SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
1
TRAVNIK
Bosna i Hercegovina, Školska 23 72270 Travnik
Studentska služba: Tel: 030 519 750; Fax: 030 519 759; E-mail: [email protected]; Nastavna služba: 030 519 755; ; Email: [email protected]; Management: 030 519 754; E-mail: [email protected]; Pravna služba: 030 519 753; Email: [email protected]; Finansije: 030 519 755; E-mail: [email protected]; Informaciono-komunikacioni
centar: 030 519 760; E-mail: [email protected]; Biblioteka: E-mail: [email protected]
www.unvi.edu.ba
Broj:
Datum: 15.11.2011.g.
ZAPISNIK
SA 25. SJEDNICE SENATA SVEUĈILIŠTA/UNIVERZITETA „VITEZ“
TRAVNIK
Sjednica Senata odrţana je u petak, 11.11.2011. godine sa poĉetkom u 13. sati u prostorijama
Sveuĉilišta/Univerziteta u Travniku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Senata prof. dr
Nikola Grabovac.
Sjednici su prisustvovali: prof. dr. Kadrija Hodţić, prof. dr. Miloš Trifković, prof. dr. Lazo
Roljić, prof. dr. Ratko Juriĉić, doc. dr Zijo Veledar, doc. dr Ramiz Kikanović, mr. Bakir
Mujić i Amra Kraksner zamjenik direktora Instituta.
Opravdano odsutni ĉlanovi Senata su: prof. dr Branko Latinović, prof. dr Selma UzunovićKamberović, prof. dr Ţeljko Baroš, doc. dr Mile Matijević, te ĉlanovi predstavnici studenata
AnĊela Bošnjak II ciklus i Abdulah Fajkić I ciklus studija.
Od pozvanih sjednici su još prisustvovali: mr. Senad Tatarević izvršni mendţer, mr. Jamila
Jaganjac direktor Centra za osiguranje kvalitete, Tomislav Rajić dipl. iur, pomoćnik rekotra
za pravna pitanja, Renata Ignjić ref. stud. sluţbe stud. II ciklus i Marija Ripa ref. za kadrove i
unapreĊenje nastavnog osoblja.
Zapisnik je vodio Mahir Marušić dipl. iur.
DNEVI RED
1.
2.
3.
4.
Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Senata,
Informacija o upisu studenata (I, II i III ciklus studija),
Usvajanje odluke o izmjeni i dopuni nastavnog plana Magistarski studij,
Davanje suglasnosti na prijedloge Nastavno-nauĉnog vijeća Fakulteta poslovne
ekonomije:
4.1.1. Kandidat: Selma Ĉizmić
Naziv teme: „Primjena credit scoring modela ocjene kreditne sposobnosti klijenata
1
u funkciji kvalitetnog upravljanja kreditnim rizikom financijske
institucije“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
-
Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
4.1.2. Kandidat: Emina Ĉolić
Naziv teme: „Uvođenje kriznog menadžmenta u funkciji ozdravljenja poslovanja
poduzeća“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
-
Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
4.1.3. Kandidat: Mirnes Šabanović
Naziv teme: „Uticaj fiskalne politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i
Hercegovine“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
-
Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
5. Izbori u akademska zvanja
5.1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije o izboru u suradniĉka zvanja
a)Fakultet poslovne ekonomije, prijedlog:
5.1.1. Mr. Goran Pejaković, izbor u zvanje višeg asistenta – oblast Menadžment, (Komisija:
prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Adil Kurtić, doc.dr Slobodan Vujić).
b)Fakultet zdravstvene njege, prijedlog:
5.1.2. Alma Zolota, dipl. fiziot, izbor u zvanje asistenta - oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija (Komisija: prof.dr Zdravko Vlajnić, prof.dr Suada Kapidţić Duraković, doc.dr
Ivona Stanković).
5.2. Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisije za pripremanje prijedloga
izveštaja za izbor u suradniĉko zvanje
a) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno- nauĉna zvanja:
5.2.1.Dr Milenko Krunić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Računovodstvo i revizija,
predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Izudin Kešetović, doc.dr Zijo Veledar, doc.dr Boţo
Vukoja.
