Proceedings 2011. (2012), Vol 3, ISSN 1986-8146
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
www.sportkon.com
UTICAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA RAZVOJ
EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU
INFLUENCE OF PLYOMETRIC TRAINING ON THE
DEVELOPMENT OF LEG EXPLOSIVE STRENGTH
Aleksandar Draganović1 and Sa{a Markovi}1
Student master studija, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univezitet Banja Luka,
Bosna i Hercegovina
Master student, Faculty of Physical Education and Sport, University of Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina
1
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
UDK: 796.012.114
Summary
Sažetak
During the six weeks’ experimental period, junior basketball
players were divided into two groups, experimental and the
control one, and respectively submitted to different training
treatments. Along the regular technical and tactical trainings,
experimental group also trained twice a week according to
the model of plyometric training. Control group did only
technical and tactical trainings during the same period. The
purpose of this research was to test the influence of the
plyometric training on the explosive muscle strength of leg
muscle extensors. Three main variables were observed during the test, represented by three tests of motoric abilities.
Examinees were tested in following disciplines: 20 meters
sprint, triple jump and a vertical jump from the standstill
(Sergeant Test). By comparing the results of initial and final
measurements, the improvement in all three tests in the
control group is clearly visible due to the influence of plyometric training. The importance in 20 meters sprint test and
the Sergeant test is one hundred percent (p=.00). The research
has confirmed the positive influence of plyometric training
on the development of junior basketball players’ muscle
extensors explosive strength.
U periodu od {est nedelja, ko{arka{i juniorskog uzrasta
podjeljeni u dvije grupe, eksperimentalnu i kontrolnu, bili
su podvrgnuti različitim trenažnim tretmanima. Eksperimentalna grupa je pored redovnih tehničko-taktičkih treninga,
trenirala i po modelu pliometrijskog treninga dva puta
sedmično. Kontrolna grupa u istom periodu imala je samo
tehničko-taktičke treninge. Cilja ovog istraživanja bilo je
testiranje uticaja sadržaja pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu mi{ića opružača nogu. U toku eksperimenta
posmatrane su tri varijable, odnosno tri motorička testa.
Ispitanici su testirani na: sprint na 20 m, troskok i skok u vis
iz mjesta (Sardžent test). Upoređivanjem rezultata sa inicijalnih i finalnih mjerenja jasno se uočava poboljšanje rezultat na sva tri testa kontrolne grupe, zbog uticaja pliometrijskog
treninga. U testovima sprint na 20 m i Sardžent testu postignuta značajnost je stoprocentna (p=0,00). Istraživanje je
potvrdilo pozitivan uticaj pliometrijskog metoda treninga na
razvoj eksplozivne snage opružača ko{arka{a juniora.
Key words: plyometric, stretch-shortening cycle, junior
basketball players, explosive strength
Ključne riječi: pliometrija, ciklus izduživanja i skraćivanja,
ko{arka{i juniori, eksplozivna snaga
Introduction
Uvod
Plyometrics represents a method for explosive strength development. Many sportspersons and trainers have noticed
the improvements due to plyometric exercises, so they
became integral part of their training programs as well as the
important factor in program making and development. The
principle lying behind the plyometrics is the sudden strength
increase. For example, one of the typical plyometric exercises is consecutive vertical jump, as well as depth jumps.
The method is called plyometrics, i.e. plyometric training
(lat. ply =increase; Eng. metric). Plyometric training uses the
gravity force to create sudden muscle extension during the
landing in order to create potential elastic energy to perform
Pliometrija je metod za razvijanje eksplozivne snage. Mnogi sportisti i treneri su uvidjeli pobolj{anja svojih sposobnosti zahvaljujući pliometrijskim vježbama, tako da su pliometrijske vježbe integrisali u svoje trening-programe gdje su
postali značajan faktor u planiranju i pravljenju programa.
