Lis t y Se v eru
L E D E N 2 0 1 5
OBČANŮ ČERNÝCH POLÍ, DIVIŠOV Y ČTVRTI, HUSOVIC, LESNÉ, PÍSEČNÍKU, SOBĚŠIC​A ŠTEFÁNIKOV Y ČTVRTI
NOVÁ SITUACE JE
PRO VŠECHNY V ÝZVOU
Od listopadu se stalo opakování voleb častým tématem úvah, spekulací a také ústavní stížnosti. Mnozí to vítají, někteří odmítají, jiným
je to jedno. Zvláště pak politologové se dočkali neočekávaných žní,
jejich věštby, kdo z voličů k volbách přijde a koho si oblíbí, jdou na
dračku. Také novináři mají další vděčné téma.
V posledních týdnech se předháněli žurnalisté v kladení otázky, jak
dopadne hnutí SOL v opakovaných volbách, jaká bude naše předvolební kampaň a kdy s ní začneme. To je otázka. Podle advokáta
Koudelky, autora ústavní stížnosti odmítající opakování voleb, se
volby z podstaty věci opakovat nemohou. Je toho názoru, že se časem změní nálada ve společnosti a lidé se na mnohé dívají jinak,
než před původními volbami. To je jistě pravda,v tomto ohledu by
takové volby jistě nebyly opakovanými volbami, protože kdo z voličů
má pocit, že udělal v původních volbách chybu, ten už ji opakovat
nebude. A volil by jinak. Nebo volit třeba nepůjde. Ale zase by šli
jiní, kteří vidí chybu v tom, že minule volit nebyli. Takže z tohoto
hlediska lze souhlasit, že opakované volby by byly v podstatě volbami novými. S novým a zajímavým výsledkem.
Ale je tu i varianta, že se volby nakonec nebudou vůbec opakovat.
Ústavní soud je nevyzpytatelný a může rozhodnout jakkoliv. Už odložil termín opakovaných voleb, může také nastat zrušení opakovaných voleb. To se může stát. Původní výsledek voleb z října 2014
může být potvrzen. Ale ve své podstatě je to výsledek nový. I zde
platí to, co v případě opakovaných voleb. Stejně jako se mění postupem doby společenské klima a nálada mezi lidmi, tak se mění i situace ve vztahu k možnému povolebnímu uspořádání. Stejný výsledek
voleb má jiný koaliční potenciál v říjnu 2014 a jiný v lednu 2015. Ani
zde se nelze jen tak vrátit v čase a opakovat tehdy se rýsující koaliční uspořádání. Pokud tedy chtějí jednotlivé politické subjekty brát
v úvahu posun v čase a nové skutečnosti. A to by měli, protože nové
skutečnosti vnímají také jejich voliči, které zastupují.
Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, říká jedna z prastarých moudrostí.
Platí to jak v případě opakovaných voleb, tak i v případě, že se volby
na Brně- severu opakovat nebudou. Ani v jednom případě nebude
výchozí situace stejná jako na podzim. Což je pro všechny nejen novou možností, ale i výzvou.
Martin Maleček
předseda hnutí SOL
ŠMEJDI DÁL ÚTOČÍ
Vážení čtenáři Listů Severu, jménem společnosti Unisavers,
s. r. o. bychom vás rádi upozornili na další řádění takzvaných
šmejdů. Prezentují se jako neexistující firma Savers Group,
s. r. o., která protiprávně prodává pod naši ochrannou známkou
Modrá úsporám spořiče vody. Spořiče s tímto spojené ovšem
nabízí za téměř trojnásobek původní ceny a navíc vystavují certifikáty, které garantují pětiletou záruku. Protože se pod naší
značku pouze schovávají, jsou tyto certifikáty samozřejmě naprosto bezcenné. Tito „šmejdi“ navštěvují především starší spoluobčany a odhalit je se nám podařilo jen díky pohotové reakci
jedné z podvedených. Protože se evidentně jedná o podvodné
jednání, předali jsme celý případ příslušným právním orgánům
a České televizi, která k tomuto tématu odvysílala v rámci zpravodajské relace Události v regionech (Brno) dne 17. 12. 2014
reportáž.
Apelujeme tímto na všechny, který se rozhodnou s námi spořit
vodu, aby si ověřili pravost a cenu našeho produktu na webových stránkách www.modrausporam.cz, nebo na telefonním
čísle +420777111787.