5.2.2.Dr Slavko Vukić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Financije, bankarstvo i osiguranje,
predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Izudin Kešetović, prof.dr Jusuf Kumalić, doc.dr
Bogdana Vujnović-Gligorić.
b) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne informatike za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbor u suradniĉko zvanje:
5.2.3. Mr Esminka Burek, za izbor u zvanje višeg asistenta, na predmete: Savremena
pedagogija i Didaktički sistemi, predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Lazo Roljić, prof.dr
Branko Latinović, doc.dr Hazim Selimović.
c) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta pravnih nauka za imenovanje Komisija
za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno-nauĉna i suradniĉka zvanja:
5.2.4.Prof.dr Tadija Bubalović, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na oblast Krivično
pravne nauke, predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Miodrag Simović, prof.dr Mile
Matijević, prof.dr Miloš Trifković.
5.2.5. Mr Emir Sudžuka, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblasti: Poslovno pravne nauke i
Međunarodno pravo, predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Miloš Trifković, prof.dr Mile
Raĉić , prof.dr Ljiljana Obradović-Begić.
6. Usvajanje odluke o dodjeli poĉasnog zvanja profesora emeritusa
a) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za dodjelu
poĉasnog zvanja professor emeritus i prijedloga za imenovanje Komisije za pisanje izvještaja
o kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor emeritus
6.1.Prof. dr Nikola Grabovac, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, predloţena je
Komisija u sastavu: akademik, prof.dr Boris Tihi, prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Ţeljko Baroš.
6.2.Prof. dr Boris Tihi, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, predloţena je Komisija u
sastavu: prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Nikola Grabovac, prof.dr Dragoljub Stojanov.
b) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta pravnih nauka za dodjelu poĉasnog
zvanja professor emeritus i prijedloga za imenovanje Komisije za pisanje izvještaja o
kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor emeritus
6.3.Prof. dr Miloš Trifković, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, predloţena je
Komisija u sastavu: prof.dr Mirko Vasiljević, prof.dr Silvia Petrić, prof.dr Mile Raĉić.
c) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta zdravstvene njege za dodjelu poĉasnog
zvanja professor emeritus i prijedloga za imenovanje Komisije za pisanje izvještaja o
kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor emeritus
6.4.Prof. dr Ešref Bećirović, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, predloţena je
Komisija u sastavu: prof.dr Osman Sinanović, prof.dr Admedina Savković, prof.dr Zlata Ţigić.
7. Razmatranje prolaznosti studenata u proljetnom semestru za FPE, FPI, FPN i FZNJ,
8. Formiranje Vijeća za posdiplomske i doktorske studije,
9. Izvještaj o rezultatima anketiranja nastavnog osoblja,
10. Usvajanje Pravilnika o radu Instituta,
11. Razmatranje i analiza meĊunarodne nauĉne konferencije,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju ĉasopisa za Fakultet zdravstvene njege
13. Razmatranje i usvajanje Odluke zaduţenja nastavnog osoblja,
14. Imenovanje vršioca duţnosti Prorektora za nastavu i studenska pitanja, Prorektora za
nauĉni rad i meĊunarodnu suradnju i Prorektora za kvalitet i razvoj,
15. Imenovanje v.d dekana na Fakultetu poslovne ekonomije
16. Raspisivanje Konkursa za izbor u nastavno-nauĉna i suradniĉka zvanja,
17. Promjena sjedišta Sveuĉilišta/Univerziteta,
18. Promjena i usklaĊivanje kafikacije djelatnosti za Sveuĉilište/Univerzitet,
19. Tekuća pitanja.
TOK DNEVNOG REDA
Nakon uvodne rijeĉi i pozdrava rektora, prof. dr Nikola Grabovc je predloţio usvajanje
dnevnog reda. Pitao je prisutne ĉlanove da li imju prijedlog dopune dnevnog reda te je otvorio
rasparavu za diskusiju. Kako nije bilo dodatnih izmjena dnevnog reda pristupilo se usvajanju
dnevnog reda.