Princip koji stoji iza pliometrije je nagli porast snage. Na
primjer, tipična pliometrijska vježba je uzastopno skakanje
u vis, kao i dubinski skokovi. Metoda se naziva pliometrija,
odnosno pliometrijski trening (lat. ply = povećanje; engl.
metric = mera). Pliometrijski trening iskori{ćava silu gravitacije za brzo istezanje mi{ića pri doskoku da bi se pri tome
stvorila potencijalna elastična energija za {to efikasniju rea-
183
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
Draganovi}, A. & Markovi', S.: INFLUENCE OF PLYOMETRIC TRAINING ...
Proceedings 2011, 183–188
the landing concentric phase as efficiently as possible. The
basic purpose of plyometric training is the development of
as greater as possible reactive force.
Plyometric exercises are important for the training process
because they use all the aptitudes of the muscle stretchshortening cycle (SSC). Elastic muscle components are capable to storage energy during the stretch phase (landing),
so that energy can be used during the muscle contraction
phase (i.e. landing shortening). The SSC was discovered
during the realization that body parts are constantly submitted to stretch force. Running, walking and jumping are
typical examples of human movement, which show how
external forces (gravity force) stretch muscles. During the
stretch phase, the muscle operates in an eccentric way, and
afterwards in a concentric one. In the eccentric phase, the
muscles have to be active during the stretching. The combination of the eccentric and concentric muscle action makes
natural feature of muscle function called stretch-shortening
cycle (SSC) (Norman & Komi 1979; Komi 1984, 2000). This
type of muscle function also includes the phase of pre-activation. SSC has clearly expressed function of performance
increase during the final phase (concentric contractions) in
comparison to isolated concentric contractions. When the
period between stretching and shortening is different, there
is also a difference between the created forces of SSC of
knee extension. When there is no pause between the contractions, the greater force is clearly visible in the concentric
phase.
From all above mentioned, it can be concluded that the
purpose of this work is to determine to what extent plyometric training influences the development of junior basketball players’ muscle extensors explosive strength.
lizaciju koncentrične faze odskoka. Osnovna svrha pliometrijskog treninga jeste razvoj {to veće reaktivne sile.
Pliometrijske vježbe su značajne za trenažni proces zbog
toga jer koriste pogodnosti ciklusa izduživanja i skraćivanja
(Stretch-Shortening Cycle – SSC) u mi{ićima. Elastična komponenta mi{ića je u mogućnosti da uskladi{ti energiju za
vrijeme istezanja (doskoka), pa se ta energija može koristiti
za vrijeme kontrakcije mi{ića (skraćivanja tj. odraza). Do SSC
se do{lo iz zapažanja da su dijelovi tijela konstantno izloženi uticaju sila rastezanja. Trčanje, hodanje i skakanje su tipični primjeri u ljudskom kretanju, kako spolja{nja sila
(gravitacije) izdužuje mi{iće. U fazi izduživanja mi{ić djeluje ekscentrično, a posle nje koncentrično . U ekscentričnoj
fazi mi{ići moraju biti aktivni tokom izduživanja. Kombinaciaj ekscentrične i koncentrične mi{ićne akcije čini prirodni
oblik mi{ićne funkcije nazvan ciklus izduživanja i skraćivanja
(Stretch-Shortning Cycle, SSC) (Norman i Komi 1979; Komi
1984, 2000). Ovaj tip mi{ićne funkcije takođe uključuje i
fazu preaktivacije. SSC ima jasno izraženu funkciju povećanja učinka za vrijeme finalne faze (koncentrične kontrakcije)
u poređenju sa izolovanom koncentričnom kontrakcijom.
Kada je period između izduživanja i skraćivanja različit
postoji razlika u stvorenoj sili pri SSC pri ekstenziji koljena
kod ljudi. Kada nema pauze između kontrakcija veća sila je
jasno vidljiva u koncentričnoj fazi.
Iz prethodno navedenog proizilazi i cilj ovog rada koji je bio
da se utvrdi u kolikoj mjeri sadržaji pliometrisjkog treninga
utiču na razvoj eksplozivne snage opružača nogu kod ko{arka{a
juniora.
Methods
Metode
Sample of respondents
Uzorak ispitanika
Test groups consist of 23 junior basketball players, members
of BC “Radnik” Bijeljina and BC “Plus” Bijeljina. All the
examinees are of normal health status, and are divided into
two groups: experimental and control one.
