KOGENERACIONO
POSTROJENJE NA
BIOMASU 150 - 300 KW
BIOGEN 150 CHP, 200 CHP, 300 CHP


Postrojenje je namenjeno
kogeneraciji električne
energije, sa korišćenjem
toplote oslobodjene
sagorevanjem pomoću
kotla sa zasićenom
parom.
Na taj način pored
električne energije koja
se isporučuje u mrežu,
potencijalnim korisnicima
postaje dostupna i topla
voda.
TERMODINAMIČKI CIKLUS I ŠEMATSKI PRIKAZ
SISTEMA
BIOGEN CHP LAYOUT
3D IZGLED BIOGEN POSTROJENJA
10
1.Koš za biomasu sa pokretnim podom
2. Vijčani dozer za biomasu
3.Kotao
4. Generator pare
5. Kondenzator
6. Ciklonski predseparator prašine
7. Ekonomajzer
8. Vrećasti filter
9. Ventilator
10. Dimnjak
8
6
7
3
1
5
9
2
4
SKLADIŠTENJE I DOZIRANJE BIOMASE

Sistem skladištenja i doziranja
biomase se sastoji od kliznog
transportera, koga pokreće
oleodinamički agregat. Kapacitet
je osmišljen tako da omogućava
postrojenju 18-24 sati
autonomnog rada.


Drvna biomasa se ispušta u
tampon- koš koji hrani plamenik
putem vijčanog dozera tj
hranilice. U fazi doziranja vrši se
regulisanje i podešavanje
količine biomase radi
stabilizacije sagorevanja i
optimalne proizvodnje električne
energije.
GORIONIK ZA BIOMASU I KOTAO ZA POVRAT
TOPLOTE




U slučaju BIOGEN 300 CHP
postrojenja, kotao za biomasu je
dizajniran sa nominalnom snagom
3.500 kW i proizvodi 5,5 t / h zasićene
pare na pritisku 13 bara. Gorionik je
opremljen pokretnom rešetkom.
Komora za sagorevanje je
konstruisana sa dodatnom komorom
sagorevanja koja smanjuje emisiju
pošto se završi proces sagorevanja
gasova i omogućava miran proces
sagorevanja sa dugim periodima
boravka dimnih gasova na visokim
temperaturama.
Kotao je potpuno automatizovan, bez
ikakvih potreba za ljudskom
intervencijom.
Kotlom sa pratećom opremom se
upravlja pomoću PLC sistema, kojim je
moguća regulacija različitih parametara
sagorevanja u skladu sa zahtevima za
toplotnom i električnom energijom.
VREĆASTI FILTER

Dimni gasovi na izlazu iz
ekonomajzera obično imaju
temperaturu 150-180 ° C i oni
mogu biti tretirani fabričkim
vrećastim filterom koji ima za
cilj da ukloni najfinije čestice i
prašinu.

U cilju da se obezbedi
kontinuiran rad postrojenja u
vezi sa ciljanom emisijom,
asti filter je opremljen
sistemom za on-line
automatsko
enje filtera tipa
"puls - džet "
ii
specijalne mlaznice koje rade
sa komprimovanim vazduhom
u povratnom toku u odnosu na
protok dimnih gasova .
DIMNJAK

Nakon uklanjanje
prašine iz dimnih
gasova i
enje
sistema , dimni
gasovi bivaju
ispušteni u
atmosferu putem
dimnjaka od
ugljeničnog čelika čija
se visina i prečnik
definišu u skladu sa
specifičnšću projekta.
TEHNIČKI PODACI POSTROJENJA
BIOGEN 300 CHP
Nominal thermal power input
3.500 kW
Saturated steam flow (13bar)
5,5 t/h
Biomass LHV (water 40 % ca.)
2,8 kWh/kg
Fuel consumption
Electric power output
Estimated self-consumption
Thermal power output
Annual operating hours
1350 kg/h ca.
300 kWe
≈ 10%
3.000 kW ca. (hot water @90-100°C)
8˙000 h/y ±5%
complying with O. & M. instructions
TEHNIČKI PODACI POSTROJENJA
BIOGEN 200 CHP
Nominal thermal power input
2.700 kW
Saturated steam flow (13bar)
4 t/h
Biomass LHV (water 40 % ca.)
2,8 kWh/kg
Fuel consumption
Electric power output
Estimated self-consumption
Thermal power output
Annual operating hours
1000 kg/h ca.
200 kWe
≈ 10%
2.400 kW ca. (hot water @90-100°C)
8˙000 h/y ±5%
complying with O. & M. instructions
TEHNIČKI PODACI POSTROJENJA
BIOGEN 150 CHP
Nominal thermal power input
2.000 kW
Saturated steam flow (13bar)
3 t/h
Biomass LHV (water 40 % ca.)
2,8 kWh/kg
Fuel consumption
750 kg/h ca.
Electric power output
Estimated self-consumption
Thermal power output
Annual operating hours
150 kWe
≈ 10%
1.800 kW ca. (hot water @90-100°C)
8˙000 h/y ±5%
complying with O. & M. instructions
VRSTE BIOMASE KOJE SE MOGU KORISTITI U
BIOGEN POSTROJENJU
1. drveni čips
 2. kora drveta
 3. drveni otpad
 4. piljevina
 5. pelet
 6. čvrsti ostatak
prerade grožđa
 7. čvrsti ostatak
prerade paradajza
 8. i drugo....

1
2
4
5
6
7
3
CILJNE GRUPE:
1. Drvo prerađivačka
industrija
 2. Proizvođači briketa i
peleta
 3. Proizvođači paleta

4. Svi koji u procesu
prerade drveta troše
toplotu
KORACI U RAZVOJU PROJEKTA
1. Utvrditi potencijal biomase
 2. Utvrditi karakteristike biomase
 3. Utvrditi potencijal lokacije - infrastrukture
 4. Utvrditi potencijal plasmana toplote
 5. Izrada studije izvodljivosti
 6. Rešavanje administrativnih pitanja
 7. Pomoć u projektnom finansiranju

&

Inženjering projekta daje ECM IMPIANTI ITALIJA

Koordinaciju projekta, projektnu dokumentaciju,
administrativne dozvole i pomoć u projektnom
finansiranju daje ALTERENERGO

VAŠE JE DA DONESETE ODLUKU U ULASKU
U PROJEKAT!
HVALA!
Download

Ovde možete preuzeti prezentaciju o BIOGEN CHP postrojenju