FASIL A.D. ARILJE
- Skupština DruštvaBroj:1126
Datum.08.06.2012.godine
Naš znak:R/12
ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine Društva
održane 08.06.2012.g. U sedištu Društva, sa početkom u 10.00 časova
Prisutni učesnici u radu Skupštine:Stanisavljević Dragan, zastupnik „Faprom“ d.o.o.;
Peković Dragoljub, Zastupnik „Rad Rašo“d.o.o.; Šušić Milutin ,zastupnik „Termotehna“
d.o.o. ; Tanasković Radosav, punomoćnik Vojvođanske banke Novi Sad-kastodi račun-;
Kranjčević Dejan, punomoćnik malih akcionara; Stojić Srećko, punomoćnik malih
akcionara; Savić Milun, akcionar i Jakovljević Zoran, akcionar.
Prisutni po pozivu: Matijašević Milka, Stevo Popović, Miloš Višnjevac, Miroslav
Radulović, Radojle Bukvić, Zoran Nedeljković, Slobodan Malović, Branislav Radonjić,
Vladan Borisavljević, Aleksandar Tešović, Dragan Pavlović i Milovan Marković.
D N E V N I R E D:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan
utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu;
REDOVAN POSTUPAK
1.Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Fabrike sita i ležaja „Fasil“a.d. Arilje
održane dana 15.06.2011,g.
2.Razmatranje i usvajanje:
-Izveštaja o poslovanju za 2011.g
-Finasijskog izveštaja za 2011.g.
-Izveštaja Nezavisnog revizora za 2011.g.
-Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva u 2011.g.
3. Ciljevi poslovne politike za 2012.godinu;
4.Usklađivanje opštih akata društva sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima
(Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011)
-Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
-Usvajanje Ugovora o usaglašavanju osnivačkog akta;
-Usvajanje Statuta Društva;
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
6. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora Društva;
9. Izbor revizora Društva za 2012. godinu;
10. Razno;
RAD
Sednicu je otvorio predsedavajući sa prethodne sednice Skupštine, Tanasković Radosav.
PRETHODNI POSTUPAK
1. tačka - Utvrđivanje kvoruma za rad sednicePredsedavajući je naveo je da je ukupan broj akcija 78.870, a ukupan broj akcija sa
pravom glasa za učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara 69.748 akcija.
Upoznao je prisutne da je ukupan broj akcija upućenih ovoj sednici 47.433 akcija, što
predstavlja 60,14% od ukupnog broja akcija ili 68% od broja akcija sa pravom učešća u
radu sednice Skupštine i navodi da će Komisija za glasanje utvrditi konačan broj akcija
sa pravom učešća u radu .
Konstatuje da Skupština može da počne sa radom.
2. tačka - Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Z.Jakovljević: za predsednika Skupštine predlaže predstavnika „Rad Raša“ Peković
Dragoljuba.
S.Stojić: za predsednika Skupštine predlaže Tanasković Radosava.
D.Peković:obrazlaže da ne može da prihvati predsedavanje Skupštinom i obaveze oko
toga.
Kako drugih predloga nije bilo, prešlo se na glasanje aklamacijom.
Sa pet (5) glasova „ZA“glasalo se za izbor predsednika Skipštine Tanasković Radosava.
Z.Jakovljević: Za zamenika predsednika Skupštine predlaže Savić Miluna, što ovaj
odbija.
S.Stojić : Za zamenika predsednika predlaže Peković Dragoljuba.
Kako druguh predloga nije bilo, glasalo se sa pet (5) glasova za izbor Peković
Dragoljuba za zamenika predsednika Skupštine.
Na osnovu navedenog Skupština je većinom donela:
ODLUKU R/12-PP/1:
1.Za predsednika Skupštine izabran je Radosav Tanasković.
2.Za zamenika predsednika Skupštine izabran je Dragoljub Peković.
3. tačka - Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara Predsedavajući Skupštine u okviru svojih ovlašćenja imenovao je Komisiju za
glasanje i zapisničara, tako da je doneta :
ODLUKA R/12-PP/2:
1. IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu:
- Dragan Pavlović, predsednik
- Milovan Markovič, član i
- Srećko Stojić, član.
