ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7
Објашњења и вежбања за боље оцене
7 лекција • 29 поглавља • 94 вежбе • 84 стране
Усклађено са Наставним планом и програмом
У СВАКОЈ ЛЕКЦИЈИ:
Текст
На почетку сваке лекције налази се уводни
текст са истакнутим граматичким структурама које се
обрађују.
Објашњења
Једноставним језиком и визуелним елементима
појашњава се најзахтевнија граматика седмог разреда.
Вежбања
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОБЈАШЊЕЊА И ВЕЖБАЊА ЗА БОЉЕ ОЦЕНЕ У 7. РАЗРЕДУ
Слободан Живковић, Барбара Брезигар,
Јања Жупанчич, Силвија Перковић
7
Разноврсне вежбе са решењима омогућују боље
разумевање градива и напредак у учењу.
Тест
Кроз тест на крају сваке лекције ученицима је омогућено
самостално оцењивање стеченог знања.
ISBN 978-86-7762-260-2
www.znamzavise.rs • www.klett.rs
Препоручујемо и:
издања
за енглески
језик
издања
за српски
језик
издања
за
математику
САМО
299
ДИН
бољи успех
припреми се
за писмени задатак
учи лакше и брже
утврди научено
стекни нова знања
научи без
приватних часова
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОБЈАШЊЕЊА И ВЕЖБАЊА ЗА БОЉЕ ОЦЕНЕ У 7. РАЗРЕДУ
Слободан Живковић,
Невенка Јесеник, Силвија Перковић
7
Знам за више
Знам за више – Енглески језик 7
Објашњења и вежбања за боље оцене у седмом разреду
Аутори: Слободан Живковић, Невенка Јесеник, Силвија Перковић
Лектор: Татјана Станић
Илустрације: Марта Бартољ
Фотографије: iStockphoto
Прелом српског издања: Бранка Милошевић
Издавач: Издавачка кућа „Klett“ д.о.о
Светозара Ћоровића 15, 11000 Београд
Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385
[email protected], www.klett.rs
За издавача: Гордана Кнежевић-Орлић
Главни уредник: Александар Рајковић
Уредник: Милан Пртењак
Штампа: Цицеро, Београд
Тираж: 10.000 примерака
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
37.016 : 811.111 (075.2) (076)
ЖИВКОВИЋ, Слободан, 1974–
[Знам за више] – Енглески језик 7 :
објашњења и вежбања за боље оцене у
7. разреду / Слободан Живковић, Невенка
Јасеник, Силвија Перковић ; [илустрације
Марта Бартољ]. – Београд : Klett, 2010 (Београд:
Цицеро). – 83 стр. : илустр. ; 30 cm. –
(Знам за више)
Тираж 10.000 примерака
ISBN 978-86-7762-260-2
1. Јасеник, Невенка [аутор] 2. Перковић,
Силвија [аутор]
COBISS.SR-ID 179020044
Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог
ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање,
штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње
представљају кршење ауторских права.
© Klett, 2010.
ISBN 978-86-7762-260-2
Садржај
Изражавање садашњости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Изражавање прошлости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Изражавање будућности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Глаголска времена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Модални глаголи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Поређење придева и прилога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Члан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Завршни тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Неправилни глаголи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Речник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Решења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Здраво!
Ако имаш потешкоћа с енглеским језиком, обратио си се на праву адресу. С приручником Знам за
више – Енглески језик 7 можеш да побољшаш и утврдиш своје знање енглеског. Како? Врло једноставно.
Приручник има седам области која обухватају најзахтевније градиво петог разреда. Свака лекција је
подељена на четири дела: Текст, Објашњења, Вежбања и Тест. Наслови на врху стране олакшавају ти
сналажење, па ћеш увек знати где се налазиш. У делу под насловом Текст наићи ћеш на текст у којем су
представљене граматичке структуре које се обрађују у лекцији. Такве структуре су увек обојене да би их
лакше пронашао. У другом делу Објашњења објаснићу ти како су састављене структуре и како ћеш их
употребљавати. Да би утврдио то знање, реши задатке у делу Вежбања и након тога ти остаје да провериш
знање у делу Тест.
