MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad
Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 1 od 6
U skladu sa članom 323. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br: 127/08 i
58/09 ) i člana 54. stav 1 i 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
društvima ( Sl. Glasnik RS br:100/11), članom 9. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o javnim preduzećima ( Sl. Glasnik RS br:78/11 ), i u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srpske, Odbor za reviziju podnosi Skupštini
akcionara ZP “ Hidroelektrane na Drini”, a.d. Višegrad
IZVJEŠTAJ
O radu Odbora za reviziju ZP “ Hidroelektrane na Drini, a.d. za poslovnu
2012.godinu.
Odlukom skupštene akcionara održane 29.06.2012, imenovan je Odbor za
reviziju u sastavu:
 Njegoš Tanasković, dipl.ecc
 Radomir Tabaković, dipl,ecc
 Obrad Okiljević, dipl. ecc
Do imenovanja članova Odbora za reviziju u gore navedenom sastavu, funkciju
vršilaca dužnosti privremenih članova Odbora ze reviziju u periodu od 17.02 do
29.06.2012.godine obavljali su:
 Njegoš Tanasković, dipl.ecc
 Radomir Tabaković, dipl,ecc
 Cvijeta Josipović, dipl.ecc
Funkciju člana odbora za reviziju vrši i direktor Odjeljenja interne revizije, bez
prava glasa.
Svoju funkciju u ovom akcionarskom društvu Odbor za reviziju ostvaruje u
skladu sa Statutom društva, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim
preduzećima.
Nadležnosti Odbora utvrđene su Zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o
radu Odbora i isti je ovlašten i odgovoran da:
 Imenuje vanjskog revizora
 Imenuje direktora Odjeljenja intrerne revizije
 Razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije
 Osigura da Odjeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom
revizije
 Osigura da interne kontrole Preduzeća budu adekvatne i da funkcionišu
kako je predviđeno.
 Razmatra izvještaje odjeljenja interne revizije i daje preporuke po
izvještajima.
 Izvještava nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji.
 Izvještava skupštinu javnog preduzeća o računovodstvu, izvještajima i
finansijskom poslovanju.
 Izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja skupština
 Izvještava o usklađenosti poslovanja javnog preduzeća sa zakonskim i
drugim propisima
 Donosi poslovnik o svom radu
Oznaka: HED-20
Izdanje broj: 01
MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad
Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 2 od 6
Odbor za reviziju obavljao je dužnosti od dana imenovanja od strane
Skupštine društva u skladu sa Zakonom i Statutom, a izvještaj Skupštini akcionara
odnosi se na rad Odbora za reviziju, na ocjenu poslovne 2012.godine u cjelini te sa
osvrtom na poslovnu 2013.godini do dana podnošenja izvještaja.
Izvršavajući svoje dužnosti u toku 2012.godine Odbor za reviziju održao je 8
sjednica, na kojima je pored obaveznog razmatranja zapisnika sa predhodnih
sjednica razmatrao ukupno 66 tačaka dnevnog reda. U toku rada dato je 27
preporuka, donesno 17 odluka, dok su se ostale tačke dnevnog reda odnosile na
upoznavanje Odbora o realizovanim nabavkama kao i o realizovanim
preporukama po izvještajima Odjeljenja za internu reviziju.
Navešćemo najvažnije aktivnosti u radu Odbora tokom 2012. godine:
1. Razmatrao i donio odluku o usvajanju Godišnje studije rizika i plana rada
interne revizije za 2012.godinu
2. Razmatrao i donio odluku o usvajanju izvještaja o radu Odjeljenja interne
revizije za 2011.godinu.
3. Razmatrao i dao preporuke za izvještaj Centralne popisne komisije o
redovnom i potpunom popisu sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.
12. 2011.g.
4. Razmatrao i donio odluku o usvajanju izvještaja o realizaciji preporuka po
izvještajima Odjeljenja za internu reviziju za period 01. 10. -31.12. 2011.god.
5. Razmatrao i donio odluku o usvajanju izvještaja o internoj reviziji
blagajničkog poslovanja za period 01.01-30.06.2011.godine.
6. Razmatrao i dao preporuku za prijedlog nerevidiranih finsnsijskih izvještaja i
dao preporuku za utvrđivanje nacrta izvještaja o poslovanju za 2011.godinu
7. Razmatrao i dao preporuku za prihvatanje izvještaja o poslovanju za period
01.01. 31.03.2012.g.
8. Razmatrao i usvojio izvještaj o realizacijom preporuka po izvještajima
Odjeljenja za internu reviziju za period 01.01. 31.03.2012.god.
9. Razmatrao i dao preporuku o prihvatanju Standarda korporativnog
upravljanja Komisije za hartije od vrijednosti RS u ZP „Hidroelektrane na
Drini“, a.d. Višegrad,
10. Razmatrao i donio odluke o usvajanju izvještaja o obavljenoj internoj reviziji
godišnjeg popisa sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2011.g.
11. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o internoj reviziji
obaveza na dan 31.12.2011.god.
12. Razmatrao i donio odluke o osvajanju izvještaja o internoj reviziji javnih
nabavki za period od 01.01 do 31.12.2011.g.
13. Razmatrao i dao preporuke o prihvatanju izvještaja nezavisnog revizora „
Deloitte“ o reviziji finansijskih izvještaja za 2011.g.
14. Davanje preporuka za utvrđivanje prijedloga finansijskih izvještaja za
2011.g.
15. Razmatrao i dao preporuke za utvrđivanje prijedloga izvještaja o poslovanju
za 2011.g.
16. Davanje preporuka o utvrđivanju Akcionog plana za otklanjanje uočenih
nedostataka i realizacije preporuka Nezavisnog revizora po Revizorskom
izvještaju za 2011.g.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj: 01
MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad
Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 3 od 6
17. Razmatrao i dao mišljenje o prijedlogu Odluke Uprave o raspodjeli neto
dobiti ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad ostvarene u 2011. godini;
18. Usvoio poslovnik o radu Odbora za reviziju
19. Razmatrao i dao preporuku za usvajenje odluke o investiciji oko izgradnje
poslovne zgrade
20. Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Finansijskih izvještaja za
period I-VI 2012. godine;
21. Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Izvještaja o poslovanju za
period I-VI 2012. godine;
22. Razmatrao i dao preporuku za usvajanje prijedloga o prihvatanju
sporazuma o raskidu protokola sa JP „ Elektroprivreda Srbije“ Beograd oko
realizacije projekta hidroenergetskog potencijala Gornje Drine i Sutjeske.
23. Razmatrao i dao preporuke za usvajanje Plana javnih nabavki za 2013.
godinu;
24. Razmatrao i dao preporuke za prihvatanje Izvještaja o poslovanju za period
I-IX 2012. godine;
25. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji javnih nabavki za period
01.01. – 30.06.2011. godine;
26. Razmatrao i usvojio izvještaj o internoj reviziji blagajničkog poslovanja za
period 01.01 – 30.06.2012.godine
27. Razmatrao i usvojio izvještaj o realizacijom preporuka po izvještajima
Odjeljenja za internu reviziju za period 01.04. 30.09.2012.god.
28. Odbor za reviziju je u toku 2011 godine u kuntinuitetu davao preporuke za
odluke o javnim nabavkama, kao i na izvještaje o realizovanim nabavkama.
U toku poslovne 2013.godine Odbor za reviziju do podnošenja ovog izvještaja
održao je 4 sjednice na kojima su razmatrani materijali :
 Razmatranje i donošenje preporuke za usvajanje prijedloga odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Izvještaja KPMG o procjeni
nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha na dan
31.12.2011. godine.
 Razmatranje i davanje preporuke za utvrđivanje prijedloga Plana
poslovanja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad za 2013. godinu;
 Razmatranje i davanje preporuke za utvrđivanje prijedloga Plana
poslovanja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad za 2013. – 2015. godinu;
 Upoznao se sa nerevidovanim Finansijskim izvještajima za 2012.godinu i
nacrtom izvještaja o poslovanju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad za 2012.godinu,
 Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Izvještaja Centralne
popisne komisije o redovnom i potpunom popisu sredstava, potraživanja
i obaveza MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad, na dan 31.12.2012. godine;
 Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Izvještaja o stanju zaštite
na radu i protivpožarne zaštite za 2012. godinu sa Planom i programom
Oznaka: HED-20
Izdanje broj: 01
MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad









Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 4 od 6
mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite za 2013. godinu MH „ERS“
MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji zaključenih ugovora
po postupcima javnih nabavki u periodu januar - juni 2012. godine u MH
„ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Realizaciji preporuka po izvještajima
Odjeljenja interne revizije u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane
na Drini“ a.d. Višegrad, za period 01.10. – 31.12.2012. godine;
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odjeljenja interne revizije MH
„ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2012.
godinu;
Razmatranje i usvajanje Godišnje studije rizika i Plana rada Interne revizije
MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za
2013. godinu;
Razmatranje i davanje Preporuke za prihvatanje Izvještaja o poslovanju
MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za
period I - III 2013. godine;
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji obaveza MH „ERS“ MP
a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad na dan
31.12.2012.godine;
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o internoj reviziji javnih nabavki za
period 01.07. - 31.12.2012. godine, sa osvrtom na ukupne javne nabavke
za period 01.01. – 31.12.2012. godine;
Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Prospekta MH „ERS“ MP
a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;
Razmatranje i davanje preporuke za usvajanje Uputstva o obavezujućim
procedurama za dodjelu donacija u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad
Razmatrajući izvještaje o radu Odjeljenja interne revizije, godišnje studije rizika i
planove rada Odjeljenja interne revizije konstatujemo slijedeće:
Odjeljenje interne revizije organizovano je sa sjedištem u okviru ZP
“
Hidroelektrane na Drini“, i isto ima potrebni kapacitet da se adekvatno obavljaju
dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom preduzeća, Godišnjom studijom rizika i
planom interne revizije.