2.Za zaisničara se imenuje Vida Avakumović.
4. tačka - Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj
strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju
glasova i utvrđenom kvorumu;
Komisija za brojanje glasova pristupila je brojanju glasova na osnovu predatih
punomoćja, sačinila zapisnik o utvrđivanju broja glasova i podnele sledeći izveštaj:
- Ukupan broj akcija je 78.870 - Broj akcija sa pravom učešća u radu Skupštine je 69.748 ( Akcionarski fond sa
9.122 akcije ne glasa)
- Za ovu sednicu predato je punomoćja za 47.433 akcije, što čini 60,14% od
ukupnog broja akcija ili 68% od broja akcija sa pravom glasa.
Na osnovu utvrđenog broja glasova konstatovano je da Skupština ima potreban
kvorum za rad te da može početi sa radom i punovažno odlučivati.
REDOVAN POSTUPAK
1. tačka - Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine akcionara
Fabrike sita i ležaja „Fasil“a.d. Arilje održane dana
15.06.2011 g.
Pošto je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 15.06.2011.g. podeljen u materijalu za
skupštinu, predsedavajući je otvorio raspravu po ovoj tački.
M.Savić: iznosi primedbu da nije evidentiran u prisutnima na sednici a pominje se u
diskutantima i napominje da je u zapisnik trebala da uđe njegova kompletna diskusija.
R.Tanasković: rekao je da je zapisnik pravljen u skraćenoj veziji sa sažetim diskusijama ali
da sastavni deo zapisnika čini tonski snimak sednice snimlje na CD-u. Kao odgovor Saviću,
koji traži snimak, rekao je da se po pitanju istog može obratiti u uobičajenom postupku posle
sednice jer je u toku rad Skupštine.
Z.Jakovljević: diskutuje da je u zapisnik uvedeno šta je sve tražio od dokumentacije na
prethodnodnoj sednici ali mu i pored obećenja to niko nije dostavio. Pita zašto mu
predsedavajući Skupštine nije dostavio tražene odgovore od NO.
R.Tanasković: rekao da je poznat postupak traženja i dobijanja dokumentacije svakog
akcionara i da se prilikom takvih zahteva treba pridržavati statutom i zakonom utvrđene
procedure.
Kako nije više bilo diskusije predlaže da se uz primedbe Savića i Jakovljevića navedeni
zapisnik usvoji u celosti.
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.433 glasa, glasalo se:
ZA - 47.240 glasova
PROTIV - 82 glasa
UZDRŽANIH - 111glasova i doneta
je:
ODLUKA R/12-RP/1:
1.Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Fabrike sita i ležaja
„Fasil“a.d. Arilje održane dana 15. 06. 2011. godine u celosti uz primedbe Miluna
Savića i Zorana Jakovljevića iznete na samoj sednici.
2.Sastavni deo ove Odluke je navedeni zapisnik.
2.tačka - Razmatranje i usvajanje:
-Izveštaja o poslovanju za 2011. g.
-Finasijskog izveštaja za 2011. g.
-Izveštaja Nezavisnog revizora za 2011. g.
-Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva u 2011. g.
Materijal za ovu tačku je podeljen svim članovima Skupštine.
2.1. - Izveštaja o poslovanju za 2011.g.
S.Popović: Obrazlaže Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu, Fizičke pokazatelje i realizaciju
po RJ. U 2011-toj bavili smo se konsolidacijom tržišta (zbog problema koji su nastupili u
2010-toj godini), navodi probleme vezane za rokove i kvalitet proizvoda, kao i ekonomsku
krizu koja je dovela do teškoća u poslovanju i kreditne obaveze Društva.
2.2.-Finasijskog izveštaja za 2011.g.
Finansijski izveštaj obrazlaže M.Matijašević, koja je radila završni račun za FASIL, uz
pomoć rukovodstva i stručnih službi..
