w
w
w
2
s
r
.
d UVOD
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Pojam i nastanak faktoringa
Faktoring poslovi su se u savremenom obliku počeli razvijati u SAD-u tokom XIX veka, u
vreme industrijske revolucije. Faktoring se pojavio u vreme naglog povećanja meñunarodne
robne razmene, koja je bila praćena i povećanim ekonomskim rizikom same meñunarodne
trgovine. U to vreme engleski izvoznici tekstila na američko tržište su bili zabrinuti za
naplatu svojih potraživanja. Za te poslove, kao i za ispitivanje solventnosti potencijalnih
kupaca tekstila, izvoznici su angažovali svoje agente, odnosno zastupnike i posrednike, koji
su u današnjem vremenu poznati kao faktori, a ceo poslovni sistem kao faktoring.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
e
s
.
w
Ekonomski posmatrano, faktoring je nastao iz komisionog posla koji je vremenom
prevaziñen, te su se brojna trgovačka preduzeća transformisala radi obavljanja faktoringa u
banke i druga specijalizovana preduzeća za ove poslove. U Evropi je faktoring prihvaćen
znatno kasnije - 60-ih godina XX veka, prvo u Nemačkoj, a zatim i u drugim zemljama sa
stalnom stopom rasta ovih poslova od 15 do 20 odsto na godišnjem nivou.
ww
ww
Danas su poslovi faktoringa u svetu veoma usavršeni i formirane su visokospecijalizovane
faktoring kompanije koje deluju u svetskim razmerama, umrežene sa mnogim bankama i
drugim finansijskim i osiguravajućim preduzećima. Svi oni obavljaju poslove obezbeñenja
naplate potraživanja , neophodnog kreditiranja izvoznih preduzeća, ali i preuzimanje
značajnog rizika za njihovu naplatu.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
***
ww
Model faktoringa poznaje tri učesnika u poslu
- Klijent (ustupilac,isporučilac), firmu koja ima potraživanje za prodatu robu ili
izvršene usluge,
- Faktor, koji je po pravilu faktoring preduzeće koje vrši otkup potraživnja,
- Kupac koji je dužnik po otkupljenom potraživanja.
Suština modela faktoringa je u :
- prodaji potraživnja pre njegovog dospeća od strane Klijenta Faktoru, koji otkupom
potraživanja postaje njegov novi vlasnik i istovremeno, preuzima sav rizik eventualne
nemogućnosti naplate otkupljenog potraživanja;
- u promptnoj isplati kupljenog potraživanja od strane Faktora prema Kupcu, ali u
iznosu koj je manji od 100% nominalne vrednosti potraživanja (avnansne stope se
kreću od 70-90% vrednosti potraživanja) i
- isplate razlike izmeñu avansne isplate i nominalne vrednosti potraživanja od strane
Faktora prema Klijentu po potpunoj naplati otkupljenog potraživanja.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
Razliku izmeñu avansne isplate i nominalne vrednosti potraživanja Faktor koristi kao rezervu
za naplatu potraživanja. U praksi se često zaključuju ugovori o faktoringu ne samo tekućih
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
3
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
već i budućih potraživanja Klijenta. U tim slučajevima Faktoru se može dozvoliti upotreba
rezervi jednog potraživanja za pokriće u slučaju nemogućnosti naplate drugog potraživanja.
r
i
k
s
ar
Za svoju uslugu Faktor naplaćuje proviziju kojom pokriva troškove usluge prodaje
potraživanja i rizik kreditiranja Klijenta (po stopi od 2-4% iznad prima rate). Faktor može da
naplati i dodatne troškove u koliko je to predviñeno Ugovorom.
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Na kraju, važno je naglasiti da se model faktoringa odnosi isključivo na otkup kratkoročnih
potraživanja (do 180 dana).
Značaj faktoringa se ogleda pre svega u:
- kao oblik trgovinskog kreditiranja značajno smanjuje obim fonda potrebnih obrtnih
sredstava kod Klijenta;
- omogućuje pouzdanije strateško planiranje i značajno umanjuje rizik naplate potraživanja;
- posebno je dobrodošao u poslovima finansiranja uvoza i izvoza srednjih i malih preduzeća,
s obzirom da se ovim vidom finansiranja vrši transfer kreditnog rizika sa Klijenta na Faktor,
ali i zbog svoje fleksibilnosti, imajući u vidu da model faktoringa doprinosi mogućnosti
konkurentskog nastupa Klijent na tržištu u pogledu uslova prodaje.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
Vrste
w. faktoringa
e
s
.
w
ww
Najgrublja uobičajena podela faktoringa je na domaći i meñunarodni faktoring. Meñunarodni
faktoring se deli na uvozni i izvozni.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
U novije vreme prisutna je i podela faktoringa na direktni-jednofaktorski i dvofaktorski.
Dvofaktorski sistem se primenjuje u meñunarodnom faktoringu. Promoter je asocijacija
Factors Chain International. U dvofaktorskom sistemu Izvozni Faktor finansira Klijenta –
izvoznika iz svoje zemlje i direktno komunicira sa Uvoznim faktorom koji obezbedjuje
pokriće za rizik u poslovanju sa Kupcem.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Jedna od najstarijih podela faktoringa je na faktoring sa regresom i faktoring bez regresa.