Dnevni red za 25. sjednicu Senata jednoglasno je usvojen.
AD-1. Za prvu taĉku dnevnog reda predloţeno je usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Senata
te je otvorena rasprava za diskusiju. Kako nije bilo rasprave i diskusije ĉlanovi Senata su
jednoglasno usvojili Zapisnik sa 24. sjedinece.
AD-2. U drugoj taĉci dnevnog reda ĉlanovima Senata je prezentiran upis studenta za sve
fakultete Sveuĉilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik. Uvodiĉar u ovoj taĉci dnevnog reda bio
je mr. Senata Tataravić izvršni menadţer Sveuĉilišta/Univerziteta. Mr. S. Tatarević te je
rekao:
U pozivu svi ĉlanovi Senata su dobili detaljni pregled upisa studenata na
Sveuĉilištu/Univerzitetu. U ovoj akademskoj-školskoj godini ukupno je upisano 400
studenata. Na Fakultetu poslovne ekonomije upisano je 147 studenata, na Fakultetu poslovne
informatike upisano je 107 studenata, na Fakultetu pravnih nauka upisano je 48 studenata i na
Fakultetu zdravstvene njege je upisano 97 studenata.
Mr. S. Tatarević je rekao da je do podnošenja ovog izvještaja 85 studenata diplomiralo i to na
Fakultetu poslovne ekonomije 37, na Fakultetu pravnih nauka 7, na Fakultetu poslovne
informatike 15 i na Fakultetu zdravstvene njege 26.
Na magistarskom studiju (ĉetvrta i peta godina) upisano je ukupno 90 studentata i to na
Fakultetu poslovne ekonomije 59 studenata na Fakultetu pravnih nauka 6 studenata, na
Fakultetu poslovne informatike 13 studenata i na Fakultetu zdravstvene njege 12 studenta.
U ovoj taĉci dnevnog reda komentarisali su: Prof. dr Slobodan Ćamilović, prof. dr Miloš
Trifković, prof. dr Kadrija Hodţić, doc. dr Ramiz Kikanović, mr. Bakir Mujić i mr. Jamila
Jaganjac.
Nakon izlaganja i rasprave ĉlanova Senata doneseni su slijedeći zakljuĉci: prihvata se
informacija o upisu studenata, da se odrţi tematska rasprava o pozicioniranju
Sveuĉuĉilišta/Univerziteta i to za svaki fakultet pojedinaĉno, te da se uspastavi partnerski
odnos u nastavi izmeĊu profesora-asistenti-studenti-nastavna sluţba.
AD-3. Izmjene i dopune Magistarskog studija je bila 3 taĉka dnevnog reda, a uvodniĉar po
ovoj taĉci je bio Rektor prof. dr Nikola Grabovac te je rekao:
Da su izvršene odreĊene korekcije na nastavnom planu Magistarskog studija na Fakultet
poslovne ekonoije u smislu smanjivanja i ukidanja pojedinih smjerova. Na magistarskom
studiju na Fakultetu poslovne ekonomije imali smo 6 smjerova. Na pojedinim smjerovima
upisan je mali broj studenta. Smjerovi koji nisu rentanbilni zamrznuti su (ukinuti), jer da bi
Sveuĉilište/Univerzitet poslovao sa pozitivnom 0 potrebno je da se na jedan smjer upiše
najmanje 30 studenta.
Po završetku izlaganja, Rektor je otvorio raspravu za diskusiju. Kako nije bili
diskutanata,
Odluka o izmjeni i dopuni Magistarskog rada je jednoglasna usvojena.
AD-4. Davanje suglasnosti na prijedloge Nastavno-nauĉnog vijeća Fakulteta poslovne
ekonomije:
4.1.
Kandidat: Selma Ĉizmić
Naziv teme: „Primjena credit scoring modela ocjene kreditne sposobnosti klijenata
u funkciji kvalitetnog upravljanja kreditnim rizikom financijske
institucije“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
Senat je suglasan na materijale za kandidata Selmu Ĉizmić.
