Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383
Projekt OP VK oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526
Název projektu: EU Peníze školám
Název vzdělávacího materiálu
Karel Jaromír Erben: Vodník
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Číslo šablony
III/2
Autor
Zmrzlíková Květuše, Mgr.
Ročník
7. dle zařazení v ŠVP
Vyučovaný předmět dle ŠVP
Český jazyk a literatura
Téma
Karel Jaromír Erben: Vodník
Očekávaný výstup
Žák rozebírá báseň, hledá obrazná pojmenování a další
básnické prostředky, srovnává básnické dílo s filmovým
zpracováním
Anotace (způsob použití)
Inovovaný materiál slouží ke srovnání básnického díla
s filmovým zpracováním
Datum vytvoření
Říjen 2012
Druh výukového materiálu
Pracovní list
Klíčová slova
K. J. Erben, Kytice, Vodník, film, symbol
Rozvíjené klíčové kompetence
Kompetence komunikativní, k učení a k řešení
problémů
Použitá literatura a zdroje
Viz poslední stránka
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
KAREL JAROMÍR ERBEN: VODNÍK - PRACOVNÍ LIST
Karel Jaromír Erben (1811 - 1870, Praha) byl spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých
lidových písní a pohádek; představitel národního obrození a literárního romantismu. Sbíral slovanské
lidové pohádky, které pak vydal knižně. K nejznámějším z nich patří Hrnečku, vař!, Zlatovláska, či Tři
zlaté vlasy děda Vševěda. Nejvýznamnějším Erbenovým dílem je sbírka básní Kytice z pověstí
národních (1853, rozšířené vydání 1861). Sbírka vychází ze starých českých bájí, obsahuje balady.
Balada je původně epická, později lyricko-epická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména
koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje
trest. Balady mají prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog.
Šest básní ze sbírky Kytice (Kytice, Vodník, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba,
Štědrý den) zpracoval v roce 2000 ve stejnojmenném filmu i český režisér F. A. Brabec. Film využívá
samozřejmě jiných prostředků než báseň. Pojďme se na to podívat u básně Vodník.
Přečti si první část básně Vodník:
1.
Na topole nad jezerem
seděl vodník podvečerem:
„Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
3.
Dnes je čtvrtek, zejtra pátek —
šiju, šiju si kabátek:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
2.
Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
4.
Zelené šaty, botky rudé,
zejtra moje svatba bude:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.“
Jak podle tebe vodník, o kterém je řeč v básni, vypadá?
Čím se liší vodník ve filmu od Tvé představy? Ve filmu se objevuje i nová postava. Kdo?
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
Přečti si druhou část básně Vodník:
1. Ráno, raníčko panna vstala,
prádlo si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, k jezeru,
šátečky sobě vyperu.“,
5.
Nemá dceruška, nemá stání,
k jezeru vždy ji cos pohání,
k jezeru vždy ji cos nutí
nic doma, nic jí po chuti. —
2. „Ach nechoď, nechoď na jezero,
zůstaň dnes doma, moje dcero!
Já měla zlý té noci sen:
nechoď, dceruško, k vodě ven.
6.
První šáteček namočila —
tu se s ní lávka prolomila,
a po mladičké dívčině
zavířilo se v hlubině.
3. Perly jsem tobě vybírala,
bíle jsem tebe oblíkala,
v sukničku jako z vodních pěn:
nechoď, dceruško, k vodě ven.
7.
Vyvalily se vlny zdola,
roztáhnuly se v šírá kola;
a na topole podle skal
zelený mužík zatleskal.
4. Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
A pátek nešťastný je den,
nechoď, dceruško, k vodě ven.“
Kolikrát prosí matka dceru, aby nechodila k jezeru?
Jak se podle Tebe chová ve filmu dcera?
Teď se spolu podíváme bez čtení na třetí část/ukázka z filmu/.
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
Přečti si čtvrtou část básně Vodník:
1. Jaké, jaké by to bylo
bez slunéčka podletí?
Jaké bylo by shledání
bez vroucího objetí?
