8. Přijímáš-li, zůstal celý, / neláme se, nerozdělí, / [: celý se vždy požívá. :] / Tisíce ho
přijímají, / všichni celého však mají, / [: aniž z celku ubývá. :]
9. Dobří, zlí ho požívají, / nestejný však úděl mají, / [: život nebo prokletí. :] / Zlým je
k smrti, dobrým k žití; / jedny hubí, druhé sytí / [: téhož chleba přijetí. :]
10. Svátostný chléb když se láme, / v každé části požíváme / [: tělo Páně v celosti. :] /
Podstata je nezměněná, / dále trvá nedotčená / [: moc a síla svátosti. :]
Primiční mše svatá
P. Karla Adamce
11. Chléb andělský přetajemně / stal se chlebem dětí země, / [: která zdvíhá k božské
cti. :] / Předobrazen v Izákovi, / zpodoben pak v beránkovi, / [: v maně dané na poušti. :]
12. Pastýři náš, Chlebe živý, / Ježíši, buď milostivý, / [: dej nám spatřit rajský jas. :] / Bože
mocný, převeliký / dědici a společníky / [: svatých v nebi učiň nás. :]
Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám.
Všichni jsme jedno tělo spojil nás Ježíš, On dal Život nám.
1. Když jíte Tělo mé a pijete mou Krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé.
2. Ve jménu Ježíš poklekne každý z nás. On je všech králů Král a brzy přijde zas.
3. Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší.
Modlitba malého zasvěcení
Maria, Matko má, Královno, Tobě se úplně obětuji. Na důkaz své oddanosti zasvěcuji Ti
dnes své oči, své uši, svá ústa, sebe samotného docela. Protože náležím Tobě, dobrá
matko, chraň, vychovávej a používej mě. Jsem Tvé dítě a Tvé vlastnictví. Amen.
Závěrečný zpěv:
Celá krásná jsi ó Maria a poskvrna prvního hříchu, nikdy, nikdy se tě nedotkla. Ó Maria,
beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Ó Matko třikrát podivuhodná,
královno třikrát láskyhodná. Shlédni na nás, ujmi se nás Maria matičko pečuj o nás. Maria,
tvůj lid tě vzývá. Chraň tu zem, z níž ti zaznívá. [: Zdrávas, zdrávas, neposkvrněná. :]
Stručný životopis novokněze:
16.2.1987
narozen ve Svitavách
1993 – 2002 Základní škola v Olešnici
2002 – 2006 Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno
2006 – 2007 Teologický konvikt Olomouc
2007 – 2009 Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
2009 – 2010 studium němčiny na jazykové škole v Jihlavě
2010 – 2013 Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
13.7.2013
jáhenské svěcení
2013 – 2014 jáhenská praxe v Brně-Židenicích
28.6.2014
kněžské svěcení
Program primiční slavnosti
14.00 modlitba růžence
14.50 žehnání ornátu
15.00 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ
16.30 oslava na zahradě
17.30 individuální novokněžské požehnání
Olešnice, 5. července 2014
1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi Bohem vyvolena, / spasení nám
zrodila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, /
sluncem celás zářila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
3. Ve své mysli od věčnosti, / Dívko Páně, Maria, / na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží
láska myslila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
4. Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, / vůle Otce z lásky k Synu, / nepřátelství
vložila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
5. Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, / by v něm jednou přebývala, / z něho
se nám zrodila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
6. Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, / vykvetla do rajské krásy, / v lilii ses
rozvila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
7. Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou, Maria, / aby na té pouti světem /
i v nás krása zářila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
8. A po zdejším putování / ujmi se nás, Maria, / by tě v rajském radování / naše duše
spatřila. / [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
Úvodní zpěv:
1. Ejhle, oltář Hospodinův září, / přesvatá nám oběť nastává, / kterou po tisíc let s jasnou
tváří / otčina den ze dne konává. / Za příkladem dávným se to děje / svatých Cyrila
a Metoděje, / kteří rozkaz Kristův plnili, / paměť smrti jeho slavili.