Jiří Kříž - jednatel společnosti
NEJSME SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ, JSME HNUTÍ SOL
Jste jako spolek zahrádkářů, kteří slíbili lidem, že vyasfaltují cestu mezi zahrádkami, vaše kampaň byla
lživá, demagogická a nacionalistická, někde v kočárkárně jste slíbili lidem na Lesné, že zprivatizujete
byty – a díky tomu jste vyhráli volby… To a podobné věci jsme slyšeli od některých po podzimních volbách. Bezprostředně po volbách vznikla koalice, která obešla vítěze voleb a v jejímž základu stojí Hnutí
ANO a ČSSD. V mnohém zavádějící a nepřesné je „Společné prohlášení koalice“, tedy ČSSD, Hnutí
ANO, TOP 09, Společně pro Brno­‑sever a Strany zelených ze dne 17. 10. 2014. Toto prohlášení bylo posléze rozesíláno z brněnské centrály Hnutí ANO jako odpověď občanům na otázku, proč se Hnutí ANO
vydalo překvapivě tímto směrem.
Více na str. 3
DVAKRÁT MĚŘ – JEDNOU ŘEŽ
…aneb tři obrázky z těžkého života zeleně na Brně-sever. Na co reaguje přednáškový cyklus o zeleni a městě?
Jednání s Lesy města Brna a s Mendelovou univerzitou o způsobu hospodaření v příměstských lesích, nejistý osud
stromořadí na Krkoškově a Jugoslávské. Příklady překážek na cestě ke „stabilizované zeleni“ vedle „stabilizované
zástavby“.
O tom, že stromy a zelené plochy v prostoru a okolí lidských sídel jsou něčím určujícím pro jejich ráz i pro
kvalitu života jejich obyvatel a také opěrným bodem pro vytváření vztahu k místům, kde žijeme, by dnes
pochyboval opravdu asi sotva kdo. O bytostném vztahu obyvatel Brna-severu k zeleni svědčí i zjitřený
zájem o otázky péče o zeleň v souvislosti s nedávnými necitlivými zásahy. Palčivé problémy ale přinášejí
i situace, kdy stromy vzbuzují obavy kvůli bezpečnosti lidí nebo staveb. Živé diskuse jasně ukazují, jak
těžké je rozhodování, když se nedostává odborných informací nebo když odborníci a veřejnost nejsou
uvyklí vzájemně a s respektem komunikovat. Chybí­­­‑li nám laikům odborné informace, snadno nás také
může obalamutit někdo, kdo se za odborníka pouze vydává.
Přednáškový cyklus Zeleň a lidská sídla
Začněme lepší zprávou: na popsaný neutěšený stav má reagovat i cyklus přednášek a tematických vycházek „Zeleň a lidská sídla“.
Zahajovací přednáška prof. Jana Čermáka z Mendelovy univerzity s návaznou komentovanou vycházkou
proběhla již na sklonku podzimu. Účastníci se mohli seznámit s tím, jaké jsou skryté životní pochody
stromů, jak se promítají do okolí a ovlivňují mikroklima. Hutnému odbornému výkladu nechyběl ani
důraz na praktickou stránku využití poznatků – jak může městská zeleň ovlivnit zdravotní stav obyvatel,
co když stavebník nebo pěstitel podcení souhru mezi stromy a domy, na co myslet při výsadbách i péči
o vzrostlé stromy.
Více na str. 2
SETKÁNÍ S OBČANY
V lednu proběhla první dvě setkání z turné hnutí
SOL po městských čtvrtích.
Tématem diskuze se v Husovicích stal developerský záměr v parku Marie Restituty, kde by
měl vzniknout třináctipatrový kaskádovitý bytový komplex, který by v podstatě zrušil parkový
charakter tohoto místa (více na str. 2). Kladně
byl přijat projekt revitalizace Tyršova parku na
Valchařské. Tento projekt zaslouží určitě podporu a doufáme, že se ho podaří prosadit. Dalším
tématem byl nesnadný přístup z Husovic na nádraží Židenice.
V Černých Polích byli přítomní informováni
zejména o aktuálních záležitostech, jako je chystaná velká rekonstrukce ulice Krkoškova a s tím
Foto: Karel Pažourek
spojená diskuse o osudu lipové aleje, stavem rekonstrukce budovy bývalé školní družiny na
Jugoslávské. V rámci na témata bohaté diskuse se dále mluvilo o potřebě některých nových přechodů
v oblasti ulic Zemědělská a Lesnická, o trasování některých linek MHD, problému s parkování a otázce
využití areálu bývalých kasáren.
Obecně se hodně hovořilo o nedostatcích ve správě obecních bytů a nedobrých zkušeností občanů se
stykem s vedením radnice v těchto záležitostech. Bez dotazů nezůstala ani výstavba benzínové stanice
a záměr dvanáctipatrového bytového domu na ul. Merhautova nad konečnou tramvaje.
Navázali jsme spolupráci s místními občanskými sdruženími a iniciativami. Z průběhu večerů bylo patrné, že se hnutí SOL neomezuje jen na Lesnou a svoje zkušenosti dokáže uplatnit ve všech částech
Brna-severu.