Задаци у тестовима су бодовани. Укупан број поена у свим тестовима на крају поглавља износи 45. Сабери
своје поене и погледај колико си постигао:
•
0–15 поена: Потребно је још мало труда (Погледај добро Објашњења још једанпут.)
•
16–30 поена: Знаш већ прилично (Утврди оне облике са којима си имао највише проблема.)
•
31–45 поена: Знаш много (Браво! Само тако настави!)
На крају књиге ћеш пронаћи и тест за понављање целог градива.
Тест има 72 поена који су такође подељени на трећине за које важи
претходно наведено.
Сва решења вежбања и тестова можеш да провериш на крају књиге
међу решењима. Ако током читања наиђеш на непознате речи,
послужи се малим речником који се налази на крају приручника.
А сада храбро, јер већ знаш – без муке нема науке.
Мораш мало да се потрудиш и сигурно ће ићи.
Текст
Објашњења
Вежбања
ИЗРАЖАВАЊЕ
САДАШЊОСТИ
Тест
Hello! I’m Rebecca.
That’s my mum over
there. She’s got the
main role in the play.
I love my hair.
I hope for the best.
I hate waiting.
Where’s my hat?
Hello! I’m Rebecca. That’s my mum over there. She’s playing the
main part in tonight’s show – the Moon. She’s wearing a long white
dress. She usually wears earrings, too. But now she isn’t wearing
any. Isn’t she beautiful? At the moment she’s standing in front of
the mirror. She’s got long fair hair and she’s gently brushing it.
I know she is nervous. She’s always on tenterhooks before any play.
But the moment she appears on the stage, she becomes a different
person. She doesn’t see the audience and she doesn’t even feel the
heat of the spotlights. I believe she’ll be perfect tonight.
4
Изражавање садашњости
Текст
Објашњења
Вежбања
Тест
My mum is an online entertainment editor. She gets up early
in the morning and the first thing she does – she turns on her
laptop and checks for the news. She doesn’t like to be behind
with the news. After breakfast she takes Jason, Kelly and me to
school. We don’t take the bus because the school is on mum’s
way to work. Then she goes to her office. She writes stories for
the company’s Web site, updates blogs, monitors story chat
and responds to reader’s questions. Sometimes she interviews
celebrities.
Her hobby is theatre and she’s very fond of reading, too. She
owns about a thousand books. Her library contains a priceless
manuscript by a famous American playwright Virginia Pulitzer.
No wonder she’s writing a play. It’s a play for children. She
hopes to finish it by the end of the year.
Can you see the photo on my mum’s desk? She’s shaking
hands with one of the best British actresses. They’re standing
on the red carpet in front of the Kodak Theatre in Hollywood.
My mum is always going to award ceremonies alone. Alone! It
really winds me up. I’d like to meet famous film stars, too.
Све je познато? До сада би
требало да је много тога
овде већ јасно.
5
Текст
Објашњења
Вежбања
Тест
Када желиш да опишеш догађаје који се дешавају у садашњости, употреби времена
Present Simple или Present Continuous.
Глаголским временом Present Simple можеш да изразиш:
 Навике:
She gets up early in the morning and the first thing she
does – she turns on her laptop and checks for the news.
(Дакле, она има навику да устаје рано, укључи лаптоп и
провери вести.)
 Радње које се понављају:
At 9 o’clock she meets the managing director.
(Она се стално састаје са директором – не може
се рећи да је то навика, више je обавеза.)
 Стања:
She owns about a thousand books.
(Она поседује велики број књига – то није нека радња
или збивање већ стање.)
 Опште познате чињенице:
The sun rises in the east.
(Сунце не излази из навике, обавезе или нечег сличног,
зар не? То је је једна од чињеница која је свима нама
позната.)