4.2. Kandidat: Emina Ĉolić
Naziv teme: „Uvođenje kriznog menadžmenta u funkciji ozdravljenja poslovanja
poduzeća“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
Senat je suglasan na materijale za kandidata Eminu Ĉolić.
4.3. Kandidat: Mirnes Šabanović
Naziv teme: „Uticaj fiskalne politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i
Hercegovine“
a) Prijava teme magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme magistarskog
rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
teme
Senat je suglasan na materijale za kandidata Mirnesa Šabanovića.
AD-5. Izbori u akademska zvanja
5.1.Razmatranje Izvještaja komisije o izboru u nastavno-nauĉna i suradniĉka zvanja
Razmatrani su i usvojeni izvještaji Komisije i jednoglasno je donesena odluka da se:
a)Fakultet poslovne ekonomije:
5.1.1. Mr. Goran Pejaković, bira u zvanje višeg asistenta – oblast Menadžment, (Komisija:
prof.dr Hasan Muratović, doc.dr Adil Kurtić, doc.dr Slobodan Vujić).
b)Fakultet zdravstvene njege
5.1.2. Alma Zolota, dipl.fiziot., bira u zvanje asistenta – oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija, (Komisija: prof.dr Zdravko Vlajnić, prof.dr Suada Kapidţić Duraković, doc.dr
Ivona Stanković).
5.2. Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisije za pripremanje prijedloga
izveštaja za izbor u nastavno-nauĉna i suradniĉka zvanja
a) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbor u suradniĉko zvanje.
Usvojen je prijedlog NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za imenovanje Komisija za
sastavljanje Izvještaja i prijedloga izbora u zvanje:
5.2.1.Dr.sc. Milenko Krunić, izbor u zvanje docenta – oblast Raĉunovodstvo i revizija,
imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Izudin Kešetović, doc.dr Zijo Veledar, doc.dr Boţo
Vukoja.
5.2.2. Dr.sc. Slavko Vukić, izbor u zvanje docenta- oblast Financije, bankarstvo i osiguranje,
imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Izudin Kešetović, prof.dr Jusuf Kumalić, doc.dr
Bogdana Vujnović-Gligorić.
b) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne informatike za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbor u suradniĉko zvanje.
Usvojen je prijedlog NNV-a Fakulteta poslovne informatike za imenovanje Komisija za
sastavljanje Izvještaja i prijedloga izbora u zvanje:
5.2.3. Mr. Esminka Burek, izbor u zvanje višeg asistenta – predmeti Savremena Pedagogija i
Didaktiĉki sistemi,imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Lazo Roljić, prof.dr Branko
Latinović, doc.dr Hazim Selimović.
c) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta pravnih nauka za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbor u nastavno nauĉno i suradniĉko
zvanje.
Usvojen je prijedlog NNV-a Fakulteta pravnih nauka za imenovanje Komisija za sastavljanje
Izvještaja i prijedloga izbora u zvanje:
5.2.4. Prof.dr.sc. Tadija Bubalović, izbor u zvanje vanrednog profesora- oblast Kriviĉno
pravne nauke, imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Miodrag Simović, prof.dr Mile
Matijević, prof.dr Miloš Trifković.
5.2.5. Mr Emir Sudţuka, izbor u zvanje višeg asistenta- oblasti Poslovno pravne nauke i
MeĊunarodno pravo, imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Miloš Trifković, prof.dr Mile
Raĉić, prof.dr. Ljiljana Obradović-Begić.
AD-6. Usvajanje odluke o dodjeli poĉasnog zvanja profesora emeritusa
a) Razmatran je i usvojen prijedlog NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za pokretanje
procesa za dodjelu poĉasnog zvanja professor emeritus i prijedlog za imenovanje Komisije za
pisanje izvještaja o kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor
emeritus
6.1.Prof. dr Nikola Grabovac, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, usvojena je
Komisija u sastavu: akademik, prof.dr Boris Tihi, prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Ţeljko Baroš.
