ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
STATUTORY DECLARATION
Já, níže podepsaný,
………………………….,
dat. narození ……………., bytem
…………………………………………….,
I, the undersigned,
………………………….,
born …., residing
at…………………………………………….,
prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do
funkce : jednatel
obchodní společnosti :
……………………………….
se sídlem :
……………………………………….
hereby declare that I agree with my appointment to
the position of Executive
of the business company:
…………………………………..
with its registered office at.
…………………………………………..
(Dále jen „Společnost“)
(further only “Company”)
a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném
příslušným ustanovením zákona o obchodních
korporacích (dále jen“ ZOK“).
and with assuming duties defined by the relevant
provisions of the Companies Act (further only
“CA”).
Prohlašuji tímto, že splňuji podmínky býti členem
statutárního orgánu společnosti dle §46 odst. 1
ZOK a §199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), že jsem dosáhl věku 18 let, jsem
plně způsobilý k právním úkonům a bezúhonný ve
smyslu § 6 zákona o živnostenském podnikání.
Dále prohlašuji, že u mne nenastala skutečnost,
která je překážkou provozování živnosti podle § 8
zákona o živnostenském podnikání.
I hereby declare that I comply with the
requirements for becoming a member of a
company's statutory body pursuant to Section
64(1) of the CA and § 199 of Act No. 90/2012
Coll., on commercial companies and cooperatives
(Law of Business Corporations), having reached
the age of 18 years, being in full capacity to do
legal acts, in good standing pursuant to Section 6
of the Trade Licensing Act, and that no
circumstance has occurred with regard to myself
which would serve as impediment to my
engagement in trade pursuant to Section 8 of the
Trade Licensing Act.
Dále v souladu s §46 odst. 2 ZOK prohlašuji, že
ohledně mého majetku nebo majetku obchodní
korporace, v níž působím nebo jsem působil v
posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo
vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63
až 65 ZOK a že u mě není dána ani jiná překážka
pro výkon funkce.
Furthermore, I declare pursuant to Section 46(2) of
the CA, that regarding my property or property of
a company, which I represent or represented
during last 3 years as a member of statutory or
supervisory body, was not filed for bankruptcy or
proceedings according to Sections 63-65 of the
CA. I also declare there is no other obstacle in
regard to exercise of the function.
Toto čestné prohlášení se vyhotovuje pro účely
oddělení obchodního rejstříku Městského soudu
v Praze, k potvrzení mé způsobilosti býti
jednatelem výše uvedené obchodní společnosti.
This statutory declaration is made for the purpose
of the Commercial Register Division of the
Municipal Court in Prague to prove my capacity to
become the Executive of the above said business
company.
Vyslovuji tímto souhlas se zápisem mé osoby jako
člena statutárního orgánu společnosti Simeria
Investment s.r.o., se sídlem Praha 5, Plaská 622/3,
PSČ 150 00, do obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, příslušného oddílu a
vložky.
Hereby I express assent with the inscription of my
person as the member of the statutory body of the
company Simeria Investment s.r.o., with its
registered office at Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150
00, into Commercial Register under the Municipal
Court in Prague, relevant section and insert.
Toto čestné prohlášení je vyhotoveno v českém a
anglickém znění. V případě rozdílů mezi
jazykovými verzemi má české znění přednost.
This statutory declaration has been executed in
Czech and English language. In case of any
discrepancies occurring during interpretation of its
text between both language versions, the Czech
version shall prevail.
V/In ……………. dne/ dated ……………
____________________
……………………..
Jednatel/Executive
Jménem zakladatele Společnosti beru na vědomí výše uvedené prohlášení dle §46 odst. 2 ZOK.
I acknowledge on behalf of the Company the abovementioned declaration pursuant to Section 46 of
the CA.
V/In ……………. dne/ dated …………….
________________________
…………………………….
……………………………..
Download

Údaje pro zakladatelskou listinu