Martin Cibula
DVAKRÁT MĚŘ – JEDNOU ŘEŽ
Pokračování ze str. 1
Diskusní vycházka byla příležitostí podívat se na naše okolí ve světle nových informací, ale i sdílet oslovená aktuální témata (koncepce zeleně a její údržby, osud
lesa nad Lesnou). Ta nebyla ani zdaleka vyčerpána, spíše naznačila směry, kterými
se budou další části cyklu ubírat.
Byla i příležitostí navázat spolupráci při řešení konkrétních problémů. Další setkání s panem profesorem se uskutečnilo jen o pár dní později u problematického
stromu na Jugoslávské v duchu nacházení optimálního řešení. U městské zeleně
totiž platí „dvakrát měř“ dvojnásob.
Navazující setkání by měla reagovat na aktuální dění. Budeme o nich v předstihu
informovat na www.hnutiSOL.cz. O hlavních tématech více napoví další řádky.
Kam kráčíte, příměstské lesy?
Lesy samy samozřejmě nikam nekráčejí, otázka spíš zní, kam dojdete, když se za
Foto: Jan Prokopius
čas vydáte do nejbližšího lesa. Bude stále ještě připomínat lesopark, nebo už továrnu na palivo? Loňské události vybízejí k tomu, abychom si takovou otázku seriózně položili.
Zanedlouho to bude už rok, kdy se některé oblíbené vycházkové trasy proměnily k nepoznání. V únoru došlo k holosečnému vykácení
stráně (0,4 hektaru) u cesty z Divišovy čtvrti k Antoníčkovi, při kterém vzalo za své i stromořadí mocných lip, lemující někdejší poutní
cestu. Z pohledu zákona bylo vše v pořádku, vedení Lesů města Brna, a. s. však přesto v následné debatě s občany připustilo určité nedostatky, k nimž nemuselo dojít, pokud by s nimi byla akce důsledněji projednána a realizována s většími ohledy k významu místa. Po
dohodě s obyvateli se změnil postup při obnově lesa, za ztracené stromořadí byla domluvena nová výsadba, radit se přestalo být nemožné.
Oceňujeme dobrou vůli ředitele LmB Ing. Jiřího Neshyby, ale především zásadní přispění RNDr. Mojmíra Vlašína (Strana zelených)
z dozorčí rady.
Větší část lesa v této oblasti však neobhospodařují městské lesy, ale Mendelova univerzita (resp. ŠLP Masarykův les Křtiny). A právě
na jejích nedalekých pozemcích proběhla o pár týdnů později rozsáhlá těžba v rámci projektu „převodu lesa na les nízký“, při které byla
vykácena většina stromů na ploše asi tří hektarů při cestě mezi Soběšicemi a Lesnou. Jednání s MENDELU se ukázalo jako mnohem
komplikovanější než v předchozím případě, nebylo bohužel prosto ani zmatků, nečekaných zvratů a zákulisních tahů. Jen postupně
a opožděně jsme se dozvídali o plánovaném rozsahu projektu, ale i o jeho zaměření. Ze 100 hektarů se tak postupně stalo 470, z podpory
biodiverzity „moudré využití dřevní biomasy“ jako paliva. Na stránkách univerzity se střídavě objevovala prohlášení tu o ukončení projektu, jindy o jeho plné podpoře. Různými zástupci ŠLP a MENDELU jsme byli tu ujišťování o oprávněnosti našich požadavků, onde
vyzývání, ať do celé věci „přestaneme strkat nos“. Svojí troškou do mlýna přispěla i radnice. Idylizující článek někdejší mluvčí MENDELU v Severníku sestává prakticky výhradně z nepravd a zavádějících tvrzení, dnes už v Severníku zřejmě nejsou zmínky o „kauze les“
vůbec přípustné. Starosta Hakl nepřekvapil svým kličkováním okolo horké kaše, zarážející bylo, s jakou vehemencí a neochotou k diskusi
se postavil na stranu realizátorů projektu lídr Strany zelených na Brně-sever zastupitel Houška.
Prostor tohoto článku neumožňuje podrobný popis všech peripetií. Petici s výzvou k takovému hospodaření, které by respektovalo
hodnoty stávajícího lesa, podepsalo v krátké době téměř 5000 občanů, k projektu se kriticky postavily i osobnosti z odborné lesnické komunity. Přes všechny stesky si vážíme seriózního jednání ředitele ŠLP Dr. Vladimíra Dolejského i rozvážného stanoviska rektora MENDELU prof. Ladislava Havla, jímž v červnu realizaci projektu pozastavil „do doby opětovného kvalifikovaného projednání“ i projednání
s veřejností. Od té doby se ale opět rozhostilo mlčení, nelze se tedy divit obavám, zda projekt ve skutečnosti nepoběží podle původního
plánu. To ukáže letošní rok – další zásah je plánován právě na rok 2015. Každopádně je škoda, že zatím patrně není možné pomýšlet na
skutečně adekvátní plán péče o cenný, ačkoli na řadě míst dlouhodobě zanedbávaný les.