Uzorak ispitanika čine dvadeset i tri ko{arka{a juniorskog
uzrasta, članovi KK »Radnik« Bijeljina i KK »Plus« Bijeljina.
Svi ispitanici su normalnog zdravstvenog statusa, podjeljeni
u dvije grupe: eksperimentalnu i kontrolnu.
Sample of variables
Uzorak varijabli
Chosen variables were adjusted to the age of examinees and
the subject of this research, and are reflected in motoric tests
which estimate explosive leg muscle strength.
Izabrane varijable su prilagođene uzrastu ispitanika i predmetu ovog istraživanja, a to su motorički testovi koji procjenjuju eksplozivnu snagu mi{ića nogu.
•20 meters sprint (T20M)
•Triple jump (TRS)
•Vertical jump (SAR)
•Sprint na 20 metara (T20M)
•Troskok (TRS)
•Skok u vis iz mjesta (SAR)
Testing was conducted in a school hall on the parquet surface.
Every examinee wore sports uniform. There were two examiners needed. Used equipment consisted of: meter,
stopwatch, mat and spring board. Every examinee performed
the test three times, and only the best results were registered.
Testiranje je sprovedeno u {kolskoj sali na parketnoj podlozi. Svaki ispitanik je bio u sportskoj opremi. Za testiranje su
bila potreba dva mjerioca. Kori{teni rekviziti su bili: metar,
{toperica, strunjače i odskočna daska. Svi testovi su demonstrirani i obja{njeni prije izvođenja. Svaki ispitanik izvodio
je test tri puta, a registrovan je najboji postignuti rezultat.
Reserach procedures
Procedure istraživanja
During the six weeks’ period, experimental group trained
on the basis of plyometric training two times a week, while
control group had regular technical and tactical trainings.
The program of plyometric training used in this research
consisted of different jumps from the standstill and movement, hops, skips, jumps on the boxes etc. During the first
week, the examinees performed exercises in two series of
U periodu od {est sedmica eksperimentalna grupa trenirala
je po modelu pliometrijskog treninga dva puta sedmično,
dok je kontrolna grupa imala redovne tehničko-taktičke
treninge. Program pliometrijskog treninga kori{tenog u ovom
istraživanju sastojao se od različitih skokova u mjestu i u
kretanju, poskoka, preskoka, skokova na sanduk itd. Tokom
prve sedmice programa ispitanici su vježbe izvodili u dvije
184
Zbornik radova 2011, 183–188
8 to 10 repetitions within each series. At the beginning of
the program, the easier exercises dominated, while they
became more complicated and there were more repetitions
as examinees improved, reaching 10 to 15 repetitions. In
the first week, easier exercises like skips or hops on the
basketball board dominated, with around 100 contacts with
the ground. In the sixth week, more complex exercises of a
greater intensity (jump on the bench, wave jumps, quad
jump) prevailed, while the number of contacts with the
ground increased to 150. In order to familiarize examinees,
all exercises were explained and demonstrated before.
serije sa 8 do 10 ponavljanja u okviru svake serije. Na početku programa dominirale su jednostavnije vježbe, a kako
su ispitanici napredovali, vježbe su bile sve složenije i izvođene u većem broju ponavljanj po seriji, 10 do 15. U
prvoj sedmici dominirale su vježbe slabijeg inteziteta, poput
poskoka ili skokova na ko{arka{ku tablu i broj ostvarenih
kontakata sa tlom iznosio je oko 100. U {estoj sedmici dominirale su složenije vježbe većeg intenziteta (naskok na
klupu, valoviti skokovi, četvoroskoci), dok se broj konkatakata sa podlogom poveća na oko 150. Sve vježbe su prethodno obja{njene i demonstrirane radi boljeg upoznavanja
ispitanika sa vježbama i načinom njihovog izvođenja.
Statistical analysis
Statistička analiza
All the data attained in this research are going to be processed
using descriptive and comparative statistical analysis. Using
descriptive analysis of the complete specimen, arithmetic
mean and standard deviation will be determined. Within
the range of comparative statistics, t-test for independent
specimens for comparison of average values of initial and
final measurements between each groups was applied. p<.05
was determined as a level of statistical importance. Obtained
data were processed in operational system SPSS 17.0.
