V Rychnově na Moravě 15. března 2013
Milí rodiče!
Malá Antiochia je registrována jako občanské sdružení od roku 2005,
ale s pořádáním táborů máme již dvacetileté zkušenosti.
Možná se s námi setkáváte poprvé, proto dovolte krátké představení.
Naším hlavním cílem je pořádat křesťansky zaměřené tábory. Na těchto táborech se setkávají jak děti věřící, tak nevěřící. Je to obohacující pro
všechny a není výjimkou, že vznikne pevné přátelství na mnoho let. Touto
snahou navazujeme na odkaz společenství Antiochia, jež si zvolilo jako svou
náplň vydávat svědectví o tom, jak žít víru v dnešní době.
Tábory jsou určeny dětem od 6 do 15 let. Starají se o ně zkušení a proškolení vedoucí, samozřejmostí je přítomnost zdravotníka i kuchařky. Na obsahovou náplň tábora, kvalifikovanost týmu
vedoucích i na stravovací a ubytovací podmínky účastníků dohlíží revizní komise. Děti jsou na
táborech pojištěné.
Na druhé straně tohoto dopisu je přehled všech turnusů, pořádaných letos naším o. s.; z toho
vybírejte - dle věku, zájmu a možností Vašich a Vašeho dítěte. Ubytování je zajišťováno ve farních
budovách uvedeného místa. Vedoucí se dětem věnují bez nároku na odměnu, což nám umožňuje udržet cenu na úrovni režijních nákladů.
Cena tábora zahrnuje stravování, pomůcky ke hrám a ubytování, odvíjí se od délky turnusu a
s ohledem na cenu ubytování; cena konkrétního turnusu je uvedena v jeho popisu, který sestavil
hlavní vedoucí. Tyto částky se od sebe liší v závislosti na tom, jak on celkovou situaci vyhodnotil.
Pro děti členů o. s. Malá Antiochia poskytujeme slevu Kč 200,- na dítě. Přihlášku do o. s.,
pokud není přiložená k tomuto dopisu, můžete vyžádat taktéž na níže uvedených kontaktech.
Členství dále umožňuje aktivně se podílet na veškerém dění kolem námi pořádaných táborů a činnosti Sdružení.
Cena tábora nezahrnuje dopravu účastníků na místo konání: dítě můžete přivézt sami, domluvit se s rodiči jiných dětí, v případě větší skupiny cestující hromadnou dopravou může děti doprovodit někdo z vedoucích.
Pokud Vaše děti účast na táboře láká a vy jim to chcete umožnit, neváhejte a zašlete na níže
uvedenou adresu přihlášku nejpozději do 15. května 2013 (nezapomeňte vyplnit Vámi zvolený
termín, věkovou kategorii a místo konání) a zálohu ve výši 500 Kč (do 31. května) na účet č.
195 628 614 /0300 . Jako VS uveďte rodné číslo dítěte (i za více dětí stačí zálohu poslat jednou
složenkou). Obdržení přihlášky potvrdíme do 10 dnů SMS zprávou nebo emailem. Přihlášení na
tábor je závazné. Pokud by se vyskytl problém s účastí dítěte, sdělte nám to, prosím, co nejdříve. Po
30. červnu bude záloha vrácena jen ve zvlášť odůvodněných případech (např. nemoc potvrzená
lékařem). Přihlašujte děti včas, aby bylo možné vyřídit pojištění. S vystavením faktury pro
zaměstnavatele obraťte se na předsedu o. s., který je k tomu kompetentní.
Výjimky týkající se věkových kategorií konzultujte s jednotlivými hlavními vedoucími
zodpovědnými za konkrétní turnusy; od nich dostanete v průběhu června i další podrobnosti.
S přáním všeho dobrého
P. Pavel Jagoš
předseda sdružení
Tereza Machová
jednatel sdružení
Tel.:
Mobil:
--604 591 391
461 323 129
603 332 031
Email pro dotazy: [email protected]
Adresa pro zaslání přihlášek:
P. Pavel Jagoš
Rychnov na Moravě 53
569 34
Pro další informace můžete rovněž nahlédnout na http://mala.antiochia.cz
Přehled všech turnusů o. s. Malá Antiochia pro prázdniny 2013:
30. 6. - 7. 7.: děti 6 - 13 let
10. - 17. července: děti 6 - 13 let
13. - 20. července: děti do 12 let
Místo: Kelč (u Val. Meziříčí)
Místo: Kelč (u Val. Meziříčí)
Místo: Jeníkov (u Teplic v Č.)
