ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME
MEDICINA
Red.
br.
1.
Prezime i ime
Dr
Klašnja Slobodan 2108-O
2.
Marković Tijana 2158-O
3.
Poštin Tijana 2116-O
4.
Stegnjaić Marina 2125-O
5.
6.
Gucijan Jelena 2058-O
Dr
Radivojević Vera 2108-O
7.
Ćosić Danijela 2135-O
8.
Cvjetić Dubravka 2093-O
9.
Prusac Amir 2131-O
10.
Mitić Marijana 2133-O
11.
Milošević Marina 2022-O
12.
Bugarski Ivan 2119-O
13.
16.
Mandić Jelena 2130-O
Dr
Vulović Vesna 1831-O
Dr
Baćević Rastko 2004-O
Dr
Marić Stojan 2140-O
17.
Stojanović Tamara 2070-O
14.
15.
18.
19.
20.
Krnjajić Aleksandra 2098-0
22.
klinički lekar na Odeljenju pulmologije
med. sestra na Odeljenju pulmologije – Odsek kliničke
pulmologije
medicinska sestra u Odseku intenzivne-respiratorne jedinice
medicinska sestra u Odseku intenzivne-respiratorne jedinice
med. sestra na Odeljenju alergologije i imunologije – Odsek
alergologije
klinički lekar na Odeljenju kardiologije
VMS u Odseku kliničke kardiologije na Odeljenju
kardiologije
med. sestra na Odeljenju kardiologije – Odsek kliničke
kardiologije
med. sestra na Odeljenju kardiologije – Odsek kliničke
kardiologije
med. sestra-tehničar u Odseku kliničke kardiologije na
Odeljenju kardiologije
med. sestra na Odeljenju kardiologije – Odsek koronarne
jedinice
med. sestra na Odeljenju kardiologije – Odsek koronarne
jedinice
medicinska sestra-tehničar u Odseku za gastroenterologiju na
Odeljenju gast. i hep.
spec. opšte hirurgije na Odeljenju hirurgije
doktor medicine na Odeljenju hirurgije
doktor medicine na Odeljenju hirurgije
med. sestra na Odeljenju hirurgije sa odsecima
Krnjajić Dragana 2146-O
Dr
Anđelković Ivan 2149-O
21.
Radno mesto
Trajković Jelena 2144-O
Dr
Vukomanović Ivana 2111-O
med. sestra-tehničar u Odseku za ezofagogastričnu hirurgiju
na Odeljenju opšte i abdominalne hirurgije
klinički lekar na Odeljenju ortopedije i ortopedske
traumatologije
med. sestra-tehničar u Odseku za ortopediju na Odeljenju
ortop. i ortop.traum.
med. sestra-tehničar u Odseku za ortopediju na Odeljenju
ortop. i ortop.traum.
klinički lekar na Odeljenju urologije
23.
24.
Isailović Milan 2025-O
25.
Spasojević Ivana 2151-O
Dr
Četniković Bojana 2136-O
26.
Jakovljević Dušan 2072-O
27.
Mitrović Miloš 2067-O
28.
29.
Marjanović Sanja 2139-O
Batica Desanka 2154-O
30.
Dr
Brajković Milica 1906-O
31.
Putniković Dušica 2099-O
32.
Živković Milan 2080-O
33.
Gvozdenović Miloš 2105-O
34.
Aleksić Lazar 2110-O
35.
36.
Pajović Dejan 2142-O
Dr
Tomić Divna 2049-O
37.
Pajić Tanja 2014-O
med. tehničar na Odeljenju urologije - Odsek za opstu i
onkolosku urologiju
med. tehničar na Odeljenju urologije - Odsek za opstu i
onkolosku urologiju
doktor medicine na Odeljenju medikalne onkologije
med. tehničar na Odeljenju anestezije i reanimacije - Odsek
intenzivne nege
med. tehničar na Odeljenju anestezije i reanimacije - Odsek
intenzivne nege
med. sestra-tehničar u Odseku za intenzivnu negu i terapiju
na Odeljenju anestezije i reanimacije
medicinska sestra-tehničar – instrumentarka u Službi
operacionog bloka sa sterilizacijom
klinički lekar u Odseku za internu medicinu u Prijemnourgentnoj službi
med. tehničar u Urgentnoj i prijemnoj službi
med. tehničar u Urgentnoj i prijemnoj službi
med. tehničar u Urgentnoj i prijemnoj službi
med. tehničar u Urgentnoj i prijemnoj službi
fizioterapeut u Odseku za fizikalnu terapiju i dijagnostiku u
Službi fizik. med. i rehab.