6.2.Prof. dr Boris Tihi, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, usvojena je je Komisija u
sastavu: prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Nikola Grabovac, prof.dr Dragoljub Stojanov.
b) Razmatran je i usvojen prijedlog NNV-a Fakulteta pravnih nauka za pokretanje procesa za
dodjelu poĉasnog zvanja professor emeritus i prijedlog za imenovanje Komisije za pisanje
izvještaja o kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor
emeritus
6.3.Prof. dr Miloš Trifković, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, usvojena je
Komisija u sastavu: prof.dr Mirko Vasiljević, prof.dr Silvia Petrić, prof.dr Mile Raĉić.
c) Razmatran je i usvojen prijedlog NNV-a Fakulteta zdravstvene njege za pokretanje procesa
za dodjelu poĉasnog zvanja professor emeritus i prijedlog za imenovanje Komisije za pisanje
izvještaja o kandidatu, sa mišljenjem i prijedlogom o dodjeli poĉasnog zvanja professor
emeritus
6.4.Prof. dr Ešref Bećirović, za izbor u poĉasno zvanje professor emeritus, usvojena je
Komisija u sastavu: prof.dr Osman Sinanović, prof.dr Admedina Savković, prof.dr Zlata Ţigić.
AD-7. U sedmoj taĉci dnevnog reda ĉlanovi Senata su razmatrali prolaznost studenata u
proljetnom semestru za Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet poslovne informatike, Fakultet
pravnih nauka i Fakultet zdravstvene njege. Materijal po ovoj taĉci dnevnog reda je
blgovremeno dostavljen na uvid ĉlanovima Senata i kako nije bilo rasprave po ovoj taĉci
dnevnog reda, prolaznost studenta u proljetnom semestru za sva 4 fakulteta su jednoglasno
usvojena.
AD-8. Formiranje Vijeća za postdiplomske i doktorske studije je bila 8 taĉka dnevnog reda, a
uvodniĉar po ovoj taĉci bio Rektor prof. dr N. Grabovac:
Vijeće za postdiplomske i doktorske studije je akademska kategorija koja mora de se formira.
Kao akademska kategorija zadatci Vijeća za postdiplomske i doktorske studije je da obavi
prehodni postupak i koordinira, nauĉni i istraţivaĉki proces na postdiplomskim i doktorskim
studijama kako bi taj proces bio efikasan i aţuran i kako bi se obezbjedio kvalitet i kredibilitet
magistarskih i doktorskih studija.
Vijeće za postdiplomske i doktorske studije prehodno razmatra i daje preporuke Nastavnonauĉnom vijeću fakulteta po svim pitanjima vezanim za magistarske i doktorske studije i za
proceduru evaluiranja, odobravanja i izrade magistarskih radova i doktorskih dizertacija i
odbrane magistarskih i doktorskih teza. Vijeće se zasjedati po potrebi, a najmanje jednom
godišnje.
Za ĉlanove Vijeća postdiplomskog i doktorskog studija predloţeni su slijedeći ĉlanovi: Prof.
dr Kadrija Hodţić Predsjednik Vijeća, prof. dr Ţeljko Baroš zamjenik Predsjednika Vijeća,
doc. dr Fahrudin Fehrić sekretar Vijeća, prof. dr Vinko Kandţija ĉlan, prof. dr Miloš
Trifković ĉlan, prof. dr Lazo Roljić ĉlan, prof. dr Ratko Juriĉić ĉlan, prof. dr Branko
Latinović ĉlan, doc. dr Fuad Purišević ĉlan, doc. dr Sead Karakaš ĉlan i Renata Ignjić stalni
zapisniĉar.
Nakon izlaganja, Rektor je otvorio raspravu za diskusiju. Kako nije bilo rasprave za diskusiju
pristupilo se glasanju, te je:
Vijeće za postdiplomske i doktorske studije jednoglasno usvojeno.
AD-9. U devetoj taĉci dnevnog reda razmatrao se izvještaj o anketiranju nastavnog osoblja.
Kako je izvještaj u pozivu dostavljen svim ĉlanovima Senata na uvid i nakon kratke rasprave
pristupilo se glasanju.