Hlavní vedoucí:
Hlavní vedoucí:
Hlavní vedoucí:
Ladislav Holík (23 let),
Vlachovice, tel.: 731 743 454
Daniela Burdová (18 let),
Křekov, tel.: 775 151 395
Ladislav Holík (23 let),
Vlachovice, tel.: 731 743 454
Dagmar Povalačová (22 let),
Horní Lideč, tel.: 739 554 944
Lázy (u Jevíčka), tel.: 608 350 642
Martina Lišková (25 let),
Slavičín-Lipová, tel.: 776 734 888
Bližší informace:
Bližší informace:
Bližší informace:
Jan Dostál (21 let),
Milé děti, s potěšením Vám oznamujeme, že v let- Do světa se opět vplížila tma. Mocný Gandalf Půjdeme na úplný začátek, do časů Starého zákona, kdy svět vypadal trochu jinak než dnes. Ocitvyslal Froda a jeho přítele Sama na cestu do
ní škole čar a kouzel v Bradavicích počítáme
neme se v prostředí malé vesnice, v podhůří Krušs místem pro Vás. Při putování za Hagridem byl
Mordoru, aby získal zpět všech 7 magických
Harry Potter okraden o svou hůlku a jeho kamarád prstenů, pomoci nichž odbourá všechno zlo ze ných hor; kde některé lokality připomínají měsíční
krajinu (po těžbě hnědého uhlí), ale jsou zde i
Ron byl unesen. Pomůžeš Harrymu? Prosí o
světa. Chceš být u toho a dopomoci Frodovi k
místa
takřka nedotčená či poznamenaná tvůrčí a
pomoc Harry Potter a profesorský sbor.
získání prstenů?
!!Upozorňujeme rodiče, že žákům prvního roční- !!NESNAŽ SE UNIKNOUT DOBRODRUŽS- uměleckou lidskou činností. Nastíníme si, jak to
bylo se stvořením světa (podle Bible), oživíme
ku nejsou povolena jejich vlastní košťata !!
TVÍ, STEJNĚ SI TĚ NAJDE!!!
prastaré příběhy a zažijeme mnohá dobrodružství.
Cena: 1 300 Kč
Cena: 1 300 Kč
Cena: 1 200 Kč
14.- 21. července: děti 6-12 let
25. 7. - 3. 8.: děti do 12 let
25. 7. - 3. 8.: mládež 10-15 let
Místo: Gruna (u Mor. Třebové) Místo: Rychnov na Mor. (Svitavsko)
Hlavní vedoucí:
Hlavní vedoucí:
Místo: Rychnov na M. (okr. Svitavy)
Hlavní vedoucí:
Marek Janda (29 let),
Malá Morava, tel.: 737 600 344
Marie Trčková (22 let),
Valašské Klobouky, tel.: 736 723 023
Rychnov na M., tel.: 461 323 129 nebo 603 332 031
Bohuslavice n/Vláří, tel.: 732 499 415
Alžběta Machů (23 let),
Bližší informace:
Bližší informace:
Bližší informace:
Cena: 1 200 Kč
Cena: 1 500 Kč
Vlastimil Machů (24 let),
P. Pavel Jagoš (49 let),
Bohuslavice n/Vláří, tel.: 605 349 851
Společně se ocitneme v čarovném středověku,
který i přes těžké žití a strádání, nejen obyčejných
lidí, stvořil opravdové hrdiny, kteří ve svém
Kde jsou ty časy, kdy existovali chrabří a stateční
Půjdeme po stopách svaté Zdislavy a jejího muže
životě
řadili čest, pokoru a oddanost nejvýše ze
hrdinové, mocní a dobrosrdeční kouzelníci,
Havla z Lemberka. Společně s nimi se vydáme na
všech lidských vlastností. Toto dělá opravdové
nebezpeční draci, o kterých se vyprávěly báje
cestu, jež nám odhalí období jemných dam, oděných
rytíře i v současné době.