Svi podaci dobijeni u ovom istraživanju biće obrađeni postupcima deskriptivne i komparativne statističke analize. Iz
prostora deskriptivne statistike na nivou čitavog uzorka biće
određeni aritmetička sredina i standardna devijacija. U
okviru komparativne statistike primjenjen je t-test za nezavisne uzorke prilikom upoređivanja prosječnih vrijednosti
inicijalnih i finalnih mjerenja između svake grupe. Kao nivo
statističke značajnosti određeno je da je p<0,05. Dobijeni
podaci su obrađeni u operativnom sistemu SPSS 17.0.
Results
Rezultati
Results of initial measurements
Rezultati inicijalnih mjerenja
Tables 1 and 2 show results obtained during the initial mea- U Tabelama 1 i 2 prikazani su rezultati dobijeni na inicijalsurement for experimental and control group. Both specimens nom mjerenju za eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Za oba
include descriptive and comparative statistic. It is noticeable uzorka obrađena je deskriptivna i komparativna statistika.
that the results of the initial measurement were similar in all Uočavamo da je na inicijalnom mjerenju varijabilitet rezultat bio sličan u svim testiranim varijablama obe grupe.
the tested variables for both groups.
Tabela 1: Deskriptivna analiza inicijalnog mjerenja kontrolne i eksperimentalne grupe
Table 1: Descriptive analysis of the initial measurement of the control and experimental groups
Varibale
N
M
Con.
SD
Exp.
Con.
CV
Con.
Exp.
Exp.
Con.
Exp.
T20 (sec)
10
13
3.81
3.68
.15
.28
.030
.08
TRS (cm)
10
13
630.90
653.85
37.62
41.70
.060
.06
SAR (cm)
10
13
46.90
46.62
6.82
9.12
.014
.20
Legend/Legenda: N – Number of respondents (Broj ispitanika); M – Sample mean (Aritmeti~ka
sredina); SD - Standard deviation (Standardna devijacija); CV - Coefficient of variation
(Koeficijent varijacije); Con. - Control group (Kontrolna grupa); Exp. - Experimental group
(Eksperimentalna grupa); T20 - 20 meters sprint (Sprint na 20 metara); TRS - Triple jump
(Troskok); SAR - Vertical jump (Skok u vis iz mjesta).
Tabela 2: Komparativna analiza inicijalnog mjerenja kontrolne i eksperimentalne grupe
Table 2: Comparative analysis of initial measurements of control and experimental group
Variable
Con.
Exp.
t
p
T20 (sec)
3.81
3.86
1.33
.199
TRS (cm)
630.90
653.85
-1.36
.187
SAR (cm)
46.90
46.62
.08
.953
Legend/Legenda: t - Student's distribution - Studenova distribucija; p - Probability (Vjerovatno}a);
Con. - Control group (Kontrolna grupa); Exp. - Experimental group (Eksperimentalna grupa); T20 - 20 meters sprint (Sprint na 20 metara); TRS - Triple jump (Troskok); SAR - Vertical jump (Skok u vis iz mjesta).
185
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
Draganovi}, A. i Markovi}, S.: UTICAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA...
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
Draganovi}, A. & Markovi', S.: INFLUENCE OF PLYOMETRIC TRAINING ...
Proceedings 2011, 183–188
Results of final measurements
Rezultati finalnih mjerenja
Tables 3 and 4 show results obtained during the final measurement for experimental and control group. Both specimens
include descriptive and comparative statistic. It is noticeable
that the results of the final measurement show important
statistical improvement in the results of experimental group
in all three tests, while the control group remained at the
similar level where it was at the initial measurement.
U Tabelama 3 i 4 prikazani su rezultati dobijeni na inicijalnom mjerenju za eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Za oba
uzorka obrađena je deskriptivna i komparativna statistika.
Uočavamo da je na finalnom mjerenju ekspreimentalna
grupa statistički značajno pobolj{ala svoje rezultate u sva tri
testa, dok je kontrolna ostala na približnom nivou kao na
inicijalnom mjerenju
Tabela 3: Deskriptivna analiza finalnog mjerenja kontrolne i eksperimentalne grupe
Table 3: Descriptive analysis of the final measurements of control and experimental group
Varibale
N
M
SD
Con.