Navodi da je izveštaj radila u skladi sa važećim međunarodnim računovodstvenim
standardima i propisima. Završni račun je kontrolisala revizija koja je dala mišljenje sa
rezervom uz određene primedbe, ali je Nezavisni revizor prihvatio izveštaje.
2.3.-Izveštaja Nezavisnog revizora za 2011.g.
M.Višnevac: Obrazlaže izveštaj nezavisnog revizora. Revizor je dao mišljenje sa rezervom i
izneo određene primedbe. Najveći broj primedbi izazvan je tehničkim razlozima, 1-2
primedbe službe su možda trebale da odrade na drugačiji način i napominje neke od primedbi
koje smo mi odradili a revizor ih nije uvažio. Primedbe će se otkloniti u toku godine. Van
primedbi pokazalo se (što je najvažnije) da su poslovne knjige uredno vođene.
R.Tanasković: Obaveštava prisutne da je, postupajući po zakonu, Finansijski izveštaji
dostavljeni su APR-u, Komisiji za HOV i Tržištu kapitala, od kojih nije bilo primedbi.
2.4-Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva u 2011.g.
M.Višnevac: Iskazanu dobit obavezni smo raspodeliti na pokriće gubitka iz prošle
godine.
R.Tanasković: Otvorio raspravu po ovoj tački.
Z.Jakovljević:Pita šta znači mišljenje sa rezervom. Postavlja određena pitanja u vezi
nove tkačke mašine (ugovor po kome je kupljena, njenu sadašnju uposlenost i sl.)
R.Tanasković:moli prisutne da se drže dnevnog reda prilikom učestvovanja u radu
Skupštine. Traži od prisutnih da sva pitanja van dnevnog reda postave i upute u pisanom
obliku i na njih će se odgovoriti.
M.Savić: Komentariše diskusiju S. Popovića. Ako se uzmu primedbe revizora uz ovakav
izveštaj o poslovanju-firma ide u gubitak. Kl. Ležaji bi mogli mnogo više da doprinesu i
trebaju im sirovine.
Ovde treba menadžer koji će da obezbedi posao i da uposli ljude. Pominje zalihe i stanje
koje su bile u fabrici kada je S.Popović došao na mesto direktora. Firma tone a direktor se
poziva na ciljeve (za koje kaže da su trebale da budu u obliku elaborata). Ovi ciljevi su
smešni. Od „Rad Raša“ je smanjena kupovina materijala a „Rad Rašo“ kupuje akcije
čemu se čudi.
Vreme je da se smeni rukovodstvo, da eventualni menadžer radi za procenat, da obezbedi
posao, profit... sadašnji direktor ima prvostepenu optužnicu i da ima morala podneo bi
ostavku. Zahvalio se što su ga saslušali i napušta sednicu u 12.09 časova - predaje listić
za odlazak.
Jakovljević predaje listić za napuštanje sednice u 12.10 časova.
Posle odlaska Savića i Jakovljevića, broj akcija koje učestvuju u radu Skupštine je
47.240.
R.Tanasković:Objašnjava kakva mišljenja nezavisni revizor može da da i šta takva
mišljenja znače. Mišljenje sa rezervom su praktične sugestije revizora da konkretne
stvari koje su navedene treba ispraviti. Finansijski izveštaj urađen je po standardima što
je revizor i potvrdio. Obavestio je Skupštinu da su o izveštajima raspravljali NO i UO
koji je dao predloge odluka Skupštini u vezi sa izveštajem revizora.
S.Popović: Diskusija Savića je van dnevnog reda i one traju već 15 godina. I mi bi želeli
dobrog menadžera. Daje repliku na diskusiju Savića u vezi poslovanja.
Obrazlaže poteškoće na domaćem i ino tržištu (konkurencija, usitnjenost proizvodnje,
visoke cene sirovina...). Trebaju nam novi kupci.
Pošto diskusija više nije bilo dat je predlog da se prihvate predlozi odluka i
usvoje: Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj, Izveštaj nezavisnog revizora i da se
donese odluka o raspodeli dobiti.