A když dcera v dlouhém čase
matku svou obejme zase,
aj, kdo může za zlé míti
laskavému dítěti?
jít!“ —
6.
A potřetí buch, buch zase
když se šeřil ranní svit:
„Pojď již domů, ženo moje,
dítě pláče, dej mu pít!“
„Ach matičko, muka, muka —
pro děťátko srdce puká!
Matko má, matičko zlatá,
nech mne, nech mne zase
2. Celý den se v pláči těší
s matkou žena z jezera:
„Sbohem, má matičko zlatá!
Ach, bojím se večera!“ —
“Neboj se, má duše drahá,
nic se neboj toho vraha;
nedopustím, by tě v moci měla
vodní příšera!“ —
7.
„Nikam nechoď, dcero moje,
zradu kuje vodní vrah;
ač že péči máš o dítě,
mně o tebe větší strach.
Vari, vrahu, do jezera,
nikam nesmí moje dcera;
a pláče-li tvé děťátko,
přines je sem na náš práh.“
3. Přišel večer. — Muž zelený
chodí venku po dvoře;
dvéře klínem zastrčeny,
matka s dcerou v komoře.
„Neboj se, má drahá duše,
nic ti neuškodí v suše,
vrah jezerní nemá k tobě
žádné moci nahoře.“ —
8.
Na jezeře bouře hučí,
v bouři dítě naříká;
nářek ostře bodá v duši,
potom náhle zaniká.
„Ach matičko, běda, běda,
tím pláčem mi krev usedá;
matko má, matičko zlatá,
strachuji se vodníka!“ —
4. Když klekání odzvonili,
buch buch! venku na dvéře:
„Pojď již domů, ženo moje,
nemám ještě večeře.“ —
„Vari od našeho prahu,
vari pryč, ty lstivý vrahu,
a co dřív jsi večeříval,
večeř zase v jezeře!“ —
9.
Něco padlo. — Pode dveřmi
mok se jeví — krvavý;
a když stará otevřela,
kdo leknutí vypraví!
Dvě věci tu v krvi leží —
mráz po těle hrůzou běží:
dětská hlava bez tělíčka
a tělíčko bez hlavy.
5. O půlnoci buch buch! zase
na ty dvéře zpukřelé:
„Pojď již domů, ženo moje,
pojď mi ustlat postele.“ —
„Vari od našeho prahu,
vari pryč, ty lstivý vrahu,
a kdo tobě prve stlával,
ať ti zase ustele!“ —
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
Co si divák filmu (oproti čtenáři) musí domyslit?
Co je ve filmu navíc?
Ve filmu sehrává v baladě Vodník důležitou roli červená barva. Co všechno je červené?
Čeho je tu červená barva symbolem?
Erben, Karel Jaromír. Kytice balad. Praha: Československý spisovatel, 1982. str. 101 – 109,
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
KAREL JAROMÍR ERBEN: VODNÍK – ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU
Jak podle tebe vodník, o kterém je řeč v básni, vypadá?
Má zelené šaty a rudé boty. Z šosů mu kape voda.
Čím se liší vodník ve filmu od Tvé představy? Ve filmu se objevuje i nová postava. Kdo?
Vodník je mladý, sympatický, vypadá jinak než v básni. Ve filmu je navíc vodní víla, která žárlí na
dívku.
Kolikrát prosí matka dceru, aby nechodila k jezeru?
Třikrát.
Jak se podle Tebe chová ve filmu dcera?
Ze všeho si dělá legraci, je rozpustilá, nedá na matčiny rady…
Co si divák filmu (oproti čtenáři) musí domyslit?
Tragický závěr filmu
Co je ve filmu navíc?
Vodní víly, láska vodníka a jeho ženy, smutek a pláč vodníka v závěru filmu…
Ve filmu sehrává v baladě Vodník důležitou roli červená barva. Co všechno je červené?
Červený šátek, červená jablka, krev…
Čeho je tu červená barva symbolem?
Smutek, neštěstí, smrt…
VY_32_INOVACE_757_7TR_CJ
Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková
Download

karel jaromír erben: vodník