Odjeljenjem rukovodi direktor Odjeljenja, lice koji je u stalnom radnom
odnosu u preduzeću obavlja poslove revizije po planu rada i pod nadzorom
direktora Odjeljenja. Izvještaji o obavljenoj reviziji dostavljani su na razmatranje i
usvajanje Odboru za reviziju.
Odbor za reviziju je donio odluku o osvajanju svih obavljenih revizija od
strane Odjeljenja interne revizije i podržao sve date preporuke u izvještajima.
Odbor za revijiju u saradnji da odjeljenjem interne revizije pratio je realizaciju datih
preporuka koje su uglavnom u datim rokovima i realizovane.
Izvještaji o obavljenim revizijama temelje se na bazi obavljenih pregleda i
dokumentacionoj osnovi, i isti su rađeni u skladu sa propisima važećim u Republici
Srpskoj.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj: 01
MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad
Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 5 od 6
U toku vršenja revizija Odjeljenje nije imalo primjedbi na saradnju sa
zaposlenim u preduzeću, uslovima za rad, niti je nailazilo na specifičnosti za koje
mu nedostaju određena znanja- vještine u toku vršenja revizija.
S obzirom na značaj aktivnosti Odjeljenja interne revizije i njihovog
dosadašnjeg odnosa prema radnim obavezama Odjeljenja, i u buduće se može
očekivati visok nivo profesionalnosti i kvaliteta u radu.
U skladu sa razmatranim materijalima o izvještajima o finansijskom
poslovanju i poslovanju preduzeća konstatujemo slijedeće:
Računovodstveni sistem preduzeća ogranizovan je u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji Republike Srpske
i računovodstvenim politikama
preduzeća. Uspostavljeni sistem omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i
otkrivanje i sprečavanje pogrešno evidentiranih poslovnih događaja, određuje lica
koja su odgovorna za zakonitost i pravilnost nastanka poslovnih događaja, kao i
sastavljanje finansijskih izvještaja.
Na osnovu uspostavljenog računovodstvenog sistema omogućeno je
vođenje propisanih poslovnih evidencija neophodnih da se na istinit i realan način
utvrde prihodi i rashodi, finansijski rezultat, stanje imovine, obaveza i kapitala
preduzeća.
Sastavljanje finansijskih izvještaja vrši se u skladu sa propisima važećim u
Republici Srpskoj.
Nakon pregleda finansijskih izvještaja za 2012.godinu, Odbor za reviziju je
konstatovao da su isti sačinjeni u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama
preduzeća i ispravno prikazuju imovinsko i poslovno stanje.
U poslovnoj 2012.godini ZP „ Hidroelektrane na Drini“ ostvarilo je pozitivan
finansijski rezultat i neto dobit u iznosu od 3.959.121,00KM. Odbor za reviziju će se
izjasniti o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti po utvrđivanju prijedloga od strane
uprave preduzeća.
Društvo je zahvaljujući dobrom rukovođenju i zalaganju svih zaposlenih održalo
kontinuitet pozitivnog poslovanja.
Preduzeće je finansijski stabilno, imovina Preduzeća je sigurna, vodi se
računa o imovini koja je i osigurana kod osiguravajućih kuća, sistem je efektivan,
definisani ciljevi se prate i uglavnom uspješno ostvaruju, definisana su mjerila
odgovornosti i postoji dobra saradnja Uprave, Nadzornog odbora, Odbora za
reviziju i Interne revizije, sve sa ciljem povećanja efikasnost poslovanja i ostvarenja
dobrih poslovnih rezultata.
U svom radu u toku izvještajnog perioda Odbor za reviziju imao je kvalitetnu
i profesionalnu saradnju i komunikaciju sa članovima Nadzornog odbora. Takođe
saradnja sa članovima uprave društva bila je na visokom nivou, koji su redovno
prisustvovali sjednicama Odbora i davali potrebna pojašnjenja i obrazloženja za
razmatrane materijale.
Odbor
za
reviziju
izvještava
Skupštinu
akcionara
da
ZP
„Hidroelektrane na Drini“, a.d Višegrad, ima zaključen ugovor o međusobnim
ekonomskim odnosima u Mješovitom Holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske“
kojim su regulisani međusobni ekonomski odnosi između jevnih preduzeća koji
Oznaka: HED-20
Izdanje broj: 01
MH „ERS“MP a.d.Trebinje
ZP „Hidroelektrane na
Drini“ a.d.
Višegrad
Oznaka: HED-20
Prijedlog:
Izvještaj o radu Odbora za
revziju za poslovnu
2012.godinu
Broj: OR-06-11/13
Datum izrade:
22.07.2013.godine
Strana 6 od 6
Izdanje broj: 01
Download

preuzmi - HE na Drini