Faktoring sa regresom se javlja u slučaju nenaplate potraživanja od Kupca i pravom Faktora
da potraživanje naplati od Klijenta.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Primenjujući kriterijum predmeta obaveze Faktora, postoje dve vrste faktoringa:
- pravi faktoring: otkupom potraživanja pre roka dospeća Faktor ostvaruje tri poslovne
funkcije: - osiguranje kredita, usluga (evidentiranje, knjiženje , bilansiranje i dr.) i funkciju
kreditiranja Klijenta;
-nepravi ili kvazi-faktoring: Faktor preuzima potraživanje samo zbog naplate za Klijenta
(Ustupioca potraživanja) i po pravilu garantuje za naplatu potraživanja;
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
Postoji još jedna podela faktoringa koja je, u osnovi, vezana za samu tehniku posla:
- faktoring sa obaveštenjem Kupcu o prodaji njegovih dugovanja - otvoreni faktoring i
- faktoring bez obaveštavanja Kupca – zatvoreni ili tihi faktoring.
m
e
s
.
w
PRAVNE DILEME
UGOVARANJA
FAKTORINGA
w
w
w
e
s
.
ww
Ugovor o faktoringu predstavlja pravni posao kojim se Klijent- ustupilac potraživanja
obavezuje da na Faktor prenese postojeća ili buduća potraživanja, a Faktor se obavezuje da
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
4
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
uz proviziju i naplatu troškova, naplati potraživanja (i, eventualno, garantuje naplatu), kao i
da kreditira Klijenta-ustupioca potraživanja (uz njegovu obavezu da plaća kamatu).
r
i
k
s
ar
Faktoring je komercijalna usluga zasnovana na ugovoru o faktoringu. Konvencija
UNIDROIT o meñunarodnom faktoringu (Otava, 28. maj 1988.) reguliše pojedinosti takvog
ugovornog odnosa.
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Ugovor o faktoringu definiše se kao ugovor zaključen izmeñu jedne strane (Klijenta) i druge
strane (Faktora) u skladu s kojim:
- Klijent može ili će preneti na Faktora potraživanja nastala iz kupoprodajnih ugovora za
robu ili usluge sklopljene izmeñu Klijenta i Kupca (dužnik), osim onih o prodaji robe koja je
namenjena prevashodno za njihovu ličnu, porodičnu ili kućnu potrošnju.
- Faktor je dužan da za Klijenta obezbedi najmanje dve od navedenih funkcija:
o Finansiranje isporučioca kroz avansne uplate;
o Voñenje računa (knjigovodstvo) u vezi potraživanja;
o Naplata potraživanja;
o Zaštita od neplaćanja od strane Kupca (dužnika);
- Obaveštenje o prenosu potraživanja mora biti dostavljeno dužniku.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
e
s
.
w
Jedini propis koji pominje pojam «faktoring» je Zakon o sprečavanju pranja novca (Službeni
list SRJ, br. 53/2001). Tim Zakonom je propisano da pravna lica i preduzetnici koji učestvuju
u poslovima lizinga, faktoringa, forfetiranja i drugim «osetljivim aktivnostima» podležu
obavezama sadržanim u njegovim odredbama. To je sve što se tiče faktoringa u našem
pravnom sistemu.
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
Srpskim obligacionim pravom dominira savezni Zakon o obligacionim odnosima (ZOO).
Izuzev odredenih amandmana, zakon je gotovo u celini izradio profesor Mihajlo
Konstantinović koji je potražio inspiraciju prevashodno u Zakonu o obligacionim odnosima
Švajcarske čiji je stil izrade Konstantinović pohvalio kao pravi kompromis izmeñu detaljno
napisanog BGB i elegantne rečitosti napoleonskog zakonika (Napoleonic Code). Valja
primetiti da je Zakon o obligacionim odnosima jedan od tek nekoliko ostataka koji su
preživeli brutalni raspad SFRJ i ostao je na snazi u svim novim državama koje su nastale na
prostoru bivše zajednicke države.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
ww
ZOO pruža sveobuhvatne odredbe o ugovornom pravu i njegovim komercijalnim varijantama
(i na taj način prihvata princip jedinstva grañanskog i privrednog ugovornog prava).
Uključene su i posebne odredbe za odreñene ugovore (kako klasične, tako i neke
komercijalne). Meñutim, faktoring nije regulisan. Neki drugi navedeni komercijalni ugovori
definisani su posebnim zakonima koji ureñuju spoljnu trgovinu, industrijsku imovinu, itd.
Opšta i posebna primena odnosi se na izradu ugovora, ako su ih strane izričito uključile ili
implicitno očekivale njihovu primenu u vreme sklapanja ugovora. Kako Zakon o
obligacionim odnosima reguliše komercijalne tako i klasične ugovore, naša zemlja nema
poseban komercijalni zakon. Zakon o obligacionim odnosima takode ureñuje druge izvore
obligacija, naime: zakon o štetama (nadoknada šteta), neopravdano bogaćenje (condictio sine
causa), negotiorum gestio (delovanje u poslovima drugog lica bez ovlašcenja, ali u njegovu
korist, stvarajući na taj način obligacioni odnos izmedu korisnika i dužnika, i negotiorum
gestor - poverioca), jednostrani pravni akti - Rechtsgeschaeft (efekti obavezujuće ponude,
emitovanje utrživog instrumenta, javno obećanje nagrade – jednostrano stvaranje obaveze).
Izmene (uslovi, izračunavanje troškova, modalitet) kao i period zastarevanja, te posledice
nesposobnosti, regulisane su ovim osnovnim instrumentom.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

11530-Finansije-Faktoring i forfeting