Izvještaj o rezultatima anketiranja nastavnog osoblja jednoglasno je usvojen od svih prisutnih
ĉlanova Senata.
U ovoj taĉci dnevnog reda komentirali su: prof. dr Nikola Grabovac, prof. dr Slobodan
Ćamilović, prof. dr Kadrija Hodţić i mr. Jamila Jaganjac.
AD-10. Usvajanje Pravilnika o radu Instituta je bila 10 taĉka dnevnog reda, a Rektor je
odmah otvorio Raspravu za diskusiju.
U ovoj taĉci dnevnog reda prof. dr Miloš Trifković je rekao kako je Pravilnik o radu instituta
bio predmet razmatranja na Savjetu Instituta i kako su izvršene sve korekcije Pravilnika, te da
nema potrebe bilo šta drugo dodavati i predloţio Senatu da se Pravilnik usvoji.
Pravilnik o radu Instituta jednoglasno je usvojen.
U ovoj taĉci dnevnog reda komentirali su: prof. dr Miloš Trifković i Amra Kraksner.
AD-11. U jedanaestoj taĉci dnevnog reda mr. Jamila Jaganjac podnijela je izvještaj Senatu o
MeĊunarodnoj konferenciji „ECONOMIC SYSTEM OF EUROPEN UNION AND
ACCESSION OF THE BOSNIA AND HERCEGOVINA“ te je rekla:
Da je to prva meĊunarodna konferencija Sveuĉilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik koja je
odrţana u septembru 2011 godine u Vitezu, organizovana je u saradnji sa: University of
Rijeka; Faculty of Economics – Chair Jean Monnet; University of Ljubljana, Faculty of
Economics – Chair Jean Monnet; University of Belgrade; Faculty of Organizational Sciences;
University of Zagreb ; Faculty of Economics and Business; Institut CEDIMES Paris –
CEDIMES Rijeka.
Ukupno je najavljeno 57 radova i 105 autora, podjeljenih po tematskim oblastima:
1. Teorija i praksa ekonomskih integracija
2. MeĊunarodno poslovanje i konkurentnost u promjenjivom globalnom okruţenju
3. Specifiĉnosti nacionalne ekonomske politike i povezanost sa ekonomskim
integracijama – studije sluĉaja
4. Bosna i Hercegovina, perspektiva EU integracije, trgovina i suradnja
5. Regulatorno okruţenje EU, EU i nacionalne perspektive
6. Perspektive proširenja EU u domeni poslovanja i Vlada
U šest odvojenih sesija aktivno uĉešće su uzeli autori 18 radova, odnosno po tri u svakoj od
sesija. Veći broj radova prezentira iskustva zemalja iz okruţenja u korištenju EU fondova,
njihovih ekonomskih efekata, prednosti i prepreka na koje su nailazili. Iskustva mogu pomoći
BiH u prevladavanju istih. Najĉešći propusti definisani su kao nedovoljna priprema za
koristenje EU fondova i prijedlozi usmjereni ka educiranju ljudi i institucija u cilju
upoznavanja sa procedurama od aplikacije do realizacije projekta. Istaknuta je i vaţnost
postizanja konkurentnosti zemalja u razovju, na EU trţištu, putem investiranja u inovacije i
razvoj, ali putem povezivanja zemalja u razvoju u meĊusobne partnerske odnose, radije nego
konkurentske. Kao glavni faktor koji jedno drustvo preobrazava u high-tech drustvo
identificirani su: razvijen akademski sistem i politika Vlade, koja podupire istraţivanje i
razvoj visokih tehnologija.
Ĉlanovi Senata jednoglasno su prihvatili Izvještaj.
AD-12. Pokretanje ĉasopisa South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ) je 12.
taĉka dnevnog reda, a uvodniĉar po ovoj taĉci je bio Rektor Prof. dr Nikola Grabovac:
South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ) je zvaniĉna, polugodišnja
publikacija Fakulteta zdravstvene njege, Sveuĉilišta/Univerziteta ''Vitez'' Travnik, Bosna i
Hercegovina, i Medicinskog Fakulteta Sveuĉilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek, Hrvatska.