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA - 44.276 glasova PROTIV - 0 glasova UZDRŽANIH - 2.964 glasa i doneta
je:
ODLUKA R/12-RP 2 :
1. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju „Fasil“ A.D.Arilje za
2011. godinu, koji sadrži:
- Izveštaj o poslovanju FASIL A.D. Arilje za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj FASIL A.D. Arilje za 2011. godinu,
- Izveštaj Nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima „Fasil“ A.D.
Arilje za 2011. godinu,
- Odluku o raspodeli neto dobiti iskazane po završnom računu za 2011.
godinu u iznosu od 436.412 dinara na pokriće gubitka iz prethodne godine.
2.Sastavni deo ove Odluke sačinjavaju gore navedeni izveštaji za 2011.godinu.
3.3. tačka - Ciljevi poslovne politike za 2012. godinu
Materijal za ovu tačku je podeljen svim članovima Skupštine.
S. Popović: Obrazlaže aktivnosti neophodne u 2012. godini. Godina je krenula sa manjom
uposlenošću do 30% usled manjka potražnje. Obrazlaže probleme na ino tržištu, povećane
troškove ino posrednika i prevoza, kao i nove konkurente koji imaju mnogo bolju podršku
njihovog privrednog ambijenta. Sada istražujemo kako da dođemo do povoljnijih sirovina.
Usled nesumnjive krize potražnje, osnovni cilj je da održimo proizvodnju. Po naznakama
trebalo bi da se potražnja polako povećava u drugoj polovini godine. Moramo povećati
proizvodnju i prodaju. Troškove poslovanja moramo smanjiti (možda i smanjenjem broja
radnika).
Usaglašavanje akata Društva sa novim Zakonom je u toku, a reorganizovaće se i
rukovodstvo. Možda će se zarade vezati za celine.
Odlučiće se, na osnovu predloga službi, da li se uvoditi novi informacioni sistem ili se ostaje
pri starom koji mora da se doradi. Navodi trenutno ugovorene i planirane poslove za ino i
domaće kupce. Realizacija u prvih 5 meseci je 160 mil. dinara i kratka je za jednomesečnu
realizaciju oko 30 mil.
R. Tanasković: Otvorio diskusiju. Rekao je da će ove godine biti ozbiljnih iskušenja u
poslovanju, a sledeća se očekuje sa još većim rizicima.
Pošto diskusija nije bilo, dat je predlog da se Ciljevi poslovne politike za 2012. godinu
usvoje .
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA - 44.276 glasova PROTIV - 0 glasova UZDRŽANIH- 2.964 glasa i doneta je:
ODLUKA R/12-RP 3 :
1. USVAJAJU SE Ciljevi poslovne politike za 2012. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi za 2012. godinu br.298 od 20.02.2012. g.
4. tačka - Usklađivanje opštih akata društva sa odredbama novog
Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011)
- Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
- Usvajanje Ugovora o usaglašavanju osnivačkog akta;
−Usvajanje Statuta Društva;
Materijal za ovu tačku je podeljen svim članovima Skupštine.
R. Tanasković: Dao uvodnu reč oko usklađivanja akata i rokove za usaglašavanje istih i dao
pojašnjenje. UO se usaglasio za dvodomi oblik upravljanja te organe uprave čine: Skupština,
Nadzorni odbor i Izvršni odbor direktora. Zatim je dao kraća objašnjenja o aktima Društva:.
4.1.- Poslovnik o radu Skupštine
Predsedavajući rekao da je nacrt poslovnika dat u materijalu kao i predlog za dopunu koji je
dat od strane „Faprom“-a br. 1087 od 06. 06. 2012. godine a koji se odnosi na
pojadnostavljenje glasanja skupštine.
4.2.-Ugovor o usaglašavanju osnivačkog akta;
Rekao je o važnosti donošenja tj. usaglašavanja osnivačkog akta sa novim zakonom o
privrednim društvima. Napominje da je ovo trajni dokument.
4.3.- Statuta Društva
Rekao je da je radi preciziranja akta akcionar „Rad Rašo“ dao je predlog za dopunu br.1089
od 07.06.2012.godine. Napomenuo je da Statut podložan promenama svake godine ukoliko
postoje razlozi za izmene tj. dopune.