Exp.
Con.
CV
Con.
Exp.
Exp.
Con.
Exp.
T20 (sec)
10
13
3.76
3.09
.17
.23
.040
.07
TRS (cm)
10
13
631.00
679.90
41.53
42.09
.060
.06
SAR (cm)
10
13
45.60
52.54
6.70
4.31
.015
.08
Legend/Legenda: N – Number of respondents (Broj ispitanika); M – Sample mean (Aritmeti~ka
sredina); SD - Standard deviation (Standardna devijacija); CV - Coefficient of variation
(Koeficijent varijacije); Con. - Control group (Kontrolna grupa); Exp. - Experimental group
(Eksperimentalna grupa); T20 - 20 meters sprint (Sprint na 20 metara); TRS - Triple jump
(Troskok); SAR - Vertical jump (Skok u vis iz mjesta).
Tabela 4: Komparativna analiza finalnog mjerenja kontrolne i eksperimentalne grupe
Table 4: Comparative analysis of final measurement in control and experimental group
Variable
Con.
Exp.
t
p
T20 (sec)
3.76
3.09
7.38
.000
TRS (cm)
631.00
679.90
-2.78
.000
SAR (cm)
45.60
52.54
5.38
.000
Legend/Legenda: t - Student's distribution - Studenova distribucija; p - Probability (Vjerovatno}a);
Con. - Control group (Kontrolna grupa); Exp. - Experimental group (Eksperimentalna grupa); T20 - 20 meters sprint (Sprint na 20 metara); TRS - Triple jump (Troskok); SAR - Vertical jump (Skok u vis iz mjesta).
Slika 1: Značajnost razlika aritmetičkih sredina testa sprint
Slika 2: Značajnost razlika aritmetičkih sredina testa Trona 20 metara ispitanika eksperimentalne i kontrolne
skok ispitanika eksperimentalne i kontrolne grupe u
grupe u inicijalnom i finalnom mjerenju
inicijalnom i finalnom mjerenju
Figure 1: Importance of differences in arithmetic means of
Figure 2: Importance of differences in arithmetic means in
20m sprint test on the examinees in the experimental
triple jump test on the examinees in the experimental
and control group during the initial and the final meaand control group during the initial and final measuresurement
ment
4.5
690.00
4
680.00
3.5
670.00
3
660.00
2.5
Initial
2
Final
650.00
Initial
640.00
1.5
630.00
1
620.00
0.5
610.00
Final
600.00
0
Control
Experimental
Control
Experimental
Discussion
Diskusija
The research being conducted in a form of an experiment,
the results of the initial measurements showed that the groups
were homogeneous and that methodological requirements
for valid research were met. Due to that fact, every statisti-
Po{to je istraživanje realizovano u formi eksperimenta sa
paralelnim grupama, rezultati inicijalnih mjerenja su pokazali da su grupe homogene i da je zadovoljen metodolo{ki
186
cally important difference that might appear in the results
of groups during the initial measurement was attributed to
the application of plyometric training process on the experimental group.
Zbornik radova 2011, 183–188
zahtjev za validno istraživanje. Stoga svaka statistički značajna razlika koja bi eventualno nastala u rezultatima između
grupa na finalnom mjerenju, pripisuje se primjeni pliometrijskog trenažnog procesa na eksperimentalnu grupu.
Slika 31: Značajnost razlika aritmetičkih sredina Sardžent testa ispitanika eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom
i finalnom mjerenju
Figure 3: Importance of the differences in arithmetic means on the Sergeant test on the examinees of the experimental
and control group during the initial and final measurement
54.00
52.00
50.00
Initial
48.00
Final
46.00
44.00
42.00
Control
Experimental
By comparing the results obtained during the initial measurement, it is noticeable that groups were not statistically different in average values in all three tests. Values in M Sergeant
Test during the initial measurement were almost identical.
Concerning other two tests, it can be noticed that the variability of results in both tested groups are nearly the same.