napříč krajem…
do dlouhých šatů a udatných mužů, jež statečně
Vydej se společně s námi do země, kde se nevěři- bránili svůj kraj a lid. Společně s nimi se z nás stanou Vydejte se tedy s námi po stopách hrdinských čitelné stává skutečností, kde dobro a zlo spolu svá- osoby vnímavé k přírodě, jež bude naším útočištěm. nů statečných rytířů a jemných způsobů krásných
dí souboj každým dnem. Kde odvaha, láska a dob- Odkrývá se před námi budování hradů a cest, ale také dam. Tábor v rytířském stylu nám ve vás odhalí
odvážné rytíře, moudré vědmy, tiché a zkušené
ré skutky vítězí nad hněvem, nenávistí a chamti- kostelů a klášterů. Také se staneme léčiteli a ranhojihraničáře zdatné kronikáře nebo pokladníky.
vostí. Vydej se s Hobitem na dobrodružnou cestu či chudých a nemocných. Společně se tedy ponoříme
I dívky jsou zde proto vítány, byť bude pro ně
plnou překvapení, společně s dalšími trpaslíky a do různých situací a podmínek, s nimiž se sv. Zdislava potýkala a které zakoušela. Neváhej vydat se s
zpočátku možná trochu složitější se zapojit. Dají
zachraň jejich domov od velkého zlého draka.
námi cestou poznání sv. Zdislavy a doby, v níž žila.
příležitost klukům, aby se chovali jako rytíři.
Cena: 1 500 Kč
26. 7. - 4. 8.: děti 1. - 9. třída
10. - 17. srpna: děti 8 - 12 let
Místo: Horní Lhota (u Luhačovic)
Místo: Spálov (u Oder)
Hlavní vedoucí:
Jitka Obrová (53 let),
Hlavní vedoucí:
Hana Stromšíková (42 let),
Kelč, tel.: 736 144 684
Sobůlky, tel.: 518 622 366 nebo 606 692 258
Bližší informace:
Bližší informace:
Vydej se s námi na dobrodružnou cestu do Velkomoravské říše. To je místo,
které musíme obsadit, abychom zde vybudovali své vlastní území, na němž
budeme hospodařit. Aby se nám podařilo obstarat vše potřebné k životu:
obydlí, pole, obilí, dobytek, obuv a kostel, budeš muset prokázat velkou
odvahu, splnit těžké zkoušky a překonat mnohá úskalí. Ale pevně věřím, že
to společnými silami dokážeme.
Nevíte, co o prázdninách? Pojeďte s námi prožít týden o tom, JAK
SLOVO NA VELKOU MORAVU PŘIŠLO. Kdo vlastně byli Crha a
Strakota? Odkud přišli a co nám přinesli? Prožijte týden, který vás
přenese do dávných dějin naší historie. Co vás čeká? Noví kamarádi,
hry, poznání, dobrodružství a nové zážitky.
11. -
Cena: 1 600 Kč
18. srpna: děti do
12 let
Místo: Újezd (u Uničova)
Hlavní vedoucí:
Marie Trčková (22 let), Valašské Klobouky, tel.: 736 723 023
Rostislav Šerý (23 let), Študlov, tel.: 605 763 572
Bližší informace:
Cena: 1 200 Kč
17. - 24. srpna: děti do 13 let
Místo: Vratislavice n/Nisou (u Liberce)
Hlavní vedoucí:
P. Pavel Jagoš (49 let),
Rychnov na M., tel.: 461 323 129 nebo 603 332 031
Bližší informace:
Děti na tomto táboře čeká vytváření rodinné atmosféry jako základního principu pro přirozený život každého Božího tvora. Zábavnou formou ztvárníme
lidskou rodinu, zkusíme i zvířecí, ale také rodinu obecní, národní; určitě nebude chybět Boží rodina. Celý tábor bude protkán zábavou a katechezí s poselstvím, že rodina je prostředí nejvroucnější, nejčistší a nejpevnější lásky.
Zveme všechny, kteří mají rádi zábavu a hry, kteří rádi poznávají nové
kamarády a nové kraje. Přidejte se k nám na cestu plnou poznání a
dobrodružství při objevování světa andělů. Dozvíme se o nich spoustu
nových věcí a spolu s Tobiášem zakusíme, že nikdy nejsme sami.
Cena: 1 500 Kč
Cena: 1 500 Kč
Download

více naleznete zde