Zeleň v ulicích aneb „Až dojde na kanalizaci, lípy zařvou“
Výrok postavy z Vaculíkova románu Sekyra lze po desítkách let vztáhnout i k situaci v ulicích naší městské části. Smutně ilustrativním
příkladem je zvláště hodnotná alej čtyř desítek lip na ulici Krkoškova, která patrně „zařve“ v souvislosti s rekonstrukcí infrastruktury.
Připusťme, že zde je obtížné najít řešení, které by umožnilo lípy zachovat. Není jasné, v jakém stavu by přežily zásah do kořenového
systému při výkopových pracích, ani zda by se obešly bez přísunu závlahy z netěsnícího potrubí. Přesto jsme s dendrology a arboristy
z MENDELU diskutovali i o možnosti část stromů ponechat, i kdyby to mělo být pouze pro účely studia jejich reakce na výkopové
práce, a nahrazovat je teprve postupně podle aktuální potřeby. Případ otevírá i další otázky: počítá projekt s technologií, která umožní
plnohodnotnou náhradu stávajících stromů? Jak lze předejít tomu, aby se situace po letech opakovala?
Nevhodné řešení technických sítí bývá totiž skrytou příčinou špatného stavu stromů v zástavbě. Spolu s položením vedení vzniká jeho
ochranné pásmo, v němž není možné vysazovat zeleň a dokonce ani nahrazovat stromy dožívající. Příkladem je kolize stromořadí s infrastrukturou (patrně komunikační kabel) v nedaleké ulici Jugoslávské, kde tak vzniká patová situace: odstraněním nevhodně vysazeného
jasanu by místo přišlo o jedinou vitální dřevinu, zatímco zbylé stromy do několika let patrně vyhynou samy a bez náhrady. To, že se
v projektech nepočítá se zelení, i špatná komunikace projektantů sítí se správci zeleně může vést k „zešedivění“ dalších ulic v nejbližších
letech, a to v situaci, kdy je velkým problémem širokého centra města hluk, exhalace a polétavý prach.
Další otázkou je kvalita údržby zeleně. Jsou zřejmé jednak rezervy v objemu údržby, jednak absence dostatečné kontroly práce firem,
které údržbu realizují, počínaje zveřejňováním harmonogramu nasmlouvané práce. V nejhorším případě pak údržba vede až k chřadnutí
„ošetřených“ dřevin, paradoxně dochází i k nevyhovujícím a nekoncepčním výsadbám, které po čase způsobí kolizi stromů s domy.
Tomáš Kohoutek
BEZBARIÉROVÉ
PŘECHODY – OHLASY
Díky živým ohlasům na zprávu
o budování bezbariérových přechodů jsme na MČ mohli předat
seznam více než dvou desítek míst,
kde jsou tyto úpravy zapotřebí (od
ulice Merhautovy po severní část
Lesné). Poděkování patří především paní Mileně Antonovičové,
panu Jindřichu Sedlákovi ze Svazu
tělesně postižených, pánům Petru Lysíkovi a Milanu Meixnerovi
a vedení školy Gemini. Vážíme si
i toho, že jejich ochota a iniciativa
přinesla vedle vytipování lokalit
i cenné podněty ohledně údržby
komunikací, nedostatků v již realizovaných projektech, ale i možností
rozvíjení spolupráce postižených
a širší veřejnosti. Doufejme, že
v dohledné době Brněnské komunikace provedou nejvíce akutní
úpravy a že shromážděné podněty
pomohou vyznačit cestu ke znatelně „koncepční“ koncepci bezbariérovosti na Brně­‑sever.
Tomáš Kohoutek
SEIFERTOVA: PROČ
ZÁKAZ ZASTAVENÍ?
Už bylo vícekrát uvedeno, že jsme
v souvislosti s problémem parkujících
kamionů navrhovali zákaz stání (což
vyplývalo z reakcí většiny motoristů
pro zachování čtyř pruhů na Seifertově, o parkování nebyl ve většině
případů zájem). Toto řešení podpořilo ve svém vyjádření na naši žádost
i Krajské ředitelství Policie ČR. Podobně žádala o zákaz stání následně
i MČ Brno­‑sever. Odbor dopravy
MMB nejprve nechtěl tuto situaci
řešit, s poukazem na to, že je vyhovující, a následně vydal rozhodnutí,
že na Seifertovu budou umístěny
nikoliv značky zákaz stání, ale zákaz
zastavení. Toto rozhodnutí odvodil
nebezpečností stání a ztíženou prokazatelností dlouhodobého stání.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Obracejí se na nás občané s dotazy
a připomínkami na zimní údržbu
vedlejších cest. Jednali jsme s OŽMPH ÚMČ Brno­‑sever. Konkrétní lokality by měly být přednostně
obslouženy tak, aby například děti
mohly ze zastávky Haškova do školy
Blažkova chodit pěšky.