Nevertheless, the final measurement shows completely
different results. Application of experimental treatment
changed average values in all three tests within the experimental group, while the results of the control group remained
on the same level as on the initial measurement. A hundred
percent importance (p=.000) was achieved in all three tests.
Especially important improvement was noticed in the vertical jump from a standstill (Sergeant Test) because basketball
players are familiar with that activity and they use it very
often during trainings and matches, so there was a fear of
poorer improvement during the training process.
As opposed to a 20m sprint and triple jump, where there
are multiple contacts with the ground and where the ability
of muscles to stretch and shorten more quickly is emphasized,
the vertical jump from a standstill has no ground contact and
SSC cycle’s influence is smaller. This fact makes the improvement of results in this test even more important.
Based upon the differences in results during two measurements, it can be concluded that plyometric training made
positive impact on the development of explosive strength in
the experimental group, while at the same time technical
and tactical trainings of the control group were not good
enough to develop the same ability.
Upoređivanjem rezultata dobijenih na inicijalnom mjerenju
vidimo da se grupe nisu statistički razlikovale u prosječnim
vrijednostima sva tri testa. Vrijednosti M Sardžent testa na
inicijalnom mjerenju je bila skoro identična. Kad su u pitanju
druga dva testa primjećujemo da je i tu varijabilitet rezultata u obje testirane grupe približno isti. Međutim, na finalnom
mjerenju imamo potpuno drugačije vrijednosti. Primjenom
eksperimentalnog tretmana promjenile su se prosječne
vrijednosti sva tri testa u okviru eksperimentalne grupe, dok
su se rezultati kontrolne grupe zadržale na nivou sa inicijalnog mjerenja. Stoprocentna značajnost (p=0,000) je postignuta na sva tri testa. Posebno značajan je napredak u
skoku u vis iz mjesta (Sardžent test) jer je to aktivnost koja
je ko{arka{ ima poznata i često je koriste na treningu i utakmicama, tako da je postojala bojazan o slabijem napredovanju kroz trenažni proces.
Za razliku od sprinta na 20 metara i troskoka gdje postoji
vi{e uzastopnih kontakata sa podlogm i gdje do izražaja
dolazi sposobnost mi{ića da se brzo izduže i kontrahuju, u
skoku u vis iz mjesta nema prethodnog kontakta sa podlogom
i uticaj ciklusa izduživanja i skraćivanja (SSC ciklus) je manji.
U tome je i veći značaj pobolj{anje rezultata na ovom testu.
Na osnovu dobijenih razlika u rezultatima na dva mjerenja,
dolazi se do zaključka da je pliometrijski trening pozitivno
uticao na razvoj eksplozivnosti kod eksperimentalne grupe,
dok tehničko-taktički treninzi kontrolne grupe nisu bili dovoljni za ravoj iste sposobnosti.
Conclusion
Zaključak
During a six weeks’ period, the effects of plyometric training
on the explosive strength of leg muscle extensors were observed. Twenty-three examinees were divided into the
control and the experimental groups, and were submitted
to six weeks’ treatment. During that time, three variables
were taken into account: a 20m sprint, a triple jump, and a
U periodu od {est nedelja ispitivani su efekti pliometrijskog
treninga na razvoj eksploivne snage opružača nogu. Dvadeset i tri ispitanika podjeljenih u kontrolnu i eksperimentalnu
grupu bili su podvrgnuti {estonedeljnom tretmanu. U toku
rada posmatrane su tri varijable:sprint na 20 metara, troskok
i skok u vis iz mjesta. Upoređivanjem rezulatata sa inicijalnog
187
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
Draganovi}, A. i Markovi}, S.: UTICAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA...
PRELIMINARY REPORT
PRETHODNO SAOP[TENJE
Draganovi}, A. & Markovi', S.: INFLUENCE OF PLYOMETRIC TRAINING ...
vertical jump from a standstill. By comparing the results from
initial and final measurements, following results were obtained
which led to the following conclusions:
•Plyometric training model applied in the experimental
group showed its efficiency related to all three tests in
motor development. After six weeks of training there
was the improvement of 26 cm in triple jump test, 6
cm in Sergeant test and .58 sec better average time in
20 m sprint, when compared to the results from the
initial measurement. These results bring us to conclusion that plyometric training model efficiently influences the improvement in explosive strength of leg
muscle extensors.
