Kancionál č. 828 – Bože, cos ráčil ... (při průvodu)
1. Bože, cos ráčil před tisíci roky / rozžati otcům světlo víry blahé,
/ jenžto jsi řídil apoštolů kroky / z východu k naší Moravěnce
drahé. / [: K tobě hlas prosby z této vlasti vane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
příkladem dávným se to děje / svatých Cyrila a Metoděje, / kteří
rozkaz Kristův plnili, / paměť smrti jeho slavili.
2. Sláva, sláva na výsostech Bohu, / nad Betlémem pěli andělé; / a
ten zpěv se podnes nad oblohou / k nebes Pánu vznáší vesele. /
Nechať jen se věčně věků vzdává / Králi králů po všem světě
sláva, / kterou předkům našim věstili / apoštolé naši přemilí.
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám
spásu; / ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili národ znáti
ctnosti krásu. [: Od doby té nám světlo víry plane: / Dědictví
otců zachovej nám, Pane! :]
Hledám Tvoji tvář ... (se scholou před evangeliem)
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí knihy svaté
psali, / zístali láskou Kristu národ celý, / život nám na vše věky
zachovali. / [: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
/: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou,
Chci jít za Tebou, Ježíši. :/
4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám
v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez
pohromy stojí, / [: Apoštolů to dílo požehnané: / Dědictví otců
zachovej nám, pane! :]
5. Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už nám jej
nezboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová / důvěru
k Matce, která divy tvoří. [: Maria za nás prosit nepřestane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
6. Otcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ vděčný.
/ Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše setba dozraje v plod
věčný. / [: Ať na ni rosa požehnání kane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
Kancionál č. 829 – Ejhle, oltář ... (na úvod mše svaté)
1. Ejhle, oltář Hospodinův září, / přesvatá nám oběť nastává, /
kterou po tisíc let s jasnou tváří / otčina den ze dne konává. / Za
/: Hledám Tvoji tvář, Pane můj,
Hledám Tvoji tvář každý den.
Po Tobě touží duše má,
očekávám slovo Tvé. :/
/: Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den,
za Tebou, Pane můj, chci jít. :/
Obeta srdca ... (se scholou při obětování)
1. Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám,
Tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán.
Chcem Ti vydať práve dnes, každú část života,
viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca.
R: Povedz čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem?
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
Aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
Svoju hľbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.
R: Povedz čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem?
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
Aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
Svoju hľbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
Kancionál č. 722 – Vítej, vítej ... (při přijímání)
1. Vítej, Vítej, tělo přezázračné, / tajemná ty stravo duše lačné, /
vítej, mano z nebe seslaná. / Pozdravena buď krev Jezu Krista, /
již se nápoj žíznivému chystá, / občerstvuje duše znavená.
2. Zdrávo budiž, Srdce Ježíšovo, / s tebou Bůh se pojí, věčné
Slovo, / v tobě plesá Boží Trojice. / Čest a chvála budiž tobě
vzdána, / svatosvatá duše Krista Pána, / nevyvážná míru
studnice.
Kancionál č. 932 – Bože, chválíme ... (na závěr mše sv.)
1. Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, / kterou zná
zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; / když se vše
v světě mění, / ty sám jsi bez proměny.
2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, / chválí tě,
velký Bože, / nebe, země zástupové, / ode všech jsi nazýván: /
Svatý, Svatý, Svatý Pán.
Průvodce bohoslužbou
Zlín-Jaroslavice, kaple sv. Anny, neděle 25. července 2010
9:45
· zvoní nový zvon zasvěcený biblické události „Zvěstování Páně“
· společná modlitba desátku „ ... kterého jsi z Ducha Svatého počala“
· organizační informace ke mši svaté
10:00
· za doprovodu dechovky (Bože, cos ráčil) vyráží průvod hasičů
a liturgický průvod od hasičárny ke kapli
· při příchodu pana arcibiskupa před kapli dechovka hraje famfáru
· oficiální přivítání pana arcibiskupa Jana Graubnera a dalších hostů
· při okuřování oltáře apod. dechovka hraje úvodní píseň (Ejhle, oltář
– 1-2 sloky)
· pokračování mše svaté k 1. čtení
· žalm zpívá schola
· 2. čtení
· před evangeliem hraje schola rytmickou píseň (Hledám Tvoji tvář)
· evangelium, homilie, přímluvy
· při obětování hraje schola slovenskou rytmickou píseň (Obeta srdca)
· při pozdvihování hraje dechovka famfáru
· při příjímání dechovka hraje píseň (Vítej, vítej – 1-2 sloky)
a následuje zpěv operní pěvkyně (Ave Maria)
· ohlášky
· po závěrečném požehnání hraje dechovka píseň (Bože, chválíme –
1-2 sloky)
· odchod liturgického průvodu na hasičárnu, přitom schola hraje
rytmickou píseň
Download

Časový plán církevních oslav