Jak porozumět sobě
i druhým lidem
Zpracováno podle knih PhD. Roberta A.
Rohma: Jak lépe porozumět sobě i
druhým, Sponzorujte se stylem,
Pozitivní povahové profily
Poznej sám sebe a druhé:
Aby člověk mohl žít úspěšný život, měl by
poznat sám sebe, a pak toho potenciálu
umět využívat ve vztahu k druhým lidem a
k situacím, které přináší život.
 Také by měl člověk poznat své děti a
podle toho je vychovávat.

Většina lidí má předvidatelný vzorec
chování – určitý profil charakteru:
Od antických dob, kdy charakterové profily
definoval Hippokratés – se učíme o typu :
 Cholerickém – vznětlivý, výbušný typ
 Sangvinickém – prudký, energický,
optimistický typ
 Melancholickém – citlivý, introvertní,
zádumčivý typ
 Flegmatickém – klidný, pomalejší, málo
vzrušivý typ

Robert A. Rohm, PhD.
Světový odborník na komunikaci a rozvoj
vztahů, mentor velkých osobností dnešního
světa a společností jako je Coca – cola,
Motorola a jiné. Přednáší po celém světě už
25 let.
„Když já rozumím vám a vy rozumíte mně,
není to dostatečný důvod k tomu, aby byl
vztah mezi nám lepší?“
Otevření × uzavření
Někteří z nás jsou orientování více na lidi ,
někteří na úkoly, jsme buď otevření nebo
uzavření ke světu a z toho si můžeme určit
jaký povahový typ jsme. Je to velmi
orientačně, protože ve skutečnosti jsme
směsicí všech těchto typů. U většiny lidí
však jeden z nich vždy převládá.
Otevření × uzavření
Otevřený
Aktivní
rychlé tempo
optimistický
energický
zainteresovaný
pozitivní
entuziastický
Uzavřený
Pasivní
pomalé tempo
opatrní
váhaví, nerozhodní
záleží jim na věcech
přemýšliví
kritické přemýšlení
Orientace: na úkoly × na lidi
Orientace na úkol
Technický typ
respektování pravidel
funkčnost
systémy, programy
plány
projekty
procesy, organizační struktura
Orientace na lidi
Citový typ
vztahy
pečující , starostliví
dělící se
city
pocity
přátelství
Čtyři lidské povahové typy
Rozdělení povah
D
dominantní - otevření, orientovaní na úkol
I
inspirující – otevření, orientovaní na lidi
S
supportive (poskytující oporu), uzavření, orientovaní na lidi
C
cautious (opatrný), uzavření, orientovaní na úkol
D - dominantní
D - dominantní
otevření, orientovaní na úkol
přímí, nároční, rozhodní, odhodlaní
činní, akční, dynamičtí, akční,
snílci, ředitelé, dogmatici
negativní vlastnost: nepřizpůsobiví
D - dominantní
10 % populace
základní potřeba: dosáhnout výsledku
Silné stránky:
mají pevnou vůli
odhodlaní, nezávislí, optimističtí
praktičtí, produktivní, rozhodní,
vůdčí osobnosti, sebejistí
D - dominantní
Pod kontrolou:
odvážní; rychle reagují;
orientovaní na cíl;
výsledek;
dobře se rozhodují;
sebevědomí; upřímní;
soutěživí
Mimo kontrolu:
bezohlední, nezdvořilí,
netrpěliví, vlezlí, ješitní,
panovační, útoční,
arogantní, hrubí,
nemilosrdní
D - dominantní
Jsou to dobří:
podnikatelé, správci, ředitelé, trenéři,
stavitelé, vedoucí pracovníci, vývojáři,
právníci, dozorci, piloti bojových letadel,
atleti, boxeři, obchodní manažeři, majitelé
byznysu
D - dominantní
Jsou to lidé zaměření na cíl, silní, pilní,
výkonní, sebevědomí, houževnatí.
Mají rádi:
akci, velikost, výzvu, soutěž, činy
Nemají rádi:
lenošení, prázdná slova, nerozhodnost,
bezcílné činnosti, neproduktivní lidi;
když jim někdo říká, co mají dělat;
když je někdo kontroluje
D - dominantní
Po vás chtějí: Abyste byli rychlí, sebejistí, věcní, konkrétní,
produktivní, nechali se řídit
Charakterizuje je otázka CO?