Izdavaĉ ĉasopisa South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ) je Fakultet
zdravstvene njege, Sveuĉilište/Univerzitet ''Vitez'' Travnik, Bosna i Hercegovina, i
Medicinski Fakultet Sveuĉilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek, Hrvatska.
Glavni i odgovorni urednik ĉasopisa South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ)
je prof. dr Selma Uzunović-Kamberović, a pomoĉnik glavne i odgovorne urednice je
Radivoje Radić.
Redakcijski odbor ĉasopisa ĉine: Ines Drenjanĉević (Osijek, Hrvatska), József Betlehem
(Pécs, MaĊarska), Biljana Drašković (Novi Sad, Srbija), Bojana Filej (Novo Mesto,
Slovenija), Boris Hrabaĉ (Mostar, Bosna i Hercegovina), Ratko Jurišić (Travnik, Bosna i
Hercegovina), Almasa Kapidţić (Travnik, Bosna i Hercegovina), Dragana Milutinović (Novi
Sad, Srbija), Mary Pat Kunert (Milwaukee, USA), Lejla Mešalić (Travnik, Bosna i
Hercegovina), Majda Pajnkihar (Maribor, Slovenija), Nada Prlić (Osijek, Croatia), Haris
Pandţa (Travnik, Bosna i Hercegovina), Mario Štefanĉić (Osijek, Hrvatska), Aleksandar
Vĉev (Osijek, Hrvatska).
Promicija ovog ĉasopisa zakazana je 17.11.2011. godine u zgradi Franšiznog centra
Economic-a Vitez.
Rektor je predloţio pokretanje ĉasopisa, te je otvorio raspravu za diskusiju. Kako nije bilo
rasprave Odluka o pokretanju ĉasopisa South Eastern Europe Health Sciences Journal
(SEEHSJ) je jednoglasno usvojena.
AD-13. U ovoj taĉci dnevnog reda razmatrala se Odluka o zaduţenju nastavnog osoblja.
Rektor je konstatovao da su zaduţenja nastavnog razmatrana na Nauĉnom nastavnom vijeću
svakog fakulteta, te su zaduţenja proslijeĊena Senatu na usvajanje. Rektor predloţio da se
ova zaduţenja usvoje.
Senat jednoglasno usvaja Odluku o zaduţenju nastavnog osoblja za sve 4 fakulteta.
AD-14. Imenovanje vršioca duţnosti Prorektora za nastavu i studenska pitanja, Prorektora za
nauĉni rad i meĊunarodnu suradnju i Prorektora za kvalitet i razvoj. U ovoj taĉci za prorektora
nastavu i studenska pitanja predloţen je prof. dr Kadrija Hodţić, za Prorektora za nauĉni rad i
meĊunarodnu suradnju predloţen je prof. dr Vinko Kandţija i za Prorektora za kvalitet
predloţen je prof. dr Slobodan Ćamilović.
Ĉlanovi Senata jednoglasno prihvataju predloţene profesore za Prorektore.
AD-15. U ovoj taĉci dnevnog reda Rektor prof. dr Nikola Grabovac je predloţio imenovanje
v.d. dekana na Fakultetu poslovne ekonomije.
Funkciju dekana na Fakultetu poslovne ekonomije je obavljao prof. dr Kadrija Hodţiĉ. S
obzirom da je prof. Hodţić izabran za Prorektora za nastavu i studenska pitanja, Rektor prof.
dr Nikola Grabovac predlaţe da za dekana na Fakultetu poslovne ekonomije imenuje doc. dr
Fahrudin Fehrić.
Nakon prijedloga Rektora pristupilo se glasanju. Prijedlog Rektora jednoglasno je usvojen uz
jedan glas sudrţan, a doc. dr Fahrudin Fehrić imenuje se za v.d. dekana na Fakultetu poslovne
ekonomije, Sveuĉilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik.
Primopredaja duţnosti dekana izvršit će se 01.01.2012. godine.
AD-16. Raspisivanje Konkursa za izbor u nastavno nauĉna i suradniĉka zvanja.
