Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und den Rechtsrahmen der RS / The TSG
TOMIC SINDJELIC GROZA Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая
контора ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и законодательном релефе
РС / Glavni urednik/Chefredakteur /Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović,
Vesna Gašić, Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 61/14
Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tsg.rs
Izmene Zakona o privatizaciji
I
Uvod
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o
izmenama Zakona o privatizaciji
(„Sl.Glasnik RS“, br.
51/2014) koji je stupio na snagu dana 13. maja 2014.
godine.
Ovim zakonskim izmenama se, sa jedne strane, uvažava
odluka
Ustavnog
neustavnosti
suda
odredbe
od
člana
14.11.2013.
20ž
stav
1
godine
o
Zakona
o
privatizaciji, a sa druge strane, uredjuje procedura i
rokovi u kojima poverioci mogu ostvariti namirenje
potraživanja koja imaju prema subjektima privatizacije u
restrukturiranju.
II
Odluka Ustavnog suda
Odlukom
Ustavnog
odredba
člana
suda proglašena
20ž
stav
1
Zakona
je
o
neustavnom
privatizaciji
(prethodno uvedena zakonskim izmenama iz decembra
2012. godine) po kojoj ’’Od dana donošenja odluke o
restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju
restrukturiranja, a najkasnije do 30. juna 2014. godine,
ne može se protiv subjekta privatizacije, odnosno nad
njegovom
imovinom,
odrediti
ili
sprovesti
prinudno
izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi
namirenja potraživanja.’’, budući da je produženjem roka
postupka restrukturiranja do 30. juna 2014. godine,
postupak restrukturiranja (kao mera ograničenog trajanja
i sa jasno odredjenim ciljem) pretvoren u kontinuiranu,
dugotrajnu meru koja niti je dovodila do privatizacije
preduzeća, niti je omogućavala njihovu likvidaciju.
Izmenama zakona, koje su stupile na snagu 13. maja
2014. godine, ova odredba više ne postoji u Zakonu o
privatizaciji, odnosno izbrisana je iz Zakona jedan dan
pre formalnog prestanka njenog važenja na osnovu
odluke Ustavnog suda.
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS / Die
Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und den Rechtsrahmen der RS / The TSG
TOMIC SINDJELIC GROZA Law Office is informing about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая
контора ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и законодательном релефе
РС / Glavni urednik/Chefredakteur /Editor-in-Chief / Главный редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović,
Vesna Gašić, Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 61/14
Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, [email protected], www.tsg.rs
III
Namirenje
poverilaca
prema
subjektima
privatizacije u restrukturiranju
Najnovije zakonske izmene uvode obavezu za poverioce
da, najkasnije do 12. juna 2014. godine, dostave Agenciji
za
privatizaciju
rešenjem o
zahtev
izvršenju,
za
isplatu
izvršnom
potraživanja
ispravom i
sa
drugim
dokumentima kojima dokazuju svoje potraživanje prema
subjektu
privatizacije
u
restrukturiranju,
radi
evidentiranja potraživanja.
Agencija za privatizaciju će najkasnije do 10. septembra
2014. godine evidentirati podnete zahteve za isplatu,
utvrditi
visinu
potraživanja
za
svakog
poverioca
i
subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačiniti predlog
za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.
Nakon toga, poverioci se mogu izjasniti da li su saglasni
sa predlogom Agencije za privatizaciju, najkasnije do 10.
oktobra 2014. godine.
Poverioci koji ne budu zadovoljni predlogom za namirenje
imaju pravo da, nakon 10. oktobra 2014. godine, nastave
postupke prinudnog izvršenja i prinudne naplate (koji su
prethodno bili prekinuti na osnovu neustavne odredbe
člana 20ž stav 1 Zakona o privatizaciji). Isto pravilo važi i
za poverioce koji do ovog trenutka nisu pokrenuli
postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv
subjekta privatizacije u restrukturiranju, u smislu da će
pokretanje ovih postupaka biti moguće nakon 10. oktobra
2014. godine.
Predrag Groza, advokat
[email protected]
Download

Newsletter 61 - TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA