YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YBÜHFD) Ocak ve Temmuz
aylarında olmak üzere yılda 2 sayı halinde yayımlanan hakemli bir dergidir.
2. Yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Ocak sayısı için 30 Kasım; Temmuz sayısı
için 31 Mayıs tarihine kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
3. Dergi’de
yayımlanmak
üzere
[email protected]
adresine
gönderilen
bilimsel
çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ile ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce
başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması
gerekmektedir. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü
anlamına gelmektedir.
4. Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla beraber, dergide yabancı dilde yazılara da
yer verilmektedir.
5. Dergi’de
hakem
denetiminden
geçen
makale,
mevzuat
ve
mahkeme
kararı
değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviri ve bilgilendirici notlara yer verilir. Bu
nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.
6. Dergi’de yayımlanacak çeviri çalışmalarında, çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya
yayın haklarına sahip kişi veya kurumlardan yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın
Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
7. Yazarların, yazılarıyla birlikte, iletişim adresi, telefon ve elektronik posta bilgilerini dergi
editörlüğüne sunmaları gerekmektedir.
8. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu,
yazarın e-posta ile gönderdiği haliyle yazının basımına onay verdiği kabul edilir.
Gönderilen yazının ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Temel
bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu
tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
9. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar, hakemin yazarı bilmemesi
esası (kör hakemlik) uyarınca yazar ismi gizlenerek, konu hakkında uzman hakeme
(yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakeme) gönderilir. Hakemden
gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan
1
düzeltme istenmesine karar verilir. Yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.
Gerekli durumlarda ikinci hakemin görüşüne başvurulabilir. Hakem incelemesi
sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilmez.
10. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
a. Yazının Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere
başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır;
b. Yazar isimleri, konu başlığının altında ve sağ tarafında unvanlı olarak yer almalı ve
soyadının bitimde bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotunda yazarın çalıştığı
kurum, branşı, sıfatı ve e-posta adresi belirtilmelidir;
c. Her iki dilde, metnin amacını ifade edecek şekilde, en az 100 en çok 200 kelimeden
oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden biri olmak
üzere özeti ile beşer anahtar sözcük yer almalıdır.
11. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12
punto ve 1,5 satır aralığında; dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve
normal satır aralığında yazılmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4)
cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir. Word
Programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır.
12. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
I. SİYAH VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük
1. Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük
a. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
aa. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
13. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
14. Kısaltmalar liste olarak verilmemelidir. Kısaltılacak isim veya başlık, metinde ilk kez
kullanıldığında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmeli, müteakiben
sadece kısaltma kullanılmalıdır.
15. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik
sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin
içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
2
16. Dipnot atıfları aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
a. Kitap atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
Uşan, Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara
2009, s. 1.
bb. Sonraki atıflarda:
Uşan, s. 2
b. Makale atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
Uşan, Fatih, “Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan
İşçinin Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1–2,
Haziran–Aralık 2000, s. 90.
bb. Sonraki atıflarda:
Uşan, s. 91.
c. Elektronik kaynakların atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
Uşan, Fatih, “Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı”,
http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm, (s. 1,) E.T. 03.03.2014.
bb. Sonraki atıflarda:
Uşan(, s. 1).
17. Kaynakça, eserlere
yapılan ilk atıflara uygun olarak
ve aşağıdaki şekilde
düzenlenmelidir:
a. Kitaplar bakımından:
Uşan, Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara
2009.
b. Makaleler bakımından:
Uşan, Fatih, “Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan
İşçinin Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1–2,
Haziran–Aralık 2000, s. 90–116.
3
c. Elektronik kaynaklar bakımından:
Uşan, Fatih, “Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı”,
http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm, E.T. 03.03.2014.
d. Bir yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde, eserlerin anılışları Kaynakçada
gösterilmelidir:
Uşan, Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara
2009 (Anılış: Uşan, Sosyal Güvenlik).
18. Gönderilen çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik
ortamda yayımlanması da dahil olmak üzere tüm telif haklarını Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
19. Dergide yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm
sorumluluk yazara aittir.
4
Download

Yayın İlkeleri - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi