Dnevne procedure kontrole kvalitetaAktivnosti RT tehničara
Autor: VRT Saša Milosavljević, IORS
• Cilj radioterapije je da se definisani ciljni
volumen (meta) homogeno ozrači
odgovarajućom dozom uz maksimalnu
poštedu okolnog zdravog tkiva sa ciljem
lokoregionalne kontrole bolesti i minimalnim
post iradijacionim komplikacijama.
Razvojem novih tehnologija u konstrukciji linearnih
akceleratora sa MLC omogućena je upotreba složenih
tehnika zračenja, tako da se pored preciznog planiranja RT i
sprovodjenja RT tretmana vrši i dnevna procedura kontrole
kvaliteta kroz:
- Proveru sistema
- Kontrolu kvaliteta tretmana
- Postupci u slučaju “ GREŠKE”
PROVERA SISTEMA
•
•
•
•
•
Jutarnja kontrola rada aparata i E
Provera lasera i distance
Provera optičkog indikatora distance
Provera svetlosnog polja
Provera informacionog sistema
Evidencija (lista za dnevnu proveru aparata)
Jutarnja kontrola rada aparata i E
- Vizuelna provera pre aktiviranja sistema
- Aktiviranje sistema
- Provera E
Vizuelna provera
• Da li je ceo sistem isključen
• Da li su konekcije kablova u redu (računari, monitori, audio
vizuelni sistem)
• Da li postoji neko oštećenje na sistemu, opremi za
imobilizaciju, opremi za kontrolisanje lasera i distance
• Da li je uključen klimatski sistem
• Proveriti svesku primopredaje (da li je zabeležena neka
informacija koju treba proveriti pre uključenja aparata)
Provera sistema za klimu
Aktiviranje sistema na RT uredjaju
• Ako smo zadovoljni stanjem stvari pristupamo aktiviranju
sistema odredjenim redosledom i na način koji neće izazvati
probleme u podizanju sistema i kasnije za vreme rada RT
uredjaja.
• U zavisnosti od proizvodjača odredjen je i postupak uključivanja
i podizanja sistema.
Aktiviranje sistema na RT uredjaju Varian
• Uključivanje RT uredjaja i čekanje 12 min da se
aparat zagreje
• Uključivanje monitora
• Uključivanje računara za kontrolu MLC
• Uključivanje računara za portal sistem
• Uključivanje računara za MOSAIQ-informacioni
sistem, ali nakon završetka procesa provere
funkcionalnosti lamela u MLC-u
Monitor za MLC
Monitor
za MLC položaja lamela
Pratimo oblikovanje
polja pomeranjem
Monitor za IMPAC-MOSAIQ
otvaranje liste pacijenata u MOSAIQ-u
Monitor za portal sistem
Monitor za kamere u RT bunkeru i
čekaonici
Aktiviranje sistema na RT uredjaju ELECTA
• Uključivanje RT uredjaja.
• Uključivanje monitora za MOSAIQ, pregled čekaonice i
bunkera, portal sistem.
• Vršimo resetovanje motora preko komandera u RT
bunkeru
Aktiviranje sistema na RT uredjaju Siemens
• Ručno otvaranje ventila za vodu
• Uključivanje monitora za MOSAIQ, RT bunker
• Uključivanje RT uredjaja
Aktiviranje sistema na RT uredjaju
Mikroselektron
• Uključivanje monitora (MOSAIQ, RT bunker, RT
uredjaj)
• Uključivanje brahiterapijskog uredjaja
• Uključivanje komore za razvijanje filmova
• Uključivanje RTG mobilnog aparata
Aktiviranje sistema na CT Simulatoru
• Uključivanje monitora (MOSAIQ, za rad aparata,
kontrolu lasera
• Uključivanje aparata
• Uključivanje sistema za lasere
• Uključivanje pumpe za davanje kontrasta
Aktiviranje sistema na RO Simulatoru
• Uključivanje monitora (MOSAIQ, za rad aparata)
• Uključivanje aparata
• Uključivanje vodenog kupatila
Provera rada aparata i E
• Nakon završene procedure aktiviranja sistema vršimo proveru
rada aparata i energija. U zavisnosti od aparata vreme trajanja
provere rada i energije nije isto. Npr na aparatu Varian imamo
samo E 6MeV, a na drugim akceleratorima E od 4-18 MeV. VRT
treba da uzme ovaj vremenski faktor u obzir kako bi prvi RT
tretman počeo na vreme i tako omogućio da se radni proces
odvija kako treba. Popunjenost aparata po satima je na
maksimalnom nivou i svaka nepredvidjena okolnost može
dodatno da uspori radni proces. Naravno, ovo nikako ne sme
da utiče na sam kvalitet sprovodjenja RT tretmana.
