Prijedlog plana nastavnih jedinica za predmet Svijet oko nas za
2.razred osnovne škole za školsku 2014/2015.god.
Škola: __________________________________
Nedjeljni fond časova: 2
Razred i odjeljenje: II
Nastavnik: _______________________________
Nastavni predmet: Svijet oko nas
1.
Uzvišenja , udubljenja i ravnice
О
2.
Udubljenja ispunjena vodom
О
3.
Šta se nalazi u mojoj okolini
О
4.
Da ponovimo
5.
Šta su naselja
О
6.
Gradovi nekad i sad
О
7.
Vrsta sela
О
8.
Život u selu i gradu
9.
Snalaženje u naselju
10. Bošnjački praznici
(nacionalni, vjerski, odabrane noći )
11. Običaji Bošnjaka u mjesecu Ramazanu
ОKTOBAR
Za
obradu
Za
druge
tipove
u
u
O
O
O
12. Pravila ponašanja
u
13. Koja su naša prava i obaveze
u
14. Mi u saobraćaju
15. Pravila ponašanja u saobraćaju
Po
nastanoj
temi
NASTAVNA JEDINICA
O
u
11 O + 5У + 1 V+ 1 P = ukupno
Nastavna
tema
I Gdje ljudi žive
SEPTEMBAR
Мjesec
Broj časova
II Kretanje u prostoru i vremenu
III Ljudska djelatnost
JA
NU
AR
DECEMBAR
NOVEMBAR
16. Vrste saobraćaja
Za
druge
tipove
o
17. Zanimljivosti
v
18. Provjera znanja
P
19. Šta je kretanje
O
20. Šta utiče na brzinu kretanja
O
U
21. Da ponovimo
22. Koje je doba dana
О
23. Mjerenje vremena
О
24. Korištenje časovnika
U
25. Sedmica, mjesec , godina
О
26. Godišnja doba
О
27. Da ponovimo
U
28. Zanimljivosti
V
29. Provjera znanja
P
30. Čovjek stvara
О
31. Osnovna svojstva materijala
О
32. Utjecaj toplote na materijale
О
U
33. Toplotna provodljivost materijala
34. Еlektricitet
35. Električna provodljivost materijala
Po
nastanoj
temi
Za
obradu
О
U
6 O + 3 U + 1 V + 1 P = 11 ukupno
NASTAVNA JEDINICA
4 O + 6 U + 1 V+ 1 P + 1 S =
13ukupno
Nastavna
tema
Мjesec
Broj časova
Za
obradu
36. Raznovrsnost materijala i njihova upotreba
u
37. Raznovrsnost materijala i njihova upotreba
u
38. Obrada materijala
u
39. Da ponovimo
u
40. Zanimljivosti
v
41. Provjera znanja
p
42. Moja galerija
s
43. Šta je priroda
О
IV Neživa priroda
МART
44. Značaj nežive prirode za živa bića
u
45. Gdje sve ima vode
О
46. Osnovna svojstva vode
О
47. Promjene koje nastaju zagrijavanjem i
hlađenjem
48. Kako nastaju padavine
u
О
u
49. Voda kao uslov života
50. Vazduh kao uslov života
O
u
51. Kako prepoznajemo vazduh
52. Sunce kao uslov života
О
u
53. Duga-igra svjetlosti i vode
54. Zemljište kao uslov života
AP
RI
L
Za
druge
tipove
55. Da ponovimo
Po
nastanoj
temi
NASTAVNA JEDINICA
O
u
7 O + 6 U + 1 V + 1 P = 15 ukupno
Nastavna
tema
Мjesec
Broj časova
Za
obradu
Za
druge
tipove
56. Zanimljivosti
V
57. Provjera znanja
P
58. Zajedničke osobine živih bića
О
59. Biljke kao dio žive prirode
О
60. Životinje kao dio zive prirode
О
61. Čovjek kao dio žive prirode
О
62. Raznovrsnost biljaka
О
63. Raznovrsnost životinja
О
64. Zavisnost živih bića od sredine u kojoj žive
U
65. Značaj biljaka za čovjeka
U
66. Značaj životinja za čovjeka
U
67. Uloga čovjeka u očuvanju prirode
U
Po
nastanoj
temi
Nastavna
tema
NASTAVNA JEDINICA
6O + 5 u + 1 v + 1 p +2 s = 15 ukupno
MAJ I JUN
V Živa priroda
Мjesec
Broj časova
NASTAVNA JEDINICA
Za
obradu
Za
druge
tipove
68. Da ponovimo
u
69. Zanimljivosti
v
70. Provjera znanja
p
71. Moja galerija
s
72. Moja galerija
s
Prvo polugodište
Drugo polugodište
Ukupno
19
14
33
15
24
39
Po
nastanoj
temi
Nastavna
tema
Мjesec
Broj časova
34
38
72
Download

Prijedlog plana nastavnih jedinica za predmet Svijet oko nas za 2