13PATROV Ý DŮM NAD PARKEM V HUSOVICÍCH
Projekt třináctipatrového polyfunkčního domu, který by měl vyrůst bezprostředně nad parkem Marie Restituty v Husovicích (bývalý hřbitov) budí nevoli odborné veřejnosti i obyvatel
Husovic. Podle názoru některých architektů odporuje takováto stavba svým objemem a rozlohou charakteru urbanistické struktury tohoto území. Svým rozměrem a bezprostřední návazností na stávající park by tato stavba zrušila pohodu prostředí navazujícího parku. Objem
výsledného objektu má být téměř 43 000 m3. Původně počítal územní plán se zachováním
plochy městské zeleně, která by na severní straně mohla rozšířit park a odhlučnila a odstínila
případnou novou bytovou výstavbu směrem od ulice Provazníkova. Ale vinou nekoncepční majetkové politiky města Brna nebyly tyto pozemky vykoupeny pro účely parku a prostranství místního významu. Zastupitelstvo městské části Brno­‑sever neodsouhlasilo zvýšení míry intenzity stavebního využití tohoto území v rámci tzv. Aktualizace Územního
plánu města Brna. O plánované stavbě se v Husovicích mluví jako o „obludě“ a místní chystají petici. Kritický pohled na tento záměr mají také zdejší krajináři a urbanisté, odmítají
ho zástupci husovického Orla a občanských iniciativ - Občanského sdružení Parky Husovice a dalších. Podle všech zmíněných by realizace tohoto záměru podstatně snížila kvalitu
a možnosti rekreačního využití parku Marie Restituty, a to především z hlediska klidu, pohody a celkového rázu dané lokality.
red
NEJSME SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ, JSME HNUTÍ SOL
Podívejme se tedy ve stručnosti na důvody, které podle účastníků koalice ospravedlňují
její vznik:
čanů k jejich životnímu prostoru, který by měl být chráněn a udržován. K tomu je třeba
aktivní komunikace s občany, jejich informování a využívání přirozeného potenciálu,
který stabilizovaná území, pokud je o ně citlivě pečováno, skýtají.
Říká se zde, že tato koalice je schopna „reflektovat na přání většiny všech voličů vy‑
jádřená v komunálních volbách v MČ Brno­‑sever“.
Ale pokud sečteme počty hlasů jednotlivých subjektů koalice, zjistíme, že tato koalice
nereprezentuje nadpoloviční počet těch, kteří na podzim volili.
V poslední části společného prohlášení se nepřímo říká, že hnutí SOL chce privatizovat, což je ovšem podle aktérů koalice v rozporu s veřejným zájmem celku,
tedy všech občanů městské části. Jednotlivé politické subjekty dále vyjadřují v této
otázce programovou shodu.
Ale na veřejných výlepových plochách, na letácích a billboardech slibovali privatizovat
všichni účastníci koalice. Barbora Maťáková, Hnutí ANO: „Privatizace bytů“. Rostislav Hakl, ČSSD: „Priority – privatizace bytového fondu“, Martin Šrubař, TOP 09: „Chci
pokračovat v privatizaci bytů.“ Společně pro Brno­‑sever: „Co nabízíme – pokračování privatizace, a to i pro domy s dotovanými bytovými jednotkami (např. půdními vestavbami)
za stejných podmínek jako dosud.“ Strana zelených: „Pohlídáme, aby další privatizace bytů
proběhla selektivně a v souladu s principy řádného hospodaření.“ A Hnutí SOL: „Obecní byty
je třeba privatizovat.“
Nezdá se tedy, že by se v otázce privatizace nějak zvlášť odlišovalo v rámci předvolebních proklamací hnutí SOL od koaličních subjektů.
Dále je zde vytvářen dojem, že hnutí SOL mělo podporu jen „v relativně úzce vymezené části“ MČ Brno­‑sever.
Výsledky voleb ukazují, že hnutí SOL překročilo 5% hranici, nutnou pro vstup do zastupitelstva, ve všech čtvrtích městské části. Mimo Lesnou bylo zhruba na úrovni výsledku dvoumandátových stran, účastnících se koalice. Nejvýraznější byl volební zisk
hnutí SOL na Lesné, vůbec nejlepší pak v Divišově čtvrti. To dalo dohromady jasné
volební vítězství na celé MČ Brno­‑sever.
Tato koalice se podle jejího prohlášení neodklání od „vládního půdorysu“, ani od
obdobných koaličních uskupení v ostatních městských částech v Brně.
Pokud se myslí výrazem „vládní půdorys“ uskupení vlády ČR, pak zde chybí KDUČSL, pokud jde o koalice ve městě Brně, z 28 zbylých městských částí není pětikoalice
ani v jedné. Pokud jde o spojenectví Hnutí ANO a ČSSD, to najdeme v Brně ve 4
případech z 28. Koalice na magistrátu města Brna je také jiná, tvořena Hnutím ANO,
hnutím Žít Brno, KDU­‑ČSL a Stranou zelených.
