Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS / The TOMIC
STEVIC DULIC Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая компания
Tomić Stević Dulić информирует о самых актуальных событиях в работе компании и законодательном рельефе РС / Glavni urednik/
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić,
Vojislava Tasić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 54/13
Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tomic-stevic.co.rs
NOVI ZAKON O FAKTORINGU
(Sl.Glasnik RS br.62/2013)
I
Uvod
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o
faktoringu koji je stupio na snagu dana 24. jula
2013.godine.
Zakonom o faktoringu se po prvi put uredjuje institut
faktoringa koji je doduše postojao u poslovnoj praksi
Srbije i pre ovog zakona ali je počivao isključivo na
ugovornoj osnovi i opštim odredbama Zakona o
obligacionim odnosima koje regulišu kupoprodaju
potraživanja.
Cilj zakona jeste da se olakša poslovanje i ubrzaju
novčani tokovi, budući da razvoj ekonomije i finansijskih
tržišta nužno nameće potrebu za bržom naplatom
potraživanja i većom likvidnošću privrede.
Očekuje se da će najveću korist od faktoringa imati mala
i srednja privredna društva koja, usled niske kreditne
sposobnosti i neadekvatnih sredstava obezbedjenja,
imaju problem pristupa bankarskim kreditima. Upravo
zbog toga, ova privredna društva će pronaći u faktoringu
alternativno rešenje za bankarski kredit, budući da
odluka faktora o kupovini potraživanja ne zavisi toliko od
kreditne sposobnosti ustupioca (iako i to ima svoj
značaj), već prevashodno od kvaliteta potraživanja
odnosno kreditnog boniteta dužnika.
II
Pojam i predmet faktoringa
Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje potraživanja,
a predmet faktoringa može biti svako postojeće
nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno
novčano potraživanje (tj. koje dospeva u roku do jedne
godine od dana prodaje robe ili pružanja usluge) koje je
nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili
pružanja usluga zaključenog izmedju pravnih lica i
preduzetnika.
III
Učesnici u faktoringu
Učesnici u faktoringu su (i) ustupilac koji prodaje
faktoru svoje potraživanje prema dužniku, i (ii) faktor
koji kupuje potraživanje od ustupioca, i (iii) dužnik.
Ustupilac može biti banka, privredno društvo i
preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji odnosno takva
lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa
domicilnim propisima.
Faktor može biti banka, privredno društvo (akcionarsko
društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću) sa
sedištem u Republici Srbiji koje ima odobrenje
Ministarstva finansija i privrede za obavljanje poslova
faktoringa, kao i strana banka i strano privredno društvo
ali isključivo u medjunarodnom faktoringu.
IV
Uslovi za obavljanje faktoringa
Privredno društvo može obavljati poslove faktoringa
(‘‘Faktoring društvo‘‘) pod uslovom da (i) ima osnovni
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS / The TOMIC
STEVIC DULIC Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая компания
Tomić Stević Dulić информирует о самых актуальных событиях в работе компании и законодательном рельефе РС / Glavni urednik/
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić,
Vojislava Tasić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 54/13
Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tomic-stevic.co.rs
kapital u iznosu koji ne može biti manji od
40.000.000 dinara, i (ii) ima odobrenje za
obavljanje poslova faktoringa izdato od strane
Ministarstva finansija i privrede.
Faktoring društvo može obavljati samo posao faktoringa
i sa faktoringom srodne ili povezane poslove.
V
Vrste faktoringa
Faktoring može biti domaći i medjunarodni, u
zavisnosti do toga da li je reč o prodaji potraživanja koje
je nastalo izmedju domaćih lica na unutrašnjem tržištu ili
u spoljnotrgovinskom prometu.
Prema obavezi preuzimanja rizika naplate potraživanja,
faktoring može biti sa regresom ili bez regresa.
Faktoring bez regresa podrazumeva da faktor preuzima
rizik naplate potraživanja na sebe, dok kod faktoringa sa
regresom ustupilac odgovara faktoru za naplativost
potraživanja na dan dospelosti potraživanja. Kada je
ugovoren faktoring sa regresom, faktor ima pravo da
zahteva namirenje od dužnika, ustupioca ili obojice u isto
vreme, u granicama odgovornosti dužnika i ustupioca,
ako nije drugačije ugovoreno.