Mají rádi: velké vozy – luxusní, výkonné,
zvířata: silné psy (dobrman, pitbul)
motto: Jdu za tím !
filozofie: Chci to … včera!!
cíl: připravit, vystřelit, zamířit
potřeba: výzva
tendence: vyžadovat výsledky
I - inspirující
I - inspirující
inspirující, otevření, ovlivňující,
iniciativní, okouzlující, dělají dojem,
zajímaví, nechají se okouzlit, důležití,
spolupracují, mají zájem o lidi, impulzivní,
mají představivost
I - inspirující
25 – 30% populace
základní potřeba: bavit se
Silné stránky:
přátelští, soucítí s vámi,
bezstarostní, hovorní,
otevření, nadšení,
vřelí, pohlední, zábavní
I - inspirující
Pod kontrolou:
optimističtí, přesvědčiví
nadšení, komunikativní
spontánní, otevření
nápadití, zúčastnění
vřelí, přátelští
Mimo kontrolu:
nerealističtí, zasnění,
bezcílní, nesoustředění
příliš emocionální
manipulovatelní
vznětliví, neúčelní
impulzivní, pomlouvační
I - inspirující
Jsou dobří jako:
herci, klauni, moderátoři, baviči, průvodci,
umělci, politici, kazatelé, vedoucí pro vztahy
s veřejností, recepční, reportéři, obchodníci,
učitelé, rozhlasové osobnosti
I inspirující
Jsou to lidé zábavní, na pohled sympatičtí,
snadno nadchnutelní, skvělí iniciátoři,
rychle unavení, náchylní ke zveličování
Mají rádi:
kontakt s lidmi, hodně činnosti, být v dění,
krátkodobé projekty, prestiž,
způsoby, jak rozesmát druhé lidi
Nemají rádi:
být přehlížení, v izolaci, zesměšňováni, svázáni,
když musí dělat rutinní práci, když vypadají špatně
I inspirující
Po vás chtějí: Abyste byli zábavní, vstřícní,
podnětní, pozitivní, radostní
Charakteristická otázka: KDO ?
auta: sportovní, pro zábavu
zvířata: roztomilá štěňátka
motto: Odvaž se !
filozofie: Ať je nám dobře !
cíl: připravit, zamířit, povídat, povídat
potřeba: ocenění
tendence: vyžadovat oblíbenost
S - podporující (supportive)
S - podporující (supportive)
Uzavření, orientovaní na lidi, podporující,
stabilní, stálí, stydliví, submisivní,
konzervativní, přecitlivělí, chtějí, aby věci
byly, jaké jsou;
zneužitelní, neumí říci NE
S - podporující
30 – 35% populace
základní potřeba: mír a soulad
Silné stránky:
klidní, spolehliví, pohodoví,
důvěryhodní, efektivní, praktičtí,
konzervativní, vtipní, diplomatičtí
S - podporující
Pod kontrolou:
spolehliví, nenucení
stálí, spolupracující
soustředění,
dobří posluchači
neměnní, dobrosrdeční
vlídní, systematičtí
Mimo kontrolu:
neprůbojní, závislí
zneužívaní, nerozhodní
nekomunikativní
nepřizpůsobiví,
odmítají změny
snadno manipulovatelní
pomalí, rozmrzelí
S - podporující
Jsou dobří jako:
umělci, pečovatelé o děti, poradci,
šéfové, pracovníci ve službách, zdravotní
sestry, letušky, knihovníci, plánovači
pastoři, vývojoví pracovníci, učitelé,
sekretářky, dozorci, číšníci, sociální
pracovníci, veterináři
S - podporující
Jsou to lidé svolní, soucitní v rozhodování,
nejmilejší na světě, věrní přátelé, plní obav na začátku
a skvělí dokončovatelé
Mají rádi:
poklid, stabilitu, pomoc druhým,
přátelské prostředí, dokončování úkolů,
týmovou práci
Nemají rádi:
necitlivost, nedorozumění, překvapení,
vyhrocenou konverzaci, sarkasmus, když je někdo tlačí
S - podporující
Po vás chtějí: Abyste byli milí, přátelští,
trpěliví, chápaví, laskaví, abyste dokázali
projevit zájem
Charakteristická otázka: JAK ?
zvířata: kočky
auta: rodinný, spolehlivý vůz
motto: Všichni za jednoho, jeden za všechny !!
filozofie: Spolu všechno zvládneme !!