Tolik tedy stručně k textu prohlášení koalice. Jak je vidět, toto předpokládané uskupení, v jehož základu stojí hnutí ANO a ČSSD, má své důvody, proč takto vzniklo. Ze
společného prohlášení je patrné, že se zúčastnění snaží ospravedlnit fakt, že takováto
koalice ani zdaleka neodráží vůli voličů. A tedy v tom je její mandát velmi slabý. Důvody, které toto uskupení pro vysvětlení svého vzniku uvádí, jsou v mnohém pochybné.
Možná jsou zde nějaké jiné, pádnější důvody, o kterých zúčastnění mlčí. Tak uvidíme,
třeba se to v budoucnu dozvíme. Ale ať je to jak je, ostatní už jistě zjistili, že nejsme
spolek zahrádkářů, ale hnutí SOL.
Martin Maleček
Společné prohlášení koalice uvádí, že volby na Brně­‑severu vyhrálo Občanské
sdružení Lesná, o. s.
K tomu lze říci jen tolik, že podle zákona o volbách se občanská sdružení nemohou
účastnit komunálních ani jiných voleb. Sdružení občanů Lesné je politické hnutí, splňující všechny náležitosti politického subjektu a je registrované Ministerstvem vnitra
ČR.
SETKÁNÍ SVJ
Rád bych poděkoval za ohlasy zájemcům o setkání vedení SVJ/BD, setkání se
podle rezervací zúčastní zástupci asi 20 výborů. Termínem prvního setkání byl
zvolen čtvrtek 5. 2. 2015 v 18 hodin v salonku restaurace Taverna Johna Silvera.
Podle předem zjištěného zájmu zúčastněných chystáme sérii krátkých přednášek,
na které naváže neformální diskuze. V případě, že by se chtěli ještě další zástupci
samosprávy přidat, prosím o informaci na e­‑mail [email protected], abychom
zajistili dostatek míst.
Za organizátory děkuje a těší se Jiří Sekora (SV Arbesova)
Z dalšího textu pak vyplývá, že podle názoru koalice nejde v případě hnutí SOL
„o jasně definovanou politickou stranu či hnutí s ideovým názorem reagujícím na celospo‑
lečenskou potřebu všech občanů MČ Brno­‑sever“.
Jak již bylo uvedeno, hnutí SOL je politické hnutí se stanovami, ze kterých jasně vyplývá struktura hnutí SOL, funguje zde předsednictvo, které se zpravidla jednou týdně
schází a projednává vše důležité a přijímá usnesení. Ideová zakotvenost hnutí SOL
vyplývá ze stanov, kde jedním z hlavních postulátů je budování a podpora vztahu ob-
CVIČENÍ PRO
MAMINKY
A SENIORY
Těšíme
se na vás.
JUMPING
Senioři
cena 50 Kč
MASÁŽE
SÁLOVÉ LEKCE
DĚTSKÝ KOUTEK S HLÍDÁNÍM
KARDIO ZÓNA
TRX
POWER PLATE
VACUSHAPE KONDIČNÍ TRÉNINKY PILATES
SOLÁRIUM
H.E.A.T
INBODY MĚŘENÍ
CVIČENÍ PRO SENIORY
KURZY
REDUKČNÍ PROGRAMY
Senioři: ÚT a ČT 8:30–9:30
Arbesova 12, 638 00 Brno-Lesná
3× týdně
hlídání dětí
za 50 Kč
LEKCE
Maminky: ÚT, ST a ČT s hlídáním 9:30–10:30
+420 776 489 324
[email protected]
www.friendsfit.cz
TURNAJ NA TESLE VE VOLEJBALU
Rozpis domácích utkání týmu TJ Tesla Brno
10. 1. 2015
Tesla Brno – Holubice
14. 2. 2015
Tesla Brno – Ostrava (bude změněno dle domluvy)
24. 1. 2015
21. 2. 2015
7. 3. 2015
14. 3. 2015
15. 3. 2015
3. ledna 2015 proběhl v hale TJ Tesly Brno na Lesné novoroční turnaj ve volejbalu, který se uskutečnil pod záštitou hnutí SOL. Jeho cílem bylo připomenout široké
veřejnosti, že na Tesle se hraje volejbal, a podpořit myšlenku vzniku mládežnického družstva v rámci stávajícího
volejbalového oddílu Tesly Brno.
Tesla Brno – Hlučín
Tesla Brno – Litovel
Tesla Brno – Bučovice (bude změněno dle domluvy)
Tesla Brno – Polanka n. Odrou
Tesla Brno – Beskydy
Začátek prvního utkání je vždy v 10:00 h, začátek druhého utkání záleží na domluvě družstev, cca v 13:00 h.