Provera mehaničkih funkcija aparata:
- rotacija gentrija ( 0 – 180 stepeni u oba pravca)
- rotacija kolimatora ( 0 – 180 stepeni u oba pravca)
Funkcionalnost komandera za RT uredjaj i RT stola
Pokretljivost RT stola ( rotiranje 0 – 90 stepeni u oba pravca,
pomeranje po x,z,y osi)
Provera sistema za portal ( komander, pokretljivost portal
ploče )
Provera E
• Proveru E RT uredjaja VRT sprovodi tako što ukuca odredjen
broj impulsa ( 100, 200 ) za svaku energiju i prati da li će se
eventualno pojaviti neka greška u isporuci odredjene energije
i da li postoji konstantnost u radu aparata. Ovu proceduru
možemo da sprovodimo pod razlicitim uglovima aparata
Monitor za praćenje rada aparata
Provera lasera i distance
• Laserski sistemi definišu geometriju RT okruženja ( RT bunkera
i aparata ) i oni moraju da budu instalirani pod istim uslovima i
da definišu prostor na isti način i na simulatoru i na linearnom
akceleratoru. To nam omogućava precizno pozicioniranje i
repozicioniranje pacijenta tokom frakcionisanog RT tretmana,
na osnovu parametara prethodno definisanog RT plana.
Preciznost neophodna za izvodjenje RT tretmana zahteva
obaveznu i redovnu proveru laserskog sistema. Linije 3 lasera (
1 uzdužni sagitalni, 2 bočna transverzalni, koronarni ) paralelni
su sa X,Y,Z osom koje odredjuju geometriju pacijenta.
• Za kontrolu laserskog sistema koristimo uredjaj Laser Align
- gantry aparata postavimo na 0 stepeni
-uradimo nivelaciju Laser Aligment uredjaja
- postavljamo “face plate” u vertikalnu poziciju (proveravamo
podudarnost bočnih lasera, kao i vertikalna i horizontalna
odstupanja)
- proveravamo podudarnost “back pointera” lasera sa
repernim linijama sa strane “face plate”
- proveravamo podudarnost sagitalnog lasera sa repernim
linijama sa suprotnog kraja “face plate”
Uredjaj za proveru lasera, svetlosnog
polja, i distance sa libelom
Provera lasera
Provera optičkog indikatora distance
• Gantry aparata postavimo na 0 stepeni
• Izvadimo “face plate” iz “base plate” i SSD na “base plate” je
iso dist +15cm
• Postavljamo SSD blok horizontalno za iso dist +10cm (110 cm )
ili vertikalno za iso dist +5cm ( 105cm )
• Vratimo”face plate” u “base plate” u horizontalnu poziciju i
blokiramo položaj tako da je “face plate” u ravni izocentra
• Postavljamo SSD blok na “face plate” za -5cm u horizontalni
položaj a za -10cm u vertikalni položaj
• Preciznost distance je potvrdjena u rasponu -/+ 10cm od
izocentra
Provera distance sa SSD blokom
Provera optičkog indikatora distance
Provera svetlosnog polja
• “face plate” je postavljen u horizontalni položaj
• Gantry aparata je 0 stepeni
• Otvaranjem kolimatorskih blokova ivice svetlosnog polja
poklapamo sa 5,10,15,20cm repernom linijom
• Možemo da vrsimo i asimetrično otvaranje blokova
Provera distance i svetlosnog polja
Uredjaj StarTrack za kontrolu QA
Jutarnja provera rada aparata
• Medicinski fizičar prilikom kontrole QA proverava:
- geometriju sistema
- geometriju snopa
- provera rada aparata u okviru zadatih parametara
- output
- energiju
Provera informacionog sistema
• RT tim je multidisciplinaran i njega čine
radioterapeut, medicinski fizičar, VRT, i medicinska
sestra.
