevnog reda zaključi i pre nego što svi prijavljeni izlože svoje stavove, ako je pitanje dovoljno razjašnjeno, tako da
se o njemu može doneti odluka.
Učesnik u diskusiji mora se pridržavati predmeta razmatranja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu a
njegovo izlaganje mora biti kratko i jasno. Po istoj tački dnevnog reda učesnik u diskusiji može govoriti najviše dva puta.
Predsednik skupštine može odlučiti na svakoj sednici o dužini trajanja izlaganja.
Predsednik Skupštine može izreći sledeće mere: oduzimanje reči, opomenu i udaljenje sa sednice licu koje na bilo koji
način ometa rad Skupštine.
Kada se na sednici raspravlja o dokumentima koji se smatraju poslovnom tajnom, Predsednik Skupštine će upozoriti
prisutne da su dužni da čuvaju poslovnu tajnu.
Odlaganje sednice
Član 22
Sednica Skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom terminu.
30
Sednica Skupštine odlaže se i kada Predsednik, pre njenog otvaranja, ustanovi da na sednici nije prisutan, odnosno
predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).
Sednicu skupštine odlaže Predsednik skupštine.
Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da
se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica). Poziv za
ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.
Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Prekidi sednice
Član 23
Sednica Skupštine prekida se u sledećim slučajevima:
1) kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji
kvorum glasova potreban za održavanje Skupštine;
2) kada sednica Skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;
3) kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici Skupštine, a Predsednik nije u stanju da ga povrati redovnim
merama.
Sednica skupštine može da bude prekinuta radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i
radi odmora.
Sednicu skupštine prekida i njen nastavak zakazuje Predsednik skupštine.
Zapisnik sa sednice
Član 24
Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.
Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.
Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.
Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja.
Zapisnik sadrži:
1) mesto i dan održavanja sednice;
2) ime lica koje vodi zapisnik;
3) imena članova komisije za glasanje;
4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda;
6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj
glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 20. ovog Poslovnika i prigovore nesaglasnih
akcionara.
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokaz o propisnom sazivanju
sednice.
31
Zapisnik potpisuju Predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.
Predsednik skupštine je dužan da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz
stava 3. ovog člana:
1) dostavi svim akcionarima ili
2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30
dana.
ZAVRŠNE ODREDBE
Pravilna primena poslovnika
Član 25
O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se Predsednik skupštine.
Stupanje na snagu poslovnika
Član 26
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 12.
Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora
Predsednik Skupštine Dragica Kralj navela je da je članovima Upravnog odbora društva istekao mandat, te da u tom
smislu Skupština treba da donese odluku o prestanku mandata. Takođe, je navela da po novom Zakonu o privrednim
društvima upravni odbor više ne postoji kao organ upravljanja privrednim društvima.
Niko od ovlašćenih učesnika nije se prijavio za učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik Skupštine
predlog Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora dala na glasanje.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o isteku mandata članovima Upravnog odbora
1. Na redovnoj sednici Skupštine ističe mandat članovima Upravnog odbora privrednog društva PODUNAVLJE AD
ČELAREVO, i to:
-
Slobodanu Košutiću,
Nikoli Milićeviću,
Ivani Gutović.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
32
Tačka 13.
Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog
odbora
Dragica Kralj, predsednik Skupštine u obrazloženju predloga Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog
odbora, navela je da nadzorni odbor novim Zakonom o privrednim društvima više nije predviđen kao organ nadzora, pa
je u tom smislu i utvrđen predlog Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
Niko od ovlašćenih učesnika nije se prijavio za učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik Skupštine
predlog navedene Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora dala na glasanje.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasila da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora
1. Razrešavaju se funkcija Daliborka Aleksić, predsednik Nadzornog odbora Društva, Slobodanka Janjić i Biljana
Grujić, članovi Nadzornog odbora Društva, zbog usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 14.
Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. Godinu
Dragica Kralj, predsednik godišnje Skupštine akcionara navela je da se na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara bira
Revizor, koji treba da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za tekuću godinu, te da je predlog da se za Revizora izabere
Društvo KPMG, koje je vršilo reviziju i za 2011.godinu.
Niko od ovlašćenih učesnika godišnje Skupštine nije se prijavio za raspravu, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o
izboru Revizora Društva.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasio da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o izboru revizora za 2012. godinu
1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2012. godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG
d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
33
Tačka 15.
Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora
Predsednik redovne Skupštine Dragica Kralj izložila da je, u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, organ
upravljanja privrednim društvima Odbor direktora, čiji je sastav utvrđen tim Zakonom. Nakon toga otvorila je raspravu o
predlogu Odluke o izboru članova Odbora direktora.
Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR prijavila se za učešće u raspravi i ukazala da, prema novom Zakonu i
privrednim društvima, odbor direktora ima slične nadležnosti, koje je do sada imao upravni odbor, te da je, u skladu sa
tim Zakonom i predložen sastav Odbora direktora, kojeg čini jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora, od kojih je
jedan nezavisni član.
Kako se više niko od ovlašćenih učesnika nije se prijavio za učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, pa je
predsednik Skupštine predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora dala na glasanje.
Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.
Broj datih glasova je: 150.846
Broj važećih glasova je: 150.846
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 150.846
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Predsednik Skupštine je proglasio da je Skupština jednoglasno donela
ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora
1. Biraju se za članove Odbora direktora društva PODUNAVLJE AD ČELAREVO:
1. Nikola Milićević iz Kruševca,
2. Luka Popović iz Beograda,
3. Gordana Ranković iz Ugrinovaca
na mandatni period od 4 (četiri) godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je donošenjem Odluke o izboru Odbora direktora iscrpljen dnevni
red, nakon čega je zaključila redovnu sednicu Skupštine.
Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 10,00 časova.
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju
sednice.
Zapisničar,
Branka Rađenović, s.r.
Komisija za glasanje:
Milan Morača, s.r.
Milica Rađenović, s.r.
Predsednik Skupštine,
Dragica Kralj, s.r.
Sonja Nikolašević, s.r.
34
Download

Записник са редовне скупштине акционара АД Подунавље