ZAHTJEV ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA (PRAVNO LICE)
Organizaciona jedinica Banke
Centrala - Odeljenje za platni promet u zemlji
Datum
12.12.2011
CRPS
5-0123456
Matični broj / PIB
0000002234567
PDV broj
20/31-00123-4
I OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA
Poslovno ime (firma)
Montenegro Trading Company Podgorica
Oblik organizovanja
Društvo sa ograničenom odgovornošču
Osnovna djelatnost
47059 - Trgovina na malo namještajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domacinstvo u
specijalizovanim prodavnicama
Adresa sjedišta
Marka Miljanova 15
Telefon
Izvršni direktor
Marko Petrović, 069xxxxxx
Mobilni telefon
067xxxxxx
Elektronska pošta
[email protected]
Faks
020xxxxxx
Tekući račun SA paketom za elektronsko bankarstvo
Trajanje računa
Neograničeno
020xxxxxx
II OPCIJE TEKUĆEG RAČUNA
Tip tekućeg računa koji se otvara
III PODACI O OČEKIVANOM PROMETU
Očekivani promet po računu (KVkvartal, PG-polugodište)
Napomene
KV1
2012
45,000
KV2
2012
25,000
KV3
2012
35,000
KV4
55,000
2012
Ukupno
160,000
n/a
IV IZVJEŠTAVANJE O TRANSAKCIJAMA
Način dostavljanja podataka o
transakcijama
Banka dostavlja ovlašćenom licu dokumentaciju o transakcijama putem elektronske pošte ili posebne
aplikacije
Poslovno ili lično ime lica kojem se
dostavljaju podaci o transkacijama
Marko Petrović
Adresa lica kojem se dostavljaju
podaci o transkacijama
Podgorica, Marka Miljanova 15
Kontakt informacije (telefon, email)
069xxxxxx, [email protected]
V OVJERA BANKE
Potpisom odgovornih lica na ovom dokumentu, Banka potvrñuje prijem dokumentacije potrebne za otvaranje računa i tačnost podataka o računu.
Napomene
n/a
Datum prijema dokumentacije
12.12.2011
Vrijeme prijema dokumentacije
13:15:00
Referent
Ivana Marković
Odgovorno lice
Zoran Ivanović
Potpis referenta
Potpis odgovornog lica
VI TEKUĆI RAČUN
Broj tekućeg računa kod Prve Banke CG AD
Podgorica - osnovana 1901.
535-5010003901751-21
VII OVJERA PODNOSIOCA ZAHTJEVA
Podnosilac zahtjeva izjavljuje: da je upoznat sa sadržinom Opštih uslova poslovanja Banke
("OUPB"); da razumije i prihvata OUPB; da daje instrukciju Banci da otvori i vodi tekući račun u
skladu sa OUPB.
Poslovno ime (firma)
Montenegro Trading Company Podgorica
Potpis ovlašćenog lica i pečat
ZOR01
Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za otvaranje tekućeg računa
Original
1. Potvrda o registraciji Podnosioca zahtjeva kod Centralnog registra privrednih
subjekata (CRPS)
2. Akt o osnivanju Podnosioca zahtjeva (ugovor o osnivanju, odluka nadležnog
državnog organa ili izvod iz zakona, ukoliko se Podnosilac zahtjeva osniva
neposredno na osnovu zakona)
3. Akt kojim se ureñuju unutrašnji odnosi kod Podnosioca zahtjeva
(statut privrednog društva ili pravnog lica, ukoliko postoji)
4. Obavještenje MONSTAT-a o razvrstavanju Podnosioca zahtjeva
po djelatnostima
5. Rješenje o izvršenoj registraciji Podnosioca zahtjeva kod Poreske uprave
Vlade Crne Gore
6. Popunjen karton deponovanih potpisa (Obrazac Banke)
7. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za potpisivanje Podnosioca zahtjeva
8. Sudska ili notarska ovjera potpisa lica ovlašćenog za potpisivanje
Podnosioca zahtjeva (Obrazac OP)
9. Izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica (Obrazac Banke)
10.Zahtjev za otvaranje tekućeg računa (Obrazac Banke)
11.Pristupnica (za pružanje usluga elektronskog bankarstva)
12.Zahtjev za izdavanje sertifikata (za pružanje usluga elektronskog bankarstva)
13._____________________________________________________________
14._____________________________________________________________
15._____________________________________________________________
16._____________________________________________________________
17._____________________________________________________________
18._____________________________________________________________
19._____________________________________________________________
20._____________________________________________________________
21._____________________________________________________________
22._____________________________________________________________
23._____________________________________________________________
24._____________________________________________________________
25._____________________________________________________________
Kopija
Download

Primjer popunjenog Zahtjeva za otvaranje tekućeg računa