Zatim je otvorio raspravu po ovoj tački.
D.Kranjčevič:Daje napomene i objašnjenja u pogledu primedaba datih od strane „Rad
Rašo“, a odnose se na članove 13., 17. i 28. Statuta sa jasno preciziranim izmenama a po
pitanju tačaka 4. i 5. predloga za dopunu nije imalo razloga za pojašnjenja ( prihvataju se u
potpunosti)
R.Bukvić: postavlja pitanje vezano za zakonitost predloga.
M.Radulović: Da se jasno preciziraju izmene i diskutuje oko zakonskih i statutarnih
ovlašćenja direktora; o zastupanju Društva i nadležnosti direktora.
Pošto diskusija više nije bilo, predsedavajući daje predlog na glasanje:
Da se usvoje:
1.Poslovnik o radu skupštine,
2.Ugovor o usaglašavanju osnivačkog akta
3.Statut Društva, sa na samoj sednici jasno preciziranim predlozima za dopunu podnetim od
strane „Rad Rašo“ d.o.o.
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA- 49.240 glasova PROTIV - 0 glasova
UZDRŽANIH- 0 glasova i donete su :
ODLUKA R/12-RP4.1:
1.Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine „FASIL“ A.D. Arilje u celini sa izmenama i
dopunama podnetim od strane „Faprom“ d.o.o., zavedenim pod brojem 1087 od
06.06.2012 .
2.Sastavni deo ove Odluke čini nacrt Poslovnika o radu Skupštine „FASIL“ A.D.
Arilje i predlog izmena i dopuna Poslovnika o radi skupštine „Faprom“ d.o.o.
ODLUKA R/12-RP4.2:
1. Usvaja se Ugovor o usaglašavanju osnivačkog akta „Fasil“ A.D. Arilje .
2. Sastavni deo ove Odluke čuni tekst Ugovora o usaglašavanju osnivačkog akta .
ODLUKA R/12-RP4.3:
1. Usvaja se Statut „Fasil“ A.D. Arilje sa sledećim izmenama tako da glasi:
-U članu 13. u tačka 1. vrše se izmene:briše se reč „statutarni“; reč
„zastupnik“ menja se u reč“zastupnici“ a iza reči „generalni
direktor“dodaje se „ i izvršni direktori u skladu sa ovlašćenjima iz člana 64
- 67 Statuta“.
-U članu 17. tačka 2. vrši se izmena: ispred reči „direktor“ dodaje se
reč „generalni“ a iza reči „direktor“ dodaje se „ i Izvršni odbor“.
- U članu 28. tačka 4 vrši se izmena: reč „direktor“ zamenjuje se sa reči
„Izvršni direktori“.
-U članu 66 menja se tačka (2) i treba da glasi: „Nadzorni odbor imenuje
Generalnog direktora, a izvršne direktore mogu da predlože Generalni direktor i
članovi Nadzornog odbora.“
-U članu 67 u članu 8. brišu se reči: „uz supotpis generalnog direktora ili supotpis
prokuriste“.
2. Sastavni deo ove Odluke čini tekst Nacrta Statuta i Predlog dopune nacrta
Statuta , podnet od strane „Rad Rašo“d.o.o. br.1089 od 07.06.2012.godine.
5. tačka - Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog
odbora;
R. Tanasković: je obrazložio da je stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim
društvima i Usvajanjem novih akata Društva prestao mandat članovima UO zbog čega samo
treba konstatovati prestanak članstva u Upravnom odboru. Pošto je UO već dao predlog
odluke o razrešenju članova UO isti je dat na glasanje.
Pristupilo se glasanju aklamacijom.
Od ukupno 6 prisutnih punomoćnika i zastupnika, svih 6 je glasalo „ZA“ . Skupština je
jednoglasno donela:
ODLUKU R/12-RP5:
1. KONSTATUJE SE prestanak članstva u Upravnom odboru sledećim članovima:
-Branislav Radonjić, predsednik;
-Stevo Popović, član;
-Vladan Borisavljević,član;
-Aleksandar Tešović, član;
-Dragan Đorđević, član;
-Ljiljana Milošević, nezavisni član i
-Želimir Dabić, nezavisni član.