Klinički lakar u Dijangostičkom imidžing centru
viši radiološki tehničar u DIC-u
39.
Plavić Mirjana 2106-O
2132-O
Despotović Dragana
viši radiološki tehničar na Odeljenju za opštu i RTG
radiologiju u DIC-u
viši radiološki tehničar na Odeljenju za opštu i RTG
radiologiju u DIC-u
40.
Častvan Dana 2113-O
viši radiološki tehničar u DIC-u
38.
41.
42.
Stojanović Miloš 2152
Mr
Jokić Ivana 2148
43.
Janješ Una 2075-O
laboratorijski tehničar u Odseku za patološku anatomiju
dipl.farmaceut u odseku za farmako terapiju i izradu
gal.preparata
farmaceutski tehničar u Odseku za farmakoekonomiju
NEMEDICINA
44.
Rakonjac Vesna 2064-O
stručni saradnik za kadrovske i radne odnose
2
45.
Petrović Danijela 1974-O
46.
Ivanović Zlatica 2073-O
47.
Burić Tijana 1783-O
48.
Kovačević Ozrenka 1818-O
49.
Gajić Maja 2054-O
50.
Subotić Jelena 2128-O
51.
Trnovski-Kozić Snežana 1829-O
52.
Radisavljević Bojana 1719-O
53.
Ivković Tanja 2061-O
54.
Tajić Zlatan 2157-O
55.
Milašin Nikola 2034-O
56.
Stankić Nebojša 2032-O
57.
Anđelković Miroslav 2123-O
58.
Milićević Zoran 2150-O
59.
Ruso Kristina 2129-O
60.
Zdravković Zoran 2147-O
61.
Topić Jelena 2126-O
62.
Bogdanović Slobodan 2138-O
63.
Zorkić Jelena 2155-O
64.
Simić Zorica 1850-O
65.
Beljinac Zoran 2092-O
66.
Crnilović Zoran 2137-O
67.
Novaković Danijela 2141-O
68.
Novković Dragana 1740-O
adminstrator za pripremu podataka za fakturisanjepulmologija
šef Odseka za knjigovostvo
kontista-knjigovođa u Odseku za knjigovodstvo
referent obračuna zarada u Odseku za obračun zarada
referent za fakturisanje u Odseku za fakturisanje
likvidator u Odseku za finansijsku operativu
adminstrator za pripremu podataka za fakturisanje-odeljenje
kardiologije
adminstrator za pripremu podataka za fakturisanje-Služba
dnevne onk.hem.bolnice
referent nabavke u Odseku nabavke
projektant baze podataka u Odseku za softver u Službi za
informatiku
tehničar za hardver u Odseku za hardver
programer u Odseku za softver
fizički radnik u Servisu za održavanje objekata
fizički radik na distribuciji gasova u Odseku za održ. med.
postrojenja gasova/opreme pod pritiskom
kuvar u kuhinji u Službi ishrane
kuvar u kuhinji u Službi ishrane
pomoćni radnik u Službi ishrane
fizički radnik u kuhinji u Servisu ishrane
servirka u Servisu ishrane
PK radnik na mašinama, pranju i peglanju u Službi vešeraja
radnik na mašinama u Servisu vešeraja
radnik na mašinama u Servisu vešeraja
radnik na mašinama u Servisu vešeraja
berberin u Servisu higijene
3
69.
Raštegorac Jasenka 2021-O
70.
Potkonjak Svetlana 2120-O
71.
Rakić Dragana 2121-O
72.
Ilić Svetlana 2122-O
73.
Marković Milanka 2134-O
74.
Janković Radmila 1903-O
75.
Vurdelja Jelica 1978-O
higijeničar u Servisu higijene
higijeničar u Servisu higijene
higijeničar u Servisu higijene
higijeničar u Servisu higijene
higijeničar u Servisu higijene
higijeničar u bolničkoj apoteci, angio salama, patologiji i
urgentnoj i prijemnoj službi u Servisu higijene
higijeničar u bolničkoj apoteci, angio salama, patologiji i
urgentnoj i prijemnoj službi u Servisu higijene
4
Download

ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME