Univerzitet u Kragujevcu
KANCELARIJA ZA
MEĐUNARODNE PROJEKTE
Univerzitet u Kragujevcu

Ukupno nastavnika na Univerzitetu - 567
 Ukupno saradnika na Univerzitetu- 450

Duga tradicija u meĊunarodnoj saradnji
 Pojaĉan naglasak na istraživanju
TEKUĆI NAUĈNOISTRAŽIVAĈKI PROJEKTI
7 project - Development of Serbian Network of Researchers’
Mobility Centres at Serbian universities
•FP
•FP
7 project - Cardiovascular System: Patient-Specific Biological
Processes Modelling
•FP7
project – Centre for Pre-Clinical Testing of Active Substances
•
Bilateralni projekti finansirani od strane Ministarstva prosvete i
nauke
MP1005: “NAMABIO From nano to macro
biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and
applications to stem cells regenerative orthopedic and dental
medicine”
•COST Action
KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE



Osnovana 18. juna 2010., otpočela sa radom 11. oktobra 2011.
Prvenstveno fokusirana na naučnoistraživačke projekte
Svrha:
◦ Pružanje adekvatne organizacione podrške u apliciranju i
implementacijskim aktivnostima
AKTIVNOSTI







Diseminacija informacija o različitim pozivima za
međunarodne projekte
Izvor informacija za sa sva pitanja koja se odnose na projekte
Podrška organizacije Info dana i drugih diseminacijskih
aktivnosti
Dobijanje praktičnih smernica za unapređenje veština
potrebnih za podršku priprema predloga projekata
Praćenje procesa aplikacije i predaje dokumentacije
Učešće u projektnim aktivnostima
Tehnička podrška
REZULTATI
Predate aplikacije za:
•
•
•
•
•
•
•
FP7 People- IAPP
FP7 Ideas – ERC Starting Grants
SCOPES
VENUS-C
UEFA
Bilateralna saradnja
Tempus
Anketa
Oblast naučno-istraživačkog rada
Ostalo
Ekonomske nauke
Društveno-humanističke nauke
Transport (uključujući aeronautiku)
Životna sredina
Energija
Nano-nauke, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
Informaciono-komunikacione tehnologije
Poljoprivreda, biotehnologija
Medicina
0%
5%
10%
15%
Korišćenje sredstava međunarodnih fondova
Ništa od
navedenog
66%
Ostalo
9%
Okvirni
program (FP)
10%
COST
0%
EUREKA
2%
NATO
0%
IPA
Bilaterala
3%
Multilaterala 10%
1%
20%
25%
30%
Anketa
Prepreke za aktivnije apliciranje
Ostalo
Nedostatak vremena
Nedovoljno razvijena naučna baza
Nedostatak kontakata za formiranje međunarodnog tima
Nedovoljna informisanost o fondovima i pozivima za projekte
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Informacije koje nedostaju
Ostalo
Uputstva za pisanje predloga projekata
Uputstva za traganje za potencijalnim partnerima
Uputstva za pretraživanje baza aktuelnih poziva za projekte
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%



Planirane projektne aplikacije u narednom periodu
Programi bilateralne saradnje, Nato, IPA
Strategija i ciljevi Kancelarije
Korišćenje sredstava međunarodnih fondova
Ništa od
navedenog
66%
Ostalo
9%
Planirane aplikacije:
•
•
•
Okvirni
program (FP)
10%
COST
0%
EUREKA
2%
NATO
0%
IPA
Bilaterala
3%
Multilaterala 10%
1%
Projekti velikih razmera
ICT, bioinženjering, medicina (ICT Health; Self-Healing
Nanomaterials ...)
Projekti manjih razmera ( FP7 People, EUREKA, NATO,
bilaterala, itd.)
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
Bilateralna saradnja





Slovenija –otvoren poziv
Slovačka –otvoren poziv
Francuska –otvoren poziv
Nemačka (DAAD program)
Grčka, Švajcarska(SCOPES), Hrvatska, Mađarska, Španija,
Portugal, Belorusija, Italija, Austrija, SAD, Kina, Republika
Srpska, Izrael, Indija, Egipat
Konkursi Ministarstva prosvete i nauke

Saradnja Srbije i Slovenije 2012 – 2013
◦ Rok za prijavu: 30. jun 2011.

Saradnja Srbije i Slovaĉke 2012- 2013
◦ Rok za prijavu: 5. jul 2011.

Saradnja Srbije i Francuske 2012- 2013
o
Rok za prijavu: 30. jul 2011.
- Sufinansiranje međusobnih poseta istraživača, naročito
mladih
- Predloženi projekti se baziraju na naučno-istraživačkim
projektima koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke
Republike Srbije, ili su finansirani iz međunarodnih izvora
- Trajanje: 2 god.
NATO

NATO (http://www.nato.int/science/index.html)

Science for Peace and Security –Program nauka za mir i
bezbednost

partnerstva bazirana na inovacijama i civilnoj nauci.

saradnja između naučnika iz najmanje jedne NATO zemlje i
najmanje jedne Partnerske zemlje (finansiranje: 10%
NATO, 90% Partnerska zemlja)

Ključni prioriteti programa: odbrana od terorizma,
suprostavljanje ostalim pretnjama za sigurnost, i pririteti
Partnerskih zemalja

Finansiranje po projektu: max 300 000 EUR
Trajanje projekta: 3 god.

IPA 2007-2013

nepovratna sredstva razvojne pomoći, namenjena
sprovođenju reformskih politika i razvojnih projekata

Komponente IPA za period 2007-2013. godine su:
1. Pomoć tranziciji i izgradnja institucija
◦ resorna ministarstva, posebne organizacije obrazovane Zakonom o
ministarstvima, Službe Vlade, Narodna skupština, Narodna banka Srbije
2. Prekograniĉna saradnja
6 programa prekograniĉne saradnje –sa Mađarskom, Hrvatskom,
Bosnom i Hercegovinom, Rumunijom, Bugarskom i Crnom Gorom i 2
programa transancionalne saradnje – IPA Jadranski program i Program
Jugoistočne Evrope.
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih resursa
5. Ruralni razvoj
Ministarstvo finansija Republike Srbije - Sektor za programiranje i
upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći
IPA Jadranski prog. - iznos sredstava za period 2007-2013 na koje mogu da
računaju organizacije iz Srbije ne prelazi 500.000 EUR.
STRATEGIJA
Pružanje širokog spektra usluga u cilju podrške ključnih
aspekata strategije internacionalizacije Univerziteta
Ovo znači:
• Praćenje potreba i sprovođenje niza aktivnosti za dobijanje
povratne informacije
• Pružanje informacija o postojećim programima, promovisanje
novih mogućnosti
• Jačanje povezanosti Univerziteta i partnerskih institucija

Cilj:
• Uspostavljanje i osnaživanje istraživačke saradnje visokog
kvaliteta
• Održivi uspeh u implementaciji programa saradnje
www.int-projects.kg.ac.rs
[email protected]
Kontakt osobe:
Bojana Anđelković- diplomirani matematičar i informatičar
Tatjana Stanković – profesor engleskog jezika i književnosti
Download

Kancelarija za međunarodne projekte - int-projects