• Svi članovi RT tima su umreženi i preko
informacionog sistema Mosaiq komuniciraju i
razmenjuju informacije.
Provera informacionog sistema
• Pre početka radnog procesa proveravamo da li je sistem
operativan otvarajući sistem preko ikone MOSAIQ
• Koristeći individualnu šifru VRT se loguje u sistem
• VRT proverava operativnost liste pacijenata biranjem pacijenta sa
liste
• Proveravamo funkcionisanje slanja i primanja poruka (mail)
• Proveravamo prozor Navigator
• Proveravamo da li funkcioniše slanje portala u sistemu
Lista za dnevnu proveru aparata
• Radni list za proveru kvaliteta parametara Rt aparata sadrži:
- dan i datum
1. provera output-a (da, ne)
2. provera lasera
3. provera optičke skale
4. indikatori, funkcionalnost:
- tretmanski “interupt” (da, ne)
- indikator “beam on” (da, ne)
- audio-vizuelni kontakt (da, ne)
- “Motion stop interlock” (da, ne)
- “Door interlock” (da, ne)
- intenzitet svetlosnog polja (dobar, loš)
Kontrola kvaliteta tretmana
Kontrola zračnog kartona (elektronski, pisani):
- provera podataka o tretmanu
- provera podataka o pacijentu
Verifikacija tretmana:
- verifikacija na Simulatoru
- portal verifikacija
Kontrola kvaliteta izvodjenja RT tretmana
• Pre započinjanja Rt tretmana potrebno je proveriti zračni
karton pacijenta (elektronski i pisani), odnosno proveriti da li
su podaci o pacijentu tačni i identični u oba.
• Proveravamo sledeće podatke:
- ime i prezime
- broj kartona, ID pacijenta
- tehničke uslove tretmana ( ugao gentrija i kolimatora,
veličinu polja, broj polja, ime polja, E, broj impulsa, položaj rt
stola, korišćenje bolusa )
- da li je zračni karton (pisani) odobren potpisom fizičara i
direktora DBRT-a za početak
- da li je za elektronski zračni karton u MOSAIQ-u otvoren
kalendar za zračenje
- da li su u el. kartonu upisana portal polja i sva polja za
zračenje
- da li je karton za pozicioniranje i imobilizaciju potpuno,
pravilno, i tačno popunjen sa svim parametrima
neophodnim za RT tretman.
Karton zračenja
Karton za zračenje
Imiging karton
Karton za pomeranje stola u odnosu na
inicijalni CT izocentar
Karton Teletherapy Sources
DRR
Verifikacija tretmana
• Verifikacijom na simulatoru simuliraju se geometrijski
parametri izocentričnog RT aparata ( položaj gentrija,
kolimatora i terapijskog stola ) kao i simuliranje geometrije
zračnog snopa što se dokumentuje simulacionim filmom ili se
u digitalnoj formi šalje na EPID radnu stanicu gde se
uporedjuje sa portal grafijom.
• Verifikaciona simulacija je važna procedura u procesu
planiranja terapije jer utiče na kontrolu geometrijske greške i
preciznost izvodjenja RT tretmana.
• Odredjujemo položaj referentnih markacija-prema protokolu
pozicioniranja i obeležavamo tankim flomasterom.
• Kompjuterska verifikacija geometrijskih parametara ( oblik i
veličina polja, položaj mete, MLC-a, pozicija zaštitnih olovnih
blokova, tehnika zračenja-SAD,FKD ).