Změny a komentáře najdete na www.tjteslabrno.cz
nebo na Facebooku „Tesla Brno“.
red
„ZMIZELÝ“ KŘÍŽ NA MERHAUTOVĚ SE NAŠEL
Od konce loňského roku se na nás obraceli občané s dotazem, kam se poděl kamenný kříž, který stál od nepaměti u křižovatky ulic Merhautova a Provazníkova (před domem číslo 159). Ptali se na to lidé i na našem setkání s občany v Husovicích. Někteří z vás už pátrali a dostali jsme informaci, že kříž je na světě. Byl jen dočasně odstraněn Odborem kultury
Magistrátu města Brna. Podle zástupců Odboru kultury MMB bylo v loňském roce zjištěno závažné poškození kříže.
Podrůstající kořenový systém blízkých stromů narušil statiku kříže a ten se začal vychylovat ze své osy. Odbor kultury Magistrátu města Brna vypsal výběrové řízení na jeho restaurování, které bude spočívat mj. i ve vybudování nového základu.
Poté bude kříž, ukázka drobné sakrální architektury, umístěn zpět. Termín dokončení prací je stanoven do 31. 3. 2015.
red
LÍBÍ SE VÁM, CO SE STAVÍ VEDLE ZOO MARKETU?
Líbí se vám to? Architektonický skvost hodný vstupu na
Majdalenky? Nic s tím nenaděláte. Mnoho lidí se na stavbu vedle ZOO Marketu ptá, přinášíme zpětně zprávu ze
srpna 2014.
Zdá se, že majitel i projektant očekávali protesty a udělali
vše pro to, aby stavba byla připravena tajně. Jak je to možné? Zeptala jsem se na to na stavebním úřadě. Cituji výňatky ze sdělení ze dne 31. 7. 2014: „Bylo spojeno územní
řízení se stavebním, stavební povolení nabylo právní moci
12. 8. 2013. Oznámení o stavebním řízení a o dalších
úkonech bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům
doručeno jednotlivě, neboť nešlo o řízení s velkým počtem účastníků. Nebylo proto nic oznamováno veřejnou
vyhláškou. Vlastníci domu Majdalenky 844 (tedy 3, 5 a 7)
nebyli vzati jako účastníci řízení, ani o postavení účastníků řízení nežádali.“ Stavební úřad přiznal postavení
účastníků řízení jen vlastníkům sousedících s pozemkem
dotčeným stavbou.
Jak se máte hlásit o postavení účastníka řízení k něčemu,
o čem nemáte ani tušení, to už stavební úřad nevysvětlil.
Někteří vlastníci bytů v domě Majdalenky 844, jejichž
okna budou přímo zastíněna stavbou, podali po tomto
vyjádření stavebního úřadu odvolání na odbor územního
a stavebního řízení. Odepsali jim, že je pozdě, že lhůty
dávno uplynuly. Na dotaz, co dál, poradil právník podat
žalobu opomenutého účastníka řízení, to že by měli šanci,
že by jim soud mohl dát za pravdu. Jenže víme, jak rychle soudy rozhodují, bude to stát spoustu peněz a dům už
bude dávno stát. No, co se dá dělat, nicméně alespoň dali
najevo, že nejsou jen loutky v rukou úřadu.
Náhoda?
Městská část, jako účastník řízení ze zákona, se k této
stavbě nevyjádřila. Kdo mlčí, souhlasí. V té době byla
starostkou ještě Ing. Sabina Tomíšková (ODS). Zajímavá je skutečnost, že projektantem a stavebním dozorem
je Ing. Ivan Indra, zastupitel městské části Brno­‑sever,
rovněž za ODS.
A co tam vlastně bude?
Územní plán stanovuje obchod a služby. Kanceláře, prodejna, zvířátka? Bůh ví, už při zahájení stavby byl tento
objekt nabízen k prodeji. Na dotaz fiktivního kupce sdělila realitní kancelář, že snad tam budou nad obchodem dva
byty. Stavební úřad prý rád změní účel užívání prostor.
Tak se musíme nechat překvapit.
Karla Hofmannová
JAK SE ŽIJE V OBECNÍCH BYTECH
V obecním domě na ulici Heleny Malířové od 18. 12. 2014 do 25. 12. 2014 nefungovalo topení. Nájemníci včetně dětí
si tak mohli naplno užít zimy, která je tento rok naštěstí jen mírná. Bez žádných informací o průběhu oprav byli nuceni
v nejistotě čekat, co bude dál. Opět se ukázalo, v jakém stavu tyto obecní domy jsou a jak se o ně správce stará. Nutno
dodat, že jde o dům, který je po regeneraci.
V průběhu loňského roku byly plošně vyměněny měřiče tepla.