6.tačka - Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog
odbora;
Na predlog UO Skupština je glasala o razrešenju članova NO.
Pristupilo se glasanju aklamacijom.
Od ukupno 6 prisutnih punomoćnika i zastupnika, svih 6 je glasalo „ZA“ . Konstatuje se da je
jednoglasno doneta:
ODLUKA R/12-RP6:
1. RAZREŠAVA SE predsednik Nadzornog odbora:
-Predrag Milivojević.
2. RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbora:
-Miladin Golubović i
-Slavko Đokić.
7. tačka - Donošenje odluke o izboru predsednika i članova
Nadzornog odbora;
R. Tanasković je upoznao prisutne da je UO društva dao predlog za izbor članova NO kao i da je
„Faprom“ d.o.o. dao svoj predlog za predsednika i članove NO. Predloženi su sledeći kandidati
od strane oba predlagača: Đokić Slavko, predsednik; članovi:Ljiljana Milošević, Želimir Dabić i
Predrag Milivojević. Od predloženih kandidata samo Milivojević Predrag nije dao saglasnost i
kako drugih predloga nije bilo glasalo se za predsednika i druga dva predložena kandidata.
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA - 49.240 glasova PROTIV - 0 glasova UZDRŽANIH- 0 glasova i jednoglasno je
doneta :
ODLUKA R/12-RP7:
1. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je:
-Slavko Đokić,dipl ecc.
JMBG 0908952790058
Ul.Zlatiborska petlja br. 6, 31315 Zlatibor
2. Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
-Ljiljama Milošević,dipl ecc
JMBG 2505960715367
ul. Milutina Milanovića br.58/34, 11000 Beograd
i
-Želimir Dabić, dipl.ing.maš.
JMBG 2907969710377
Ul. Radoša Dimitrijevića br. 7, 11000 Beograd
8. tačka - Donošenje odluke o visini naknade za članove
Nadzornog odbora Društva;
R. Tanasković je istakao da je predlog o visini naknade članovima NO dat od strane UO
i „Faprom“-a. Drugih predloga nije bilo i na glasanje je, nakon saglasnosti svih članova
Skupštine dat predlog UO koji je kompletniji.
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA - 49.240 glasova PROTIV - 0 glasova UZDRŽANIH - 0 glasova i jednoglasno je
doneta :
ODLUKA R/12-RP8:
1. URVRĐUJE SE visina naknade članovima Nadzornog odbora na sledeći način:
-putni troškovi i dnevnice za prisustvo sednicama Nadzornog odbora u visini
koju određuju akta Društva,
-naknada za rad u visini 1,5 prosečne neto zarade ostvarene u Društvu za
mesec za koji se vrši isplata.
9. tačka - Izbor revizora Društva za 2012. godinu;
R. Tanasković je rekao da je UO dao predlog da Skupština ovlasti NO da izvrši izbor
nezavisnog revizora za 2012. godinu. Predlog je jednoglasno prihvaćen .
Pristupilo se glasanju.
Od ukupno 47.240 glasova, glasalo se:
ZA - 49.240 glasova PROTIV - 0 glasova UZDRŽANIH- 0 glasova i jednoglasno je
doneta :
ODLUKA R/12-RP9:
OVLAŠĆUJE SE Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor
Nezavisnog revizora za 2012. godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena,
kvalitet, rokovi).
10.tačka – Razno Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo diskusija i predsedavajući je završio
sednicu Skupštine Društva u 13.44 h.
Ovaj zapisnik sačinjen je na osnovu beleški u svesci Skupštine i tonskog zapisa
snimljenog na CD-u, koji čini sastavni deo ovog zapisnika.
Zapisnik sačinila:
Komisija za glasanje:
Avakumović Vida
Pavlović Dragan____________________________
Marković Milovan__________________________
Stojić Srećko_______________________________
Predsednik Skupštine
Tanasković Radosav,s.r.
Download

FABRIKA SITA I LEZAJA