•In most of the tests, the control group did not show
any improvement of results. However, there was a slight
improvement in 20 m sprint test (.06 sec) that can be
ascribed to the greater motivation in the final measurement.
At the end of this experiment, it can be concluded that the
application of plyometric training to the improvement of
explosive strength of leg muscle extensors made positive
impact to the development of this motor feature. The results
of this experiment show that Stretch-Shortening Cycle – SSC,
which is a base of plyometric exercises, has positively influenced the improvement of results in tests that measure explosive strength. Six weeks of plyometric training process
showed to be enough to achieve greater improvement in
leg muscle extensors explosive strength improvement in
junior basketball players. In order to achieve even better
results, the training process should last even longer and
should include proper dosing in order to avoid eventual
injuries that come with such a type of training.
Reference
Ignjatović, A. (2006). Osnova plijometrijskog treninga.
Profico, 2(2), 24-28
Karalejić, M., & Jakovljević, S. (2001). Osnove ko{arke,
Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Koprivica, M. V. (2002). Osnove sportskog treninga I deo.
Beograd:
Kukolj, M. i saradnici (1996). Op{ta antropomotorika.
Beograd
Proceedings 2011, 183–188
i finalnog mjerenja dobijeni su rezultati na osnovu kojih su
doneseni sledeći zaključci:
•Pliometrijski model treninga primjenjen u eksperimentalnoj grupi pokazao se efikasnim u pogledu pobolj{anja
sva tri motorička testa. Posle {est nedelja treninga, u
odnosu na inicijalna mjrenja zabilježen je napredak od
26 cm u testu troskok, 6 cm u Sardžent testu i 0,58 sec
brže prosječno vrijeme na testu sprint na 20 metara.
Ovi rezultati dovode do zaključka da pliometrijski
model treninga efikasno utiče na pobolj{anje eksplozivne snage opružača nogu.
•U kontrolnoj grupi u većini testova nije zabilježen
pomak u rezultatima. Neznatno pobolj{anje rezultat
aje zabilježeno u testu sprint na 20 m (0,06 sec) {to
može da se pripi{e većoj motivisanosti na finalnom
mjerenju.
Na kraju ovog eksperimenta možemo zaključiti da je primjena pliometrijskog treninga na pobolj{anje eksplozivne
snage mi{ića opružača nogu pozitivno uticala na razvoj ovog
motoričkog svojstva. Rezultati ovog eksperimenta pokazuju
da je ciklus skraćivanja i izduživanja (Stretch-Shortening
Cycle – SSC) koji je osnova pliometrijskih vježbi uticao
pozitivno na pobolj{anje rezultata na testovima koji mjere
eksplozivnu snagu. [est nedelja pliometrijskog trenažnog
procesa se pokazalo kao sasvim dovoljan period za postizanje značajnijih pomaka u razvoju eksplozivne snage opružača nogu kod ko{arka{a juniora. Za postizanje jo{ boljih
rezultata trenažni proces bi trebalo produžiti na duži period
uz oprez pravilnog doziranja kako bi se izbjegle eventualne
povrjede koji ovaj tip treninga nosi sa sobom.
Kukrić, A et al. (2010). Uticaj pliometrijskog treninga na
eksplozivnu snagu opružača nogu. Sportlogia, 6(1),
14-19
Mikić, B. (1995). Osnovi psihomotorike čovjeka. Tuzla:
Filozofski fakultet.
Radcliffe, C. J., & Farentinos, C. R. (2003). Pliometrija.
Zagreb: Gopal, pp 55-112
Zatsiorsky, V., & Kraemer, W. (2009). Nauka i praksa u
treningu snage. Beograd: Data status
Sudarov, N. (2007). Testovi za procenu fizičkih
performansi. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
Korespodencija/Correspodence to:
Aleksandar Draganovi}
Phone: 0038165763211
E-mail: aleksandar_draganovicªhotmail.com
188
Download

uticaj pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage nogu