Det Norske Veritas
Překlad textu stránky: www.dnv.com/signaturevalidation. Všechny původní odkazy
naleznete na uvedených stránkách.
Elektronický podpis na dokumentech DNV
DNV používá elektronické podpisy na dokumentech, jako jsou například vybrané certifikáty,
zprávy, dopisy. Možná jste již od nás dokument s elektronickým podpisem obdrželi.
Tato stránka Vám poskytuje informace o používání a ověření elektronického podpisu DNV.
1. Úvod
Elektronický podpis se používá k identifikaci osoby podepisující dokument či zasílatele
zprávy a slouží také k zamezení falšování obsahu dokumentu.
Proto elektronický podpis slouží dvěma hlavním účelům. Umožňuje ověřit, zda-li:
1) osoba podepisující dokument je známa a důvěryhodná (pravost podpisu)
2) byl dokument od doby podpisu změněn (aby se zabránilo falšování)
Při vložení elektronického podpisu je daný elektronický dokument současně opatřen
informacemi o pravosti podpisu a také informacemi o ochraně proti zfalšování.
Elektronické podpisy jsou běžně používány pro distribuci softwaru, finanční transakce a
v dalších situacích, kde je důležité identifikovat podvrh a falšování.
Protože DNV je nezávislá důvěryhodná třetí strana poskytující kvalitativní i kvantitativní
hodnocení pro široké spektrum procesů, výrobků a služeb, rozhodli jsme se zavést
elektronické podpisy pro lepší identifikaci a ověření certifikátů, dokumentů a zpráv (dále
dokumenty) vystavených organizací.
Dokumenty s elektronickým podpisem jsou vystaveny ve formátu PDF.
2. Ověření elektronických podpisů z DNV
Dokumenty vytvořeny v PDF formátu mohou být prohlíženy přes jakoukoliv aplikaci
podporující tento formát.
Běžně používaná aplikace pro tento účel je Adobe Reader (freeware). Adobe Reader
podporuje elektronické podpisy.
PDF dokumenty podepsané představitelem DNV budou obsahovat informace pro ověření
pravosti podepisující osoby.
Dokument s elektronickým podpisem lze rozeznat podle pole s podpisem – v elektronické
verzi dokumentu (nikoliv tištěné). Po kliknutí na toto pole s podpisem může být podpis
ověřen.
Rev.0
1/6
Det Norske Veritas
Ověření elektronického podpisu je možné pouze z elektronické verze dokumentu. Proto
prosím vezměte na vědomí, že není možné ověřit tištěnou verzi dokumentu, pokud byl
podepsán elektronicky. Toto se týká také dokumentů, u kterých je k dispozici (i po vytištění)
grafická podoba podpisu.
Naučte se, jako ověřit podpis na vašem certifikátu
Pro kontrolu, že podpis na vašem dokumentu je legální podpis DNV, potřebujete ve vašem
počítači akceptovat DNV jako důvěryhodného vystavovatele certifikátů 1). Jak to udělat, čtěte
krok za krokem návod „Ověřování elektronických podpisů DNV přes Adobe Reader“
(Validating digital signatures from DNV in Adobe Reader)… viz níže.
Poté, co jednou akceptujete DNV jako důvěryhodné, budou všechny další elektronické
podpisy z DNV ověřeny na vašem počítači automaticky. Pokud budete dokument posílat emailem, měli byste také přiložit odkaz na stránky (www.dnv.com/signaturevalidation), aby
věděli, jak podpis ověřit na jejich počítači.
3. Elektronická verze certifikátu je originál
Digitálně podepsaný a elektronicky zaslaný dokument je originál a platný certifikát. Integrita
elektronického podpisu je zachována i když jsou dokumenty uloženy, přeposlány,
přejmenovány nebo kopírovány. Kdykoliv jste požádání o kopii dokumentu, nejbezpečnější
cesta je zaslat jej elektronicky. Příjemce tak bude mít možnost si ověřit pravost certifikátu.
Otázky?
Neváhejte nás kontaktovat (contact us).
Poznámka:
1)
Termín 'certifikát' je v tomto kontextu použit jako elektronická identita (elektronické ID
nebo eID)
Rev.0
2/6
Det Norske Veritas
Překlad textu stránky: Validating digital signatures from DNV in Adobe Reader
Ověření elelektronických podpisů přes
Adobe Reader
Níže uvedený postup popisuje jak ověřit elelektronický podpis přes Adobe Reader 9.
Elektronické podpisy jsou také podporovány dalšími aplikacemi a dřívějšími verzemi Adobe,
ale tam může být ověřovací postup jiný.
Pokud otevřete elektronicky podepsaný dokument v Adobe, aplikace ukáže ikonku pro stav
ověření podpisu. U podpisů, které ještě nebyly ověřeny se zobrazí ikonka pro „neznámou
platnost“ (Validity Unknown):
Ikonka bude zobrazena v podpisovém panelu v horní části okna dokumentu.
Dokumenty PDF podepsané představitelem DNV budou obsahovat vložené informace pro
identifikaci podepisujícího. Ověření v Adobe nicméně požaduje příjemce dokumentu
akceptuje DNV jako důvěryhodného vystavovatele certifikátů 1).
Postup pro akceptaci DNV jako důvěryhodného vystavovatele certifikátů je následující:
1. Klikněte pravám tlačítkem myši na samotný podpis a vyberte 'Show Signature
Properties' (ukázat vlastnosti podpisu)
2. V záložce 'Summary' vyberte 'Show Certificate' (ukázat certifikát)
3. Ověřte, zda je uvedena certifikační cesta s názvem 'DNVRootCA'. Toto identifikuje
DNV jako majitele elektronického certifikátu, který byl použit pro podpis dokumentu.
Označte certifikační cestu s názvem 'DNVRootCA', klikněte na záložku 'Trust'a potom
then 'Add to Trusted Identities' (přidat do důvěryhodných identit).
Odpovězte 'OK' na jakoukoliv otázku ohledně bezpečnosti.
Rev.0
3/6
Det Norske Veritas
4. Zaškrtněte políčko 'Use this certificate as a trusted root' (použít tento certifikát jako
důvěryhodný zdroj) apotvrďte 'OK' dvakrát pro uzavření tohoto a následujícího okna.
Rev.0
4/6
Det Norske Veritas
5. Pro validaci klikněte na 'Validate Signature' (ověřit podpis).
Podpis, který byl ověřen vůči důvěryhodnému certifikátu 1) je označen ikonkou:
Dokumenty s více platnými podpisy budou označeny ikonkou:
Pokud bylo jednou 'DNVRootCA' identifikováno jako důvěryhodná identita
(Trusted Identity), jakýkoliv následný dokument s elektronickým podpisem
z DNV bude validován automaticky při jeho otevření.
Stav validace elektronických podpisů může být prohlédnut buď podržením kurzoru přes
daný podpis, pravým kliknutím na podpis a vybránjím 'Show signature properties'
(ukázat vlastnosti podpisu) nebo přes panel podpisu (vlevo v okně Adobe):
Rev.0
5/6
Det Norske Veritas
Otázky?
Neváhejte nás kontaktovat (contact us).
Poznámka:
1)
Termín 'certifikát' je v tomto kontextu použit jako elektronická identita (elektronické ID
nebo eID)
Rev.0
6/6
Download

O elektronickém podpisu certifikátu