cíl: připravit, připravit, připravit,…
potřeba: pochopení
tendence: vyžadovat uklidnění
C - opatrní (cautious)
C - opatrní (cautious)
uzavření, orientovaní na úkol, opatrní,
schopní, chytří, pečliví, myslí kriticky,
respektují pravidla, přemýšliví, chtějí mít
pravdu, chtějí mít kontrolu,
nejsoustavnější, ALE
chladní – studený čumák
C - opatrní
20 – 25% populace
základní potřeba: mít pravdu a kvalitní
odpovědi
Silné stránky:
talentovaní, analytičtí, citliví,
perfekcionalisté, estetičtí, pečliví,
obětaví, loajální, idealističtí
C - opatrní
Pod kontrolou:
Mimo kontrolu:
systematičtí, logičtí,
kritičtí, nespolečenští,
citově založení, zvídaví, pedanti, všeteční,
učenliví, opatrní, přesní, urážliví, bázliví,
pátraví, svědomití,
zatvrzelí, pochybující,
precizní
úzkostliví, vybíraví
C - opatrní
Jsou dobří jako:
účetní, architekti, umělci, spisovatelé,
bankéři, úředníci, počítačoví programátoři,
konzultanti, zubaři, inženýři, vynálezci,
právníci, mechanici, vojenští stratégové,
vědci, profesoři
C - opatrní
Jsou to lidé zaměření na dokonalost, někdy obtížně
uspokojitelní, jsou obětaví, logičtí, pozorní k
detailu, odevzdání úkolu
Mají rádi:
systematičnost, detail, precizní práci,
kreativitu, dokonalost, správnost
Nemají rádi:
kritiku, chyby, nedůležitá upozornění,
průměrnost, nelogické změny,
práci bez přesného plánu
C - opatrní
Chtějí po vás: Abyste byli otevření, přesní, uvážliví,
analytičtí, zodpovědní, aby vás mohli odhadnout
charakteristická otázka: PROČ ?
zvíře: tropická ryba
auto: kvalitní, ekonomické
motto: Co se může pokazit, to se pokazí !!
filozofie: Neukazuj všechny svoje karty !!
cíl: připravit, zamířit, zamířit, zamířit
potřeba: kvalitní odpovědi
tendence vyžadovat: pochopení
Povahy vašich dětí
Pro výchovu je důležité zjistit, jakou povahu mají
vaše děti.
D
I
S
C
Dominantní dítě
Potřebuje: samostatnost, nenásilné vedení, převzít odpovědnost za výsledky
Největší odměna: pochvala a uznání za samostatné dosažení výsledků
Největší trest – nepoužívat: neustálé sledování, kontrolování, rozkazy bez
udání důvodu
Trest, který se míjí účinkem: odepření odměny (reakce: nech si to)
Když dominantní dítě vyroste a opustí rodiče – oddychnou si
Inspirativní dítě
Potřebuje: společnost, obdiv ostatních
Největší odměna: společnost druhých, kde může excelovat
Největší trest: izolace, nedůvěra (nepoužívat); odepření zábavy
Trest, který se míjí účinkem: fyzický (reakce: „to vydržím“)
Když inspirativní dítě vyroste a opustí rodiče – bude jim smutno
Podporující dítě
Potřebuje: aby věci fungovaly tak, jak jsou; jistotu domova
Největší odměna: uznání, že je platným členem rodiny
Největší trest – nepoužívat: izolace od rodiny („Nechceme tě!“)
Trest, který se míjí účinkem: není
Když podporující dítě vyroste a opustí rodiče? – To se nikdy nestane!
Opatrné dítě
Potřebuje: aby se všechno dalo uspořádat a přesně stanovit
Největší odměna: uznání, že má pravdu
Největší trest: zpochybnění („Jsi zmatkař!“); nedůvěra (nepoužívat!)
Trest, který se míjí účinkem: izolace (reakce: „promyslím si to v klidu“)
Když podporující dítě vyroste a opustí rodiče – koupí od nich dům a pak
jim ho pronajímá
Závěr
Ten, kdo zná typy lidských povah a dokáže najít v každém člověku tu
převládající:
• Bude umět vycházet s lidmi, spolupracovat s lidmi, rozumět lidem a bude u
lidí oblíben.
• Bude vědět, jak dobře vychovat své děti, případně vnoučata.
• Obstojí v lidské společnosti a bude moci plně využít všech výhod, které mu
tato znalost poskytne: v obchodě, v pracovním kolektivu, v zájmových
skupinách, klubech, atd.
Děkuji za pozornost.
Download

Jak porozumět sobě i druhým lidem