MH „ERS“a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Poziv za drugu sjednicu
Odbora za reviziju
Broj: OR -13-01/12
Datum izrade: 21.09.2012.
Strana 1 od 2
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d.
Višegrad, z a k a z u j e m
DRUGU SJEDNICU ODBORA ZA REVIZIJU
ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“, a.d. VIŠEGRAD
za srijedu 03.oktobar 2012. godine,
sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Uprave Društva
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
Konstitutivni dio:
- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za reviziju;
Radni dio:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa četrdesetdruge i prve (telefonske) sjednice
Odbora za reviziju, sa verifikacijom preporuka sa prve telefonske sjednice;
2. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d. Višegrad;
3. Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Finansijskih izvještaja ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period I – VI 2012. godine;
4. Razmatranje i davanje preporuke za prihvatanje Izvještaja o poslovanju ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period I – VI 2012. godine;
5. Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Rebalansa Plana javnih nabavki ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2012. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji finansijskih izvještaja ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period 01.01. – 30.06.2012. godine;
7. Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Izvještaja o realizovanim nabavkama
i izvođenju radova ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period 01.01. –
30.06.2012. godine;
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :01
MH „ERS“a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Poziv za drugu sjednicu
Odbora za reviziju
Broj: OR -13-01/12
Datum izrade: 21.09.2012.
Strana 2 od 2
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji javnih nabavki ZP „Hidroelektrane
na Drini“ a.d. Višegrad za period 01.01. - 30.06.2012. godine;
9. Upoznavanje sa Izvještajem o realizovanim nabavkama i izvođenju radova čiji je
proces ugovaranja okončan u intervalima 16.-30.06., 01.-15.07., 16.-31.07., 01.-15.08.,
16.-31.08. i 01.-15.09.2012. godine;
10. Razmatranje i davanje Mišljenja za usvajanje odluka o javnim nabavkama:
 Sanacija fasade SF6 postrojenja i
 Zimske auto gume;
11. Tekuća pitanja;
Predsjedavajući Odbora za reviziju,
Njegoš Tanasković dipl.ecc. s.r.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :01
Download

Poziv za drugu sjednicu Odbora za reviziju Na osnovu