Глаголским временом Present Continuous можеш да изразиш:
 Радњу која се управо дешава:
She’s brushing her hair.
 Радњу која се дешава у одређеном периоду у
садашњости, али не мора да траје у тренутку када
о њој говоримо.
No wonder she’s writing a play.
Радње
које ти сметају:

She’s always going to award ceremonies alone.
(Oвде видимо да Ребеки смета што је њена мајка
никада не води са собом на доделе награда.)
6
Изражавање садашњости
Текст
Објашњења
Вежбања
Тест
У енглеском језику, поред глагола који изражавају активности постоје и глаголи
који изражавају стања. Обично се употребљавају у глаголском времену Present
Simple. Mожемо их поделити у четири групе у односу на то шта изражавају:
Глаголи мишљења
think
mean
imagine
believe
know
remember
hope
Глаголи осећања
love
like
hate
dislike
prefer
want
wish
Глаголи чула
hear
see
smell
feel
taste
Глагол to be и глаголи
поседовања
be
have
own
contain
possess
hold
cost
Наравно, као и код готово сваког правила у
енглеском језику, и овде имамо изузетке. Неки од
њих могу да изражавају активности, али се тада
њихово значење мање или више мења.
The theatre has three stages.
Позориште има три сцене. (стање)
The director is having lunch with the producer.
Please do not disturb them.
Редитељ доручкује са продуцентом.
Молим да их не ометате. (активност)
Ann thinks her hair is wonderful.
Ана мисли да је њена коса чудесна. (стање)
Ann is thinking about the play.
Ана размишља о драми. (активност)
7
Текст
Објашњења
Вежбања
Тест
 Match the people with the activities. Then write sentences about what the people do
when they are in the theatre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
actor
director
usherette
prop maker
playwright
lighting operator
costume designer
theatre-goers
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
creates the objects that are used on stage
operates the lighting system during a performance
acts in a play
shows people where to sit
makes costumes
tells the actors what to do
go to see a play
writes plays
An actors acts in a play.
Present Simple
употребљаваш да
би рекао шта неко
уобичајено ради.
 What a mess! All the sentences are wrong! Negate them and then find an appropriate
meaning in one of the sentences in the exercise. Then write the correct sentences.
1. A sword swallower makes everyone laugh.
A sword swallower doesn’t make everyone laugh. He swallows swords.
2. Fire breathers walk on a high wire.
.
3. A juggler cuts his assistant with a saw.
.
4. Wire-walkers swallow swords.
.
5. Acrobats create large flames.
.
6. Clowns perform breathtaking shows.
.
7. A magician throws balls and clubs.
.
8
Изражавање садашњости
Кoд одричних
реченица у
времену Present
Simple мораш
да употребиш
помоћни глагол
do или does.
Обрати пажњу!
У 3. лицу једнине
главни глагол
губи наставак
-s/es.
Текст
Објашњења
Вежбања
Тест
 Look at the pictures. Say what the people are doing now and what they usually do.
Use the verbs in the box.
10
поена
paint/teach English
cook/design clothes
ride a bike/rollerblade
plant flowers/practise the piano
dance/act in a theatre





1.
2.
3.
4.
5.
 Circle the correct verb form.
10
поена
1. Look! Tom rides/is riding a bike.
2. Do you remember/Are you remembering my friend from Italy?
3. Something smells/is smelling strange in this kitchen.
4. She smells/’s smelling the perfume, because she wants/’s wanting to buy a new one.
5. Hello! Can you hear me? I phone/’m phoning from the USA.
6. I don’t like/’m not liking her, because she talks/’s talking too much.
7. My parents go/are going to the theatre every month.
8. Mary hopes/is hoping she will win the dance competition.
9. Our English teacher is understanding/understands everything we say.
10. Sheila knows/is knowing all the right people for the job.
12 Изражавање садашњости
Download

znam za vise engleski 7 knjizni blok_opt.pdf