Nájemníci mají namontované nové měřiče tepla, které fungují jinak
než původní založené na principu vypařující se kapaliny. Jak tedy
nové měřiče tepla Caloric 5 P3-WB fungují? Tyto dvoučidlové elektronické indikátory registrují teplotu radiátoru a teplotu v místnosti.
Jakmile je teplota radiátoru oproti teplotě v místnosti vyšší alespoň
o 5 °C, začne měření. Na konci rozúčtovacího období se celková naměřená hodnota uloží do paměti měřiče a následně se dálkově odečte, tzn. není potřeba narušovat soukromí uživatelů bytů. Baterie
měřiče má trvanlivost 10 let, což bohatě stačí na celou jeho životnost.
Obrázek znázorňuje, co znamenají cyklicky se opakující hodnoty na
displeji?
red
V ÝJIMEČNÝ PŘÍSTUP STAVEBNÍHO
ÚŘADU K MAJDALENKÁM
Na první pohled se na Majdalenkách nic výjimečného
neděje, je tu poklid, děti si hrají mezi auty na schovávanou, rodiče si sdělují dojmy z oken do oken, neboť
sousedské vztahy jsou tu opravdu velmi těsné. Dvě malá
hřiště pro nejmenší děti jsou vždy plně obsazená a maminky si tak mohou vyměnit úplně všechny zkušenosti.
Taky třeba o tom, jak se těžce shánějí místa ve školkách
nebo kde najít neobsazené hřiště pro děti větší. Protože
na Majdalenkách najdete v sousedství cenově luxusních
bytů mnoho užitečného, například výrobu plastových
oken, prodejnu stavebnin, jejich sklad, autodopravu
kamionů či výrobu kosmetiky Dermacol. Taky je tu
vinotéka, bohužel už zmizela herna, moudré rozhodnutí vedení radnice způsobilo její zánik. Herna by se ale
hodila. Vážně. A taky lehárna a tělocvična… No jasně,
je řeč o mateřské školce! Tak ta tu není. Tak moudré vedení radnice zatím nebylo. Prý není potřeba, neboť jsou
na Brně­‑severu umístěny všechny děti. Ale už neříkají,
že to nejsou děti tříleté, jejichž mámy musí do práce.
Radnice ale ví všechno. Když ne zastupitelé, ví to úřad.
Zejména stavební. To je stát ve státě, má svůj zákon,
který je nad všechny zákony. A taky vládne nad osudy lidí. Myslí si, že na Majdalenkách je ještě aut, lidí
a dětí málo a že tu chybí minimálně ještě jeden dům.
A veliký, který dosáhne až do nebe. A bude lidem blíž.
Co nejblíž. A proto chce povolit výjimku z odstupových
vzdáleností mezi domy, které zákon stanovuje.
Stavební úřad je víc než zákon. Jenže ti hloupí lidé, co
na Majdalenkách bydlí, to neví a pořád proti stavbě
takového krásného mrakodrapu protestují. A to už od
roku 2009! Napřed na zastupitelstvu městské části, pak
na magistrátu, na krajském úřadě, na Ministerstvu pro
místní rozvoj. A když neuspěli, tak u ombudsmana, na
krajském soudě a pak na Nejvyšším správním soudě.
A světe div se, něco se stalo. Ten nejvyšší soud řekl,
že až dosud ti hloupí lidé měli pravdu! Že dosavadní
postup byl nezákonný a že nemá rozhodovat úřad, ale
ti, které si lidé zvolili, zastupitelé. A výsledek? Úřad
připravil zastupitelům Aktualizaci územního plánu,
kam zapracoval takováto nezákonná rozhodnutí, která se děla v celém městě, a předložili to letos v červnu
poslednímu Zastupitelstvu města Brna před volbami
ke schválení. Nebyly nic platné protesty představitelů
mnoha občanských sdružení, ani protesty zastupitelů,
kteří věděli, oč jde. Aktualizace byla tehdejší koalicí
ČSSD a ODS schválena a platí, přestože se na ni sesypalo mnoho žalob ze strany občanských iniciativ, včetně
žaloby občanského sdružení Majdalenky.
A protože Aktualizace platí, může úřad rozhodovat.
A dokonce povolovat výjimky. Když dům, tak co nejvíc
pater a co nejblíž k lidem! A že ti lidé chodí v blátě a na
zastávce na ně prší? To přece nevadí, jen když jsme si
všichni pěkně přišli na své. Jenže, teď musím přiznat,
že tohle není tak moc výjimečné. Ale to, že lidé vydrželi
tolik let vzdorovat vlivu moci a peněz, to přece jen výjimečné je, nebo ne? A že pořád ještě mají naději, to také!
Karla Hofmannová
Vydává Rada občanských iniciativ k.ú.Lesná, o. s.
Ježkova 8, 638 00 Brno • tel.: 604 416 222
email: [email protected] • www.radaoi.cz
IČ: 02472996 • MK ČR E 21935
Download

PDF verzi si můžete stáhnout zde.