VI
Obrnuti faktoring
Reč je o posebnoj vrsti faktoringa koji se koji se
ugovara izmedju faktora i dužnika iz ugovora o
prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu,
na osnovu koga faktor, preuzimanjem faktura od
dužnika, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema
poveriocima, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz
ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i
inostranstvu.
Dužnik je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca.
VII
Ugovor o faktoringu
Faktoring se može obavljati samo na osnovu ugovora
zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi. Ugovor o
faktoringu se ne smatra ugovorom o kreditu ili zajmu, u
smislu propisa Republike Srbije i poslovnih običaja.
Ugovori o faktoringu jednog ustupioca zaključeni sa
različitim faktorima, a koji imaju za predmet prodaju
istog potraživanja, su zabranjeni i svaki takav
naknadno zaključen ugovor je ništav.
VIII
Postupak realizacije faktoringa
Prodaju svakog potraživanja odredjenog ugovorom o
faktoringu ustupilac vrši uz istovremenu predaju faktoru
(i) ugovora i/ili fakture i drugih dokumenata kojima se
dokazuje osnov i vrši identifikacija potraživanja, i (ii)
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS / The TOMIC
STEVIC DULIC Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая компания
Tomić Stević Dulić информирует о самых актуальных событиях в работе компании и законодательном рельефе РС / Glavni urednik/
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić,
Vojislava Tasić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 54/13
Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tomic-stevic.co.rs
obaveštenja
faktoru.
dužniku
da
je
potraživanje
prodato
O predaji dokumentacije ustupilac i faktor sačinjavaju
poseban dokument.
Ustupilac je u obavezi da dostavi dužniku obaveštenje o
prodaji potraživanja u pisanoj ili elektronskoj formi.
Nakon prijema obaveštenja, dužnik je u obavezi da
potraživanje isplati faktoru.
Isplatom potraživanja ustupiocu dužnik se ne oslobadja
obaveze prema faktoru ako je pre isplate obavešten o
prodaji potraživanja, a ustupilac mora bez odlaganja
takvu isplatu preneti faktoru.
Naplatu dospelih potraživanja faktor vrši u svoje ime i
za svoj račun.
IX
Prava, obaveze i odgovornosti u postupku
realizacije faktoringa
Ustupilac je odgovoran faktoru za osnovanost i
vrednost potraživanja koja su predmet ugovora o
faktoringu.
Ustupilac garantuje faktoru da su prodata potraživanja
oslobodjena zaloge, prigovora, tereta i ostalih prava
trećih lica, odnosno da su po svim osnovama nesporna,
osim ako nije drugačije ugovoreno. U slučaju kad su
prodata potraživanja opterećena zalogom, odnosno na
bilo koji način osporena od strane dužnika ili trećeg lica,
a ugovorom o faktoringu nije isključena garancija
ustupioca, faktor ima pravo regresa od ustupioca i u
slučaju kad je ugovoren faktoring bez regresa.
U slučaju kad je prodaja potraživanja zabranjena
ugovorom izmedju ustupioca i dužnika ili dužnikovim
opštim uslovima poslovanja, ovakva zabrana nema
pravnog dejstva na prodaju potraživanja faktoru, koja
je izvršena na osnovu ugovora o faktoringu i u skladu sa
ovim zakonom, osim ako drugačije nije uredjeno
medjunarodnim ugovorom.
X
Nadzor
faktoringa
nad
obavljanjem
poslova
Nadzor nad obavljanjem poslova faktoringa kod faktoring
društava vrši Ministarstvo finansija i privrede, a nadzor
nad obavljanjem poslova faktoringa kod banaka vrši
Narodna banka Srbije.
XI
Uskladjivanje za zakonom
Privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa,
osnovana pre stupanja na snagu Zakona o faktoringu,
dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama
ovog zakona podnošenjem zahteva za izdavanje
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS / The TOMIC
STEVIC DULIC Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая компания
Tomić Stević Dulić информирует о самых актуальных событиях в работе компании и законодательном рельефе РС / Glavni urednik/
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić,
Vojislava Tasić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 54/13
Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tomic-stevic.co.rs
odobrenja za obavljanje poslova faktoringa u roku od
šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Predrag Groza, advokat
[email protected]
Download

Newsletter 54