2. Sláva, sláva na výsostech Bohu, / nad Betlémem pěli andělé; / a ten zpěv se podnes nad
oblohu / k nebes Pánu vznáší vesele. / Nechať jen se věčně věků vzdává / Králi králů po
všem světě sláva, / kterou předkům našim věstili / apoštolé naši přemilí.
3. Zaznělo nám slovo pravdy věčné / ústy Soluňanů před věky, / dodnes v lahodě zní
nekonečné / a svět zaznívá jím daleký: / Přinesli nám oni Písmo svaté, / bychom ze
studnice této zlaté / moudrost nebes povždy vážili, / Bohu sloužiti se snažili.
4. Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, / kterou při večeři poslední / slavil Syn tvůj s myslí
přelaskavou: / Přívětivě na nás pohlédni, / jak jsi vlídně k Velehradu hleděl / a svou milost
lidu připověděl, / když se na Moravě slavila / první oběť tobě přemilá.
5. Svatý, svatý, svatý Hospodine, / slávy tvé jsou plná nebesa, / láska tvoje všemu tvoru
kyne, / ať svět celý tobě zaplesá! / Sestup, Kriste, přezázračně dolů, / ať se tobě pokloníme
spolu / s celou vlastí, s celým národem, / s otci Cyrilem a Metodem.
1.čtení: Z knihy proroka Izaiáše (61, 1-3a)
Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým.
Žalm: 117 (116)
Odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
2. čtení: První list apoštola Pavla Korinťanům (1, 26-31)
Bůh vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.
Zpěv před evangeliem:
/:Zpívej aleluja Ježíši.:/ Zpívej aleluja, zpívej aleluja, zpívej aleluja Ježíši.
Evangelium: Jan (2, 1-11)
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
Zpěv při obětním průvodu:
Ať požehnán je Bůh, tam kde je zem úrodná, tam kde hojnost přebývá požehnán buď Pán
Ať požehnán je Bůh, tam kde je zem nevlídná má duše žízní vyprahlá ožehnán buď Pán
Vše co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám.Všechno měníš v požehnání chválu ti vzdám
/:Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno
Tvé, buď požehnaný svatý pánů Pán:/
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou život zdá se zábavou požehnán buď Pán
Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v dávání požehnán
buď Pán
Vše co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám.Všechno měníš v požehnání chválu ti vzdám
/:Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno
Tvé, buď požehnaný svatý pánů Pán:/
Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní, jen slova žehnání
Zpěv při přijímání:
1. Sióne, chval Spasitele, / Pastýře a Učitele, / [: chvalozpěvy jemu pěj. :] / Jak jen můžeš,
chval ho stále, / vše je málo k jeho chvále, / [: celou duší se mu vzdej. :]
2. Zcela zvláštní předmět chvály, / živý chléb, zdroj žití stálý / [: oslavujme s radostí. :] /
Jím u společného stolu / družinu svých apoštolů / [: Ježíš prvně pohostil. :]
3. Naplno ať zazní chvála, / aby duše zajásala, / [: radostná a nadšená. :] / Svátek svátosti
se koná / na památku dne, kdy ona / [: byla ustanovena. :]
4. V ní Král nový získal vládu, / obětí Nového řádu / [: ukončen je Starý věk. :] / Staré
zašlo, nové vzkvetlo, / Pravda vydala své světlo, / [: noc se dala na útěk. :]
5. Co sám Kristus tehdy konal, / to nám činit přikazoval / [: ke své věčné paměti. :] /
V tom jej církev následuje, / chléb a víno proměňuje / [: v spasitelné oběti. :]
6. Křesťanům se věřit dává, / chléb že se tu tělem stává, / [: víno v krev se promění. :] / Co
se mysli, oku skrývá, / to poznává víra živá / [: jako Boží zjevení. :]
7. Pod různými způsobami / sám Bůh živý je tu s námi / [: v chleba, vína způsobě. :] /
Pokrm těla, nápoj krve, / Kristus je však celý v prvé, / [: celý v druhé podobě. :]
Download

primice_brozura.pdf