Zbog potreba Sveuĉilišta/Univerziteta raspisat će se Konkurs za izbore u zvanja za sljedeće
uţe nauĉne oblasti:
-Fizikalna medicina i rehabilitacija, 1 nastavnik u svim zvanjima
-Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, 1 nastavnik u svim zvanjima
-Teorija i istorija prava, drţave i društva, 1 nastavnik u svim zvanjima
-Kriviĉno pravne nauke, 1suradnik u zvanju asistent ili viši asistent
-Teorija i istorija sociologije, 1suradnik u zvanju asistent ili viši asistent
-Komunikologija , 1suradnik u zvanju asistent ili viši asistent
-Ekonomija, 3suradnika u zvanju asistent ili viši asistent
-Menadţment, 3suradnika u zvanju asistent ili viši asistent
-Poduzetništvo, 3suradnika u zvanju asistent ili viši asistent
-Marketing i trgovina, 3suradnika u zvanju asistent ili viši asistent
-Financije, bankarstvo i osiguranje, 3 suradnika u zvanju asistent ili viši asistent.
AD-17. Promjena sjedišta Sveuĉilišta/Univerziteta je bila slijedeća taĉka dnevnog reda, a
uvodniĉar po ovoj taĉci bio je prof. dr Nikola Grabovac te je rekao,
Da je dana 10.11.2011. godine odrţana sjednica Upravnog odbora Sveuĉilišta/Univerziteta, te
da je jednoglasno donesena Odluka o izmiještanju sjedišta Sveuĉilišta/Univerziteta iz
Travnika sa adrese ul. Školska 23., na adresu Poslovni centar-96-2, objekat „Franšizni centar
BiH“ u Vitezu.
Jedan od glavnih razloga zbog ĉega treba da se sjedište Sveuĉilišta/Univerziteta izmjesti u
Vitez jeste da se distanciramo od drugih Univerziteta koji posluju u Travniku.
Promjena bi se izvršila u tome da bi se rektorat izmjestio u Franšizni centar a studenska
sluţba i nastava bi se i dalje odrţavale u Travniku, a naknadno će se i one preseliti u Vitez
kada se osigura poslovni prostor.
Pozivam ĉlanove Senata da podrţe Odluku Upravnog odbora o izmještanju sjedišta
Sveuĉilišta/Univerziteta.
Nakon uvodnog izlaganja rektora prof. N. Grabovca ĉlanovi Senata jednoglasno su podrţali
odluku U.O.
U ovoj taĉci dnevnog reda donesen je Zakljuĉak da se ovašćuje pravna sluţba da završi proces
promjene sjedišta Sveuĉilišta/Univerziteta.
AD-18. Poromjena i usklaĊivanje djelatnosti Sveuĉilišta/Univerziteta je bila osamnaesta taĉka
dnevnog reda, a uvodniĉar po ovoj taĉci bio je Tomislav Rajić pomoćnik Rektora za opće i
pravne poslove. T. Rajić je istekao:
Da Sveuĉilište/Univerzitet mora da završi promjeni i usklaĊivanje klafikacije djelatnosti tj.
usklaĊivanje i promjena šifarnika djelatnosti. To je obveza koju moraju da izvrše sva pravna
lica i to do kraja 12 mjeseca ove godine.
Na ovu taĉku dnevnog reda prof. dr N. Grabovac je rekao da je to obveza koju moramo da
izvršimo i završimo, te da ovlašćuje pravnu sluţbu da taj proces završe, konstatujući da se
šifarnik djelatnosti izmjeni i u Statutu Sveuĉilišta/Univerziteta, te da se donese odluka o
izmjeni i dopuni Statuta Sveuĉilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik.
Ĉlanovi Senata jednoglasno su podrţali prijedlog.
AD-19. Razno, pod ovom taĉkom nije bilo diskusije.
Sjenica je završena u 16,00.
Zapisniĉar
Mahir Marušić, dipl. iur
Predsjednik Senata
Prof. dr Nikola Grabovac, rektor
Download

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"