• VRT sa radioterapeutom odredjuje LINAC za koji se planira RT i
definiše dimenzije i oblik svetlosnog polja.
• U kartonu pozicioniranja i imobilizacije dokumentuje se
gradacija odredjenog položaja kao i ostalih uslova za
pozicioniranje pacijenta na RT stolu, a VRT svojim potpisom
overava izvodjenje procedure.
Oblikovanje polja pomoću lamela na Ro
Simulatoru
Portal verifikacija
• Verifikacija pozicije pacijenta i zračnih polja izvodi se na
početku RT tretmana i periodično u toku RT tretmana pomoću
sistema za vizualizaciju kvaliteta terapijskog polja EPID.
• Portal verifikacijom uporedjujemo referentnu geometriju
(DRR, Ro Sim grafija) i terapijsku geometriju (portal film).
• Portal verifikacija je poslednja provera pre otpočinjanja prvog
RT tretmana i ako VRT nije zadovoljan nivoom preciznosti
obaveštava radioterapeuta da je uradjen samo portal a ne i
zračenje. U slučaju da je nivo preciznosti zadovoljavajući
pristupa sprovodjenju RT tretmana, obaveštava mail-om
radioterapeuta koji mora da odgovori u toku prva 3 tretmana
da li je portal korektan i da pacijent može da nastavi sa
zračenjem.
Kontrola izvodjenja RT tretmana
• Adekvatno informisanje pacijenta o predstojećem tretmanu
• Obavezno prisustvo 2 VRT-a u bunkeru prilikom pozicioniranja
pacijenta
• Provera stanja i markacija na telu pacijenta ili imobilizacionoj
opremi
• Precizno nameštanje pacijenta u odgovarajuću poziciju za
tretman
• Pravilno korišćenje imobilizacione opreme
• Nadzor pacijenta tokom trajanja zračenja, i posle zračenja po
potrebi
• Nadzor rada aparata
Provera vrata RT bunkera
•
Biranje terapijske seanse
Biranje terapijske seanse
Biranje polja za RT tretman
Provera parametara biranog polja
Potvrda da je ozračeno birano polje
Potvrda da je ozračeno birano polje
Potvrda da je završen RT tretman
Potvrda da je završen RT tretman
Postupci u slučaju greške
• Prijava neispravnosti tehničkog sistema
• Pojava problema u tretmanu
Prijava neispravnosti tehničkog sistema
• Postupak prijave kvara vrši osoba koja je rukujući RT
uredjajem registrovala neregularnost u radu
• Pojavu kvara dokumentuje u svesci primopredaje, koja se
nalazi na svakom aparatu
• Informiše glavnog VRT DBRT, glavnog VRT TRT, ili odgovornog
VRT smene i dežurnog radiologa
• Glavni VRT ili odgovorni tehničar smene popunjava formular
za prijavu kvara RT uredjaja koji dostavlja tehničkoj službi i
informiše načelnika DBRT
Pojava problema u tretmanu
• U procesu odvijanja RT tretmana mogu da se dese
problematične situacije koje mogu da utiču na kvalitetno
sprovodjenje tretmana a VRT svojim profesionalnim
pristupom treba da ih izbegne kroz:
-pravilnu identifikaciju pacijenta (isto ime i prezime a različit
ID)
- pravilno izabran pacijent u informacionom sistemu
MOSAIQ
- procenu fizičkog i psihičkog stanja pacijenta
- proveru zračnog pisanog i el. kartona
- proveru mail-a
- pravilno pozicioniranje
- proveru korektnosti portala
ZAKLJUČAK
• Savremena konformalna RT zahteva stalnu
edukaciju, primenu znanja i profesionalan
odnos VRT kao i ostalih članova RT tima radi
pružanja kvalitetne RT pacijentima.
• Kontrola kvaliteta obezbedjuje redukciju
neizvesnosti i greške u dozimetriji, planiranom
tretmanu, sprovedenom tretmanu, i kontroli
dokumentacije.
Download

Dokument